EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0432

Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Text av betydelse för EES

OJ L 136, 25.5.2012, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 281 - 320

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/oj

25.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 432/2012

av den 16 maj 2012

om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

Enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska medlemsstaterna senast den 31 januari 2008 till kommissionen lämna nationella förteckningar över de hälsopåståenden om livsmedel som avses i artikel 13.1 i den förordningen. De nationella förteckningarna över påståenden ska åtföljas av de villkor som gäller för dem och av hänvisningar till relevant vetenskaplig motivering.

(3)

Enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska kommissionen efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten), senast den 31 januari 2010 anta en förteckning över de tillåtna hälsopåståenden om livsmedel som avses i artikel 13.1 i den förordningen och alla nödvändiga villkor för användningen av dessa påståenden.

(4)

Den 31 januari 2008 mottog kommissionen förteckningar med mer än 44 000 hälsopåståenden från medlemsstaterna. En granskning av de nationella förteckningarna visade att det, på grund av många dubbletter och efter diskussionen med medlemsstaterna, var nödvändigt att sammanställa de nationella förteckningarna i en konsoliderad förteckning över de påståenden för vilka myndigheten bör lämna vetenskaplig rådgivning (nedan kallad den konsoliderade förteckningen) (2).

(5)

Den 24 juli 2008 översände kommissionen till myndigheten den formella begäran om ett vetenskapligt yttrande enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 tillsammans med mandatet och den första delen av den konsoliderade förteckningen. Ytterligare delar av den konsoliderade förteckningen överlämnades i november och december 2008. Kommissionen färdigställde den konsoliderade förteckningen genom ett tillägg som sändes till myndigheten den 12 mars 2010. Vissa påståenden i den konsoliderade förteckningen drogs senare tillbaka av medlemsstaterna innan de utvärderades av myndigheten. Myndighetens vetenskapliga utvärdering utmynnade i att dess yttranden offentliggjordes mellan oktober 2009 och juli 2011 (3).

(6)

Myndigheten konstaterade i sin utvärdering att vissa ansökningar omfattade olika påstådda effekter eller innehöll samma påstådda effekt. Ett hälsopåstående som omfattas av den här förordningen kan därför motsvara en eller flera poster i den konsoliderade förteckningen.

(7)

På grundval av de inlämnade uppgifterna konstaterade myndigheten att det för vissa hälsopåståenden hade fastställts ett orsakssamband mellan en livsmedelskategori, ett livsmedel eller någon av dess beståndsdelar och den påstådda effekten. De hälsopåståenden som omfattas av dessa slutsatser och uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör tillåtas enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 och tas upp i en förteckning över tillåtna påståenden.

(8)

Enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska tillåtna hälsopåståenden åtföljas av alla nödvändiga villkor, inklusive begränsningar, för användningen av dem. Förteckningen över tillåtna påståenden bör därför omfatta påståendenas lydelse, särskilda villkor för användning av påståendena och, i tillämpliga fall, villkor eller begränsningar för användningen och/eller ett kompletterande uttalande eller en varning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1924/2006 och myndighetens yttranden.

(9)

Ett syfte med förordning (EG) nr 1924/2006 är att säkerställa att hälsopåståendena är sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och användbara för konsumenten. Påståendenas lydelse och presentation måste därför beaktas. När lydelsen av påståenden har samma innebörd för konsumenterna som ett tillåtet hälsopåstående, eftersom det visar på samma samband mellan en livsmedelskategori, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa, bör påståendena omfattas av samma villkor för användning som de tillåtna hälsopåståendena.

(10)

Kommissionen har konstaterat att myndigheten måste slutföra den vetenskapliga utvärderingen av ett antal påståenden som lämnats in för utvärdering och som hänvisar till effekter av växt- eller örtsubstanser, vilka vanligen är kända som ”botaniska ämnen”. Det finns dessutom ett antal hälsopåståenden som antingen måste genomgå en kompletterande utvärdering innan kommissionen kan bedöma om de bör införas i förteckningen över tillåtna påståenden eller inte eller som har utvärderats men för vilka kommissionen på grund av andra motiverade faktorer inte kan slutföra sin bedömning vid denna tidpunkt.

(11)

Påståenden för vilka myndighetens utvärdering eller kommissionens bedömning ännu inte har slutförts kommer att offentliggöras på kommissionens webbplats (4) och får fortsätta att användas i enlighet med artikel 28.5 och 28.6 i förordning (EG) nr 1924/2006.

(12)

Enligt artiklarna 6.1 och 13.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 måste hälsopåståenden grundas på allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation. Hälsopåståenden för vilka myndighetens bedömning inte var positiv när det gäller vetenskapliga belägg för påståendena på grund av att man inte kunde fastställa något orsakssamband mellan en livsmedelskategori, ett livsmedel eller någon av dess beståndsdelar och den påstådda effekten bör därför inte godkännas. Det är också i överensstämmelse med bestämmelserna att inte godkänna hälsopåståenden som inte uppfyller andra allmänna eller särskilda krav i förordning (EG) nr 1924/2006, även om myndigheten lämnat en positiv vetenskaplig bedömning. Hälsopåståenden som inte är förenliga med allmänt vedertagna närings- och hälsoprinciper bör inte göras. Myndigheten konstaterade att ett orsakssamband hade fastställts för ett påstående (5) om fetternas effekter på det normala upptaget av fettlösliga vitaminer och för ett annat påstående (6) om natriums effekter på bibehållandet av en normal muskelfunktion. Om dessa hälsopåståenden används skulle det dock sända ett motstridigt och förvirrande budskap till konsumenterna, eftersom det skulle uppmuntra till intag av dessa näringsämnen, som de europeiska, nationella och internationella myndigheterna på grundval av allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation rekommenderar konsumenterna att minska sitt intag av. Dessa två påståenden uppfyller därför inte kraven i artikel 3 andra stycket led a i förordning (EG) nr 1924/2006, där det föreskrivs att användningen av påståenden inte får vara tvetydig eller vilseledande. Även om de berörda hälsopåståendena skulle godkännas bara på särskilda villkor för användning och/eller åtföljas av kompletterande uttalanden eller varningar skulle det inte räcka för att undanröja konsumentens tvivel, och därför bör påståendena inte godkännas.

(13)

Den här förordningen bör börja tillämpas sex månader efter den dag den träder i kraft så att livsmedelsföretagarna kan anpassa sig till kraven i förordningen, inklusive till förbudet enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 mot de hälsopåståenden där myndighetens utvärdering och kommissionens bedömning har slutförts.

(14)

Enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska kommissionen skapa och upprätthålla ett unionsregister över näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, nedan kallat registret. Registret kommer att omfatta alla godkända påståenden och bl.a. villkoren för användning av dem. Registret kommer också att innehålla en förteckning över icke godkända hälsopåståenden samt uppgifter om skälen till att de inte har godkänts.

(15)

Hälsopåståenden som dragits tillbaka av medlemsstaterna kommer inte att tas upp i förteckningen över icke godkända påståenden i unionsregistret. Registret kommer att uppdateras regelbundet och, i förekommande fall, på grundval av utvecklingen av hälsopåståenden där myndighetens utvärdering och/eller kommissionens bedömning ännu inte har slutförts.

(16)

De synpunkter och ståndpunkter som allmänheten och berörda parter lämnat till kommissionen har i tillräcklig utsträckning beaktats vid fastställandet av åtgärderna i denna förordning.

(17)

Tillsättning av ämnen till eller användning av ämnen i livsmedel regleras av särskild unionslagstiftning och nationell lagstiftning, liksom klassificeringen av produkter som livsmedel eller läkemedel. Ett beslut om ett hälsopåstående i enlighet med förordning (EG) nr 1924/2006, såsom införande i förteckningen över tillåtna påståenden enligt artikel 13.3 i den förordningen, innebär inte något godkännande för utsläppande på marknaden av det ämne som påståendet gäller, något beslut om huruvida ämnet får användas i livsmedel eller någon klassificering av vissa produkter som livsmedel.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillåtna hälsopåståenden

1.   Förteckningen över de hälsopåståenden som får göras om livsmedel enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 fastställs i bilagan till den här förordningen.

2.   De hälsopåståenden som avses i punkt 1 får göras om livsmedel i enlighet med villkoren i bilagan.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Motsvarande posterna ID 670 och ID 2902 i den konsoliderade förteckningen.

(6)  Motsvarande post ID 359 i den konsoliderade förteckningen.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER TILLÅTNA HÄLSOPÅSTÅENDEN

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Villkor för användning av påståendet

Villkor och/eller begränsningar för användning av livsmedlet och/eller kompletterande uttalande eller varning

The EFSA Journal-nummer

Berörd post i den konsoliderade förteckning som sänts till Efsa för bedömning

Aktivt kol

Aktivt kol bidrar till att minska överdriven gasbildning efter måltid

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller 1 g aktivt kol per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås när 1 g intas minst 30 minuter före och 1 g kort efter måltiden.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2049

1938

Alfa-linolensyra

(ALA)

ALA bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till ALA i enlighet med påståendet KÄLLA TILL OMEGA 3-FETTSYROR i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Information ska ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 2 g ALA.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1252

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

493, 568

Arabinoxylan framställd från frövita av vete

Intag av arabinoxylan som en del av en måltid bidrar till att minska blodsockerhöjningen efter måltiden

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 8 g arabinoxylanrika fibrer framställda från frövita av vete (minst 60 viktprocent arabinoxylan) per 100 g tillgängliga kolhydrater i en angiven portion som en del av måltiden. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås genom intag av arabinoxylanrika fibrer framställd från frövita av vete som en del av måltiden.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2205

830

Betaglukaner

Betaglukaner bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 1 g betaglukaner från havre, havrekli, korn eller kornkli eller från blandningar av dessa källor per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g betaglukaner från havre, havrekli, korn eller kornkli eller från blandningar av dessa betaglukaner.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1254

vol. 9(2011):6, artikelnr 2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Betaglukaner från havre och korn

Intag av betaglukaner från havre eller korn som en del av en måltid bidrar till att minska blodsockerhöjningen efter måltiden

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 4 g betaglukaner från havre eller korn per 30 g tillgängliga kolhydrater i en angiven portion som en del av måltiden. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås genom intag av betaglukaner från havre eller korn som en del av måltiden.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2207

821, 824

Betain

Betain bidrar till normal homocysteinomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 500 mg betain per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 1,5 g betain.

För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att ett dagligt intag som överstiger 4 g kan öka kolesterolnivån i blodet betydligt.

vol. 9(2011):4, artikelnr 2052

4325

Biotin

Biotin bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till biotin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1209

114, 117

Biotin

Biotin bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till biotin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1209

116

Biotin

Biotin bidrar till normal omsättning av makronäringsämnen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till biotin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1209

vol. 8(2010):10, artikelnr 1728

113, 114, 117, 4661

Biotin

Biotin bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till biotin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1728

120

Biotin

Biotin bidrar till att bibehålla normalt hår

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till biotin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1209

vol. 8(2010):10, artikelnr 1728

118, 121, 2876

Biotin

Biotin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till biotin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1209

115

Biotin

Biotin bidrar till att bibehålla normal hud

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till biotin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1209

vol. 8(2010):10, artikelnr 1728

115, 121

Dokosahexaensyra

(DHA)

DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 40 mg DHA per 100 g och per 100 kcal. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1734

vol. 9(2011):4, artikelnr 2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokosahexaensyra

(DHA)

DHA bidrar till att bibehålla normal synförmåga

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 40 mg DHA per 100 g och per 100 kcal. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1734

vol. 9(2011):4, artikelnr 2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Eikosapentaensyra och dokosahexaensyra

(EPA och DHA)

EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till EPA och DHA i enlighet med påståendet KÄLLA TILL OMEGA 3-FETTSYROR i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1796

vol. 9(2011):4, artikelnr 2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Enkelomättade och/eller fleromättade fettsyror

Att ersätta mättat fett i kosten med omättat fett bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet [enkelomättade och fleromättade fettsyror är omättade fetter]

Påståendet får endast användas om livsmedel som har ett högt innehåll av omättade fettsyror i enlighet med påståendet HÖGT INNEHÅLL AV OMÄTTAT FETT i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2069

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Fluor

Fluor bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till fluor enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1212

vol. 8(2010):10, artikelnr 1797

275, 276, 338, 4238

Folat

Folat bidrar till vävnadstillväxt hos gravida

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1213

2882

Folat

Folat bidrar till normal aminosyrasyntes

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1760

195, 2881

Folat

Folat bidrar till normal blodbildning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1213

79

Folat

Folat bidrar till normal homocysteinomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1213

80

Folat

Folat bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1760

81, 85, 86, 88

Folat

Folat bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1213

91

Folat

Folat bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1760

84

Folat

Folat har en roll i celldelningsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till folat i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1213

vol. 8(2010):10, artikelnr 1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till fosfor i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1219

329, 373

Fosfor

Fosfor bidrar till cellmembranens normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till fosfor i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1219

328

Fosfor

Fosfor bidrar till att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till fosfor i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1219

324, 327

Fosfor

Fosfor bidrar till att bibehålla normala tänder

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till fosfor i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1219

324, 327

Glukomannan

(konjakglukomannan)

Glukomannan bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 4 g glukomannan. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 4 g glukomannan.

En varning för kvävning ska ges till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska

råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

vol. 7(2009):9, artikelnr 1258

vol. 8(2010):10, artikelnr 1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomannan

(konjakglukomannan)

Glukomannan bidrar till viktminskning i samband med intag av en energibegränsad kost

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller 1 g glukomannan per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g glukomannan, fördelat på tre doser på 1 g tillsammans med 1–2 glas vatten, före måltider och i samband med en energibegränsad kost.

En varning för kvävning ska ges till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska

råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

vol. 8(2010):10, artikelnr 1798

854, 1556, 3725

Guarkärnmjöl

Guarkärnmjöl bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 10 g guarkärnmjöl. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 10 g guarkärnmjöl.

En varning för kvävning ska ges till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska

råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

vol. 8(2010):2, artikelnr 1464

808

Hydroxipropylmetylcellulosa

(HPMC)

Intag av HPMC i samband med en måltid bidrar till att minska blodsockerhöjningen efter måltiden

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller 4 g HPMC per angiven portion som en del av måltiden. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås genom intag av 4 g HPMC som en del av måltiden.

En varning för kvävning ska ges till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska

råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

vol. 8(2010):10, artikelnr 1739

814

Hydroxipropylmetylcellulosa

(HPMC)

HPMC bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 5 g HPMC. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 5 g HPMC.

En varning för kvävning ska ges till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska

råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

vol. 8(2010):10, artikelnr 1739

815

Jod

Jod bidrar till normal kognitiv funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till jod i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1800

273

Jod

Jod bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till jod i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1214

vol. 8(2010):10, artikelnr 1800

274, 402

Jod

Jod bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till jod i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1800

273

Jod

Jod bidrar till att bibehålla normal hud

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till jod i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1214

370

Jod

Jod bidrar till normal produktion av sköldkörtelhormoner och till normal sköldkörtelfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till jod i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1214

vol. 8(2010):10, artikelnr 1800

274, 1237

Järn

Järn bidrar till normal kognitiv funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till järn i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1215

253

Järn

Järn bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till järn i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1215

vol. 8(2010):10, artikelnr 1740

251, 1589, 255

Järn

Järn bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till järn i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1215

vol. 8(2010):10, artikelnr 1740

249, 1589, 374, 2889

Järn

Järn bidrar till normal syretransport i kroppen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till järn i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1215

vol. 8(2010):10, artikelnr 1740

250, 254, 256, 255

Järn

Järn bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till järn i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1215

252, 259

Järn

Järn bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till järn i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1740

255, 374, 2889

Järn

Järn har en roll i celldelningsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till järn i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1215

368

Kalcium

Kalcium bidrar till normal blodkoagulation

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1210

230, 236

Kalcium

Kalcium bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1210

234

Kalcium

Kalcium bidrar till normal muskelfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1210

226, 230, 235

Kalcium

Kalcium bidrar till normal neurotransmission

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1210

227, 230, 235

Kalcium

Kalcium bidrar till matsmältningsenzymernas normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1210

355

Kalcium

Kalcium har en roll i celldelningsprocessen och cellspecialiseringsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1725

237

Kalcium

Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1210

vol. 7(2009):9, artikelnr 1272

vol. 8(2010):10, artikelnr 1725

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalcium

Kalcium behövs för att bibehålla normala tänder

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalcium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1210

vol. 8(2010):10, artikelnr 1725

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

224, 230, 231, 2731, 3099, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalium

Kalium bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1469

386

Kalium

Kalium bidrar till normal muskelfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1469

320

Kalium

Kalium bidrar till att bibehålla normalt blodtryck

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till kalium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1469

321

Kitosan

Kitosan bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 3 g kitosan. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g kitosan.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2214

4663

Klorid

Klorid bidrar till normal matsmältning vid produktion av saltsyra i magsäcken

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till klorid i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Påståendet får inte användas om källan till klorid är natriumklorid.

vol. 8(2010):10, artikelnr 1764

326

Kolhydrat-elektrolytlösningar

Kolhydrat-elektrolytlösningar bidrar till att bibehålla uthållighetsprestationen under långvarig uthållighetsträning

För att påståendet ska få användas bör kolhydrat-elektrolytlösningar innehålla 80–350 kcal/l från kolhydrater, och minst 75 % av energin bör komma från kolhydrater med hög glykemisk respons, t.ex. glukos, glukospolymerer och sackaros. Dessa drycker bör dessutom innehålla 20–50 mmol/l (460–1 150 mg/l) natrium och ha en osmolalitet på 200–330 mOsm/kg vatten.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2211

466, 469

Kolhydrat-elektrolytlösningar

Kolhydrat-elektrolytlösningar förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning

För att påståendet ska få användas bör kolhydrat-elektrolytlösningar innehålla 80–350 kcal/l från kolhydrater, och minst 75 % av energin bör komma från kolhydrater med hög glykemisk respons, t.ex. glukos, glukospolymerer och sackaros. Dessa drycker bör dessutom innehålla 20–50 mmol/l (460–1 150 mg/l) natrium och ha en osmolalitet på 200–330 mOsm/kg vatten.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Kolin

Kolin bidrar till normal homocysteinomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per portion av livsmedlet.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2056

3090

Kolin

Kolin bidrar till normal fettomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per portion av livsmedlet.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2056

3186

Kolin

Kolin bidrar till att bibehålla normal leverfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per portion av livsmedlet.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2056

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

1501

712, 1633

Koppar

Koppar bidrar till att bibehålla normal bindväv

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

265, 271, 1722

Koppar

Koppar bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

vol. 9(2011):4, artikelnr 2079

266, 1729

Koppar

Koppar bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

vol. 9(2011):4, artikelnr 2079

267, 1723

Koppar

Koppar bidrar till hårets normala pigmentering

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

268, 1724

Koppar

Koppar bidrar till normal järntransport i kroppen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

269, 270, 1727

Koppar

Koppar bidrar till hudens normala pigmentering

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

268, 1724

Koppar

Koppar bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

vol. 9(2011):4, artikelnr 2079

264, 1725

Koppar

Koppar bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till koppar i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1211

263, 1726

Kreatin

Kreatin ökar den fysiska prestationen vid upprepad kraftansträngning i samband med kortvarig och högintensiv träning

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 3 g kreatin. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g kreatin.

Påståendet får endast användas om livsmedel som är riktade till vuxna som utövar högintensiv träning.

vol. 9(2011):7, artikelnr 2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Krom

Krom bidrar till normal omsättning av makronäringsämnen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till trevärt krom i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Krom

Krom bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till trevärt krom i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1732

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

262, 4667

4698

Kött eller fisk

Kött eller fisk bidrar till att förbättra järnupptaget när kött eller fisk äts tillsammans med andra livsmedel som innehåller järn

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 50 g kött eller fisk per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås genom intag av 50 g kött eller fisk tillsammans med livsmedel som innehåller icke-hemjärn.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2040

1223

Laktasenzym

Laktasenzym förbättrar laktosnedbrytningen hos individer som har problem med att bryta ner laktos

Påståendet får endast användas om kosttillskott med en lägsta dos på 4 500 FCC-enheter (Food Chemicals Codex) och tillsammans med anvisningar till målgruppen om att det ska intas med varje måltid som innehåller laktos.

Information ska också ges till målgruppen om att laktostolerans varierar och att personer i målgruppen bör söka råd om kosttillskottets funktion i deras kost.

vol. 7(2009):9, artikelnr 1236

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

1697, 1818

1974

Laktulos

Laktulos bidrar till att påskynda passagen genom tarmen

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller 10 g laktulos per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid intag av en enda portion på 10 g laktulos per dag.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1806

807

Levande yoghurtkultur

Levande yoghurtkultur eller syrad mjölk förbättrar laktosnedbrytningen i produkten hos individer som har problem med att bryta ner laktos

För att påståendet ska få användas bör yoghurt eller syrad mjölk innehålla minst 108 CFU (kolonibildande enheter) levande startkultur (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus och Streptococcus thermophilus) per gram.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1763

1143, 2976

Linolsyra

Linolsyra bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger minst 1,5 g linolsyra per 100 g och per 100 kcal.

Information ska ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 10 g linolsyra.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1276

vol. 9(2011):6, artikelnr 2235

489, 2899

Livsmedel med lågt eller minskat innehåll av mättade fettsyror

Minskat intag av mättat fett bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som åtminstone har lågt innehåll av mättade fettsyror i enlighet med påståendet LÅG HALT AV MÄTTAT FETT eller har minskat innehåll av mättade fettsyror i enlighet med påståendet MINSKAT INNEHÅLL AV [NAMN PÅ NÄRINGSÄMNET] i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2062

620, 671, 4332

Livsmedel med lågt eller minskat innehåll av natrium

Minskat intag av natrium bidrar till att bibehålla normalt blodtryck

Påståendet får endast användas om livsmedel som åtminstone har låg natriumhalt/salthalt i enlighet med påståendet LÅG NATRIUMHALT/LÅG SALTHALT eller har minskat innehåll av natrium/salt i enlighet med påståendet MINSKAT INNEHÅLL AV [NAMN PÅ NÄRINGSÄMNET] i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Magnesium

Magnesium bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1807

244

Magnesium

Magnesium bidrar till elektrolytbalansen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

238

Magnesium

Magnesium bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

240, 247, 248

Magnesium

Magnesium bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

242

Magnesium

Magnesium bidrar till normal muskelfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

vol. 8(2010):10, artikelnr 1807

241, 380, 3083

Magnesium

Magnesium bidrar till normal proteinsyntes

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

364

Magnesium

Magnesium bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1807

245, 246

Magnesium

Magnesium bidrar till att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

239

Magnesium

Magnesium bidrar till att bibehålla normala tänder

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

239

Magnesium

Magnesium har en roll i celldelningsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till magnesium i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1216

365

Mangan

Mangan bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till mangan i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1217

vol. 8(2010):10, artikelnr 1808

311, 405

Mangan

Mangan bidrar till att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till mangan i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1217

310

Mangan

Mangan bidrar till normal bildning av bindväv

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till mangan i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1808

404

Mangan

Mangan bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till mangan i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1217

309

Melatonin

Melatonin bidrar till att lindra den subjektiva upplevelsen av jetlag

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 0,5 mg melatonin per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett minsta intag av 0,5 mg strax före läggdags den första resdagen och ytterligare några dagar efter ankomsten.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1467

1953

Melatonin

Melatonin bidrar till att minska insomningstiden

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller 1 mg melatonin per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid intag av 1 mg melatonin strax före läggdags.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2241

1698, 1780, 4080

Molybden

Molybden bidrar till normal omsättning av svavelhaltiga aminosyror

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till molybden i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1745

313

Monascus purpureus

(fermenterat rött ris)

Monakolin K från fermenterat rött ris bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 10 mg monakolin K från fermenterat rött ris. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 10 mg monakolin K från beredningar av fermenterat rött ris.

 

vol. 9(2011):7, artikelnr 2304

1648, 1700

Måltidsersättning för viktkontroll

Att vid en energibegränsad kost ersätta en måltid per dag med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning

För att påståendet ska få användas bör livsmedlet uppfylla specifikationerna i direktiv 96/8/EG i fråga om livsmedel enligt artikel 1.2 b i det direktivet. För att den påstådda effekten ska uppnås bör en måltid per dag ersättas med måltidsersättning.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1466

1418

Måltidsersättning för viktkontroll

Att vid en energibegränsad kost ersätta två måltider per dag med måltidsersättningar bidrar till viktminskning

För att påståendet ska få användas bör livsmedlet uppfylla specifikationerna i direktiv 96/8/EG i fråga om livsmedel enligt artikel 1.2 b i det direktivet. För att den påstådda effekten ska uppnås bör två måltider per dag ersättas med måltidsersättningar.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1466

1417

Niacin

Niacin bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till niacin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1224

vol. 8(2010):10, artikelnr 1757

43, 49, 54, 51

Niacin

Niacin bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till niacin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1224

44, 53

Niacin

Niacin bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till niacin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1757

55

Niacin

Niacin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till niacin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1224

45, 52, 4700

Niacin

Niacin bidrar till att bibehålla normal hud

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till niacin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1224

vol. 8(2010):10, artikelnr 1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacin

Niacin bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till niacin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1757

47

Olivoljans polyfenoler

Olivoljans polyfenoler bidrar till att skydda blodfetter mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om olivolja som innehåller minst 5 mg hydroxityrosol och dess derivat (t.ex. oleuropeinkomplex och tyrosol) per 20 g olivolja. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 20 g olivolja.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Oljesyra

Att ersätta mättat fett i kosten med omättat fett bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet. Oljesyra är ett omättat fett

Påståendet får endast användas om livsmedel som har ett högt innehåll av omättade fettsyror i enlighet med påståendet HÖGT INNEHÅLL AV OMÄTTAT FETT i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Pantotensyra

Pantotensyra bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till pantotensyra i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantotensyra

Pantotensyra bidrar till normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till pantotensyra i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1218

181

Pantotensyra

Pantotensyra bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till pantotensyra i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1758

63

Pantotensyra

Pantotensyra bidrar till normal mental prestationsförmåga

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till pantotensyra i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1218

vol. 8(2010):10, artikelnr 1758

57, 58

Pektiner

Pektiner bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 6 g pektiner. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 6 g pektiner.

Varning för kvävning ska ges till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska

råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

vol. 8(2010):10, artikelnr 1747

818, 4236

Pektiner

Intag av pektiner med en måltid bidrar till att minska blodsockerhöjningen efter måltiden

Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller 10 g pektiner per angiven portion. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås genom intag av 10 g pektiner som en del av måltiden.

Varning för kvävning ska ges till människor som har svårt att svälja eller när ämnet intas med otillräcklig mängd vätska

råd om att ämnet ska intas med mycket vatten för att garantera att det når magen.

vol. 8(2010):10, artikelnr 1747

786

Protein

Protein bidrar till att öka muskelmassan

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till protein i enlighet med påståendet PROTEINKÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1811

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protein

Protein bidrar till att bibehålla muskelmassan

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till protein i enlighet med påståendet PROTEINKÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1811

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protein

Protein bidrar till att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till protein i enlighet med påståendet PROTEINKÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1811

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

416

4704

Resistent stärkelse

Att i en måltid ersätta digererbar stärkelse med resistent stärkelse bidrar till att minska blodsockerhöjningen efter måltiden

Påståendet får endast användas om livsmedel där digererbar stärkelse har ersatts med resistent stärkelse så att slutinnehållet av resistent stärkelse är minst 14 % av det totala stärkelseinnehållet.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2024

681

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

29, 35, 36, 42

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

213

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

31

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till att bibehålla normala röda blodkroppar

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

40

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till att bibehålla normal hud

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

31, 33

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till att bibehålla normal synförmåga

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

39

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till normal järnomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

30, 37

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

207

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till riboflavin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1814

41

Rågfiber

Rågfiber bidrar till normal tarmfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som har ett högt innehåll av den kostfibern i enlighet med påståendet HÖGT KOSTFIBERINNEHÅLL i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2258

825

Selen

Selen bidrar till normal spermatogenes

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till selen i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1220

396

Selen

Selen bidrar till att bibehålla normalt hår

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till selen i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1727

281

Selen

Selen bidrar till att bibehålla normala naglar

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till selen i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1727

281

Selen

Selen bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till selen i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1220

vol. 8(2010):10, artikelnr 1727

278, 1750

Selen

Selen bidrar till normal sköldkörtelfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till selen i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1727

vol. 7(2009):9, artikelnr 1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selen

Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till selen i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1220

vol. 8(2010):10, artikelnr 1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Sockerersättningsmedel, dvs. intensiva sötningsmedel,

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, sukralos och polydextros, D-tagatos och isomaltulos

Intag av livsmedel/drycker som innehåller <namn på sockerersättningsmedlet> i stället för sockerarter (1) medför en lägre blodsockerhöjning efter intaget jämfört med livsmedel/drycker som innehåller socker

För att påståendet ska få användas bör sockerarter i livsmedel eller drycker ersättas med sockerersättningsmedel, dvs. intensiva sötningsmedel, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, sukralos eller polydextros, eller en kombination av dessa, så att innehållet av sockerarter i livsmedlen eller dryckerna har minskats med minst den mängd som anges i påståendet MINSKAT INNEHÅLL AV [NAMN PÅ NÄRINGSÄMNET] i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

I fråga om D-tagatos och isomaltulos bör de ersätta motsvarande mängder andra sockerarter i samma förhållande som det som anges i påståendet MINSKAT INNEHÅLL AV [NAMN PÅ NÄRINGSÄMNET] i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2076

vol. 9(2011):6, artikelnr 2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Sockerersättningsmedel, dvs. intensiva sötningsmedel,

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, sukralos och polydextros, D-tagatos och isomaltulos

Intag av livsmedel/drycker som innehåller <namn på sockerersättningsmedlet> i stället för sockerarter (2) bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering

För att påståendet ska få användas bör sockerarter i livsmedel eller drycker (som sänker plack-pH till under 5,7) ersättas med sockerersättningsmedel, dvs. intensiva sötningsmedel, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, D-tagatos, isomaltulos, sukralos eller polydextros, eller en kombination av dessa, i sådana mängder att intag av sådana livsmedel eller drycker inte sänker plack-pH till under 5,7 inom 30 minuter efter intaget.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2076

vol. 9(2011):6, artikelnr 2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Sockerfritt tuggummi

Sockerfritt tuggummi bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering

Påståendet får endast användas om tuggummi som uppfyller kraven för användning av näringspåståendet SOCKERFRI i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Information ska ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås när tuggummit tuggas i minst 20 minuter efter intag av mat eller dryck.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1271

vol. 9(2011):4, artikelnr 2072

vol. 9(2011):6, artikelnr 2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Sockerfritt tuggummi

Sockerfritt tuggummi bidrar till att neutralisera placksyror

Påståendet får endast användas om tuggummi som uppfyller kraven för användning av näringspåståendet SOCKERFRI i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Information ska ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås när tuggummit tuggas i minst 20 minuter efter intag av mat eller dryck.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1271

vol. 6(2011):6, artikelnr 2266

1150

485

Sockerfritt tuggummi

Sockerfritt tuggummi bidrar till att minska muntorrhet

Påståendet får endast användas om tuggummi som uppfyller kraven för användning av näringspåståendet SOCKERFRI i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Information ska ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås om tuggummit används när munnen känns torr.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1271

1240

Sockerfritt tuggummi med karbamid

Sockerfritt tuggummi med karbamid neutraliserar placksyror mer effektivt än sockerfritt tuggummi utan karbamid

Påståendet får endast användas om tuggummi som uppfyller kraven för användning av näringspåståendet SOCKERFRI i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

För att påståendet ska få användas bör varje sockerfritt tuggummi innehålla minst 20 mg karbamid. Information ska ges till konsumenten om att tuggummit bör tuggas i minst 20 minuter efter intag av mat eller dryck.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2071

1153

Spannmålsfiber från havre

Spannmålsfiber från havre bidrar till att öka avföringsvolymen

Påståendet får endast användas om livsmedel som har ett högt innehåll av den kostfibern i enlighet med påståendet HÖGT KOSTFIBERINNEHÅLL i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2249

822

Spannmålsfiber från korn

Spannmålsfiber från korn bidrar till att öka avföringsvolymen

Påståendet får endast användas om livsmedel som har ett högt innehåll av den kostfibern i enlighet med påståendet HÖGT KOSTFIBERINNEHÅLL i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 9(2011):6, artikelnr 2249

819

Tiamin

Tiamin bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till tiamin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1222

21, 24, 28

Tiamin

Tiamin bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till tiamin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1222

22, 27

Tiamin

Tiamin bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till tiamin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1755

205

Tiamin

Tiamin bidrar till normal hjärtfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till tiamin i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1222

20

Valnötter

Valnötter bidrar till att förbättra blodkärlens elasticitet

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 30 g valnötter. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 30 g valnötter.

 

vol. 9(2011):4, artikelnr 2074

1155, 1157

Vatten

Vatten bidrar till att bibehålla normala fysiska och kognitiva funktioner

För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att man per dag bör inta minst 2,0 l vatten, från alla källor, för att uppnå den påstådda effekten.

Påståendet får endast användas om vatten som överensstämmer med direktiv 2009/54/EG och/eller direktiv 98/83/EG.

vol. 9(2011):4, artikelnr 2075

1102, 1209, 1294, 1331

Vatten

Vatten bidrar till att bibehålla normal reglering av kroppstemperaturen

För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att man per dag bör inta minst 2,0 l vatten, från alla källor, för att uppnå den påstådda effekten.

Påståendet får endast användas om vatten som överensstämmer med direktiv 2009/54/EG och/eller direktiv 98/83/EG.

vol. 9(2011):4, artikelnr 2075

1208

Veteklifiber

Veteklifiber bidrar till att påskynda passagen genom tarmen

Påståendet får endast användas om livsmedel som har ett högt innehåll av den kostfibern i enlighet med påståendet HÖGT KOSTFIBERINNEHÅLL i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den påstådda effekten uppnås vid ett dagligt intag av minst 10 g veteklifiber.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1817

828, 839, 3067, 4699

Veteklifiber

Veteklifiber bidrar till att öka avföringsvolymen

Påståendet får endast användas om livsmedel som har ett högt innehåll av den kostfibern i enlighet med påståendet HÖGT KOSTFIBERINNEHÅLL i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1817

3066

Vitamin A

Vitamin A bidrar till normal järnomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin A i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1221

206

Vitamin A

Vitamin A bidrar till att bibehålla normala slemhinnor

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin A i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1221

vol. 8(2010):10, artikelnr 1754

15, 4702

Vitamin A

Vitamin A bidrar till att bibehålla normal hud

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin A i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1221

vol. 8(2010):10, artikelnr 1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamin A

Vitamin A bidrar till att bibehålla normal synförmåga

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin A i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1221

vol. 8(2010):10, artikelnr 1754

16, 4239, 4701

Vitamin A

Vitamin A bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin A i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1222

vol. 9(2011):4, artikelnr 2021

14, 200, 1462

Vitamin A

Vitamin A har en roll i cellspecialiseringsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin A i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1221

14

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till normal cysteinsyntes

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1759

4283

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1759

75, 214

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1225

66

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till normal homocysteinomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1759

73, 76, 199

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till normal protein- och glykogenomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1225

65, 70, 71

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1759

77

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till normal bildning av röda blodkroppar

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1225

67, 72, 186

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1225

68

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1759

78

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B6 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1225

69

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1223

99, 190

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrar till normal homocysteinomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 4114

96, 103, 106

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrar till normal bildning av röda blodkroppar

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1223

92, 101

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1223

107

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 4114

108

Vitamin B12

Vitamin B12 har en roll i celldelningsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin B12 i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1223

vol. 8(2010):10, artikelnr 1756

93, 212

Vitamin C

Vitamin C bidrar till att bibehålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning

Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag av 200 mg vitamin C. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 200 mg utöver det rekommenderade dagliga intaget av vitamin C.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

144

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

130, 131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

131, 136, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

131, 137, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal energiomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

vol. 8(2010):10, artikelnr 1815

135, 2334, 3196

Vitamin C

Vitamin C bidrar till nervsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

133

Vitamin C

Vitamin C bidrar till normal psykologisk funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1815

140

Vitamin C

Vitamin C bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

vol. 8(2010):10, artikelnr 1815

134, 4321

Vitamin C

Vitamin C bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

vol. 8(2010):10, artikelnr 1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamin C

Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1815

139, 2622

Vitamin C

Vitamin C bidrar till att återbilda den reducerade formen av vitamin E

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1815

202

Vitamin C

Vitamin C ökar järnupptaget

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin C i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1226

132, 147

Vitamin D

Vitamin D bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin D i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1227

152, 157, 215

Vitamin D

Vitamin D bidrar till normala kalciumnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin D i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1227

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

152, 157

215

Vitamin D

Vitamin D bidrar till att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin D i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1227

150, 151, 158, 350

Vitamin D

Vitamin D bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin D i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1468

155

Vitamin D

Vitamin D bidrar till att bibehålla normala tänder

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin D i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1227

151, 158

Vitamin D

Vitamin D bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin D i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):2, artikelnr 1468

154, 159

Vitamin D

Vitamin D har en roll i celldelningsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin D i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1227

153

Vitamin E

Vitamin E bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin E i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1816

160, 162, 1947

Vitamin K

Vitamin K bidrar till normal blodkoagulation

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin K i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1228

124, 126

Vitamin K

Vitamin K bidrar till att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till vitamin K i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1228

123, 127, 128, 2879

Växtsteroler och växtstanoler

Växtsteroler/växtstanoler bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet

För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av minst 0,8 g växtsteroler/växtstanoler.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1813

vol. 9(2011):6, artikelnr 2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Zink

Zink bidrar till normal syra-basbalans

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

360

Zink

Zink bidrar till normal kolhydratomsättning

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

382

Zink

Zink bidrar till normal kognitiv funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

296

Zink

Zink bidrar till normal DNA-syntes

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

292, 293, 1759

Zink

Zink bidrar till normal fertilitet och reproduktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

297, 300

Zink

Zink bidrar till normal omsättning av makronäringsämnen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

2890

Zink

Zink bidrar till normal omsättning av fettsyror

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

302

Zink

Zink bidrar till normal omsättning av vitamin A

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

361

Zink

Zink bidrar till normal proteinsyntes

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

293, 4293

Zink

Zink bidrar till att bibehålla normal benstomme

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

295, 1756

Zink

Zink bidrar till att bibehålla normalt hår

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

412

Zink

Zink bidrar till att bibehålla normala naglar

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

412

Zink

Zink bidrar till att bibehålla normal hud

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

293

Zink

Zink bidrar till att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 8(2010):10, artikelnr 1819

301

Zink

Zink bidrar till att bibehålla normal synförmåga

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

361

Zink

Zink bidrar till immunsystemets normala funktion

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

291, 1757

Zink

Zink bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

294, 1758

Zink

Zink har en roll i celldelningsprocessen

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till zink i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA]- OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA]KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

 

vol. 7(2009):9, artikelnr 1229

292, 293, 1759


(1)  I fråga om D-tagatos och isomaltulos bör det stå ”andra sockerarter”

(2)  I fråga om D-tagatos och isomaltulos bör det stå ”andra sockerarter”


Top