EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006

OJ L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 173 - 205

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 242/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 792/2012

av den 23 augusti 2012

om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

Det behövs bestämmelser för att tillämpa förordning (EG) nr 338/97 och för att säkerställa full efterlevnad av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), nedan kallad konventionen.

(2)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (2) är det nödvändigt att fastställa förlagor som ska användas för tillstånd, intyg och andra dokument som anges i dessa förordningar.

(3)

Vid det femtonde mötet i partskonferensen för konventionen, som hölls i Doha (Qatar) den 13–25 mars 2010, ändrades ett antal resolutioner, bland annat avseende harmonisering av tillstånd och intyg samt ändring av ursprungskoder. Det är därför nödvändigt att ändra förlagorna i enlighet med dessa resolutioner. Det krävs också förändringar som gör dokumenten tydligare för användarna och de nationella förvaltningarna.

(4)

Enhetliga villkor för hur blanketterna ska användas behöver därför fastställas med hjälp av förlagor, anvisningar och förklaringar som ska användas tillsammans med förordning (EG) nr 865/2006.

(5)

Dessa enhetliga villkor bör antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (3). Det är därför nödvändigt att de ingår i en genomförandeförordning som är skild från förordning (EG) nr 865/2006.

(6)

Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

I denna förordning anges utformning och tekniska specifikationer för blanketter för tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i förordning (EG) nr 338/97 och förordning (EG) nr 865/2006. Utformning och tekniska specifikationer anges för följande dokument:

1.

Importtillstånd.

2.

Exporttillstånd.

3.

Återexportintyg.

4.

Intyg för personlig egendom.

5.

Intyg för provsamling.

6.

Importanmälningar.

7.

Intyg för mobil utställning.

8.

Fortsättningsblad för intyg för personlig egendom och för intyg för mobil utställning.

9.

Intyg som föreskrivs i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97.

10.

Etiketter som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 2

Blanketter

1.   Blanketter för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för personlig egendom och intyg för provsamling samt ansökningsblanketter för dessa handlingar ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga I.

2.   Blanketter för importanmälningar ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga II. De får innehålla serienummer.

3.   Blanketter för intyg för mobil utställning och ansökningsblanketter för dessa intyg ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga III.

4.   Blanketter som ska användas som fortsättningsblad för intyg för personlig egendom och för intyg för mobil utställning ska utformas enligt förlagan i bilaga IV.

5.   Blanketter för de intyg som avses i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 och för ansökan om dessa intyg ska utformas enligt förlagan i bilaga V, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk.

Medlemsstaterna får emellertid besluta att fälten 18 och 19 enbart ska innehålla uppgift om berört intyg och/eller tillstånd i stället för den förtryckta texten.

6.   Blanketten för de etiketter som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 338/97 ska utformas enligt förlagan i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 3

Tekniska specifikationer för blanketter

1.   De blanketter som avses i artikel 2 ska tryckas på träfritt skrivpapper med en ytvikt på minst 55 g/m2.

2.   Storleken på de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 ska vara 210 × 297 mm (A4) med en tolerans på längden om högst minus 18 mm eller plus 8 mm.

3.   De blanketter som avses i artikel 2.1 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a)

blankett 1, originalet, vitt papper med guillocherad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b)

blankett 2, innehavarens kopia, gult papper,

c)

blankett 3, det exporterande eller återexporterande landets kopia av ett importtillstånd eller den kopia av ett exporttillstånd eller återexportintyg som tullen återsänder till den utfärdande administrativa myndigheten, ljusgrönt papper,

d)

blankett 4, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

e)

blankett 5, ansökan, vitt papper.

4.   De blanketter som avses i artikel 2.2 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a)

blankett 1, originalet, vitt papper,

b)

blankett 2, importörens kopia, gult papper.

5.   De blanketter som avses i artikel 2.3 och 2.5 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a)

blankett 1, originalet, gult papper med guillocherad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b)

blankett 2, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

c)

blankett 3, ansökan, vitt papper.

6.   Det papper som används till de fortsättningsblad och etiketter som avses i artikel 2.4 och 2.6 ska vara vitt.

7.   De blanketter som avses i artikel 2 ska tryckas och fyllas i på ett av unionens officiella språk i enlighet med vad den administrativa myndigheten i varje medlemsstat fastställer. De ska vid behov även innehålla en översättning till ett av konventionens officiella arbetsspråk.

8.   Medlemsstaterna ska ansvara för tryckningen av de blanketter som avses i artikel 2, och de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 kan ingå i ett datoriserat förfarande för utfärdande av tillstånd och intyg.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 2 och 3 ska utgå.

2.

Bilagorna I–VI ska utgå.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 27 september 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 23 augusti 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.


BILAGA I

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom ska den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Exporttillstånd och återexportintyg ska vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Intyg för personlig egendom ska vara giltiga i högst tre år. Efter den sista giltighetsdagen ska dessa handlingar anses som ogiltiga, och originalet och alla kopior ska genast återlämnas av innehavaren till den utfärdande myndigheten. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande Cites-dokument från det exporterande/återexporterande landet används för export/återexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln till unionen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

För levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar, får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de ska förvaras genom angivelse i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9/10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den Cites-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (1)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (1)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland ska fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

När det gäller återexportintyg är det sista återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från unionen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren ska importeras. Fälten 19 och 20 ska innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23–25.

För officiellt bruk.

26.

Importören/exportören/återexportören eller dennes representant ska i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27.

Ska fyllas i av det tullkontor där införsel till unionen sker, eller där (åter)export sker. Vid införsel ska originalet (blankett 1) återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och innehavarens kopia (blankett 2) till importören. Vid export/återexport ska kopian för retur från tullkontoret till den utfärdande myndigheten (blankett 3) återlämnas till den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten och originalet (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören/återexportören.

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom ska den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Exporttillstånd och återexportintyg ska vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Intyg för personlig egendom ska vara giltiga i högst tre år. Efter den sista giltighetsdagen ska dessa handlingar anses som ogiltiga, och originalet och alla kopior ska genast återlämnas av innehavaren till den utfärdande myndigheten. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande Cites-dokument från det exporterande/återexporterande landet används för export/återexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln till unionen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

För levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar, får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de ska förvaras genom angivelse i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9/10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den Cites-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (2)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (2)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland ska fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

När det gäller återexportintyg är det sista återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från unionen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren ska importeras. Fälten 19 och 20 ska innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23–25.

För officiellt bruk.

26.

Importören/exportören/återexportören eller dennes representant ska i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27.

Ska fyllas i av det tullkontor där införsel till unionen sker, eller där (åter)export sker. Vid införsel ska originalet (blankett 1) återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och innehavarens kopia (blankett 2) till importören. Vid export/återexport ska kopian för retur från tullkontoret till den utfärdande myndigheten (blankett 3) återlämnas till den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten och originalet (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören/återexportören.

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom ska den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Exporttillstånd och återexportintyg ska vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Intyg för personlig egendom ska vara giltiga i högst tre år. Efter den sista giltighetsdagen ska dessa handlingar anses som ogiltiga, och originalet och alla kopior ska genast återlämnas av innehavaren till den utfärdande myndigheten. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande Cites-dokument från det exporterande/återexporterande landet används för export/återexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln till unionen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

För levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar, får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de ska förvaras genom angivelse i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9/10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den Cites-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (3)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (3)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland ska fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

När det gäller återexportintyg är det sista återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från unionen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren ska importeras. Fälten 19 och 20 ska innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23–25.

För officiellt bruk.

26.

Importören/exportören/återexportören eller dennes representant ska i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27.

Ska fyllas i av det tullkontor där införsel till unionen sker, eller där (åter)export sker. Vid införsel ska originalet (blankett 1) återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och innehavarens kopia (blankett 2) till importören. Vid export/återexport ska kopian för retur från tullkontoret till den utfärdande myndigheten (blankett 3) återlämnas till den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten och originalet (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören/återexportören.

Image

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom ska den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Ej tillämpligt.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

Fylls i på ansökningsblanketten endast om det gäller levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar.

8.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9/10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den Cites-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid tiden för ansökan om tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid tiden för ansökan.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (4)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (4)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland ska fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

När det gäller återexportintyg är det sista återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från unionen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren ska importeras. Fälten 19 och 20 ska innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23.

Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella utelämnanden av begärda uppgifter.


(1)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(2)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(3)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(4)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.


BILAGA II

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i fullständigt namn och adress för importören eller dennes representant.

4.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

5.

Ska fyllas i endast om det land från vilket exemplaren importeras inte är ursprungslandet.

6.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt.

9.

Det vetenskapliga namnet ska vara det namn som används i bilaga C eller bilaga D till förordning (EG) nr 338/97.

10.

Ange III för arter som är förtecknade i Cites-bilaga III.

12.

Ange beteckning (C eller D) på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 där arten är förtecknad.

13.

Importören ska överlämna det undertecknade originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), där så är tillämpligt tillsammans med handlingar enligt Cites-bilaga III från det (åter)exporterande landet, till det tullkontor där införseln till unionen äger rum.

14.

Tullkontoret ska sända det stämplade originalet (blankett 1) till den administrativa myndigheten i det egna landet och återlämna importörens stämplade kopia (blankett 2) till importören eller dennes representant.

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i importörens eller dennes representants fullständiga namn och adress.

4.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

5.

Ska fyllas i endast om det land från vilket exemplaren importeras inte är ursprungslandet.

6.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt.

9.

Det vetenskapliga namnet ska vara det namn som används i bilaga C eller bilaga D till förordning (EG) nr 338/97.

10.

Ange III för arter som finns förtecknade i Cites-bilaga III.

12.

Ange beteckning (C eller D) på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 där arten finns förtecknad.

13.

Importören ska överlämna det undertecknade originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), där så är tillämpligt tillsammans med handlingar enligt Cites-bilaga III från det (åter)exporterande landet, till det tullkontor där införseln till unionen äger rum.

14.

Tullkontoret ska sända det stämplade originalet (blankett 1) till den administrativa myndigheten i det egna landet och återlämna importörens stämplade kopia (blankett 2) till importören eller dennes representant.


BILAGA III

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Den utfärdande myndigheten ska ge intyget ett unikt nummer.

2.

Intygets sista giltighetsdag får inte infalla senare än tre år efter utfärdandedagen. Om den mobila utställningen har sitt ursprung i ett tredjeland, får sista giltighetsdag inte infalla senare än den dag som anges på ett likvärdigt intyg från det landet.

3.

Fyll i fullständigt namn, permanent adress och land för ägaren till det exemplar som omfattas av intyget. Intyget är ogiltigt utan ägarens underskrift.

4.

Den utfärdande myndighetens namn, adress och land bör vara förtryckt på blanketten.

5.

Detta fält är förtryckt för att ange att intyget är giltigt för flera gränsöverskridande förflyttningar av exemplaret tillsammans med utställningen och endast för syften som innebär att exemplaret förevisas för allmänheten i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 samt för att klargöra att intyget inte ska lämnas in, utan följa med exemplaret/ägaren. Detta fält kan också användas för att motivera utelämnande av vissa uppgifter.

6.

Detta fält är förtryckt för att ange att gränsöverskridande förflyttningar är tillåtna till alla länder som godtar detta intyg i enlighet med nationell lag.

7.

Detta fält är förtryckt med koden Q för cirkusar och mobila utställningar.

8.

Ange numret på kontrollmärket om ett sådant sätts i fält 19.

9.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

10.

Beskriv så noggrant som möjligt det exemplar som omfattas av intyget, inbegripet identitetsmärken (etiketter, ringar, unika märkningar osv.), så att myndigheterna i det land där utställningen förs in kan fastställa att intyget motsvarar det aktuella exemplaret. Exemplarets kön och dess ålder när intyget utfärdas bör om möjligt anges.

11.

Ange totalt antal exemplar. För levande djur bör antalet i normala fall vara ett. Om det är fråga om fler än ett exemplar anges ”se bifogade förteckning”.

12.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av intyget.

13.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av intyget.

14.

Använd nedanstående koder för att ange ursprung. Detta intyg får inte användas för exemplar med ursprungskod W, R, F eller U, såvida de inte förvärvats i eller införts till unionen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga. I sådana fall ska även kod O anges.

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (får användas tillsammans med annan kod för ursprung).

15/16.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland ska fält 16 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

17.

I detta fält måste utställningens registreringsnummer anges.

18.

Ange förvärvsdag endast för exemplar som förvärvats i eller införts till unionen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga.

19.

Ska fyllas i av den tjänsteman som utfärdar intyget. Ett intyg får utfärdas endast av den administrativa myndigheten i det land där en utställning är baserad och endast om utställningens ägare har registrerat alla uppgifter om exemplaret hos den myndigheten. Om utställningen kommer från ett tredjeland får ett intyg utfärdas endast av den administrativa myndigheten i första bestämmelselandet. Den utfärdande tjänstemannens fullständiga namn ska anges. Stämpel, underskrift och, i tillämpliga fall, kontrollmärkets nummer ska vara tydligt läsbara.

20.

Detta fält kan användas för hänvisningar till nationell lagstiftning eller kompletterande särskilda villkor för gränsöverskridande förflyttningar som ställs av den utfärdande myndigheten.

21.

Detta fält är förtryckt med en hänvisning till det bifogade fortsättningsbladet där alla gränsöverskridande förflyttningar ska anges.

Detta fält är förtryckt med en hänvisning till det bifogade fortsättningsbladet där alla gränsöverskridande förflyttningar ska anges.

Innehavaren eller dennes representant ska för kontrolländamål överlämna originalet av detta intyg (blankett 1) – och i tillämpliga fall det intyg för mobil utställning som utfärdats av ett tredjeland – och lämna in åtföljande fortsättningsblad eller (om intyget är utfärdat på grundval av en likvärdig handling från ett tredjeland) de båda fortsättningsbladen och kopior av dessa till ett tullkontor utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97. Tullkontoret ska, efter att ha fyllt i fortsättningsbladet eller -bladen, återlämna originalet av detta intyg (blankett 1), originalintyget utfärdat av ett tredjeland (i tillämpliga fall) samt fortsättningsbladet eller -bladen till innehavaren eller dennes representant. En påtecknad kopia av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av medlemsstatens administrativa myndighet ska vidarebefordras av tullkontoret till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45 i förordning (EG) nr 865/2006.

Image

Image

Anvisningar och förklaringar

3.

Fyll i fullständigt namn, permanent adress och land för ägaren till det exemplar som omfattas av intyget (inte en representants). Intyget är ogiltigt utan ägarens underskrift.

8.

Ange numret på kontrollmärket om ett sådant sätts i fält 19.

9.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

10.

Beskriv så noggrant som möjligt det exemplar som omfattas av intyget, inbegripet identitetsmärken (etiketter, ringar, unika märkningar osv.), så att myndigheterna i det land där utställningen förs in kan fastställa att intyget motsvarar det aktuella exemplaret. Exemplarets kön och dess ålder när intyget utfärdas bör om möjligt anges.

11.

Ange totalt antal exemplar. För levande djur bör antalet i normala fall vara ett. Om det är fråga om fler än ett exemplar anges ”se bifogade förteckning”.

12.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid tiden för ansökan.

13.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid tiden för ansökan.

14.

Använd nedanstående koder för att ange ursprung. Detta intyg får inte användas för exemplar med ursprungskod W, R, F eller U, såvida de inte förvärvats i eller införts till unionen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga. I sådana fall ska även kod O anges.

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (får användas tillsammans med annan kod för ursprung).

15/16.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland (dvs. inte ett EU-land) ska fält 16 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

17.

I detta fält måste utställningens registreringsnummer anges.

18.

Ange förvärvsdag endast för exemplar som förvärvats i eller införts till unionen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga.

19.

Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella utelämnanden av begärda uppgifter.


BILAGA IV

Image


BILAGA V

Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga intygsinnehavarens fullständiga namn och adress, inte en representants.

2.

Ska fyllas i endast om det i importtillståndet för de berörda exemplaren anges på vilken plats de ska hållas eller om exemplar som fångats i sin naturliga miljö i en medlemsstat måste hållas på en godkänd plats.

Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten (se fält 19).

4.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

5/6.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

7.

Fyll i numret på den Cites-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av intyget.

8.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av intyget.

9.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (1)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (1)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

10–12.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

13–15.

Importmedlemsstaten är i förekommande fall den medlemsstat som har utfärdat importtillståndet för de berörda exemplaren.

16.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

Image Image

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga intygsinnehavarens fullständiga namn och adress, inte en representants.

2.

Fylls i på ansökningsblanketten endast om det gäller levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar.

4.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

5/6.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

7.

Fyll i numret på den Cites-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid tiden för ansökan.

8.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid tiden för ansökan.

9.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (2)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (2)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

10–12.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

13–15.

Importmedlemsstaten är i förekommande fall den medlemsstat som har utfärdat importtillståndet för de berörda exemplaren.

16.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

18.

Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella utelämnanden av begärda uppgifter.


(1)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(2)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.


BILAGA VI

Image


Top