EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0294

Kommissionens förordning (EU) nr 294/2013 av den 14 mars 2013 om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen Text av betydelse för EES

OJ L 98, 6.4.2013, p. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 11 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/294/oj

6.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 294/2013

av den 14 mars 2013

om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artikel 5.2, artikel 15.1 första stycket led b och c, artikel 15.1 andra stycket, artikel 18.3, artikel 19.4 första stycket led a, b och c, artikel 19.4 andra stycket, artikel 21.6 c, artikel 32.3 a, artikel 40 första stycket led d, artikel 41.3 första och tredje stycket, artikel 42.2 och artikel 45.4, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1069/2009 fastställs folk- och djurhälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter för att förhindra och minimera risker för människors eller djurs hälsa. I förordningen fastställs även slutpunkten i tillverkningskedjan för vissa framställda produkter efter vilken de inte längre omfattas av kraven i den förordningen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (2) fastställs genomförandeåtgärder för förordning (EG) nr 1069/2009, inklusive bestämmelser om fastställande av slutpunkten för vissa framställda produkter.

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) konstaterade i sitt yttrande om den oleokemiska processens kapacitet att minimera eventuella risker avseende TSE i animaliska biprodukter som är kategori 1-material av den 7 februari 2011 (3) att riskerna för spridning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) minskar avsevärt efter bearbetning av kategori 1-material med lipolys och hydrogenering. Det råder dock viss osäkerhet om minskningen av TSE-smitta i oleokemiska produkter som framställts av kategori 1-material. Därför kan man inte med säkerhet utgå från att dessa produkter är fria från smitta och de skulle därför kunna utgöra en risk om de hamnar i livsmedels- och foderkedjan. Följaktligen bör artikel 3 i förordning (EU) nr 142/2011 och bilagorna XIV och XV till förordningen ändras i enlighet med detta.

(4)

I artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1069/2009 medges undantag för användning av kategori 2- och kategori 3-material för utfodring av vissa djur som inte hamnar i livsmedelskedjan, däribland cirkusdjur. Eftersom vissa cirkusdjur tillhör arter som normalt används för livsmedelsproduktion, måste utfodringen av cirkusdjur med dessa material omfattas av villkoren i artikel 13 i förordning (EU) nr 142/2011.

(5)

I artikel 19.1 f i förordning (EG) nr 1069/2009 medges undantag för bortskaffande av bin och biprodukter från biodling genom bränning eller nedgrävning på platsen under förhållanden som förhindrar överföring av risker för människors och djurs hälsa. Artikel 15 c i förordning (EU) nr 142/2011 avser särskilda regler för insamling och bortskaffande av bin och biprodukter från biodling. Inledningsfrasen i den artikeln bör därför korrigeras i enlighet med detta så att det införs en hänvisning till särskilda regler för insamling och bortskaffande av bin och biprodukter från biodling.

(6)

I artikel 36.3 i förordning (EU) nr 142/2011 fastställs en övergångsperiod till och med den 31 december 2012 för bortskaffande av små mängder av det kategori 3-material som avses i artikel 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009. Denna övergångsperiod bör förlängas med ytterligare två år under vilka ytterligare uppgifter bör samlas in om insamling, transport och bortskaffande av detta kategori 3-material.

(7)

Bearbetat animaliskt protein som framställts av andra animaliska biprodukter än det kategori 3-material som avses i artikel 10 n, o och p i förordning (EG) nr 1069/2009 får användas som en beståndsdel vid framställningen av bearbetat sällskapsdjursfoder. Bearbetat animaliskt protein bör inte deklareras som sällskapsdjursfoder om det inte blandas i lämpliga proportioner med andra fodermedel som normalt konsumeras av den relevanta sällskapsdjursarten. Producenter av bearbetat animaliskt protein får dock sända produkten för framställning av foderblandningar för hundar och katter till personer som driver etablerade kennlar eller grupper av jakt- eller draghundar och för att användas till utfodring av hundar och katter i skyddshärbärgen. I sådana fall måste produkten deklareras och märkas som bearbetat animaliskt protein. Vid export av bearbetat animaliskt protein gäller förutom lagstiftningen om animaliska biprodukter även bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (4). I enlighet med del III led E punkt 2 i bilaga IV till förordning (EG) nr 999/2001 får bearbetat animaliskt protein endast exporteras på villkor att det sluts ett skriftligt avtal mellan den medlemsstat som det bearbetade animaliska proteinet har sitt ursprung i och det mottagande tredjelandet. En sådan skyldighet finns inte vid export av sällskapsdjursfoder. Med tanke på den konstaterade risken för att reglerna om export av bearbetat animaliskt protein tillämpas på ett olämpligt sätt krävs en exaktare definition av sällskapsdjursfoder.

(8)

Omvandling av animaliska biprodukter och därav framställda produkter till biogas är tillåten enligt förordning (EG) nr 1069/2009. Framställningen av biogas leder till fasta eller flytande fraktioner. Det är nödvändigt att klargöra att kraven på bortskaffande av dessa restprodukter gäller för båda fraktionerna.

(9)

Efsa bekräftade i sitt yttrande av den 30 november 2010 om de abiotiska riskerna för människors och djurs hälsa av glycerin som en biprodukt från framställningen av biodiesel av animaliska biprodukter, som är kategori 1-material, och vegetabiliska oljor (5) att glycerin som hade bearbetats med metod 1 enligt kapitel III i bilaga IV till förordning (EU) nr 142/2011 för framställning av biodiesel är ett säkert material avseende TSE-risken. Glycerin som en biprodukt från framställningen av biodiesel får omvandlas till biogas och rötrest efter biogasproduktion och, efter ett beslut från den behöriga myndigheten, spridas på mark som ligger inom den producerande medlemsstatens territorium utan risk för människors och djurs hälsa.

(10)

Animaliska biprodukter enligt artikel 13 f i förordning (EG) nr 1069/2009 får spridas på mark utan bearbetning, om den behöriga myndigheten inte anser dem medföra risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar. Samma produkter får komposteras eller omvandlas till biogas utan föregående bearbetning.

(11)

De animaliska biprodukter och därav framställda produkter som är föremål för handel mellan medlemsstater beskrivs genom standardformuleringar enligt bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011, vilka måste vara tydliga och läsliga på förpackningen, behållaren eller fordonet under transport och lagring. Förteckningen över standarformuleringar bör kompletteras så att den tar hänsyn till handeln med bearbetad naturgödsel.

(12)

Enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1069/2009 ska driftansvariga underrätta den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten om de avser att avsända sändningar av kategori 1- eller 2-material. Medlemsstaterna får ingå bilaterala avtal om att på sina anläggningar leverera tjänster för kremering av sällskapsdjur från andra medlemsstater som de har en gemensam gräns med. I sådana fall kan kravet i artikel 48.1–48.3 i förordning (EG) nr 1069/2009 utgöra en onödig ytterligare administrativ börda.

(13)

I kapitel II i bilaga X till förordning (EU) nr 142/2011 fastställs särskilda krav för framställda produkter som är avsedda för framställning av foderråvaror. Ordalydelsen i det undantag för utsläppande på marknaden av mjölk som bearbetats enligt nationella krav bör ändras för att även gälla för mjölkbaserade produkter och mjölkderivat och för att därmed anpassa avsnitt 4 del II i det kapitlet till bestämmelserna i artikel 10 i förordning (EG) nr 1069/2009, särskilt led f, med godkännande av bearbetning av vissa före detta livsmedel till material för utfodring av andra produktionsdjur än pälsdjur.

(14)

När före detta livsmedel som innehåller beståndsdelar av animaliskt ursprung används som utgångsmaterial för framställning av foder till produktionsdjur tillämpas särskilda krav för att förhindra risken för att sjukdomar sprids till djur. Om de före detta livsmedlen inte innehåller kött, fisk eller produkter därav, bör användningen av dem för framställning av foder till produktionsdjur dock vara tillåten, under förutsättning att de inte utgör någon risk för spridning av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur.

(15)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 1069/2009 fastställs villkor för utsläppande på marknaden och användning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel. Dessa produkter får framställas av kategori 2- och 3-material i enlighet med kraven i bilaga XI till förordning (EU) nr 142/2011. När det gäller bearbetat animaliskt protein av kategori 3-material måste de särskilda framställningskraven i kapitel II i bilaga X till förordning (EU) nr 142/2011 iakttas, inklusive de för bearbetning av bearbetat animaliskt protein när detta uteslutande är avsett för användning i sällskapsdjursfoder. För tydlighetens skull är det nödvändigt att ändra bilaga XI till förordning (EU) nr 142/2011 och att införa hänvisningar till samtliga bearbetningskrav för bearbetat animaliskt protein.

(16)

För att främja vetenskap och forskning om biologisk mångfald bör undantag medges till materialbanker, vetenskapliga organisationer och museer vad gäller insamling, transport och användning av djur eller delar av djur som är konserverade i media, fullständigt inbäddade på objektglas eller som utgörs av bearbetade genetiska prover. Kraven på jakttroféer och andra prepareringar i kapitel VI i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(17)

I tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 fastställs kraven för import av animaliska biprodukter till unionen. Ordalydelsen i vissa delar av tabell 2 bör förbättras för att informationen ska bli tydligare. I fråga om vissa varor som kan bestå av animaliska biprodukter från olika djur bör förteckningen över tredjeländer som är godkända för import av animaliska biprodukter från de relevanta arterna i tabell 2 ändras i enlighet med detta. Ändringarna bör återspeglas i de motsvarande intygen i bilaga XV till den förordningen.

(18)

Sällskapsdjursfoder får framställas av allt annat kategori 3-material än sådant som avses i artikel 10 n, o och p i förordning (EG) nr 1069/2009. De regler som gäller för utsläppande på marknaden av sällskapsdjursfoder inom EU bör även vara tillämpliga för import från tredjeländer. Intyget i kapitel 3(B) i bilaga XV till förordning (EU) nr 142/2011 bör även omfatta en hänvisning till artikel 10 c i förordning (EG) nr 1069/2009.

(19)

Vissa krav på import av blod och blodprodukter bör klargöras, särskilt de som avser blodets ursprung. Blod måste komma från säkra källor, som kan vara slakterier som godkänts enligt EU-lagstiftningen eller slakterier som godkänts enligt tredjelandets nationella lagstiftning, eller från levande djur som föds upp för sådana ändamål. Blod från sådana säkra källor får även blandas. Texten i de relevanta intygen bör ändras i enlighet med detta. Bilaga XIV och hälsointygen i kapitlen 4(A), 4(C) och 4(D) i bilaga XV till förordning (EU) nr 142/2011 bör därför ändras.

(20)

I bilaga XVI till förordning (EU) nr 142/2011 fastställs regler om offentliga kontroller avseende utfodringen av asätande fåglar med kategori 1-material. Enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1069/2009 får den behöriga myndigheten tillåta utfodring av kategori 1-material till utrotningshotade eller skyddade arter av asätande fåglar samt andra arter som lever i sin naturliga livsmiljö. De gällande reglerna om offentliga kontroller avseende utfodringen av asätande fåglar bör därför utvidgas till att omfatta alla djur vilka enligt bilaga VI till förordning (EU) nr 142/2011 får utfodras med kategori 1-material.

(21)

Förordning (EU) nr 142/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(22)

För att undvika störningar i handeln bör det fastställas en övergångsperiod under vilken import av de varor som omfattas av bestämmelserna i förordning (EU) nr 142/2011, i dess lydelse enligt denna förordning, bör godkännas av medlemsstaterna i enlighet med de regler som gällde innan den här förordningen trädde i kraft/började tillämpas.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska led i ersättas med följande:

”i)

Bensin och bränslen som uppfyller de särskilda kraven för produkter från det katalytiska flerstegsförfarandet för framställning av förnybara bränslen i kapitel IV avsnitt 3 punkt 2 c i bilaga IV.

j)

Oleokemiska produkter som framställts av utsmält fett och som uppfyller kraven i kapitel XI i bilaga XIII.”

2.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led e ersättas med följande:

”e)

Fluglarver och maskar som ska användas som fiskagn.

f)

Cirkusdjur.”

b)

I punkt 2 ska led e ersättas med följande:

”e)

Fluglarver och maskar som ska användas som fiskagn.

f)

Cirkusdjur.”

3.

I artikel 15 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Om den behöriga myndigheten genom det undantag som medges i artikel 19.1 a, b, c, e och f i förordning (EG) nr 1069/2009 tillåter bortskaffande av animaliska biprodukter, ska bortskaffandet uppfylla följande särskilda regler som anges i kapitel III i bilaga VI:”

4.

I artikel 36.3 ska datumet ”31 december 2012” ersättas med ”31 december 2014”.

5.

Bilagorna I, IV, V, VI, VIII, X, XI och XIII–XVI ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Under en övergångsperiod till och med den 26 december 2013 ska sändningar av animaliska biprodukter och av framställda produkter som åtföljs av ett hälsointyg som utfärdades och undertecknades i enlighet med förlagan i kapitlen 3(B), 3(D), 4(A), 4(C), 4(D), 6(A), 8, 10(B), 11, 14(A) och 15 i bilaga XV till förordning (EU) nr 142/2011, i dess lydelse innan den här förordningen trädde i kraft, fortsätta att accepteras för import till unionen om intyget utfärdades och undertecknades före den 26 oktober 2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 mars 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  ”Scientific opinion on the capacity of oleochemical processes to minimise possible risks linked to TSE in Category 1 animal by-products”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):2, artikelnr 1976.

(4)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(5)  ”Scientific opinion on the abiotic risks for public and animal health of glycerine as a co-product from the biodiesel production from Category 1 animal by-products (ABP) and vegetable oils”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):12, artikelnr 1934.


BILAGA

Bilagorna till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 19 ska ersättas med följande:

”19.   sällskapsdjursfoder: annat foder än det material som avses i artikel 24.2 som används som foder för sällskapsdjur samt tuggben som består av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som

a)innehåller annat kategori 3-material än sådant som avses i artikel 10 n, o och p i förordning (EG) nr 1069/2009, ochb)kan innehålla importerat kategori 1-material bestående av animaliska biprodukter som framställts av djur som varit föremål för illegal behandling enligt definitionen i artikel 1.2 d i direktiv 96/22/EG eller artikel 2 b i direktiv 96/23/EG.

b)

Punkt 23 ska ersättas med följande:

”23.   rötrest: restprodukt, inklusive den flytande fraktionen, från omvandlingen av animaliska biprodukter i en biogasanläggning.”

2.

Kapitel IV avsnitt 3 i bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a iii ska ersättas med följande:

”iii)

omvandlas till biogas; i sådant fall måste rötresten bortskaffas i enlighet med led i eller ii, utom då materialet uppkommit vid bearbetning i enlighet med punkt 2 a eller b då rötresten kan användas i enlighet med villkoren i punkt 2 a respektive 2 b iii, eller”

ii)

Led b i ska ersättas med följande:

”i)

bortskaffas i enlighet med punkt 1 a i eller ii, med eller utan föregående bearbetning i enlighet med artikel 13 a och b och artikel 14 a och b i förordning (EG) nr 1069/2009,”

b)

Punkt 2 b ii och iii ska ersättas med följande:

”ii)

användas för direkt spridning på mark eller för framställning av framställda produkter för spridning på mark om det rör sig om kaliumsulfat,

iii)

om det rör sig om glycerin som har framställts av kategori 1- och kategori 2-material som har bearbetats i enlighet med bearbetningsmetod 1 i kapitel III

användas för tekniska ändamål,

omvandlas till biogas och i sådant fall får rötresten, efter ett beslut från den behöriga myndigheten, spridas på mark som ligger inom den producerande medlemsstatens territorium, eller

användas för denitrifiering i vattenreningsverk och i sådant fall får resterna från denitrifieringen spridas på mark i enlighet med rådets direktiv 91/271/EEG (1),

iv)

om det rör sig om glycerin som har framställts av kategori 3-material

användas för tekniska ändamål,

omvandlas till biogas och i sådant fall får rötresten spridas på mark, eller

användas som foder, förutsatt att glycerinet inte har framställts av det kategori 3-material som avses i artikel 10 n, o och p i förordning (EG) nr 1069/2009.

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Eventuellt annat avfall än de animaliska biprodukter och därav framställda produkter som avses i punkt 2 och som resulterar från bearbetningen av animaliska biprodukter i enlighet med detta avsnitt, såsom slam, innehåll i filter, aska och rötrest, ska bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 och i enlighet med den här förordningen.”

3.

Kapitel I avsnitt 1 punkt 2 d i bilaga V ska ersättas med följande:

”d)

Animaliska biprodukter som i enlighet med artikel 13 f i förordning (EG) nr 1069/2009 och den här förordningen får spridas på mark utan bearbetning, om den behöriga myndigheten inte anser dem medföra risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar till människor eller djur.”

4.

I kapitel II avsnitt 1 i bilaga VI ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Kategori 2- och kategori 3-material enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1069/2009 får utfodras till de djur som avses i punkt 1 a, b, d, f, g och h i den artikeln under förutsättning att åtminstone följande villkor samt eventuella villkor som den behöriga myndigheten fastställt i enlighet med artikel 18.1 i den förordningen uppfylls:”

5.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Kapitel II punkt 2 b xix ska ersättas med följande:

”xix)

När det gäller naturgödsel som har genomgått den kalkbehandling som avses i kapitel IV avsnitt 2 led I i bilaga IV: ”Naturgödsel-kalk-blandning”.

xx)

När det gäller bearbetad naturgödsel som har genomgått den behandling som avses i kapitel I avsnitt 2 led b och c i bilaga XI: ”Bearbetad naturgödsel”.”

b)

Följande kapitel VI ska läggas till:

”KAPITEL VI

TRANSPORT AV DÖDA SÄLLSKAPSDJUR

Kraven i punkterna 1–3 i artikel 48 i förordning (EG) nr 1069/2009 på förhandstillstånd av den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten och användning av Traces ska inte gälla när det gäller transport av döda sällskapsdjur för förbränning i en anläggning som är belägen i gränsregionen i en annan medlemsstat som har en gemensam gräns, om medlemsstaterna ingår ett bilateralt avtal om villkoren för transporten.”

6.

Kapitel II i bilaga X ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 4 del II punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Kraven i punkterna 2 och 3 i denna del ska gälla för bearbetning, användning och lagring av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat som är kategori 3-material enligt artikel 10 e i förordning (EG) nr 1069/2009, utom slam från centrifugering eller separering, och av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat enligt artikel 10 f och h i den förordningen, som inte har bearbetats enligt del I i detta avsnitt.”

b)

Avsnitt 10 ska ersättas med följande:

Avsnitt 10

Särskilda krav för utfodring av andra produktionsdjur än pälsdjur med visst kategori 3-material enligt artikel 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009

Kategori 3-material som består av livsmedel som innehåller produkter av animaliskt ursprung enligt artikel 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009 och som härrör från medlemsstater och inte längre är avsedda för användning som livsmedel, antingen av kommersiella skäl eller på grund av tillverkningsproblem eller förpackningsdefekter eller andra defekter som inte innebär någon risk för människors eller djurs hälsa, får släppas ut på marknaden för att användas som foder till andra produktionsdjur än pälsdjur under förutsättning att materialet

i)

har genomgått bearbetning enligt definitionen i artikel 2.1 m i förordning (EG) nr 852/2004 eller enligt den här förordningen,

ii)

består av eller innehåller ett eller flera av följande kategori 3-material enligt artikel 10 f i förordning (EG) nr 1069/2009:

Mjölk.

Mjölkbaserade produkter.

Mjölkderivat.

Ägg.

Äggprodukter.

Honung.

Utsmält fett.

Kollagen,

Gelatin.

iii)

inte har kommit i kontakt med något annat kategori 3-material, och

iv)

att alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra att materialet kontamineras.”

7.

Kapitel II avsnitt 1 punkt 1 b i bilaga XI ska ersättas med följande:

”b)

genom användning av bearbetat animaliskt protein, inklusive bearbetat animaliskt protein som har framställts i enlighet med kapitel II avsnitt 1.B.1 b ii i bilaga X, som har framställts av kategori 3-material i enlighet med kapitel II avsnitt 1 i bilaga X eller av material som har genomgått någon annan behandling, om sådant material enligt den här förordningen får användas för organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel, eller”

8.

Bilaga XIII ska ändras på följande sätt:

a)

Kapitel VI led C.1 c och d ska ersättas med följande:

”c)

de har genomgått en anatomisk preparering, såsom plastination,

d)

det rör sig om djur av klassen insecta eller arachnida som har genomgått behandling, såsom torkning, för att förhindra spridning av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, eller

e)

de ingår i naturhistoriska samlingar eller ska främja vetenskap och är

i)

konserverade i media, såsom alkohol eller formaldehyd, som gör det möjligt av visa objekten, eller

ii)

fullständigt inbäddade på objektglas,

f)

det rör sig om bearbetade DNA-prover avsedda för materialbanker för att främja forskning om biologisk mångfald, ekologi, human- och veterinärmedicin eller biologi.”

b)

I kapitel XI ska följande punkt läggas till:

”3.

Slutpunkt för produkter som framställts av utsmält fett:

Fettderivat som har bearbetats enligt punkt 1 får släppas ut på marknaden för användningar enligt punkt 2 utan begränsningar enligt denna förordning.”

9.

Bilaga XIV ska ändras på följande sätt:

a)

Kapitel I avsnitt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden c, d och e ska ersättas med följande:

”c)

De ska komma från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som förtecknas i kolumnen ”Tredjeländer” i tabell 1.

d)

De ska komma från en anläggning som i tillämpliga fall har registrerats eller godkänts av den behöriga myndigheten i tredjelandet och som har upptagits i den förteckning över anläggningar som avses i artikel 30.

e)

De ska

i)

under transporten till den plats för införsel till unionen där veterinärkontrollerna genomförs åtföljas av det hälsointyg som avses i kolumnen ”Intyg/förlagor till dokument” i tabell 1, eller

ii)

uppvisas vid den plats för införsel till unionen där veterinärkontrollerna genomförs åtföljda av ett dokument som överensstämmer med den förlaga som avses i kolumnen ”Intyg/förlagor till dokument” i tabell 1.”

ii)

Led f ska utgå.

b)

Kapitel II avsnitt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden c, d och e ska ersättas med följande:

”c)

De ska komma från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som förtecknas i kolumnen ”Tredjeländer” i tabell 2.

d)

De ska komma från en anläggning som i tillämpliga fall har registrerats eller godkänts av den behöriga myndigheten i tredjelandet och som har upptagits i den förteckning över anläggningar som avses i artikel 30.

e)

De ska

i)

under transporten till den plats för införsel till unionen där veterinärkontrollerna genomförs åtföljas av det hälsointyg som avses i kolumnen ”Intyg/förlagor till dokument” i tabell 2, eller

ii)

uppvisas vid den plats för införsel till unionen där veterinärkontrollerna genomförs åtföljda av ett dokument som överensstämmer med den förlaga som avses i kolumnen ”Intyg/förlagor till dokument” i tabell 2.”

ii)

Led f ska utgå.

iii)

Tabell 2 ska ändras på följande sätt:

Rad 13 ska ersättas med följande:

”13

Aromatiska inälvsprodukter för tillverkning av sällskapsdjursfoder

Material enligt artikel 35 a

De aromatiska inälvsprodukterna ska ha framställts i enlighet med kapitel III i bilaga XIII.

De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010, från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt kött från samma djurart och där endast kött med ben tillåts.

Aromatiska inälvsprodukter av fiskråvaror: De tredjeländer som förtecknas i bilaga II till beslut 2006/766/EG.

Aromatiska inälvsprodukter av fjäderfäkött: De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008, från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött.

Kapitel 3(E) i bilaga XV.”

På rad 14 ska led a i tredje kolumnen ersättas med följande:

”a)

Kategori 3-material enligt artikel 10 a–m.”

Raderna 15 och 16 ska ersättas med följande:

”15

Animaliska biprodukter för användning som färskt sällskapsdjursfoder

Kategori 3-material enligt artikel 10 a och 10 b i och ii

Produkterna ska uppfylla kraven i avsnitt 8.

De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008, från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt kött från samma djurart och där endast kött med ben tillåts.

Fiskråvara: De tredjeländer som förtecknas i bilaga II till beslut 2006/766/EG.

Kapitel 3(D) i bilaga XV.

16

Animaliska biprodukter för användning i foder till pälsdjur

Kategori 3-material enligt artikel 10 a–m

Produkterna ska uppfylla kraven i avsnitt 8.

De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 eller i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008, från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt kött från samma djurart och där endast kött med ben tillåts.

Fiskråvara: De tredjeländer som förtecknas i bilaga II till beslut 2006/766/EG.

Kapitel 3(D) i bilaga XV.”

På rad 17 ska led a i tredje kolumnen ersättas med följande:

”a)

Material som är avsett för framställning av biodiesel eller oleokemiska produkter: Kategori 1-, 2- och 3-material enligt artiklarna 8, 9 och 10.”

Rad 18 ska ersättas med följande:

”18

Fettderivat

a)

Fettderivat för användning utanför foderkedjan för produktionsdjur:

Kategori 1-material enligt artikel 8 b, c och d, kategori 2-material enligt artikel 9 c och d och 9 f i samt kategori 3-material enligt artikel 10.

b)

Fettderivat för användning som foder:

Annat kategori 3-material än sådant som avses i artikel 10 n, o och p.

Fettderivatet ska uppfylla kraven i avsnitt 10.

Samtliga tredjeländer.

a)

Fettderivat för användning utanför foderkedjan för produktionsdjur:

Kapitel 14(A) i bilaga XV.

b)

Fettderivat för användning som foder:

Kapitel 14(B) i bilaga XV.”

c)

Kapitel II avsnitt 2 punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Det blod från vilket blodprodukter för framställda produkter för användning utanför foderkedjan för produktionsdjur framställs ska ha samlats in under veterinärs överinseende

a)

i slakterier

i)

som godkänts enligt förordning (EG) nr 853/2004, eller

ii)

som godkänts och står under tillsyn av den behöriga myndigheten i det land där insamlingen skedde, eller

b)

från levande djur i anläggningar som godkänts och står under tillsyn av den behöriga myndigheten i det land där insamlingen skedde.”

d)

Kapitel II avsnitt 3 punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Blodet ska uppfylla villkoren i punkt 1 a i kapitel IV i bilaga XIII och ha samlats in under veterinärs överinseende

a)

i slakterier

i)

som godkänts enligt förordning (EG) nr 853/2004, eller

ii)

som godkänts och står under tillsyn av den behöriga myndigheten i det land där insamlingen skedde, eller

b)

från levande hästdjur i anläggningar som av den behöriga myndigheten i det land där insamlingen skedde godkänts för insamling av blod från hästdjur för framställning av blodprodukter för andra ändamål än utfodring, tilldelats ett godkännandenummer och som står under myndighetens tillsyn.”

e)

Kapitel II avsnitt 3 punkt 2 d ska ersättas med följande:

”d)

vesikulär stomatit i sex månader, när det gäller andra blodprodukter än serum och plasma.”

f)

Kapitel II avsnitt 9 led a i ska ersättas med följande:

”i)

animaliska biprodukter enligt artiklarna 8, 9 och 10 i förordning (EG) nr 1069/2009, om det rör sig om material som är avsett för framställning av biodiesel eller oleokemiska produkter,”

10.

Bilaga XV ska ändras på följande sätt:

a)

Kapitel 3(B) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 3(B)

Hälsointyg

För annat bearbetat sällskapsdjursfoder än helkonserverat sällskapsdjursfoder. Avser sändning till eller transit genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

b)

Kapitel 3(D) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 3(D)

Hälsointyg

För färskt sällskapsdjursfoder som ska säljas direkt eller för animaliska biprodukter för utfodring av pälsdjur. Avser sändning till eller transit genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

Image

c)

Kapitel 4(A) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 4(A)

Hälsointyg

För import av blod och blodprodukter från hästdjur för användning utanför foderkedjan. Avser sändning till eller transit genom (2Europeiska unionen

Image

Image

Image

Image

d)

Kapitel 4(C) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 4(C)

Hälsointyg

För obehandlade blodprodukter, utom från hästdjur, för tillverkning av framställda produkter för användning utanför foderkedjan för produktionsdjur. Avser sändning till eller transit genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

e)

Kapitel 4(D) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 4(D)

Hälsointyg

För behandlade blodprodukter, utom från hästdjur, för tillverkning av framställda produkter för användning utanför foderkedjan för produktionsdjur. Avser sändning till eller transit genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

f)

Kapitel 6(A) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 6(A)

Hälsointyg

För sådana behandlade jakttroféer och andra prepareringar från fåglar och hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor, tänder, hudar eller skinn. Avser sändning till eller transitering genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

g)

Kapitel 8 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 8

Hälsointyg

För animaliska biprodukter för användning för ändamål utanför foderkedjan eller för varuprover (2). Avser sändning till eller transit genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

h)

Kapitel 10(B) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 10(B)

Hälsointyg

För utsmält fett som inte är avsett som livsmedel för användning för vissa ändamål utanför foderkedjan. Avser sändning till eller transit genom (2)Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

i)

Kapitel 11 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 11

Hälsointyg

För gelatin och kollagen som inte är avsedda som livsmedel för användning som foderråvara eller för ändamål utanför foderkedjan. Avser sändning till eller transitering genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

j)

Kapitel 14(A) ska ersättas med följande:

”KAPITEL 14(A)

Hälsointyg

För fettderivat som inte är avsedda som livsmedel för användning utanför foderkedjan. Avser sändning till eller transit genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

Image

k)

Kapitel 15 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 15

Hälsointyg

För äggprodukter som inte är avsedda som livsmedel men som skulle kunna användas som foderråvara. Avser sändning till eller transit genom (2) Europeiska unionen.

Image

Image

Image

11.

I bilaga XVI ska kapitel III avsnitt 6 ersättas med följande:

Avsnitt 6

Offentliga kontroller avseende utfodringen av vilda djur och vissa djurparksdjur med kategori 1-material

Den behöriga myndigheten ska övervaka produktionsdjurens hälsostatus i den region där utfodring sker enligt avsnitten 2, 3 och 4 i kapitel II i bilaga VI och genomföra relevant TSE-övervakning som omfattar regelbunden provtagning och laboratorieundersökning med avseende på TSE.

Provtagningen ska även omfatta prover från djur som misstänks vara infekterade och prover från äldre avelsdjur.”


(1)  EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.”


Top