EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

Kommissionens förordning (EU) nr 109/2012 av den 9 februari 2012 om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) Text av betydelse för EES

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 109/2012

av den 9 februari 2012

om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom posterna 28–30 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 förbjuds försäljning till allmänheten av ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B och av blandningar i vilka dessa ämnen ingår i koncentrationer som överstiger vissa koncentrationsgränser. De på detta sätt klassificerade ämnena är upptagna i tilläggen 1–6 till bilaga XVII.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (2) ändrades den 5 september 2009 genom kommissionens förordning (EG) nr 790/2009 (3) som införde ett antal nya klassificerade CMR-ämnen. Tilläggen 1–6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras för att anpassas till posterna om CMR-ämnen i förordning (EG) nr 790/2009.

(3)

Enligt artikel 68.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 kan man föreslå begränsningar för konsumentanvändning av CMR-ämnen i kategorierna 1A och 1B för ämnet som sådant eller ingående i en blandning eller en vara.

(4)

Ett antal borföreningar har befunnits vara reproduktionstoxiska och har klassificerats som reproduktionstoxiska i faroklass och kategori Repr. 1B, faroangivelse H360FD, enligt förordning (EG) nr 790/2009. En marknadsundersökning för kommissionens räkning (4) om användningen av borater i blandningar som säljs till allmänheten har visat att natriumperborat, tetra- och monohydrat är de enda borater som används i en koncentration som överstiger deras specifika koncentrationsgräns i förordning (EG) nr 790/2009 för tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk.

(5)

Den 29 april 2010 avgav Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté ett yttrande om användningen av borföreningar i fotografiska tillämpningar (5). Kommittén noterar i yttrandet att det finns fler tänkbara källor som bidrar till konsumenternas totala borexponering och att dessa andra källor måste beaktas vid en riskbedömning av borföreningar. Multipla källor till konsumenternas borexponering hade inte beaktats i tidigare riskbedömningar, till skillnad mot rådande tänkesätt rörande multipla exponeringskällor i allmänhet.

(6)

Natriumperborat, tetra- och monohydrat, används främst som blekmedel i tvättmedel och diskmaskinsmedel. Den rapporterande medlemsstaten, som ansvarar för riskbedömningen av natriumperborat i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (6), har i enlighet med artikel 136 i förordning (EG) nr 1907/2006 till Europeiska kemikaliemyndigheten lämnat dokumentation enligt bilaga XV till den förordningen. Enligt denna riskbedömning, som offentliggjordes 2007, utgör användningen av natriumperborat inte en risk för allmänheten i tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk, om detta betraktas enskilt som den enda källan till borexponering. Eftersom allmänheten exponeras för bor från multipla källor, vilket Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté påpekade i sitt yttrande från 2010, och eftersom bor är reproduktionstoxiskt är det dock önskvärt att minska allmänhetens borexponering. Eftersom talrika konsumenter dessutom exponeras för bor i tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk och eftersom alternativ till perborater i dessa tillämpningar finns tillgängliga, bör användningen av perborater i tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk begränsas. För att tillverkarna vid behov ska kunna anpassa och ersätta borföreningar med alternativ i dessa tillämpningar bör ett tidsbegränsat undantag medges.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 235, 5.9.2009, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.


BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I kolumn 2 i posterna 28, 29 och 30 i tabellen med beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning och villkor ska följande led e läggas till i punkt 2:

”e)

de ämnen som förtecknas i kolumn 1 i tillägg 11, för de tillämpningar och användningar som anges i kolumn 2 i tillägg 11. När ett datum anges i kolumn 2 i tillägg 11 ska undantaget gälla till och med detta datum.”

2.

I tilläggen 1–6 ska i inledningen en anmärkning B infogas mellan anmärkning A och anmärkning C med följande lydelse:

Anmärkning B:

Vissa ämnen (syror, baser m.m.) släpps ut på marknaden i vattenlösning med olika koncentrationer, och det krävs därför olika klassificering och märkning eftersom farorna varierar med koncentrationen.”

3.

Tabellen i tillägg 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som i tillägg 1 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

”Nickeldihydroxid; nickel(II)hydroxid [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nickelhydroxid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nickelsulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nickelkarbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Basiskt nickelkarbonat;

 

 

Nickel(II)karbonat; kolsyra, nickel(II)salt; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Nickelkarbonat; kolsyra, nickelsalt; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[Karbonato(2-)-O:O′]]dihydroxitrinickel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Karbonato(2-)]tetrahydroxitrinickel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nickel(II)klorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nickel(II)nitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Nickelnitrat; salpetersyra, nickelsalt; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Nickelmatte [nickelsulfid som fås vid rostning av nickelmineral]

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat, nickelsulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nickeldiperklorat;

Nickel(II)perklorat; perklorsyra, nickel(II)salt

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nickeldikaliumdisulfat; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnickeldisulfat; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nickelsulfamat

Nickeltetrafluoroborat;

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

nickelbis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nickel(II)format; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Nickelformat; myrsyra, nickelsalt [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Kopparnickelformat; myrsyra, kopparnickelsalt; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nickel(II)acetat; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nickelacetat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nickel(II)bensoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nickelbis(4-cyklohexylbutyrat); Cyklohexanbutansyra, nickel(II)salt

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nickel(II)stearat;

Nickel(II)oktadekanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nickel(II)laktat; nickeldilaktat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nickel(II)oktanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nickel(II)fluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nickel(II)bromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nickel(II)jodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nickelkaliumfluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nickelhexafluorosilikat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nickelselenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nickelvätefosfat; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nickelbis(divätefosfat); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Nickelfosfat; trinickelbis(ortofosfat); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinickeldifosfat; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nickel(II)fosfinat; [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nickelfosfinat; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Kalciumnickelfosfat; fosforsyra, kalciumnickelsalt; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Nickelpyrofosfat; pyrofosforsyra, nickel(II)salt; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diammoniumnickelhexacyanoferrat

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nickel(II)cyanid

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nickelkromat

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nickel(II)silikat; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinickelortosilikat; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nickelsilikat (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Nickelsilikat; kiselsyra, nickelsalt; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trivätehydroxibis[ortosilikato(4-)]trinickelat(3-); nickelhydroxidsilikat; [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinickelhexacyanoferrat

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinickeldiarsenat;

Nickel(II)arsenat

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nickel(II)oxalat; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Nickeloxalat; oxalsyra, nickelsalt [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nickeltellurid

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinickeltetrasulfid

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinickeldiarsenit

028-042-00-5

74646-29-0

 

Koboltnickel grå periklas;

028-043-00-0

 

 

 

CI Pigment Black 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Koboltnickeldioxid; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Koboltnickeloxid; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Nickeltenntrioxid;

Nickelstannat

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nickeltriurandekaoxid

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nickelditiocyanat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nickeldikromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nickel(II)selenit

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nickelselenid

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Blynickelsilikat; kiselsyra, blynickelsalt

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nickeldiarsenid; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nickelarsenid; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nickelbariumtitan gul priderit;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment Yellow 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Nickeldiklorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nickeldibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etylsvavelsyra, nickel(II)salt; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nickel(II)trifluoracetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nickel(II)propionat; nickel(II)propanoat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nickel(II)bensensulfonat; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nickel(II)vätecitrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Ammoniumnickelcitrat; citronsyra, ammoniumnickelsalt; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Nickelcitrat; citronsyra, nickelsalt; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nickel(II)-2-etylhexanoat; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Nickel-2-etylhexanoat; 2-etylhexansyra, nickelsalt; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetylhexansyra, nickelsalt; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nickel(II)isooktanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nickelisooktanoat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nickel(II)isononanoat; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nickel(II)neononanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nickel(II)isodekanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nickel(II)neodekanoat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Nickelneodekanoat; neodekansyra, nickelsalt; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nickel(II)neoundekanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-glukonato-O1,O2)nickel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nickel(II)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxibensoat; [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nickel(II)palmitat; nickel(II)hexadekanoat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-Etylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-Etylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nickel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-Etylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodekanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Fettsyror, C6-19-grenade, nickelsalt; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Fettsyror, C8-C18 och C18-omättade, nickelsalt; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-Naftalendisulfonsyra, nickel(II)salt; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Nickel(II)sulfit; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nickeltellurtrioxid; nickeltellurit; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nickeltellurtetraoxid; nickeltellurat; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molybdennickelhydroxidoxidfosfat; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nickelborid (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinickelborid; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinickelborid; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nickelborid; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinickelsilicid; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nickeldisilicid; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinickelfosfid; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nickelborfosfid; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialuminiumnickeltetraoxid; nickelaluminat; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nickeltitantrioxid; nickeltitanat; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nickeltitanoxid; nickeltitanat; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nickeldivanadinhexaoxid; nickelvanadat; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Koboltdimolybdennickeloktaoxid; koboltnickelmolybdat; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nickelzirkoniumtrioxid; nickelzirkonat; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molybdennickeltetroxid; nickel(II)molybdat; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nickelwolframtetroxid; nickelwolframat; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Nickel grön olivin; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Litiumnickeloxid; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Nickelmolybdat; molybdennickeloxid; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Koboltlitiumnickeloxid

028-058-00-2

442-750-5

131344-56-4

 

Kolväten, C4-, 1,3-butadien- och isobutenfria;

Petroleumgas

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K”

b)

Posterna 028-003-00-2, 028-004-00-8, 028-005-00-3, 028-006-00-9, 028-007-00-4, 033-005-00-1 och 603-046-00-5 ska ersättas med följande:

”Nickelmonoxid; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nickeloxid; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunsenit [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Nickeldioxid

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinickeltrioxid

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nickel(II)sulfid; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nickelsulfid; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millerit (NiS) [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Trinickeldisulfid;

028-007-00-4

 

 

 

Nickelsubsulfid; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodite (Ni3S2); [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arseniksyra och arseniksalter utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

033-005-00-1

A”

Bis(klormetyl)eter;

Diklordimetyleter

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4.

Tabellen i tillägg 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska utgå: 024-004-01-4 och 649-118-00-X.

b)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som i tillägg 2 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

”O-isobutyl-N-etoxikarbonyltiokarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexyl-N-etoxikarbonyltiokarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Blandning av: dimetyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl)fosfonat;

dietyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl)fosfonat;

metyletyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl) fosfonat

015-196-00-3

435-960-3

 

Koboltacetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Koboltnitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Koboltkarbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Blykromat

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Blysulfokromat; kromgult;

C.I. Pigment Yellow 34;

[Detta ämne identifieras av Colour Index Constitution Number, C.I. 77603]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Blykromatmolybdatsulfat; molybdatorange;

C.I. Pigment Red 104;

[Detta ämne identifieras av Colour Index Constitution Number, C.I. 77605]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-Epoxipropyltrimetylammoniumklorid … %;

Glycidyltrimetylammoniumklorid … %

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-Amino-5-klorofenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiolhydroklorid;

[innehållande < 0,1 % 4-kloranilin (EG-nr 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Etyl-1-(2,4-diklorofenyl)-5-triklormetyl-1,2,4-(1H)-triazol-3-karboxylat; fenklorazol-etyl

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diacetylbensidin

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamin;

Diaminobensidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-Kloroetyl)(3-hydroxipropyl)ammoniumklorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-Amino-9-etylkarbazol;

9-Etylkarbazol-3-ylamin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Kinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxi-1-(hydroximetyl)etoxi]metyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor;

Naftalenolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av stenkolstjära. Består främst av aromater och andra kolväten, fenolföreningar och aromatiska kväveföreningar; ungefärligt destillationsintervall från 200 °C till 250 °C (392 °F–482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), lågtemperaturstenkolstjära, alkaliska;

[Återstoder från lågtemperaturstenkolstjära efter alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid för att avlägsna råstenkolstjärsyror. Består främst av kolväten och aromatiska kvävebaser.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Tjärsyror, kol, råa;

Råfenoler;

[Reaktionsprodukter erhållna genom neutralisering av alkaliskt koltjäreextrakt från stenkolstjära med en sur lösning, exempelvis utspädd svavelsyra eller gasformig koldioxid, för att utvinna fria syror. Består främst av tjärsyror som fenol, kresoler och xylenoler.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M”

c)

Posterna 024-004-00-7, 609-007-00-9, 612-099-00-3, 612-151-00-5, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-098-00-X, 648-099-00-5, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6 och 650-017-00-8 ska ersättas med följande:

”Natriumdikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-Dinitrotoluen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-Metyl-m-fenylendiamin;

Toluen-2,4-diamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metylfenylendiamin;

Diaminotoluen;

[teknisk produkt – reaktionsblandning av 4-metyl-m-fenylendiamin (EG-nr 202-453-1) och 2-metyl-m-fenylendiamin (EG-nr 212-513-9)]

612-151-00-5

246-910-3

25376-45-8

 

Kreosotolja, acenaftenfraktion, acenaftenfri;

Tvättolja, omdestillat;

[Den olja som återstår sedan acenaften avlägsnats från acenaftenolja (från stenkolstjära) genom kristallisation. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Återstoder (stenkolstjära), kreosotoljedestillation;

Tvättolja, omdestillat;

[Återstoden från fraktionerad destillation av tvättolja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 270 °C till 330 °C (518 °F–626 °F). Består främst av bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreosotolja, acenaftenfraktion;

Tvättolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom genom destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 240 °C till 280 °C (464 °F–536 °F). Består främst av acenaften, naftalen och alkylnaftalen.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreosotolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av stenkolstjära. Består främst av aromatiska kolväten och kan innehålla betydande mängder tjärsyror och tjärbaser. Ungefärligt destillationsintervall från 200 °C till 325 °C (392 °F–617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreosotolja, högkokande destillat;

Tvättolja;

[Den högkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminöst kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja från vilken några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i destillat av stenkolstjära har avlägsnats. Kristallfri vid ungefär 5 °C (41 °F).]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Extraktionsåterstoder (kol), kreosotolja, sura;

Tvättolja, extraktionsåterstod;

[Komplex blandning av kolväten från den basbefriade fraktionen från destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 250 °C till 280 °C (482 °F–536 °F). Består främst av bifenyl och isomera difenylnaftalener.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreosotolja, lågkokande destillat;

Tvättolja;

[Den lågkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminöst kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja från vilken några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i destillat av stenkolstjära har avlägsnats. Kristallfri vid ungefär 38 °C.]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer, utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga;

[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO), är lika med eller understiger 18 viktprocent]

650-017-00-8

A, R”

5.

I tillägg 4 ska tabellen ändras på följande sätt:

a)

Följande post ska utgå: 024-004-01-4.

b)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som i tillägg 4 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

”O-isobutyl-N-etoxikarbonyltiokarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexyl-N-etoxikarbonyltiokarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Blandning av: dimetyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl)fosfonat;

dietyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl)fosfonat;

metyletyl-(2-(hydroximetylkarbamoyl)etyl) fosfonat

015-196-00-3

435-960-3

 

2-Klor-6-fluorfenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-Kloroetyl)(3-hydroxipropyl)ammoniumklorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kolkicin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxi-1-(hydroximetyl)etoxi]metyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Tjäroljor, brunkols-;

Lättolja;

[Destillat från brunkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 80 °C till 250 °C (176 °F–482 °F). Består främst av alifatiska och aromatiska kolväten och monobasiska fenoler.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Bensenförfraktioner (kol);

Lättolja, omdestillat, lågkokande;

[Destillat från koksugnslättolja med ungefärligt destillationsintervall under 100 °C (212 °F). Sammansatt främst av alifatiska C4- till C6-kolväten.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destillat (stenkolstjära), bensenfraktion, bensen-, toluen- och xylenrika;

Lättolja, omdestillat, lågkokande;

[Återstod från destillation av råbensen för avlägsnande av bensenförfraktioner. Består främst av bensen, toluen och xylener, med ungefärligt kokpunktsintervall från 75 °C till 200 °C (167 °F–392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatiska kolväten C6-10, C8-rika;

Lättolja, omdestillat, lågkokande

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solventnafta (kol), lätt;

Lättolja, omdestillat, lågkokande

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solventnafta (kol), xylen-styrenfraktion;

Lättolja, omdestillat, intermediärt kokande

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solventnafta (kol), kumaron-styrenhaltig;

Lättolja, omdestillat, intermediärt kokande

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Solventnafta (kol), destillationsåterstoder;

Lättolja, omdestillat, högkokande;

[Återstod efter destillation av återvunnen nafta. Består främst av naftalen och kondensationsprodukter av inden och styren.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatiska kolväten, C8-;

Lättolja, omdestillat, högkokande

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatiska kolväten, C8-9, biprodukter från polymerisation av kolvätehartser;

Lättolja, omdestillat, högkokande;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen efter avdunstning av lösningsmedel i vakuum från polymeriserat kolväteharts. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet C8 till C9, med ungefärligt kokpunktsintervall från 120 °C till 215 °C (248 °F–419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatiska kolväten, C9-12, bensendestillation;

Lättolja, omdestillat, högkokande

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Extraktionsåterstoder (kol), alkalisk bensenfraktion, syraextrakt;

Lättolja, extraktionsåterstoder, lågkokande;

[Omdestillat från destillat, befriat från tjärsyror och tjärbaser, från högtemperaturtjära från bituminösa kol, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 160 °C (194 °F–320 °F. Består främst av bensen, toluen och xylener.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Extraktionsåterstoder (stenkolstjära), alkaliska, bensenfraktion, syraextrakt;

Lättolja, extraktionsåterstoder, lågkokande;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen efter omdestillation av högtemperaturstenkolstjära (tjärsyra- och tjärbasfri). Består främst av osubstituerade och substituerade monocykliska aromatiska kolväten med kokpunktsintervall från 85 °C till 195 °C (185 °F–383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Extraktionsåterstoder (kol), sura, bensenfraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, lågkokande;

[Sur slambiprodukt från svavelsyraraffinering av råa högtemperaturkol. Består främst av svavelsyra och organiska föreningar.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Extraktionsåterstoder (kol), lättolja, alkaliska, destillationstoppfraktioner;

Lättolja, extraktionsåterstoder, lågkokande;

[Första fraktionen från destillation av aromatiska kolväten, kumaron-, naftalen- och indenrika förfraktionskolonnbottenfraktioner eller tvättad karbololja, med kokpunkt avsevärt under 145 °C (293 °F). Består främst av alifatiska och aromatiska C7- och C8-kolväten.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, lättolje-, syraextrakt, indenfraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, intermediärt kokande

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, lättolje-, naftaindenfraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande;

[Destillat från aromatiska kolväten, kumaron-, naftalen- och indenrika förfraktionskolonnbottenfraktioner eller tvättad karbololja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 155 °C till 180 °C (311 °F–356 °F). Består främst av inden, indan och trimetylbensener.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solventnafta (kol);

[Destillat från antingen högtemperaturstenkolstjära, koksugnslättolja eller alkaliska extraktionsåterstoder av stenkolstjärolja, med ungefärligt destillationsintervall från 130 °C till 210 °C (266 °F–410 °F). Består främst av inden och andra polycykliska ringsystem innehållande en enda aromatisk ring. Kan innehålla fenolföreningar och aromatiska kvävebaser.];

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, neutral fraktion;

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande;

[Destillat från fraktionerad destillation av högtemperaturstenkolstjära. Består främst av alkylsubstituerade, monocykliska, aromatiska kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 °C till 210 °C (275 °F–410 °F). Kan också innehålla omättade kolväten som inden och kumaron.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, syraextrakt;

Lättolja, extraktionsåterstoder, högkokande;

[Olja bestående av en komplex blandning av aromatiska kolväten, främst inden, naftalen, kumaron, fenol samt o-, m- och p-kresol, med kokpunktsintervall från 140 °C till 215 °C (284 °F–419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destillat (stenkolstjära), lättoljor;

Karbololja;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av stenkolstjära. Består främst av aromater och andra kolväten, fenolföreningar och aromatiska kväveföreningar; ungefärligt destillationsinstervall från 150 °C till 210 °C (302 °F–410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Tjäroljor, stenkols-;

Karbololja;

[Destillat från högtemperaturstenkolstjära med ungefärligt destillationsintervall från 130 °C till 250 °C (266 °F–410 °F). Består främst av naftalen, alkylnaftalener, fenolföreningar och aromatiska kvävebaser.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Extraktionsåterstoder (kol), lättolja, alkaliska, syraextrakt;

Karbololja, extraktionsåterstod;

[Olja uppkommen vid syratvätt av alkalitvättad karbololja, för att avlägsna mindre mängder av basiska föreningar (tjärbaser). Består främst av inden, indan och alkylbensener.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja, alkaliska;

Karbololja, extraktionsåterstod;

[Återstoder från stenkolstjärolja vid alkalisk tvätt, exempelvis med vattenlösning av natriumhydroxid, efter avlägsnande av råstenkolstjärsyror. Består främst av naftalener och aromatiska kvävebaser.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Extraktionsoljor (kol), lättoljor;

Syraextrakt;

[Vattenfasen från sur tvättning av alkalitvättad karbololja. Består främst av sura salter av olika aromatiska kvävebaser, bl.a. pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridin, alkylderivat;

Råtjärbaser;

[Komplex blandning av polyalkylerade pyridiner, erhållen genom destillation av stenkolstjära eller som högkokande destillat (kokpunkt över 150 °C) från reaktion mellan ammoniak och acetaldehyd, formaldehyd eller paraformaldehyd.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Tjärbaser, kol-, pikolinfraktion;

Destillerade baser;

[Pyridinbaser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 125 °C till 160 °C (257 °F–320 °F), erhållna genom destillation av neutraliserat syraextrakt från den bashaltiga tjärfraktionen erhållen genom destillation av bituminös stenkolstjära. Består främst av lutidiner och pikoliner.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Tjärbaser, kol-, lutidinfraktion;

Destillerade baser

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Extraktionsoljor (kol), tjärbaser, kollidinfraktion;

Destillerade baser;

[Extrakt erhållet vid sur extraktion av baser från aromatiska oljor från rå koltjära, neutralisation, och destillation av baserna. Består främst av kollidiner, anilin, toluidiner, lutidiner och xylidiner.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Tjärbaser, kol-, kollidinfraktion;

Destillerade baser;

[Destillationsfraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 181 °C till 186 °C(356 °F–367 °F), från råbaser erhållna från den neutraliserade, syraextraherade, bashaltiga tjärfraktion som erhålls genom destillation av bituminös stenkolstjära. Består främst av anilin och kollidiner.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Tjärbaser, kol-, anilinfraktion;

Destillerade baser;

[Destillationsfraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 180 °C till 200 °C (356 °F–392 °F), erhållen från råbaserna genom avlägsnande av fenoler och baser från den karboliserade oljan från destillation av stenkolstjära. Består främst av anilin, kollidiner, lutidiner och toluidiner.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Tjärbaser, kol-, toluidinfraktion;

Destillerade baser

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destillat (petroleum), pyrolysolja från alken-alkyntillverkning, blandade med högtemperaturstenkolstjära, indenfraktion;

Omdestillat;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som omdestillat från fraktionerad destillation av högtemperaturtjära från bituminösa kol, samt återstodsoljor från pyrolytisk tillverkning av alkener och alkyner från råoljeprodukter eller naturgas. Består främst av inden; ungefärligt kokpunktsintervall från 160 °C till 190 °C (320 °F–374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destillat (kol), stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, naftalenoljor;

Omdestillat;

[Omdestillat erhållet från fraktionerad destillation av högtemperaturtjära från bituminösa kol och pyrolysåterstodsoljor, med ungefärligt kokpunktsintervall från 190 °C till 270 °C (374 °F–518 °F). Består främst av substituerade, bicykliska aromater.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Extraktionsåterstoder (kol), stenkolstjära och pyrolysåterstodsoljor, naftalenolja, omdestillat;

Omdestillat;

[Omdestillat erhållet från fraktionerad destillation av metylnaftalenolja, befriad från fenoler och baser, erhållen från högtemperaturtjära från bituminösa kol och pyrolysåterstodsoljor, med ungefärligt kokpunktsintervall från 220 °C till 230 °C (428 °F–446 °F). Består främst av osubstituerade och substituerade bicykliska aromatiska kolväten.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Extraktionsoljor (kol), stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, naftalenolja;

Omdestillat;

[Neutral olja erhållen genom avlägsnande av fenoler och baser från oljan erhållen vid destillation av högtemperaturtjära och pyrolysåterstodsoljor, med ungefärligt kokpunktsintervall från 225 °C till 255 °C (437 °F–491 °F). Består främst av substituerade, bicykliska aromatiska kolväten.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Extraktionsoljor (kol), stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, naftalenolja, destillationsåterstoder;

Omdestillat;

[Återstoder från destillation av metylnaftalenolja (från bituminös stenkolstjära och pyrolysåtersodsoljor), befriad från fenoler och baser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 240 °C till 260 °C (464 °F–500 °F). Består främst av substituerade, bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Destillat (kol), koksugnslättolja, naftalenfraktion;

Naftalenolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid prefraktionering (kontinuerlig destillation) av koksugnslättolja. Består främst av naftalen, kumaron och inden, och kokar vid högre temperatur än 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor;

Naftalenolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av stenkolstjära. Består främst av aromater och andra kolväten, fenolföreningar och aromatiska kväveföreningar; ungefärligt destillationsintervall från 200 °C till 250 °C (392 °F–482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, med lågt naftaleninnehåll;

Naftalenolja, omdestillat;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom kristallisation av naftalenolja. Består främst av naftalen, alkylnaftalener och fenolföreningar.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destillat (stenkolstjära), moderlut från naftalenoljekristallisation;

Naftalenolja, omdestillat;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen som filtrat från kristallisation av naftalenfraktionen ur stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 200 °C till 230 °C (392 °F–446 °F). Består främst av naftalen, tionaftalen och alkylnaftalener.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Komplex blandning av kolväten erhållen vid alkalisk tvättning av naftalenolja för avlägsnande av fenolföreningar (tjärsyror). Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, med lågt innehåll av naftalen;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som återstoder efter avlägsnande av naftalen från alkalitvättad naftalenolja genom kristallisation. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, naftalenfria, alkaliska extrakt;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Olja som återstår efter avlägsnande av fenolföreningar (tjärsyror) från avtappad naftalenolja genom alkalisk tvätt. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationstoppfraktioner;

Naftalenolja, extraktionsåterstod;

[Destillat från alkalitvättad naftalenolja med ungefärligt destillationsintervall från 180 °C till 220 °C (356 °F–428 °F). Består främst av naftalen, alkylbensener, inden och indan.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, metylnaftalenfraktion;

Metylnaftalenolja;

[Destillat från fraktionerad destillation av högtemperaturstenkolstjära. Består främst av substituerade, bicykliska aromatiska kolväten och aromatiska kvävebaser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 225 °C till 255 °C (437 °F–491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, indol-metylnaftalenfraktion;

Metylnaftalenolja;

[Destillat från fraktionerad destillation av högtemperaturstenkolstjära. Består främst av indol och metylnaftalen, med ungefärligt kokpunktsintervall från 235 °C till 255 °C (455 °F–491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, syraextrakt;

Metylnaftalenolja, extraktionsåterstod;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom avlägsnande av baser från den metylnaftalenfraktion som erhålls vid destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 230 °C till 255 °C (446 °F–491 °F). Består främst av 1(2)- metylnaftalen, naftalen, dimetylnaftalen och bifenyl.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationsåterstoder;

Metylnaftalenolja, extraktionsåterstod;

[Återstoder från destillation av alkalitvättad naftalenolja, med ungefärligt destillationsintervall från 220 °C till 300 °C (428 °F–572 °F). Består främst av naftalen, alkylnaftalener och aromatiska kvävebaser.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Extraktionsoljor (kol), sura, tjärbasfria;

Metylnaftalenolja, extraktionsåterstod;

[Extraktionsoljor, med ungefärligt kokpunktsintervall från 220 °C till 265 °C (428 °F–509 °F), från alkaliska återstoder från extraktion av stenkolstjära, erhållna genom sur tvätt med exempelvis utspädd svavelsyra, efter destillation för att avlägsna tjärbaser. Består främst av alkylnaftalener.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destillat (stenkolstjära), bensenfraktion, destillationsåterstoder;

Tvättolja;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råbensen (högtemperaturstenkolstjära). Kan vara vätska med ungefärligt destillationsintervall från 150 °C till 300 °C (302 °F–572 °F) eller halvfast eller fast ämne med smältpunkt upp till 70 °C (158 °F). Består främst av naftalen och alkylnaftalener.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antracenolja, antracenpasta;

Antracenoljefraktion;

[Antracenrikt fast ämne, erhållet genom kristallisation och centrifugering av antracenolja. Består främst av antracen, karbazol och fenantren.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antracenolja, med lågt innehåll av antracen;

Antracenoljefraktion;

[Oljeåterstoder efter avlägsnande, genom en kristallisationsprocess, av ett antracenrikt fast ämne (antracenpasta) från antracenolja. Består främst av två, tre eller fyra aromatiska ringar.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Återstoder (stenkolstjära), antracenoljedestillations-

Antracenoljefraktion;

[Återstoder från fraktionerad destillation av råantracen, med ungefärligt kokpunktsintervall från 340 °C till 400 °C (644 °F–752 °F). Består främst av tri- och polycykliska, aromatiska och heterocykliska kolväten.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antracenolja, antracenpasta, antracenfraktion;

Antracenoljefraktion;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av antracen, erhållen genom kristallisation av antracenolja från bituminös högtemperaturtjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 330 °C till 350 °C (626 °F–662 °F). Består främst av antracen, karbazol och fenantren.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antracenolja, antracenpasta, karbazolfraktion;

Antracenoljefraktion;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av antracen, erhållen genom kristallisation av antracenolja från högtemperaturtjära från bituminösa kol, med ungefärligt kokpunktsintervall från 350 °C till 360 °C (662 °F–680 °F). Består främst av antracen, karbazol och fenantren.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antracenolja, antracenpasta, lätt destillationsfraktion;

Antracenoljefraktion;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av antracen, erhållen genom kristallisation av antracenolja från bituminös högtemperaturtjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 290 °C till 340 °C (554 °F–644 °F). Består främst av tricykliska aromater och dihydroderivat av dessa.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Tjäroljor, kol-, lågtemperatur-;

Tjärolja, högkokande;

[Destillat från lågtemperaturstenkolstjära. Består främst av kolväten, fenolföreningar och aromatiska kvävebaser, med ungefärligt kokpunktsintervall från 160 °C till 340 °C (320 °F–644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), lågtemperaturstenkolstjära, alkaliska;

[Återstoder från lågtemperaturstenkolstjära efter alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid för att avlägsna råstenkolstjärsyror. Består främst av kolväten och aromatiska kvävebaser.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoler, ammoniaklutsextrakt;

Alkaliskt extrakt;

[Blandning av fenoler extraherad med isobutylacetat från ammoniaklut som kondenserats ur den gas som utvecklas vid lågtemperaturdestillation (under 700 °C (1 292 °F)) av kol. Består främst av en blandning av mono- och dihydrofenoler.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, alkaliska extrakt;

Alkaliskt extrakt;

[Vattenextrakt från karbololja, erhållet genom alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid. Består främst av alkalisalter av olika fenolföreningar.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extrakt, stenkolstjärolja, alkaliska;

Alkaliskt extrakt;

[Extrakt från stenkolstjärolja erhållet genom alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid. Består främst av alkalisalter av olika fenolföreningar.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, alkaliska extrakt;

Alkaliskt extrakt;

[Vattenextrakt från naftalenolja, erhållet genom alkalisk tvätt med exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid. Består främst av alkalisalter av olika fenolföreningar.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja, alkaliska, karbonatiserade, kalkade;

Råfenoler;

[Produkt erhållen genom behandling av alkaliskt extrakt från stenkolstjära med CO2 och CaO. Består främst av CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 och andra organiska och oorganiska föroreningar.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Tjärsyror, kol, råa;

Råfenoler;

[Reaktionsprodukter erhållna genom neutralisering av alkaliskt koltjäreextrakt från stenkolstjära med en sur lösning, exempelvis utspädd svavelsyra eller gasformig koldioxid, för att utvinna fria syror. Består främst av tjärsyror som fenol, kresoler och xylenoler.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Tjärsyror, brunkol, råa;

Råfenoler;

[Surgjort alkaliskt extrakt från destillat av brunkolstjära. Består främst av fenol och fenolhomologer.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Tjärsyror, brunkolsförgasnings-;

Råfenoler;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen genom förgasning av brunkol. Består främst av hydroxiaromatiska fenoler, C6-10, och deras homologer.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Tjärsyror, destillationsåterstoder;

Destillerade fenoler;

[Återstoder från destillation av råfenol från kol. Består främst av fenoler, C8 till och med C10, med mjukpunkt från 60 °C till 80 °C (140 °F–176 °F.]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Tjärsyror, metylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 3- och 4-metylfenol, erhållen genom destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Tjärsyror, polyalkylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, återvunnen vid destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 225 °C till 320 °C (437 °F–608 °F). Består främst av polyalkylfenoler.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Tjärsyror, xylenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 2,4- och 2,5-dimetylfenol, erhållen genom destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Tjärsyror, etylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 3- och 4-etylfenol, erhållen genom destillation av råtjärsyra från lågtemperaturstenkolstjära.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Tjärsyror, 3,5-xylenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Tjärsyrefraktion, rik på 3,5-dimetylfenol, erhållen genom destillation av lågtemperaturstenkolstjärsyror.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Tjärsyror, återstoder, destillat, första fraktion;

Destillerade fenoler;

[Återstoder från destillation i området från 235 °C till 355 °C (481 °F–697 °F) av lätt karbololja.]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Tjärsyror, kresyliska, återstoder;

Destillerade fenoler;

[Återstoder från råstenkolstjärsyror efter avlägsnande av fenol, kresoler, xylenoler och alla högrekokande fenoler. Svart, fast ämne med ungefärlig smältpunkt på 80 °C (176 °F). Består främst av polyalkylfenoler, hartsgummin och oorganiska salter.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoler, C9-11;

Destillerade fenoler

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Tjärsyror, kresyliska;

Destillerade fenoler;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen från brunkol, med ungefärligt kokpunktsintervall från 200 °C till 230 °C (392 °F–446 °F). Består främst av fenoler och pyridinbaser.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Tjärsyror, brunkols-, C2-alkylfenolfraktion;

Destillerade fenoler;

[Destillat från syrabehandling av alkaliskt tvättat destillat av brunkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 200 °C till 230 °C (392 °F–446 °F). Består främst av m- och p-etylfenol samt kresoler och xylenoler.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Extraktionsoljor (kol), naftalenoljor;

Syraextrakt;

[Vattenextrakt från sur tvätt av alkalitvättad naftalenolja. Består främst av sura salter av olika aromatiska kvävebaser, bl.a. pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Tjärbaser, kinolinderivat;

Destillerade baser

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Tjärbaser, kol-, kinolinderivatfraktion;

Destillerade baser

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Tjärbaser, kol-, destillationsåterstoder;

Destillerade baser;

[Återstoder efter destillation av den neutraliserade, syraextraherade bashaltiga tjärfraktion som erhålls vid destillation av stenkolstjära. Består främst av anilin, kollidiner, kinolinderivat och toluidiner.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Kolväteoljor, aromatiska, blandade med polyeten och polypropen, pyrolyserade, lätt oljefraktion;

Värmebehandlade produkter;

[Olja erhållen genom värmebehandling av en polyeten-/polypropenblandning med koltjärebeck eller aromatiska oljor. Består främst av bensen och dess homologer, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 °C till 120 °C (158 °F–248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Kolväteoljor, aromatiska, blandade med polyeten, pyrolyserade, lätt oljefraktion;

Värmebehandlade produkter;

[Olja erhållen genom värmebehandling av polyeten med koltjärebeck eller aromatiska oljor. Består främst av bensen och dess homologer, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 °C till 120 °C (158 °F–248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Kolväteoljor, aromatiska, blandade med polystyren, pyrolyserade, lätt oljefraktion;

Värmebehandlade produkter;

[Olja erhållen genom värmebehandling av polystyren med koltjärebeck eller aromatiska oljor. Består främst av bensen och dess homologer, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 °C till 210 °C (158 °F–410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja alkaliska, naftalendestillationsåterstoder;

Naftalendestillationsåterstod;

[Återstoder från kemisk olja extraherad efter avlägsnande av naftalen genom destillation. Består främst av aromatiska kolväten med två till fyra kondenserade aromatringar samt aromatiska kvävebaser.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Tjärsyror, kresyliska, natriumsalter, frätande lösningar;

Alkaliskt extrakt

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Extraktionsoljor (kol), tjärbas-;

Syraextrakt;

[Extrakt från alkaliska extraktionsåterstoder från stenkolstjära, erhållet genom sur tvätt, exempelvis med utspädd svavelsyra, efter destillation för att avlägsna naftalen. Består främst av sura salter av olika aromatiska kvävebaser, bl.a. pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Tjärbaser, stenkols-, råa;

Råtjärbaser;

[Reaktionsprodukt erhållen genom neutralisering av extraktionsolja från stenkolstjärbas med en alkalisk lösning, exempelvis vattenlösning av natriumhydroxid, för att utvinna de fria baserna. Består främst av organiska baser som akridin, fenantridin, pyridin, kinolin och deras alkylderivat.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Lättolja (kol), koksugns-;

Råbensen;

[Flyktig, organisk vätska extraherad från den gas som utvecklas vid torrdestillation av kol vid hög temperatur (över 700 °C (1 292 °F)). Består främst av bensen, toluen och xylener. Kan innehålla låga halter av andra kolväten.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destillat (kol), extraktion med flytande lösningsmedel, primära;

[Flytande produkt från kondensering av ångor avgivna under uppslutning av kol i flytande lösningsmedel, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 300 °C (86 °F–572 °F). Består främst av delvis hydrogenerade ringkondenserade aromatiska kolväten samt aromatiska föreningar innehållande kväve, syre och svavel och deras alkylderivat, främst C4 till C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackade;

[Destillat erhållet genom hydrokrackning av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 300 °C (86 °F–572 °F). Består främst av aromatiska, hydrogenerade aromatiska och nafteniska föreningar, deras alkylderivat och alkaner, främst C4 till C14. Även kväve-, svavel- och syrehaltiga aromatiska och hydrogenerade aromatiska föreningar ingår.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackad;

[Fraktion av destillat från hydrokrackning av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 180 °C. Består främst av aromatiska, hydrogenerade aromatiska och nafteniska föreningar, deras alkylderivat och alkaner, främst C4 till C9. Även kväve-, svavel- och syrehaltiga aromatiska och hydrogenerade aromatiska föreningar ingår.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackat, mellanfraktion;

[Destillat erhållet genom hydrokrackning av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 180 °C till 300 °C (356 °F–572 °F). Består främst av bicykliska aromatiska, hydrogenerade aromatiska och nafteniska föreningar, deras alkylderivat och alkaner, främst C9 till C14. Även kväve-, svavel- och syrehaltiga föreningar ingår.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackat, hydrerat, mellanfraktion;

[Destillat från hydrogenering av ett hydrokrackat mellandestillat av kolextrakt eller lösning framställd genom lösningsmedelsextraktion eller superkritisk extraktion, med ungefärligt kokpunktsintervall från 180 °C till 280 °C (356 °F–536 °F). Består främst av hydrogenerade bicykliska aromatiska kolföreningar och deras alkylderivat, främst C9 till C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lättolja (kol), halvförkoksningssprocess;

Färskolja;

[Flyktig organisk vätska kondenserad från den gas som utvecklas vid destruktiv destillation av kol vid låg temperatur (under 700 °C (1 292 °F)). Består främst av C6-10-kolväten.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Kolväten, C1-4-, sweetened;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av kolvätgaser i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till – 0,5 °C (– 263 °F–31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Kolväten, C4-, 1,3-butadien- och isobutenfria;

Petroleumgas

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, extraktion med kopparammoniumacetat, C3-5- och omättade C3-5-, butadienfria;

Petroleumgas

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Petroleumprodukter, raffinaderigaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning som främst består av väte med olika små mängder metan, etan och propan.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K

Kondensat, naturgas-;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, separerad från naturgas genom processer som kylning eller absorption. Består främst av mättade alifatiska kolväten, främst C4 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 120 °C (– 4 °F–248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Nafta;

Lågkokande nafta; petroleumeter

[Raffinerade, delvis raffinerade eller oraffinerade petroleumprodukter erhållna genom destillation av naturgas. Består av kolväten, främst C5 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från 100 °C till 200 °C (212 °F–392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin;

Lågkokande nafta; petroleumeter

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionerad destillation av petroleum. Denna fraktion har ett ungefärligt kokpunktsintervall från 20 °C till 135 °C (58 °F–275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Nafta (petroleum), tung straight-run;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 °C till 230 °C (149 °F–446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Nafta (petroleum), full-range straight-run;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 220 °C (– 4 °F–428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Nafta (petroleum), lätt straight-run;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består främst av alifatiska kolväten, främst C4 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 180 °C (– 4 °F–356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solventnafta (petroleum), lätt alifatisk;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja eller naturgaskondensat. Består främst av mättade kolväten, främst C5 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 160 °C (95 °F–320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destillat (petroleum), straight-run lätta;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C2 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 88 °C till 99 °C (– 127 °F–210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Bensin, ångåtervinnings-;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten, separerad från gaserna från ångåtervinningssystem genom kylning. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 196 °C (– 4 °F–384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Bensin, straight-run, toppningsanläggnings-;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen från toppningsanläggningen genom destillation av råolja. Ungefärligt kokpunktsintervall från 36,1 °C till 193,3 °C (97 °F–380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Nafta (petroleum), ej sweetened;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av naftaströmmen från olika raffinaderiprocesser. Består av kolväten, främst C5 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 0 °C till 230 °C (25 °F–446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destillat (petroleum), fraktionering av lätt straight-run bensin, stabilisatortoppfraktioner;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av lätt straight-run bensin. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C3 till C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Nafta (petroleum), tung straight-run, aromathaltig;

Lågkokande nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råpetroleum. Består främst av kolväten, främst C8 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 130 °C till 210 °C (266 °F–410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Nafta (petroleum), full-range alkylat-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 220 °C (194 °F–428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Nafta (petroleum), tung alkylat-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, i synnerhet C9 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 150 °C till 220 °C (302 °F–428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Nafta (petroleum), lätt alkylat-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, främst C7 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 160 °C (194 °F–320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (petroleum), isomeriserings-;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk isomerisering av raka paraffinkolväten, C4 till C6. Består främst av mättade kolväten som isobutan, isopentan, 2,2-dimetylbutan, 2-metylpentan och 3-metylpentan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerad lätt;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från en lösningsmedelsextraktion. Består främst av alifatiska kolväten, i synnerhet C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 190 °C (95 °F–374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tung;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från en lösningsmedelsextraktion. Består främst av alifatiska kolväten, i synnerhet C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 230 °C (194 °F–446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinat (petroleum), katalytisk reformer etylenglykol-vatten-motströmsextrakt;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från UDEX-extraktionsprocessen på den katalytiska reformerströmmen. Består av mättade kolväten, främst C6 till C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinat (petroleum), reformer Lurgi-enhetsseparerat;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från en Lurgi-separationsanläggning. Består främst av icke aromatiska kolväten med olika små mängder aromatiska kolväten, främst C6 till C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Nafta (petroleum), full-range alkylat, butanhaltig;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefinkolväten, främst C3 till C5. Består främst av grenade, mättade kolväten, främst C7 till C12, med mindre mängder butaner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 200 °C (95 °F–428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destillat (petroleum), nafta, ångkrackningsutvunna, lösningsmedelsraffinerade lätta vätebehandlade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som raffinat från lösningsmedelextraktion av ett lätt vätebehandlat destillat från ångkrackad nafta.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Nafta (petroleum), C4-12, butanalkylat-, isooktanrik;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom alkylering av butaner. Består främst av kolväten, främst C4 till C12, rik på isooktan, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 210 °C (95 °F–410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Kolväten, vätebehandlade lätta naftadestillat, lösningsmedelsraffinerade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Blandning av kolväten erhållen genom destillation av vätebehandlad nafta, följt av lösningsmedelsextraktion och destillation. Består främst av mättade kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 94 °C till 99 °C (201 °F–210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Nafta (petroleum), isomerisering, C6-fraktion;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av katalytiskt isomeriserad bensin. Består främst av hexanisomerer med ungefärligt kokpunktsintervall från 60 °C till 66 °C (140 °F–151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Kolväten, C6-7, naftakrackning, lösningsmedelsraffinerade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom sorption av bensen från en katalytiskt fullt hydrogenerad bensenrik kolvätefraktion som erhållits genom destillation från prehydrogenerad krackad nafta. Består främst av paraffin- och naftenkolväten, främst C6 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från 70 °C till 100 °C (158 °F–212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Kolväten, C6-rika, vätebehandlade lätta naftadestillat, lösningsmedelsraffinerade;

Lågkokande modifierad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av vätebehandlad nafta följt av lösningsmedelsextraktion. Består främst av mättade kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 °C till 70 °C (149 °F–158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Nafta (petroleum), tung, katalystiskt krackad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 °C till 230 °C (148 °F–446 °F). Innehåller relativt stor andel omättade kolväten.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt krackad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 190 °C (– 4 °F–374 °F). Innehåller relativt stor andel omättade kolväten.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Kolväten, C3-11-, katalytisk kracker-destillat;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C3 till C11, med ungefärlig kokpunkt på upp till 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Nafta (petroleum), katalytiskt krackad, lätt, destillerad;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C1 till C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destillat (petroleum), nafta, ångkrackningsutvunna, vätebehandlade lätta aromatiska;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av ett lätt destillat från ångkrackad nafta. Består främst av aromatiska kolväten.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Nafta (petroleum), tung, katalytiskt krackad, sweetened;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom behandling av ett katalytiskt krackat petroleumdestillat i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 60 °C till 200 °C (140 °F–392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt krackad, sweetened;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom behandling av ett katalytiskt krackat petroleumdestillat i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 210 °C (95 °F–410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Kolväten, C8-12, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en fraktion från katalytisk krackning som genomgått alkalisk tvättning. Består främst av kolväten, främst C8 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 130 °C till 210 °C (266 °F–410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Kolväten, C8-12-, katalytisk kracker-destillat;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning. Består främst av kolväten, främst C8 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 140 °C till 210 °C (284 °F–410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Kolväten, C8-12-, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade, sweetened;

Lågkokande katalytiskt krackad nafta

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av kolväten, främst C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 190 °C (95 °F–374 °F). Innehåller relativt stor andel aromatiska och grenade kolväten. Denna ström kan innehålla 10 volymprocent bensen eller mer.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Nafta (petroleum), tung, katalytiskt reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av aromatiska kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 230 °C (194 °F–446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerade pentanavdrivar-;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av alifatiska kolväten, främst C3 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 49 °C till 63 °C (– 57 °F–145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Kolväten, C2-6-, C6-8-katalytisk reformer-;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Återstoder (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex återstod från katalytisk reformering av C6-8-satsning. Består av kolväten, främst C2 till C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Nafta (petroleum), lätt, katalytiskt reformerad, aromatfri;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består främst av kolväten, främst C5 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 120 °C (95 °F–248 °F). Innehåller relativt stor andel grenade kolväten med aromatiska komponenter borttagna.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run nafta, toppfraktioner;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta, följt av fraktionering av det totala utflödet. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Petroleumprodukter, hydrofiner-powerformer-reformat;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom en hydrofiner-powerformer-process, med ungefärligt kokpunktsintervall från 27 °C till 210 °C (80 °F–410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Nafta (petroleum), full-range, reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består av kolväten, främst C5 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 230 °C (95 °F–446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Nafta (petroleum), katalytiskt reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering. Består av kolväten, främst C4 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 220 °C (90 °F–430 °F). Innehåller relativt stor andel aromatiska och grenade kolväten. Denna ström kan innehålla 10 volymprocent bensen eller mer.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerade vätebehandlade lätta, C8-12-aromatfraktion;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av alkylbensener, erhållen genom katalytisk reformering av petroleumnafta. Består främst av alkylbensener, främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 160 °C till 180 °C (320 °F–356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatiska kolväten, C8, från katalytisk reformering;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatiska kolväten C7-12, C8-rika;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation från den platformatinnehållande fraktionen. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet C7 till C12 (primärt C8), men kan även innehålla icke aromatiska kolväten. Båda kolvätetyperna har ungefärligt kokpunktsintervall från 130 °C till 200 °C (266 °F–392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Bensin, C5-11-, högoktanig stabiliserad reformerad;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex högoktanig blandning av kolväten, erhållen genom katalytisk dehydrogenering av en övervägande naftenisk nafta. Består främst av aromater och icke-aromater, främst C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 45 °C till 185 °C (113 °F–365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Kolväten, C7-12, C >9-aromatrika, reformering, tung fraktion;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation från den platformatinnehållande fraktionen. Består främst av icke aromatiska kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 120 °C till 210 °C (248 °F–380 °F), samt C9 och högre aromatiska kolväten.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Kolväten, C5-11-, icke aromatrika, reformering, lätt fraktion;

Lågkokande katalytiskt reformerad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation från den platformatinnehållande fraktionen. Består främst av icke aromatiska kolväten, främst C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 125 °C (94 °F–257 °F), samt bensen och toluen.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Nafta (petroleum), lätt, termiskt krackad;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består främst av omättade kolväten, främst C4 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 10 °C till 130 °C (14 °F–266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Nafta (petroleum), tung, termiskt krackad;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består främst av omättade kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 °C till 220 °C (148 °F–428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destillat (petroleum), tunga aromatiska;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning av etan och propan. Denna högrekokande fraktion består främst av aromatiska C5-7-kolväten med mindre mängder omättade alifatiska kolväten, främst C5. Denna ström kan innehålla bensen.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destillat (petroleum), lätta aromatiska;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning av etan och propan. Denna lägrekokande fraktion består främst av aromatiska C5-7-kolväten med mindre mängder omättade alifatiska kolväten, i synnerhet C5. Denna ström kan innehålla bensen.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destillat (petroleum), erhållna genom pyrolys av nafta och raffinat, bensinblandning;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom pyrolysfraktionering vid 816 °C av nafta och raffinat. Består främst av C9-kolväten och kokar vid ungefär 204 °C.]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatiska kolväten, C6-8-, erhållna genom pyrolys av nafta och raffinat;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom pyrolysfraktionering vid 816 °C av nafta och raffinat. Består främst av aromatiska kolväten, främst C6 till C8, bl.a. bensen.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Består främst av C5-olefiner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 33 °C till 60 °C (91 °F–140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja, C5-dimerhaltiga;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktiv destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Består främst av C5-kolväten med mindre mängder dimeriserade C5-olefiner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 33 °C till 184 °C (91 °F–363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja, extraktiva;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktiv destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Består av paraffin-och olefinkolväten, främst isopentener, som 2-metyl-1-buten och 2-metyl-2-buten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 31 °C till 40 °C (88 °F–104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destillat (petroleum), lätta, termiskt krackade, befriade från butan, aromatiska;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består främst av aromatiska kolväten, i synnerhet bensen.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Nafta (petroleum), lätt, termiskt krackad, sweetened;

Lågkokande termiskt krackad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom behandling av ett petroleumdestillat från högtemperaturtermisk krackning av tunga oljefraktioner i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner. Består främst av aromater, olefiner och mättade kolväten, med ungefärligt kokpunktsintervall från 20 °C till 100 °C (68 °F–212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av kolväten, främst C6 till C13, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 °C till 230 °C (149 °F–446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 190 °C (– 4 °F–374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk väteavsvavling. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 190 °C (– 4 °F–374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk väteavsvavling. Består av kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 230 °C (194 °F–446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga, intermediärt kokande;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en vätebehandling av medeltunga destillat. Består av kolväten, främst C5 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 127 °C till 188 °C (262 °F–370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destillat (petroleum), lätt destillat vätebehandlingsprocess-, lågkokande;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en vätebehandling av lätta destillat. Består av kolväten, främst C6 till C9, med ungefärligt kokpunktsintervall från 3 °C till 194 °C (37 °F–382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destillat (petroleum), vätebehandlad tung nafta, isohexanavdrivartoppfraktioner;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en vätebehandling av tung nafta. Består av kolväten, främst C3 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 49 °C till 68 °C (– 57 °F–155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solventnafta (petroleum), lätt, aromatisk, vätebehandlad;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består främst av aromatiska kolväten, främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 °C till 210 °C (275 °F–410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Nafta (petroleum), väteavsvavlad termiskt krackad lätt;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av ett väteavsvavlat termiskt krackat destillat. Består främst av kolväten, främst C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 23 °C till 195 °C (73 °F–383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, cykloalkanhaltig;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en petroleumfraktion. Består främst av alkaner och cykloalkaner, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 190 °C (– 4 °F–374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Nafta (petroleum), tung, ångkrackad, hydrerad;

Lågkokande vätebehandlad nafta

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Nafta (petroleum), väteavsvavlad, full-range;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk väteavsvavling. Består främst av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 250 °C (86 °F–482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (petroleum), vätebehandlad, lätt, ångkrackad;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion, erhållen genom en pyrolysprocess, med väte i närvaro av katalysator. Består främst av omättade kolväten, främst C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 190 °C (95 °F–374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Kolväten, C4-12, naftakrackning, vätebehandlade;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkten från nafta-ångkrackning och efterföljande selektiv katalytisk hydrogenering av hartsbildare. Består av kolväten, främst C4 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 230 °C (86 °F–446 °F.]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solventnafta (petroleum), vätebehandlad, lätt, naftenisk;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består främst av cykloparaffiner, främst C6 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från 73 °C till 85 °C (163 °F–185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, hydrerad;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom separation och efterföljande hydrogenering av produkterna frn en ångkrackningsprocess för tillverkning av eten. Består främst av mättade och omättade paraffiner, cykliska paraffiner och cykliska aromatiska kolväten, från C4 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 50 °C till 200 °C (122 °F–392 °F). Andelen bensenkolväten kan variera upp till 30 viktprocent, och strömmen kan också innehålla mindre mängder svavel och oxygenerade föreningar.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Kolväten, C6-11, vätebehandlade, avaromatiserade;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen som lösningsmedel som hydrogeneras katalytiskt för att omvandla aromater till naftener.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Kolväten, C9-12, vätebehandlade, avaromatiserade;

Lågkokande vätebehandlad nafta;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen som lösningsmedel som hydrogeneras katalytiskt för att omvandla aromater till naftener.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Mineralterpentin;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Färglöst, raffinerat petroleumdestillat, fritt från härsken eller obehaglig lukt, med ungefärligt kokpunktsintervall från 149 °C till 204 °C (300 °F–400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Naturgaskondensat (petroleum);

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, separerad som vätska från naturgas i en ytseparator genom retrograd kondensering. Består främst av kolväten, från C2 till C20. Vätska vid atmosfärisk temperatur och tryck.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Naturgas (petroleum), rå vätskeblandning;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, separerad som vätska från naturgas i en gasåtervinningsanläggning genom processer som kylning eller absorption. Består främst av mättade, alifatiska kolväten, från C2 till C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Nafta (petroleum), lätt, hydrokrackad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av produkter från hydrokrackning. Består främst av mättade kolväten, främst C4 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 180 °C (– 4 °F–356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Nafta (petroleum), tung, hydrokrackad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten från destillation av produkter från hydrokrackning. Består främst av mättade kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 °C till 230 °C (148 °F–446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Nafta (petroleum), sweetened;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumnafta i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C4 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 10 °C till 230 °C (14 °F–446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Nafta (petroleum), syrabehandlad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen som raffinat från behandling med svavelsyra. Består av kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 230 °C (194 °F–446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad tung;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom en behandling för att avlägsna sura ämnen. Består av kolväten, främst C6 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 65 °C till 230 °C (149 °F–446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad lätt;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom en behandling för att avlägsna sura ämnen. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 190 °C (– 4 °F–374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Nafta (petroleum), katalytiskt avvaxad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk avvaxning av en petroleumfraktion. Består främst av kolväten, främst C5 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 230 °C (95 °F–446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av omättade kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 190 °C (– 4 °F–374 °F). Denna ström innehåller sannolikt 10 volymprocent eller mer av bensen.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av aromatiska strömmar. Består främst av aromatiska kolväten, främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 °C till 210 °C (275 °F–410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatiska kolväten, C6-10, syrabehandlade, neutraliserade;

Lågkokande nafta – ospecificerad

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destillat (petroleum), C3-5, 2-metyl-2-butenrika;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av kolväten, oftast C3 till C5, främst isopentan och 3-metyl-1-buten. Består av mättade och omättade C3 till C5-kolväten, främst 2-metyl-2-buten.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destillat (petroleum), polymeriserade ångkrackade petroleumdestillat, C5-12-fraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av polymeriserade ångkrackade petroleumdestillat. Består främst av kolväten, främst C5 till C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destillat (petroleum), ångkrackade, C5-12-fraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består av omättade kolväten, främst C5 till C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destillat (petroleum), ångkrackade, C5-10-fraktion, blandade med lätt, ångkrackad petroleumnafta, C5-fraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extrakt (petroleum), kall syra-, C4-6;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av organiska föreningar, erhållen genom extraktion med kall syra av mättade och omättade alifatiska kolväten, oftast C3 till C6, främst pentaner och pentener. Består främst av mättade och omättade C4 till C6-kolväten, främst C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destillat (petroleum), pentanavdrivartoppfraktioner;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen från en katalytiskt krackad gasström. Består av alifatiska kolväten, främst C4 till C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Återstoder (petroleum), bottenfraktioner från butanseparationstorn;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplexa återstoder från destillation av en butanström. Består av alifatiska kolväten, främst C4 till C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Återstoder (petroleum), isobutanavdrivartorn;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplexa återstoder från atmosfärisk destillation av butan-butenströmmen. Består av alifatiska kolväten, främst C4 till C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (petroleum), full-range coker-

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från en vätskecoker. Består främst av omättade kolväten, främst C4 till C15, med ungefärligt kokpunktsintervall från 43 °C till 250 °C (110 °F–500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Nafta (petroleum), ångkrackad medeltung aromatisk;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av aromatiska kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 130 °C till 220 °C (266 °F–428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Nafta (petroleum), lerbehandlad full-range straight-run;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av full-range straight-run nafta med naturlig eller modifierad lera, oftast i en perkoleringsprocess, för att avlägsna spår av polära föreningar samt föroreningar. Består av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 220 °C (– 4 °F–429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Nafta (petroleum), lerbehandlad lätt straight-run;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av lätt straight-run nafta med naturlig eller modifierad lera, oftast i en perkoleringsprocess, för att avlägsna spår av polära föreningar samt föroreningar. Består av kolväten, främst C7 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 93 °C till 180 °C (200 °F–356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad aromatisk;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av aromatiska kolväten, främst C7 till C9, med ungefärligt kokpunktsintervall från 110 °C till 165 °C (230 °F–329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, befriad från bensen;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av kolväten, främst C4 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 80 °C till 218 °C (176 °F–424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Nafta (petroleum), aromathaltig;

Lågkokande nafta – ospecificerad

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Bensin, pyrolys-, butanavdrivarbottenfraktioner;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av propanavdrivarbottenfraktioner. Består av kolväten, främst högre än C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Nafta (petroleum), lätt, sweetened;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom behandling av ett petroleumdestillat i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C3 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 20 °C till 100 °C (– 4 °F–212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Naturgaskondensat;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten separerad och/eller kondenserad från naturgas under transport och uppsamlad vid borrhålet och/eller från produktion, insamlings-, överförings- och distributionspipelines i marken, skrubbers osv. Består främst av kolväten, främst C2 till C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destillat (petroleum), naftaunifiner-stripper-;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom strippning av produkterna från naftaunifinern. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Nafta (petroleum), katalytiskt reformerad, lätt, aromatfri fraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten som återstår efter avlägsnande av aromatiska föreningar från katalytiskt reformerad lätt nafta i en selektiv absorptionsprocess. Består främst av paraffiner och cykliska kolväten, främst C5 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från 66 °C till 121 °C (151 °F–250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Bensin;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, främst bestående av paraffiner, cykloparaffiner, aromatiska kolväten och olefiner, främst högre än C3, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 260 °C (86 °F–500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatiska kolväten, C7-8, dealkyleringsprodukter, destillationsåterstoder;

Lågkokande nafta – ospecificerad

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Kolväten, C4-6, pentanavdrivare lätta, aromatisk vätebehandling;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen som första genomflöde från pentanavdrivarkolonnen före vätebehandling av det aromatiska satsningsmaterialet. Består främst av kolväten, främst C4 till C6, främst pentaner och pentener, med ungefärligt kokpunktsintervall från 25 °C till 40 °C (77 °F–104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destillat (petroleum), värmebehandlad ångkrackad nafta, C5-rika;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av värmebehandlad ångkrackad nafta. Består främst av C4 till C6-kolväten, främst C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extrakt (petroleum), katalytiskt reformerad lätt nafta, lösningsmedels-;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen som extrakt från lösningsmedelsextraktion av en katalytiskt reformerad petroleumfraktion. Består främst av aromatiska kolväten, främst C7 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från 100 °C till 200 °C (212 °F–392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Nafta (petroleum), väteavsvavlad, lätt, avaromatiserad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av väteavsvavlade och avaromatiserade petroleumfraktioner. Består främst av C7-paraffiner och cykloparaffiner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 90 °C till 100 °C (194 °F–212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Nafta (petroleum), lätt, C5-rik, sweetened;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumnafta i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C4 till C5, i synnerhet C5, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 10 °C till 35 °C (14 °F–95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Kolväten, C8-11, naftakrackning, toluenfraktion;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av prehydrogenerad krackad nafta. Består främst av kolväten, främst C8 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 130 °C till 205 °C (266 °F–401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Kolväten, C4-11, naftakrackning, aromatfria;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen från prehydrogenerad krackad nafta sedan bensen- och toluenhaltiga kolvätefraktioner och en högrekokande fraktion avskilts genom destillation. Består främst av kolväten, främst C4 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 205 °C (86 °F–401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (petroleum), lätt, värmebehandlad, ångkrackad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av ångkrackad nafta efter återvinning från en värmebehandlingsprocess. Består främst av kolväten, främst C4 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från 0 °C till 80 °C (32 °F–176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destillat (petroleum), C6-rika;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av en råoljesatsning. Består främst av C5 till C7-kolväten, rik på C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från 60 °C till 70 °C (140 °F–158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Bensin, pyrolys-, hydrogenerad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Destillationsfraktion från hydrogenering av pyrolysbensin med ungefärligt kokpunktsintervall från 20 °C till 200 °C (68 °F–392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destillat (petroleum), ångkrackade, C8-12-fraktion, polymeriserade, lätta destillationsfraktioner;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av den polymeriserade C8–C12-fraktionen från ångkrackade petroleumdestillat. Består främst av aromatiska kolväten, främst C8 till C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extrakt (petroleum), tunga naftenlösningsmedels-, lerbehandlade;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av tunga naftenlösningsmedelspetroleumextrakt med blekjord. Består främst av kolväten, främst C6 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 80 °C till 180 °C (175 °F–356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, befriad från bensen, värmebehandlad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling och destillation av lätt, ångkrackad petroleumnafta som befriats från bensen. Består främst av kolväten, främst C7 till C12, med ungefärligt kokpunktsintervall från 95 °C till 200 °C (203 °F–392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, värmebehandlad;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling och destillation av lätt, ångkrackad petroleumnafta. Består av kolväten, främst C5 till C6, med ungefärligt kokpunktsintervall från 35 °C till 80 °C (95 °F–176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destillat (petroleum), C7-9, C8-rika, väteavsvavlade, avaromatiserade;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av en lätt petroleumfraktion, väteavsvavlad och avaromatiserad. Består främst av kolväten, C7 till C9, främst C8-paraffiner och cykloparaffiner, med ungefärligt kokpunktsintervall från 120 °C till 130 °C (248 °F–266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Kolväten, C6-8, hydrogenerade, avaromatiserade genom sorption, toluenraffinering;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom sorption av toluen från en kolvätefraktion från krackad bensin behandlad med väte i närvaro av katalysator. Består främst av kolväten, främst C6 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från 80 °C till 135 °C (176 °F–275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Nafta (petroleum), väteavsvavlad full-range coker-;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering från väteavsvavlat cokerdestillat. Består främst av kolväten, främst C5 till C11, med ungefärligt kokpunktsintervall från 23 °C till 196 °C (73 °F–385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Nafta (petroleum), sweetened, lätt;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en petroleumnafta i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C5 till C8, med ungefärligt kokpunktsintervall från 20 °C till 130 °C (68 °F–266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Kolväten, C3-6, C5-rika, ångkrackad nafta;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av ångkrackad nafta. Består främst av C3 till C6-kolväten, främst C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Kolväten, C5-rika, dicyklopentadienhaltiga;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkterna från ångkrackning. Består främst av kolväten, C5 och dicyklopentadien, med ungefärligt kokpunktsintervall från 30 °C till 170 °C (86 °F–338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Återstoder (petroleum), ångkrackade, lätta, aromatiska;

Lågkokande nafta – ospecificerad;

[Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkterna från ångkrackning eller liknande processer, efter avlägsnande av de mycket lätta produkterna, vilket ger en återstod av kolväten högre än C5. Består främst av aromatiska kolväten, högre än C5, med kokpunkt över ungefär 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Kolväten, C≥ 5, C5-6-rika;

Lågkokande nafta – ospecificerad

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Kolväten, C5-rika;

Lågkokande nafta – ospecificerad

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatiska kolväten, C8-10;

Lågkokande nafta – ospecificerad

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P”

c)

Posterna 024-004-00-7, 649-089-00-3, 649-119-00-5 och 649-151-00-X ska ersättas med följande:

”Natriumdikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Kolväten, C1-4-, sweetened;

Petroleumgas;

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av kolvätgaser i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till – 0,5 °C (– 263 °F–31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, extraktion med kopparammoniumacetat, C3-5- och omättade C3-5-, butadienfria;

Petroleumgas

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Petroleumprodukter, raffinaderigaser;

Raffinaderigas;

[Komplex blandning som främst består av väte med olika små mängder metan, etan och propan.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K”

6.

I tillägg 5 ska tabellen ändras på följande sätt:

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som i tillägg 5 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

”Återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Blynickelsilikat; kiselsyra, blynickelsalt

028-050-00-9

68130-19-8”

 

7.

I tillägg 6 ska tabellen ändras på följande sätt:

a)

Följande post ska utgå: 024-004-01-4.

b)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som i tillägg 6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

”Dibutyltennväteborat

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Borsyra; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Borsyra, rå, naturlig, innehållande högst 85 viktprocent H3BO3 beräknat på torrsubstansen; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Dibortrioxid;

Boroxid

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinatriumtetraborat, vattenfritt;

005-011-00-4

 

 

 

Natriumborat; borsyra, dinatriumsalt; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetrabordinatriumheptoxid, hydrat; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Natriumortoborat; ortoborsyra, natriumsalt; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinatriumtetraborat, dekahydrat;

Borax

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinatriumtetraborat, pentahydrat;

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Natriumperborat; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoxometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoxoborat;

[innehållande < 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

 

 

Natriumperborat; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoxometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoxoborat;

[innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

 

 

Natriumperoxoborattrihydrat; perborsyra (H3BO2(O2)), natriumsalt, trihydrat; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Natriumperoxoborattetrahydrat; perborsyra, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoxoborathexahydrat;

[innehållande < 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

 

 

Natriumperoxoborattrihydrat; perborsyra (H3BO2(O2)), natriumsalt, trihydrat; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Natriumperoxoborattetrahydrat; perborsyra, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoxoborathexahydrat;

[innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

 

 

Perborsyra, natriumsalt; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborsyra, natriumsalt monohydrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Natriumperoxoborattrihydrat; perborsyra (H3BO2(O2)), natriumsalt monohydrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoxoborat;

[innehållande < 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

 

 

Perborsyra, natriumsalt; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborsyra, natriumsalt monohydrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Natriumperoxoborattrihydrat; perborsyra (H3BO2(O2)), natriumsalt monohydrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoxoborat;

[innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 μm]

 

 

(4-Etoxifenyl)(3-(4-fluoro-3-fenoxifenyl)propyl)dimetylsilan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-kloretyl)fosfat

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glyfosinatammonium (ISO);

Ammonium-2-amino-4-(hydroximetylfosfinyl)-butanoat

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Koboltdiklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Koboltsulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Koboltacetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Koboltnitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Koboltkarbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nickeldihydroxid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nickelhydroxid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nickelsulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nickelkarbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Basiskt nickelkarbonat;

 

 

Nickel(II)karbonat; kolsyra, nickel(II)salt; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Nickelkarbonat; kolsyra, nickelsalt; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[Karbonato(2-)-O:O′]]dihydroxitrinickel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Karbonato(2-)]tetrahydroxitrinickel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nickeldiklorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nickel(II)nitrat; nickeldinitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Nickelnitrat; salpetersyra, nickelsalt; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat, nickelsulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nickeldiperklorat;

Perklorsyra, nickel(II)salt

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nickeldikaliumdisulfat; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnickeldisulfat; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nickelsulfamat

Nickeltetrafluoroborat,

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

nickelbis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nickel(II)format; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Nickelformat; myrsyra, nickelsalt; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Kopparnickelformat; myrsyra, kopparnickelsalt; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nickel(II)acetat; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nickelacetat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nickel(II)bensoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nickelbis(4-cyklohexylbutyrat); cyklohexanbutansyra, nickel(II)salt

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nickel(II)stearat;

Nickel(II)oktadekanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nickel(II)laktat; nickeldilaktat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nickel(II)oktanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nickel(II)fluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nickel(II)bromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nickel(II)jodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nickelkaliumfluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nickelhexafluorosilikat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nickelselenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nickelditiocyanat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nickeldikromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nickeldiklorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nickeldibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etylsvavelsyra, nickel(II)salt; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nickel(II)trifluoracetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nickel(II)propionat; nickel(II)propanoat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nickel(II)bensensulfonat; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nickel(II)vätecitrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Ammoniumnickelcitrat; citronsyra, ammoniumnickelsalt; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Nickelcitrat; citronsyra, nickelsalt; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nickel(II)-2-etylhexanoat; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Nickel-2-etylhexanoat; 2-etylhexansyra, nickelsalt; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetylhexansyra, nickelsalt; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nickel(II)isooktanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nickelisooktanoat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nickel(II)isononanoat; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nickel(II)neononanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nickel(II)isodekanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nickel(II)neodekanoat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Nickelneodekanoat; neodekansyra, nickelsalt; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nickel(II)neoundekanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-glukonato-O1,O2)nickel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nickel(II)-3,5-di(tert-butyl-4-hydroxibensoat; [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nickel(II)palmitat; nickel(II)hexadekanoat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-Etylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-Etylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nickel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-Etylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodekanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Fettsyror, C6-19-grenade, nickelsalt; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Fettsyror, C8-C18 och C18-omättade, nickelsalt; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-Naftalendisulfonsyra, nickel(II)salt; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutyltenndiklorid;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Kvicksilver

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-Aminoetylamino)etanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-Dietoxietan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetylamino)etoxi]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-metyl-2-pyrrolidon;

1-Metyl-2-pyrrolidon

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-Butyryl-3-hydroxi-5-tiocyklohexan-3-yl-cyklohex-2-en-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Cyklisk 3-(1,2-etandiylacetal)estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-Bensendikarboxylsyra,

di-C6-8-grenade alkylestrar, hög halt av C7; ftalsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, hög halt av C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diisobutylftalat

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluorooktansulfonsyra;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluorooktan-1-sulfonsyra; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kaliumperfluorooktansulfonat;

 

 

Kaliumheptadekafluorooktan-1-sulfonat; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Dietanolaminperfluorooktansulfonat; heptadekafluorooktansulfonat, förening med 2,2-iminodietanol (1:1); [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Ammoniumperfluorooktansulfonat;

 

 

Ammoniumheptadekafluorooktansulfonat; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Litiumperfluorooktansulfonat;

 

 

Litiumheptadekafluorooktansulfonat; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Kloro-N,N-dimetylformiminiumklorid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-Metoxi-6-(3-morfolin-4-yl-propoxi)-3H-kinazolin-4-on;

[innehållande ≥ 0,5 % formamid (EG-nr 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenyl)-2-(imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]etanon

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalium-1-metyl-3-morfolinokarbonyl-4-[3-(1-metyl-3-morfolinokarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat;

[innehållande ≥ 0,5 % N,N-dimetylformamid (EG-nr 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxi-1-(hydroximetyl)etoxi]metyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetylamino)tioacetamidhydroklorid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9”

 

c)

Posterna 024-004-00-7 och 609-023-00-6 ska ersättas med följande:

”Natriumdikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinokap (ISO);

[(RS)-2,6-dinitro-4-oktylfenylkrotonater och (RS)-2,4-dinitro-6-oktylfenylkrotonater där ’oktyl’ är en blandning av 1-metylheptyl-, 1-etylhexyl- och 1-propylpentylgrupper]

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3”

 

8.

Följande tillägg ska läggas till som tillägg 11:

”Tillägg 11

Posterna 28–30 – Undantag för vissa ämnen

Ämnen

Undantag

1.

a)

Natriumperborat; perborsyra, natriumsalt; perborsyra, natriumsalt, monohydrat; natriumperoxometaborat; perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt, monohydrat; natriumperoxoborat

CAS-nr 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EG-nr 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

Perborsyra (H3BO2(O2)), natriumsalt, trihydrat; perborsyra, natriumsalt, tetrahydrat; perborsyra (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; natriumperoxoborathexahydrat

CAS-nr 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EG-nr 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Tvätt- och rengöringsmedel enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (1). Undantaget ska gälla till och med den 1 juni 2013.


(1)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1


Top