EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0005

2012/5/EU: Europaparlamentets och rådets beslut av den 13 december 2011 om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov

OJ L 4, 7.1.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2013; tyst upphävande genom 32013Q1220(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/5(1)/oj

7.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 4/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 13 december 2011

om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov

(2012/5/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Vid trepartsmötet den 1 december 2011 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om formerna för att lämna ytterligare finansiering till Iterprojektet. Finansieringen förutsätter en revidering av den fleråriga budgetramen för 2007–2013 i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 i syfte att höja taken för åtagandebemyndiganden under underrubrik 1a med 650 miljoner EUR för 2012 och med 190 miljoner EUR för 2013 i löpande priser.

(2)

Höjningen av utgiftstaken för åtagandebemyndiganden under underrubrik 1a för 2012 och 2013 kommer till fullo att kompenseras genom en sänkning av utgiftstaket för åtagandebemyndiganden under rubrik 2 år 2011 och av utgiftstaken för åtagandebemyndiganden under rubrik 5 år 2011 och 2012.

(3)

För att ett lämpligt förhållande mellan åtaganden och betalningar ska bibehållas kommer de årliga utgiftstaken för betalningsbemyndiganden att justeras. Justeringen kommer att vara neutral i betalningsbehovshänseende under perioden 2007–2013.

(4)

Bilaga I till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 bör därför ändras i enlighet med detta (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning ska ersättas av bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Strasbourg den 13 december 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. SZPUNAR

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  För detta ändamål kommer beloppen i ovanstående överenskommelse att räknas om i 2004 års priser.


BILAGA

BUDGETRAM 2007–2013

(miljoner euro – fasta priser 2004)

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt 2007–2013

1.

Hållbar tillväxt

50 865

53 262

55 879

56 435

55 693

57 708

58 696

388 538

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 677

13 073

79 653

1b

Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

42 461

43 667

43 861

43 855

44 387

45 031

45 623

308 885

2.

Skydd och förvaltning av naturresurser

51 962

54 685

51 023

53 238

52 136

51 901

51 284

366 229

varav marknadsrelaterade utgifter och direktbetalningar

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3a

Frihet, säkerhet och rättvisa

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b

Medborgarskap

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

EU som global partner

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administration  (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 044

7 274

7 610

49 194

6.

Kompensationer

419

191

190

0

0

0

0

800

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT

117 277

122 683

122 022

125 184

123 857

126 359

127 607

864 989

i procent av BNI

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,03 %

1,01 %

1,049 %

 

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT

115 142

119 805

109 091

119 245

116 394

120 649

120 418

820 744

i procent av BNI

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,96 %

1,00 %

Marginal

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,22 %

0,26 %

0,25 %

0,27 %

0,23 %

Tak för egna medel i procent av BNI

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


(1)  De utgifter för pensioner som ingår i taket för denna rubrik har beräknats netto, dvs. exklusive personalens avgifter till pensionssystemet, upp till en högsta nivå på 500 miljoner EUR i 2004 års priser för perioden 2007–2013.


Top