EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0801

Kommissionens förordning (EU) nr 801/2013 av den 22 augusti 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge och om ändring av förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare Text av betydelse för EES

OJ L 225, 23.8.2013, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/801/oj

23.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 801/2013

av den 22 augusti 2013

om ändring av förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge och om ändring av förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG (2) föreskrivs en genomförandeåtgärd där en av prioriteringsåtgärderna är att minska standbyförlusterna för en grupp produkter.

(2)

Elförbrukningen för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter i nätverksanslutet standbyläge har tagits upp i den tekniska, miljömässiga och ekonomiska studien om förlusterna vid standby- och frånläge som genomfördes 2006/2007. I studien drog man slutsatsen att nätverksanslutbarhet skulle bli en vanlig egenskap hos hushålls- och kontorsprodukter. Den föreskrivande kommittén om ekodesign för energianvändande produkter rekommenderade den 21 juni 2008 att frågan om nätverksansluten standby skulle tas upp i ett separat förfarande, på grund av det vid den tidpunkten fanns en brist på uppgifter.

(3)

I arbetsplanen för ekodesign 2009–2011 fastställdes att nätverksanslutet standbyläge var en av prioriteringarna. Därför gjorde kommissionen 2010/2011 en förberedande studie av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av nätverksanslutet standbyläge. Studien utarbetades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från EU och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(4)

I studien uppskattades energianvändningen för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som såldes i gemenskapen vad gäller tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till 54 TWh 2010, vilket motsvarar 23 miljoner ton koldioxidutsläpp. Om inga specifika motåtgärder vidtas väntas förbrukningen öka till 90 TWh 2020. Slutsatsen var att elförbrukningen relaterad till nätverksanslutet standbyläge kan minskas avsevärt. Den här förordningen bör öka genomslaget på marknaden för teknik som ger förbättrad energieffektivitet för nätverksanslutet standbyläge, vilket leder till energibesparingar på omkring 36 TWh fram till 2020 och 49 TWh fram till 2025 jämfört med om inga åtgärder vidtas.

(5)

I studien fann man bland annat att ett energistyrningssystem som kopplar utrustning till ett läge motsvarande nätverksansluten standby när ingen av huvudfunktionerna utnyttjas är en förutsättning för att de potentiella besparingarna ska kunna uppnås. Det kan accepteras att utrustning som återaktiveras av en extern eller intern signal förblir i aktivt läge under en begränsad tid oberoende av dess huvudfunktion(er), exempelvis för att möjliggöra service eller nedladdning av mjukvara. Energistyrningssystem bör vara så utformade att produkten återgår till ett läge motsvarande nätverksansluten standby efter det att dessa uppgifter slutförts.

(6)

Den förberedande studien visade att det för nätverksanslutet standbyläge krävs en differentiering efter graden av nätverkstillgänglighet. Därför identifierades ett begränsat antal nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-produkter), bland annat router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal), hubb samt modem, vars huvudfunktioner är hanteringen av nätverkstrafik. Eftersom sådan utrustning förväntas omedelbart reagera på inkommande trafik kan läget för nätverksansluten standby motsvara viloläge.

(7)

Eftersom funktionerna vid standby- och nätverksanslutet standbyläge är sammankopplade och samma produkter omfattas ansåg även samrådsforumet för ekodesign den 14 september 2011 att ekodesignkraven avseende nätverksanslutet standbyläge bör fastställas i en ändringsakt till den befintliga kommissionsförordningen (EG) nr 1275/2008 (3).

(8)

Kraven för standby- och frånläge och för nätverksanslutet standbyläge bör ses över tillsammans. Eftersom det datum för översyn som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 inträffar innan den första etappen av krav för nätverksanslutet standbyläge trädde i kraft, bör förordningens översynsdatum senareläggas med ett år.

(9)

Eftersom tv-mottagare som är föremål för en produktspecifik genomförandeåtgärd för ekodesign undantas från kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 ingår ekodesignkraven för televisionsrelaterad nätverksansluten standby i kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 (4). I den tekniska, miljömässiga och ekonomiska studien om nätverksanslutet standbyläge uppskattades det att ekodesignkraven för nätverksanslutet standbyläge för tv-mottagare skulle generera besparingar på ungefär 10 TWh till 2020.

(10)

För kaffebryggare delade samrådsforumet för ekodesign (5) den 16 december 2011 och den 18 april 2012 synpunkten att en produktspecifik genomförandeåtgärd inte borde antas, men att standbykraven i förordning (EG) nr 1275/2008 bör förtydligas för kaffebryggare.

(11)

I denna förordning införs specifikationer för energistyrningskraven för kaffebryggare med avseende på den standardfördröjningstid efter vilken produkten automatiskt växlas över till standby/frånläge.

(12)

Från den tekniska, miljömässiga och ekonomiska studien om hushållskaffebryggare som genomförts i enlighet med ekodesigndirektivet kan man dra slutsatsen att en begränsning av den fördröjning efter vilken kaffebryggarna automatiskt byts till standby/frånläge kommer att leda till ytterligare årliga besparingar på över 2 TWh till 2020. Dessa har inte beaktats i besparingsantagandena för förordning (EG) nr 1275/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1275/2008

Förordning (EG) nr 1275/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ska ersättas med följande:

2.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav på ekodesign för standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge för utsläppande på marknaden av elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter.

Denna förordning ska inte tillämpas på elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett externt nätaggregat med låg spänning för avsedd användning.”

3.

Följande definitioner ska läggas till i artikel 2:

”10.   nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi, en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

11.   nätverksanslutet standbyläge: ett tillstånd där produkten kan återuppta en funktion genom en fjärrstyrd utlösare via en nätverksanslutning.

12.   fjärrstyrd utlösare: en signal som kommer till produkten utifrån via ett nätverk.

13.   nätverksport: ett fast eller trådlöst fysiskt gränssnitt för nätverksanslutningen som finns i produkten och genom vilken produkten kan fjärraktiveras.

14.   logisk nätverksport: den nätverksteknik som drivs via en fysisk nätverksport.

15.   fysisk nätverksport: den fysiska (hårdvaru-)delen av en nätverksport. En fysisk nätverksport kan innehålla två eller fler nätverkstekniker.

16.   nätverkstillgänglighet: produktens förmåga att återuppta funktioner efter att en fjärrstyrd utlösare har upptäckts av nätverksporten.

17.   nätverksansluten produkt: en produkt som kan anslutas till ett nätverk och som har en eller fler nätverksportar.

18.   nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-produkter): produkter med en eller fler av följande funktioner, men inga andra, som viktigaste funktion(er): router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt, hubb, modem, IP-telefon, bildtelefon.

19.   nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighetsfunktionalitet (produkter med HiNA-funktioner): produkter med funktionaliteten hos en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal) eller en kombination av dessa, men som inte är en HiNA-produkt.

20.   router: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att fastställa den optimala rutten för vidarebefordran av nätverkstrafik. Routrar vidarebefordrar paket från ett nätverk till ett annat, baserat på nätverksskiktsinformation (L3).

21.   nätverksväxel: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att filtrera, vidarebefordra och distribuera ramar baserat på destinationsadressen för varje ram. Alla nätverksväxlar arbetar på minst datalänksskiktet (L2).

22.   trådlös nätverksanslutningspunkt: en enhet vars huvudfunktion är att tillhandahålla IEEE 802.11 (wi-fi)-anslutbarhet till flera klienter.

23.   hubb: en nätverksenhet som innehåller flera portar och som används för att ansluta segment i ett lokalt datornätverk.

24.   modem: en enhet vars huvudsakliga funktion är att överföra och ta emot digitalt modulerade analoga signaler över ett fast nätverk.

25.   skrivarprodukt: en produkt som genererar pappersutskrifter från elektroniska insignaler. Skrivarprodukten kan ha ytterligare funktioner och kan marknadsföras som en multifunktionsenhet eller multifunktionsprodukt.

26.   skrivarprodukt för stort format: Skrivarprodukt som är utformad för att skriva för A2-format eller större, inbegripet produkter för löpande matning av media med en bredd av minst 406 mm.

27.   system för telenärvaro: ett särskilt system för videokonferenser och -samarbete med hög definition som inkluderar ett användargränssnitt, en högdefinitionskamera, en bildskärm, ett ljudsystem och bearbetningsförmåga för kodning och avkodning av video och ljud.

28.   hushållskaffebryggare: en icke-kommersiell produkt för att brygga kaffe.

29.   hushållskaffebryggare med kaffefilter: en hushållskaffebryggare som använder perkolering för att extrahera kaffet.

30.   värmeelement: en komponent i kaffebryggaren som omvandlar el till värme för att värma vatten.

31.   kaffekoppsförvärmning: en funktion för att värma kaffekoppar som förvaras på kaffebryggaren.

32.   bryggningscykeln: den process som måste fullföljas för att producera kaffe.

33.   självrengöring: en process som kaffebryggaren genomför för invändig rengöring. Det kan antingen vara en enkel sköljning eller en rengöringsprocess med särskilda tillsatser.

34.   avkalkning: en process som kaffebryggaren genomför för att helt eller delvis avlägsna potentiellt kalk invändigt.

35.   stationär tunn klient: en dator som för sina primära funktioner är beroende av anslutning till databehandlingsresurser som finns någon annanstans (t.ex. en datorserver, fjärrarbetsstationer) och som inte har några inbyggda roterande lagringsmedier. En stationär tunn klients huvudenhet ska vara avsedd att ha en fast placering (t.ex. på ett skrivbord) och inte för att vara bärbar. Stationära tunna klienter kan ge information antingen till en extern, eller, om sådan ingår i produkten, till en intern bildskärm.

36.   arbetsstation: en enanvändardator med hög prestanda som främst används för grafik, datorstödd konstruktion, programutveckling, finansiella och vetenskapliga applikationer och andra datorintensiva uppgifter, och som har följande egenskaper:

a)En genomsnittlig tid mellan driftsfel (MTBF) på minst 15000 timmar.b)Har felkorrigerande kod (error-correcting code, ECC) och/eller buffrat minne.c)Uppfyller tre av följande fem kriterier:

1)

Den har kompletterande nätaggregat för högkapacitetsgrafik (dvs. kompletterande 12 V-försörjning med PCI-E, 6 stift).

2)

Systemet är kopplat för mer än × 4 PCI-E på systemkortet utöver den eller de grafiska kortkontakterna och eller PCI-X-stöd.

3)

Den stöder inte grafik enligt Uniform Memory Access (UMA).

4)

Den har minst fem kortkontakter för PCI, PCI-E eller PCI-X.

5)

Den har kapacitet för multiprocessorstöd för minst två processorer (måste fysiskt stödja separata paket/socklar för processorer, dvs. inte tillräckligt med stöd för en enda multikärneprocessor).

37.   rörlig arbetsstation: en enanvändardator med hög prestanda som främst används för grafik, datorstödd konstruktion, programutveckling, finansiella och vetenskapliga applikationer och andra datorintensiva uppgifter, med undantag av datorspel, och som är särskilt utformad för att vara bärbar och i drift under lång tid med eller utan direktanslutning till en växelströmskälla. Rörliga arbetsstationer har en integrerad bildskärm och kan drivas med ett integrerat batteri eller en annan bärbar kraftkälla. De flesta rörliga arbetsstationerna har extern elförsörjning och de flesta har integrerat tangentbord och pekdon.

Rörliga arbetsstationer har följande egenskaper:

a)En genomsnittlig tid mellan driftsfel (MTBF) på minst 13000 timmar.b)Ett diskret grafikkort (dGfx) som motsvarar klassificeringen enligt G3 (med rambuffert – databredd > 128 bitar), G4, G5, G6 eller G7.c)Stöd för minst tre interna lagringsmedium.d)Stöd för minst 32 GB systemminne.

38.   enkel server: en dator som i typfallet använder komponenter för stationära datorer i en formfaktor för stationära datorer, men den är i första hand konstruerad för att vara värd för andra datorer och för funktioner som att tillhandahålla nätverksinfrastrukturtjänster och vara värd för data/media, och som har följande egenskaper:

a)Den ska vara konstruerad i pelare eller torn eller annan formfaktor liknande dem som kännetecknar stationära datorer med all databehandling och lagring samt gränssnittet mot nätverket i samma låda/produkt.b)Den ska vara avsedd att vara i drift dygnet runt.c)Den ska kunna fungera i en miljö med flera användare samtidigt och då betjäna flera användare genom klientenheter i nätverk.d)Den ska vara utformad för ett av branschen godtaget operativsystem för serverapplikationer för hemmabruk eller som kräver låg kapacitet.e)De ska inte saluföras med diskret grafikkort (dGfx) som uppfyller klassificering i någon annan kategori än G1.

39.   datorserver: en produkt som utför datoroperationer och tillhandahåller tjänster och förvaltar resurser i nätverk för klientenheter, t.ex. stationära datorer, bärbara datorer, stationära tunna klienter, IP-telefoner eller andra datorservrar. En datorserver saluförs i allmänhet för användning i datacentrum och kontorsmiljö. Åtkomst till en datorserver sker i första hand via nätverksanslutningar och inte via direkta inenheter, som ett tangentbord eller en mus.

Datorservrar ska ha följande egenskaper:

a)De är utformade för att stödja operativsystem (OS) för datorservrar och/eller virtuella maskinhanteringssystem (VMM) och är inriktade på att köra företagsapplikationer som installerats av användare.b)De stöder felkorrigerande kod (ECC) och/eller buffrat minne (inbegripet buffrade DIMM-minnesmoduler och buffered on board-konfigurationer).c)De släpps ut på marknaden tillsammans med ett eller flera växel-/likströmsnätaggregat.d)Samtliga processorer har tillgång till ett delat systemminne och är oberoende av varandra synliga för ett enda operativsystem eller virtuellt maskinhanteringssystem.

4.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Krav på ekodesign

Krav på ekodesign för elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge fastställs i bilaga II.”

5.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Översyn

Senast den 7 januari 2016 ska kommissionen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen se över denna förordning och lägga fram resultaten av denna översyn inför samrådsforumet. Översynen ska särskilt behandla kraven för standby/frånläge och lämpligheten av och nivån på kraven för nätverksanslutet standbyläge med avseende på tredje etappen i genomförandet (2019).

Under översynen kan man bland annat undersöka utrustning för yrkesbruk och produkter med elmotorer med fjärrkontroll.”

6.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 i bilaga II ska tillämpas från och med den 7 januari 2010.

Punkt 2 i bilaga II ska tillämpas från och med den 7 januari 2013.

Punkt 3 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Punkt 4 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Punkt 5 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Punkt 6 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Punkt 7 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.”

7.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 d ska ersättas med följande:

”d)

Energistyrning för alla produkter med undantag av nätverksanslutna produkter

Såvida det inte är olämpligt för den avsedda användningen, ska produkten vara försedd med en energistyrningsfunktion, eller en liknande funktion. När produkten inte tillhandahåller huvudfunktionen och andra energianvändande produkter inte är beroende av dess funktioner, ska produkten automatiskt efter kortast möjliga tid, anpassad till produktens avsedda funktion, växla över produkten till

standbyläge, eller

frånläge, eller

något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga kraven för energianvändning i från- eller standbyläge medan apparaten är ansluten till elnätet.

Energistyrningsfunktionen ska vara aktiverad.”

b)

Följande ska läggas till som nya punkter 3, 4, 5, 6, 7.

3.   Från och med den 1 januari 2015:

a)

Möjlighet att avaktivera anslutningen/anslutningarna till det trådlösa nätverket

Alla nätverksprodukter som kan anslutas till ett trådlöst nätverk ska erbjuda användaren möjligheten att avaktivera anslutningen/anslutningarna till det trådlösa nätverket. Detta krav gäller inte för produkter som är beroende av en enda anslutning till det trådlösa nätverket för avsedd användning och inte har någon anslutning till det fasta nätverket.

b)

Energistyrning för nätverksanslutna produkter

Produkten ska, såvida det inte är olämpligt för den avsedda användningen, vara försedd med en energistyrningsfunktion, eller en liknande funktion. När produkten inte tillhandahåller en huvudfunktion och andra energianvändande produkter inte är beroende av dess funktioner, ska energistyrningsfunktionen automatiskt efter kortast möjliga tid, anpassad till produktens avsedda funktion, växla över produkten till ett tillstånd som ger nätverksansluten standby.

I ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge får energistyrningsfunktionen automatiskt växla över produkten till standbyläge eller frånläge eller något annat läge som inte överskrider de tillämpliga energiförbrukningskraven för standbyläge och/eller frånläge.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska vara tillgänglig för alla nätverksportar i den nätverksanslutna produkten.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska aktiveras, såvida inte alla nätverksportar är avaktiverade. I det senare fallet ska energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, aktiveras om någon av nätverksportarna är aktiverade.

Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till ett läge som ger nätverksanslutet standbyläge får inte överstiga 20 minuter.

c)

Nätverksanslutna produkter som har ett eller fler standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen när alla nätverksportar är aktiverade.

d)

Nätverksanslutna produkter utom HiNA-produkter ska följa bestämmelserna i 2 d när alla nätverksportar är avaktiverade.

e)

Energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

Energianvändning för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 12,00 W.

Energianvändningen för andra nätverksanslutna produkter i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 6,00 W.

De energianvändningsgränser som anges ovan ska gälla för

i.

skrivarprodukter med ett nätaggregat med en märkeffekt som överstiger 750 W,

ii.

skrivarprodukter med stort format,

iii.

system för telenärvaro,

iv.

stationära tunna klienter,

v.

arbetsstationer,

vi.

rörliga arbetsstationer,

vii.

enkla servrar.

viii.

datorservrar.

4.   Från och med den 1 januari 2017:

Utöver bestämmelserna i punkt 3 a och 3 b ska följande gälla:

a)

Nätverksanslutna produkter som har ett eller fler standbylägen ska uppfylla kraven för detta/dessa standbyläge(n) när alla fasta nätverksportar är bortkopplade och när alla trådlösa nätverksportar är avaktiverade.

b)

Nätverksanslutna produkter utom HiNA-produkter ska följa bestämmelserna i 2 d när alla fasta nätverksportar är bortkopplade och alla trådlösa nätverksportar avaktiverade.

c)

Energianvändning i ett tillstånd som ger ”nätverksanslutet standbyläge”:

 

Energianvändningen för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 8,00 W.

 

Energianvändningen för andra nätverksanslutna produkter i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 3,00 W.

 

De energianvändningsgränser som anges i punkt c ska inte gälla för

i.

skrivarprodukter med stort format,

ii.

stationära tunna klienter,

iii.

arbetsstationer,

iv.

rörliga arbetsstationer,

v.

enkla servrar,

vi.

datorservrar.

5.   Från och med den 1 januari 2019:

Utöver bestämmelserna i punkterna 3 a, 3 b, 4 a, 4 b och 4 c ska följande bestämmelser gälla för nätverksansluten utrustning utom för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner:

Energianvändningen för nätverksanslutna produkter utom för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 2,00 W.

6.   Från och med den 1 januari 2015:

För kaffebryggare ska fördröjningstiden efter vilken produkten automatiskt växlar över till de lägen som anges i punkt 2 d i bilaga II vara följande:

För hushållskaffebryggare med kaffefilter som lagrar kaffet i en isolerad mugg, högst fem minuter efter den senaste bryggningscykeln är slutförd eller 30 minuter efter slutförandet av en avkalknings- eller självrengöringsprocess.

För hushållskaffebryggare med kaffefilter som lagrar kaffet i en icke-isolerad mugg, högst 40 minuter efter den senaste bryggningscykeln, eller 30 minuter efter slutförandet av en avkalknings- eller självrengöringsprocess.

För hushållskaffebryggare utom hushållskaffebryggare som har kaffefilter, högst 30 minuter efter slutförandet av den senaste bryggningscykeln eller högst 30 minuter efter aktivering av värmeelementet, eller högst 60 minuter efter aktivering av kaffekoppsförvärmningsfunktionen, eller högst 30 minuter efter slutförandet av avkalknings- eller självrengöringsprocessen, om inte ett alarm har utlösts som kräver ingripande från användarna för att förhindra en eventuell skada eller olycka.

Fram till ovan nämnda datum ska de ekodesignkrav som fastställs i punkt 2 d i bilaga II inte gälla.

7.   Krav på produktinformation

Från och med den 1 januari 2015 ska följande information för nätverksanslutna produkter finnas väl synlig på tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser:

a)

För varje standby- och/eller frånläge och det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion:

Uppgifter om energianvändning i watt, avrundat till en decimal.

Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till standby- och/eller frånläge och/eller det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

b)

Produktens elförbrukning i nätverksansluten standby om alla nätverksanslutna nätverksportar är anslutna och alla trådlösa nätverksportar är aktiverade.

c)

Vägledning om hur man aktiverar och avaktiverar trådlösa nätverksportar.

Produktens elförbrukning i nätverksansluten standby enligt punkt b och vägledningen enligt punkt c ska dessutom ingå i bruksanvisningen.”

c)

Punkt 3 ska ersättas av en ny punkt 8:

”8.   Mätningar

Den energianvändning som avses i punkterna 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 3 e, 4 c och 5, och de tider som avses i punkt 6 ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.”

d)

Punkt 4 ska ersättas av en ny punkt 9:

”9.   Information som tillverkarna ska tillhandahålla

Med tanke på den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

a)

För varje standby- och/eller frånläge

Uppgifter om energianvändning i watt, avrundat till en decimal.

Använd mätmetod.

En beskrivning av hur produktläget valdes eller programmerades.

En beskrivning av de steg som leder till det läge då produkten automatiskt växlar läge.

Eventuella anmärkningar angående driften av produkten, t.ex. upplysningar om hur användaren kan växla produkten till ett nätverksanslutet standbyläge.

Om det är tillämpligt, standardtiden efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, har växlat produkten till det tillämpliga lågkapacitetsläget.

b)

För nätverksanslutna produkter:

Antal och typ av nätverksportar och, med undantag för trådlösa nätverksportar, var dessa portar sitter på produkten. Det ska särskilt anges om samma fysiska nätverksport rymmer flera typer av nätverksportar.

Om alla nätverksportar är avaktiverade före leverans.

Om produkten klassificeras som HiNA-produkt eller produkt med HiNa-funktion; om ingen information tillhandahålls anses detta vara fallet.

För varje typ av nätverksport:

Den standardtid efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över produkten till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

Utlösaren som används för att reaktivera produkten.

De (högsta) prestandaspecifikationerna.

Produktens (högsta) energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket energistyrningsfunktionen eller en liknande funktion kommer att växla över produkten om endast denna port används för fjärrstyrd aktivering.

Om ingen information tillhandahålls anses produkten inte vara en nätverksansluten produkt om den inte tillhandahåller funktionerna för en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal), hubb, modem, IP-telefon, bildtelefon.

c)

Testparametrar för mätningar:

Omgivande temperatur.

Testspänning i volt och frekvens i Hz.

Total harmonisk distorsion för systemet för elförsörjning.

Information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

d)

Produktens egenskaper som är relevanta för bedömning av överensstämmelse med de krav som anges i punkt 1 c, eller de krav som anges i punkt 2 c och/eller 2 d och/eller 3 b, enligt vad som är tillämpligt, inbegripet den tid det tar att automatiskt uppnå standbyläge, frånläge eller annat läge som inte överskrider de tillämpliga elförbrukningskraven för från- och/eller standbyläge.

Framför allt ska, i förekommande fall, en teknisk motivering lämnas om att de krav som fastställs i punkt 1 c, eller de krav som fastställs i punkt 2 c och/eller 2 d och/eller 3 b, är olämpliga för den avsedda användningen av produkten. Behovet att upprätthålla en eller fler nätverksanslutningar eller vänta på en fjärrstyrd utlösare anses inte vara en teknisk motivering för undantag från de krav som fastställs i 2 d när det gäller en produkt som inte definieras som en nätverksansluten produkt av tillverkaren.”

8.

Följande ska läggas till i bilaga III:

”Vad gäller de krav som fastställs i punkt 2 d i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda det tillämpliga förfarandet ovan för att mäta energiförbrukningen efter det att energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, har växlat över produkten till det tillämpliga läget.

Vad gäller de krav som anges i punkterna 3 c och 4 a i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda det tillämpliga förfarandet ovan, efter att alla enhetens nätverksportar har avaktiverats och/eller bortkopplats, enligt vad som är tillämpligt.

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (6) ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i punkterna 3 och 4 i bilaga II, enligt vad som är tillämpligt.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet på följande sätt:

 

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har en typ av nätverksport, och om minst två portar av den typen finns tillgängliga, ska en av dessa portar slumpmässigt väljas och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ för kontroll av kraven i bilaga II punkt 3 ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om endast en nätverksport finns tillgänglig ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

 

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för den tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om enheten reaktiveras.

 

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har mer än en typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas för varje typ av nätverksport. Om minst två nätverksportar av en och samma typ finns tillgängliga väljs slumpmässigt en av dessa portar, och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

 

Om det för en viss typ av nätverksport endast finns en tillgänglig port ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Trådlösa portar som inte används ska om möjligt avaktiveras. Vid kontroll av kraven i bilaga II punkt 3 ska de trådlösa nätverksportar som inte används om möjligt avaktiveras.

 

För varje typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas. Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för produkten genom nätverksporten och det kontrolleras om tv-mottagaren reaktiveras. Om en fysisk nätverksport delas av minst två typer av (logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.

 

Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om resultaten för varje typ av nätverksport inte överstiger gränsvärdet med över 10 %.

 

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om genomsnittet av resultaten för varje typ av nätverksport i de senare tre testerna inte överstiger gränsvärde med över 10 %.

 

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.

 

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte är överensstämmande har tagits.

Utöver det förfarande som anges ovan ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det förfarande som anges i bilaga II och pålitliga, korrekta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

9.

I bilaga IV ska följande läggas till efter sista meningen:

”Nätverksansluten standby: 3 W för HiNA-produkter, 1 W eller mindre för icke-HiNA-produkter.”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 642/2009

Förordning (EG) nr 642/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande definitioner läggas till:

”12.   nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi, en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

13.   nätverksport: ett fast eller trådlöst fysiskt gränssnitt för nätverksanslutning som finns på tv-mottagaren och genom vilken tv-mottagaren kan fjärraktiveras.

14.   nätverksansluten tv-mottagare: en tv-mottagare som kan anslutas till ett nätverk och som har en eller flera nätverksportar.

15.   nätverkstillgänglighet: tv-mottagarens förmåga att återuppta funktioner efter att en fjärrstyrd utlösare har upptäckts av nätverksporten.

16.   fjärrstyrd utlösare: en signal som kommer till tv-mottagaren utifrån via ett nätverk.

17.   nätverksanslutet standbyläge: ett tillstånd där tv-mottagaren kan återuppta en funktion genom en fjärrstyrd utlösare via en nätverksanslutning.

18.   nätverksansluten tv-mottagare med HiNA-funktion (hög nätverkstillgänglighetsfunktionalitet): en tv-mottagare med funktionaliteten hos en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal) eller en kombination av dessa.

19.   router: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att fastställa den optimala rutten för vidarebefordran av nätverkstrafik. Routrar vidarebefordrar paket från ett nätverk till ett annat, baserat på nätverksskiktsinformation (L3).

20.   nätverksväxel: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att filtrera, vidarebefordra och distribuera ramar baserat på destinationsadressen för varje ram. Alla nätverksväxlar arbetar på minst datalänkskiktet (L2).

21.   trådlös nätverksanslutningspunkt: en enhet vars huvudfunktion är att tillhandahålla IEEE 802.11-anslutbarhet (wi-fi) till flera klienter.”

2.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ska läggas till som punkt 3:

”3.   EFFEKTFÖRBRUKNING I NÄTVERKSANSLUTET STANDBYLÄGE

1.

Från och med den 1 januari 2015:

a)

Möjlighet att avaktivera trådlös nätverksanslutning

Om en nätverksansluten tv-mottagare kan anslutas till ett trådlöst nätverk ska det vara möjligt för användaren att avaktivera den trådlösa nätverksanslutningen (en eller flera). Detta krav gäller inte för produkter som förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för avsedd användning och som inte har någon fast nätverksanslutning.

b)

Energistyrning för nätverksanslutna tv-mottagare

Nätverksanslutna tv-mottagare ska erbjuda funktioner med följande egenskaper:

 

Efter högst fyra timmar i påläge sedan användaren senast ändrade en inställning och/eller bytte kanal, ska tv-mottagaren automatiskt byta från påläge till ett tillstånd som ger nätverksansluten standby eller något annat tillstånd som inte överskrider de gällande elförbrukningskraven för tillstånd som ger nätverksansluten standby.

 

Tv-mottagare ska visa ett varningsbudskap innan de automatiskt växlar från påläge till tillämpligt tillstånd. Denna funktion ska ställas in som standard.

 

I ett nätverksanslutet standbyläge får energistyrningsfunktionen automatiskt växla över tv-mottagaren till standbyläge eller frånläge eller ett annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga energianvändningskraven för frånläge och/eller standbyläge.

 

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska finnas tillgänglig för den nätverksanslutna tv-mottagarens samtliga nätverksportar.

 

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska aktiveras om inte samtliga trådlösa nätverksportar är avaktiverade. I sådana fall ska energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, aktiveras om någon av nätverksportarna är avaktiverade.

c)

En nätverksansluten tv-mottagare som har ett eller flera standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen (ett eller flera) när samtliga trådlösa nätverksportar är avaktiverade.

d)

Effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare med HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 12,00 W.

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 6,00 W.

2.

Från och med 1 januari 2017:

Utöver bestämmelserna i punkt 1 a och 1 b ska följande bestämmelser gälla:

a)

En nätverksansluten tv-mottagare som har ett eller flera standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen (ett eller flera) när samtliga fasta nätverksportar är bortkopplade och samtliga trådlösa nätverksportar avaktiverade.

b)

En nätverksansluten tv-mottagare ska uppfylla kraven i 2.2 d när samtliga fasta nätverksportar är bortkopplade och samtliga nätverksportar avaktiverade.

c)

Effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare med HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 8,00 W.

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 3,00 W.

3.

Från och med 1 januari 2019:

Utöver bestämmelserna i punkterna 1 a, 1 b, 2 a, 2 b och 2 c ska följande bestämmelser gälla för nätverksanslutna tv-mottagare utom för HiNA-utrustning eller tv-mottagare med HiNA-funktion:

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 2,00 W.”

b)

Punkt 3 ska bli punkt 4.

c)

Punkt 4 ska bli punkt 5.

d)

Punkt 5 ska bli punkt 6.

e)

I punkt 5.1 (den nya punkten 6.1) ska följande läggas till efter led d som led e:

”e)

För nätverksanslutet standbyläge:

Antal och typ av nätverksportar och, utom för trådlösa nätverksportar, var dessa portar är placerade på tv-mottagaren. Det ska i synnerhet anges om samma fysiska nätverksport rymmer flera olika typer av nätverksportar.

Om alla nätverksportar avaktiveras före leverans.

Om tv-mottagaren kan betecknas som tv-mottagare med HiNA-funktion, om ingen information tillhandahålls anses tv-mottagaren inte vara en HiNA-produkt eller en tv-mottagare med HiNA-funktion.”

f)

I punkt 5.1 (den nya punkten 6.1) ska följande läggas till efter led e som led f:

”f)

För varje typ av nätverksport:

Standardtiden för när energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över tv-mottagaren till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

Den utlösare som används för att reaktivera produkten.

De (högsta) prestandaspecifikationerna.

Tv-mottagarens (högsta) effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, om endast denna port används för fjärraktivering.

Om ingen information tillhandahålls anses tv-mottagaren inte vara en nätverksansluten tv-mottagare.”

g)

Punkt 5.1 e ska bli den nya punkten 6.1 g.

h)

I punkt 5.2 (den nya punkten 6.2) ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

För varje standby- och/eller frånläge och det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge: uppgifter om effektförbrukning i watt, avrundat till två decimaler.”

3.

I bilaga II ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Mätning av effektförbrukning i standby/frånläge samt i nätverksanslutet standbyläge

Mätningarna av den effektförbrukning som avses i del 2 och 3 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande villkor:

Den energiförbrukning som avses i punkterna 2.1 a, 2.1 b, 2.2 a, 2.2 b, 3.1 d och 3.2 c ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.”

4.

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

KONTROLLFÖRFARANDE

A.   Kontrollförfarande för de krav som fastställs i punkterna 1, 2, 4 och 5 i bilaga I.

1.

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (7) ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i delarna 1, 2, 4 och 5 i bilaga I.

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda tv-enhet.

Modellen ska anses uppfylla kraven i bilaga I, om

a)

resultatet för effektförbrukning i påläge inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 och 2 i del 1 i bilaga I med mer än 7 %, och

b)

resultatet för från- och standbyläge, såsom tillämpligt, inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 a, 1 b, 2 a och 2 b i del 2 i bilaga I med mer än 0,10 watt, och

c)

resultatet för kvoten för toppnivå av luminans som anges i del 5 i bilaga I inte hamnar under 60 %.

Om resultaten som anges i punkterna 1 a eller 1 b eller 1 c inte uppnås, ska ytterligare tre enheter av samma modell provas.

2.

Sedan ytterligare tre enheter av samma modell har provats, ska modellen anses uppfylla kraven i bilaga I, om

a)

genomsnittet för resultaten för effektförbrukning i påläge för de senare tre enheterna inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 och 2 i del 1 i bilaga I med mer än 7 %, och

b)

genomsnittet för resultaten för de senare tre enheterna i från- och standbyläge, såsom tillämpligt, inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 a, 1 b, 2 a och 2 b i del 2 i bilaga I med mer än 0,10 watt, och

c)

genomsnittet för resultaten för de senare tre enheterna för kvoten för toppnivå av luminans som anges i del 5 i bilaga I inte hamnar under 60 %.

Om resultaten som anges i punkterna 2 a, 2 b och 2 c inte uppnås, ska modellen inte anses uppfylla kraven.

B.   Kontrollförfarande för de krav som fastställs i del 3 i bilaga I

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i punkterna 1 d och 2 c i del 3 i bilaga I, såsom tillämpligt. De ska använda sig av det tillämpliga förfarandet nedan, efter att ha avaktiverat eller kopplat bort, såsom tillämpligt, enhetens samtliga nätverksportar.

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda tv-enhet enligt följande:

Om tv-mottagaren enligt den tekniska dokumentationen har en typ av nätverksport, och om minst två portar av den typen finns tillgängliga, ska en av dessa portar väljas slumpmässigt och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ för kontroll av bestämmelserna i bilaga I punkt 2 ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om endast en nätverksport finns tillgänglig ska den porten anslutas till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för den tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om enheten reaktiveras.

Om tv-mottagaren enligt den tekniska dokumentationen har mer än en typ av nätverksport ska förfarandet upprepas för varje typ av nätverksport. Om minst två nätverksportar av en och samma typ finns tillgängliga väljs slumpmässigt en av dessa portar, och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Om det för en viss typ av nätverksport endast finns en tillgänglig port ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Trådlösa portar som inte används ska om möjligt avaktiveras. Vid kontroll av bestämmelserna i bilaga II punkt 3 ska de trådlösa nätverksportar som inte används om möjligt avaktiveras.

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om tv-mottagaren reaktiveras.

Om en fysisk nätverksport delas av flera typer av (logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.

Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om resultaten för varje typ av nätverksport inte överstiger gränsvärdet med mer än 7 %.

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om genomsnittet för resultaten för varje typ av nätverksport i de senare tre testerna inte överstiger gränsvärdet med mer än 7 %.

I annat fall ska det anses att modellen inte uppfyller kraven.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte är överensstämmande har tagits

C.   Kontroll av överensstämmelse

För att kontrollera överensstämmelsen med kraven ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det förfarande som anges i bilaga II och pålitliga, korrekta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(3)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.

(4)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 42.

(5)  EUT L 190, 18.7.2008, s. 22.

(6)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.”

(7)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.”


Top