EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0512

Kommissionens förordning (EU) nr 512/2013 av den 4 juni 2013 om ändring av förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93

OJ L 152, 5.6.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/512/oj

5.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 152/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 512/2013

av den 4 juni 2013

om ändring av förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 13.4,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 502/2013 av den 29 maj 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 990/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (2),

med beaktande av att den antidumpningstull på cyklar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3) utvidgades till att även omfatta cykeldelar genom rådets förordning (EG) nr 71/97 (4),

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 71/97 utvidgade rådet den antidumpningstull som införts genom förordning (EEG) nr 2474/93 på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina (nedan kallad den utvidgade antidumpningstullen). Genom förordning (EG) nr 71/97 föreskrevs också att ett system för tullbefrielse (nedan kallat systemet med tullbefrielse) skulle införas på grundval av artikel 13.4 i grundförordningen för att göra det möjligt för de monteringsföretag som inte kringgår antidumpningstullen på cyklar att importera kinesiska cykeldelar utan att betala antidumpningstull genom att befria dem från den åtgärd som utvidgats till att även omfatta cykeldelar.

(2)

Den rättsliga ramen för hur systemet med tullbefrielse skulle fungera fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (5) (nedan kallad den ändrade förordningen).

(3)

Efter en översyn enligt artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen av utvidgningen av den antidumpningstull som införts på import av cyklar med ursprung i Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina, beslutade rådet genom förordning (EG) nr 171/2008 (6) att bibehålla åtgärderna mot kringgående.

(4)

Efter en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen beslutade rådet genom förordning (EG) nr 1095/2005 (7) att den gällande antidumpningstullen skulle höjas till 48,5 %.

(5)

Genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning  (8) (nedan kallat tillkännagivandet) inledde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som gäller för import av cyklar med ursprung i Kina. I punkt 4.4 i tillkännagivandet uppmanades berörda parter att lämna synpunkter om hur systemet med tullbefrielse fungerar och hur en framtida modell för ett sådant system skulle kunna se ut. Kommentarer efterlystes särskilt i fråga om hur det nuvarande systemet med tullbefrielse fungerar och förvaltas, inbegripet vilka utmaningar små och medelstora företag står inför.

(6)

Inga relevanta synpunkter har mottagits. Till följd av den erfarenhet som kommissionen samlat under arbetet med att tillämpa systemet med tullbefrielse anses det dock vara nödvändigt att införa vissa ändringar för att få det att fungera smidigare.

(7)

Den undersökningsperiod som föreskrivs enligt det nuvarande systemet med tullbefrielse ger inte utrymme för en lämplig bedömning av mängden av och värdet på de kinesiska delar som används för montering av cyklar inom EU. Enligt de nuvarande bestämmelserna begränsas undersökningsperioden till tiden före dagen för uppskjutandet av betalningen av antidumpningstullen. Under denna period importerar sökande vanligtvis små mängder från Kina eftersom mer än 299 delar per månad skulle omfattas av antidumpningstull. Det kan därför verka som att cyklar som monterats under undersökningsperioden motsvarar bestämmelserna i artikel 13.2 i grundförordningen, som föreskriver att värdet på de kinesiska cykeldelar som cykeltillverkarna i unionen använder i sin monteringsverksamhet inte får utgöra mer än 60 % eller att ökningen av de införda delarnas värde genom monteringsverksamheten måste överstiga 25 % (nedan kallat 60/40-regeln eller regeln om 25 % värdeökning).

(8)

Företagen börjar importera större mängder först efter att uppskjutandet har beviljats. Enligt de nuvarande bestämmelserna kan denna period emellertid inte beaktas. Därför kan det grundläggande syftet med systemet, alltså att garantera användningen av en lämplig mängd delar med ursprung i Europa, inte uppfyllas helt.

(9)

Mot bakgrund av detta och av rättssäkerhetsskäl bör undersökningsperioden i artikel 6.1 ändras till att även omfatta tiden efter dagen för uppskjutandet av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen. Detta skulle göra det lättare att på ett lämpligt sätt kontrollera att 60/40-regeln eller regeln om 25 % värdeökning följs under en period när importören inte betalar antidumpningstull, alltså efter att uppskjutandet har beviljats.

(10)

För att göra det möjligt för sökanden att lämna kontrollerbara uppgifter om sin import av cykeldelar för perioden före uppskjutandet enligt artikel 4.1 b i den ändrade förordningen bör hänvisningen till en skyldighet på grund av ett oåterkalleligt avtal i artikel 4.1 a utgå.

(11)

Dessutom är det nuvarande systemet otydligt när det gäller import av cykeldelar som används för montering av cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn, även kallade eldrivna cyklar eller pedelecs. Vare sig antidumpningstullen eller den utvidgade antidumpningstullen gäller för eldrivna cyklar och därmed inte heller för delar som används vid montering av sådana cyklar, dvs. montering av eldrivna cyklar omfattas inte av förordning (EG) nr 71/97. Därför anses det lämpligt att utvidga de befintliga bestämmelserna i artikel 14 om kontroll av att användning för särskilda ändamål sker till att även omfatta delar avsedda att användas för montering av eldrivna cyklar. Bestämmelserna om kontroll av att användning för särskilda ändamål sker gör det möjligt för nationella tullmyndigheter att ta reda på importerade delars slutliga användning, alltså om de används för montering av klassiska eller eldrivna cyklar.

(12)

Dessutom anses det lämpligt att låta artikel 16.3 utgå eftersom den information som efterfrågas kan hämtas från andra källor.

(13)

Slutligen föreslås att rätta felaktigheter och ändra föråldrade hänvisningar i den ändrade förordningen.

(14)

Av rättssäkerhetsskäl och av hänsyn till principen om god förvaltning måste de ändringar av den ändrade förordningen som föreskrivs i den här förordningen tillämpas så snart som möjligt på alla nya och alla pågående undersökningar.

(15)

Förordning (EG) nr 88/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 88/97 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Ansökningar ska göras skriftligen på ett av unionens officiella språk och ska undertecknas av en person som har tillstånd att företräda sökanden. Ansökan ska sändas till följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H – Trade Defence,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1, leden a och b ska ersättas med följande:

”a)

den innehåller bevis för att sökanden använder essentiella cykeldelar för tillverkning eller montering av cyklar i kvantiteter som överstiger den tröskel som anges i artikel 14 c,

b)

den ger prima facie-bevis för att sökandens monteringsverksamhet inte omfattas av artikel 13.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (9), och

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Om det visar sig att en ansökan inte kan godkännas ska den avslås genom ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009.”

3.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Från och med dagen för mottagande av en ansökan som verkar uppfylla villkoren i artikel 4.1 och 4.2 och i avvaktan på ett beslut om denna ansökan i enlighet med artiklarna 6 och 7 ska betalningen av den tullskuld som uppstått för den i enlighet med artikel 2.1 i referensförordningen utvidgade tullen uppskjutas för all import av essentiella cykeldelar som deklarerats för fri omsättning av den part som är föremål för undersökningen. Normalt beaktas en period om minst 6 månader före mottagandet av ansökan för att fastställa om villkoren i artikel 4.1 och 4.2 verkar vara uppfyllda.”

4.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   För att bestämma om en ansökan om befrielse ska beviljas ska kommissionen fastställa en undersökningsperiod som vanligen ska omfatta tolv, men alltid minst sex månader från och med dagen för uppskjutandet av betalningen av den utvidgade tullen på essentiella cykeldelar. Vid genomförandet av undersökningen kan kommissionen begära ytterligare upplysningar av sökanden för undersökningsperioden och utföra kontroller på platsen.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Undersökningen av en ansökan ska normalt slutföras inom 12 månader efter mottagandet av alla upplysningar som avses i artikel 6.1.”

5.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Om det slutligen står klart att sökandens monteringsverksamhet inte omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 ska den sökande beviljas befrielse från den utvidgade tullen i enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Om kriterierna för befrielse inte är uppfyllda ska ansökan avslås i enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 och uppskjutandet av betalningen av den utvidgade tullen enligt artikel 5 ska hävas.”

6.

Artikel 8.1 a ska ersättas med följande:

”a)

att dess monteringsverksamhet inte omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009,”.

7.

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen får på eget initiativ se över en befriad parts situation för att kontrollera att dess monteringsverksamhet fortfarande inte omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009.”

8.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Återkallande av en befrielse

I enlighet med förfarandet i artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 och efter det att den befriade parten getts möjlighet att lämna synpunkter ska en befrielse återkallas

om en översyn har visat att en befriad parts monteringsverksamhet omfattas av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1225/2009,

om skyldigheterna enligt artikel 8 inte uppfyllts, eller

vid fall av bristande samarbete efter det att beslutet om befrielse antagits.”

9.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Förfarandebestämmelser

Undersökningar i enlighet med denna förordning ska omfattas av relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1225/2009 vad gäller

genomförande av undersökningar (artikel 6.2, 6.3, 6.4 och 6.5),

kontrollbesök (artikel 16),

bristande samarbete (artikel 18), och

konfidentiell behandling (artikel 19).”

10.

Artikel 14 c ska ersättas med följande:

”c)

varje månad färre än 300 enheter av varje typ av essentiell cykeldel antingen deklareras för fri omsättning av en part eller levereras till parten. Antalet delar som deklareras av eller levereras till en part ska beräknas på grundval av antalet delar som deklareras av eller levereras till samtliga närstående parter eller till parter som har kompensationsarrangemang med den parten, eller”

11.

I artikel 14 ska följande led d läggas till:

”d)

de essentiella cykeldelarna är avsedda att användas vid montering av cyklar försedda med hjälpmotor (Taric-tilläggsnummer 8835).”

12.

Artikel 16.3 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och ska tillämpas på alla nya och alla pågående undersökningar från och med att den trätt i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 153, 5.6.2013, s. 17.

(3)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EUT L 55, 28.2.2008, s. 1.

(7)  EUT L 183, 14.7.2005, s. 1.

(8)  EUT C 71, 9.3.2012, s. 10.

(9)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.”


Top