EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0735

2012/735/EU: Rådets beslut av den 31 maj 2012 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

OJ L 354, 21.12.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 088 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/735/oj

21.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/1


RÅDETS BESLUT

av den 31 maj 2012

om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

(2012/735/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100.2 och 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 januari 2009 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar förhandla fram ett handelsavtal med flera parter med de medlemsländer i Andinska gemenskapen som också ville få till stånd ett ambitiöst, heltäckande och balanserat handelsavtal.

(2)

Dessa förhandlingar har nu slutförts och handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (nedan kallat avtalet) paraferades den 23 mars 2011.

(3)

Enligt artikel 330.3 i avtalet ska det tillämpas provisoriskt.

(4)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar och tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ingående avslutas.

(5)

Avtalet påverkar inte rätten för investerare i medlemsstaterna att åtnjuta förmånligare behandling enligt de investeringsavtal som en medlemsstat och ett avtalsslutande andinskt land är parter i.

(6)

Den provisoriska tillämpning som avses i detta beslut påverkar inte fördelningen av behörighet mellan unionen och dess medlemsstater i enlighet med fördragen.

(7)

I enlighet med artikel 218.7 i fördraget bör rådet bemyndiga kommissionen att godkänna vissa begränsade ändringar av avtalet om geografiska beteckningar som ska antas av handelskommittén på förslag av underkommittén för immateriella rättigheter i enlighet med artikel 209.2 i avtalet.

(8)

Det är lämpligt att fastställa de förfaranden som ska gälla för dessa geografiska beteckningar som skyddas i enlighet med avtalet.

(9)

Avtalet bör inte tolkas så att det tilldelar rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas i unionens eller medlemsstaternas domstolar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

1.   Avtalet ska, med undantag av artiklarna 2, 202.1, 291 och 292, tillämpas provisoriskt av unionen i enlighet med artikel 330.3 i avtalet, i väntan på att förfarandena för avtalets ingående avslutas.

2.   För att fastställa dagen för den provisoriska tillämpningen av avtalet ska rådet fastställa dagen för översändande till Colombia och Peru av den anmälan som avses i artikel 330.3 i avtalet. Den anmälan ska inbegripa hänvisningar till de bestämmelser som inte ska tillämpas provisoriskt.

3.   Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Vid tillämpningen av artikel 209.2 i avtalet ska ändringar av avtalet om geografiska beteckningar som ska antas av handelskommittén på förslag av underkommittén för immateriella rättigheter godkännas av kommissionen på unionens vägnar. Om de berörda parterna inte kan komma överens med anledning av invändningar som rör en geografisk beteckning, ska kommissionen anta en ståndpunkt i frågan i enlighet med förfarandet i artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1).

Artikel 5

1.   Ett namn som skyddas enligt tillägg 1 till bilaga XIII (Förteckning över geografiska beteckningar) i avtalet får användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter, livsmedel, viner, aromatiserade viner eller spritdrycker som överensstämmer med motsvarande produktspecifikation.

2.   Medlemsstaterna och unionsinstitutionerna ska säkerställa efterlevnaden av det skydd som föreskrivs i artikel 210 i avtalet, inbegripet på begäran av en berörd part.

Artikel 6

Den bestämmelse som är tillämplig på antagandet av de genomförandebestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av reglerna i tilläggen 2A och 5 till bilaga II om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete samt tillägg 1 till bilaga I om avveckling av tullar till avtalet är artikel 247a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

Artikel 7

Detta avtal ska inte tolkas så att det tilldelar rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas i unionens eller medlemsstaternas domstolar.

Artikel 8

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 31 maj 2012.

På rådets vägnar

P. OLSEN DYHR

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


Top