EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0342

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 342/2013 av den 16 april 2013 om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

OJ L 107, 17.4.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 230 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/342/oj

17.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 342/2013

av den 16 april 2013

om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 121 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 24.2 i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 (2) ska medlemsstaterna säkerställa att äggen kontrolleras i alla saluföringsstadier, vilket kan tolkas som att kontroller av överensstämmelsen med varje krav i förordningen måste göras i varje led i saluföringskedjan.

(2)

Vissa krav i förordningen gäller emellertid i ett visst led i saluföringskedjan och måste därför kontrolleras i detta led. Exempelvis måste vissa krav kontrolleras på produktionsenheten eller på förpackningsanläggningen, medan andra krav måste kontrolleras i detaljhandelsledet, beroende på vad som är lämpligt.

(3)

Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att säkerställa en viss flexibilitet i fråga om de kontroller som måste utföras i saluföringskedjans olika led.

(4)

Förordning (EG) nr 589/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 24.2 i förordning (EG) nr 589/2008 ska ersättas med följande:

”2.   De inspektionsorgan som avses i punkt 1 ska kontrollera de produkter som omfattas av denna förordning i de olika saluföringsleden, beroende på vad som är lämpligt. Förutom stickprovskontroller ska kontroller utföras på grundval av en riskanalys, med beaktande av den berörda anläggningens typ och produktion samt producentens tidigare historik när det gäller uppfyllnaden av handelsnormerna för ägg.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 163, 24.6.2008, s. 6.


Top