EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1258

Kommissionens förordning (EU) nr 1258/2011 av den 2 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för nitrater i livsmedel Text av betydelse för EES

OJ L 320, 3.12.2011, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 209 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1258/oj

3.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1258/2011

av den 2 december 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för nitrater i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (2) fastställs gränsvärden för nitrater i vissa bladgrönsaker.

(2)

I vissa fall överskrids gränsvärdena trots utvecklingen inom god jordbrukspraxis, varför vissa medlemsstater beviljades ett tidsbegränsat undantag för utsläppande på marknaden av vissa bladgrönsaker, odlade och avsedda för konsumtion på deras territorium, med nitrathalter som var högre än de fastställda gränsvärdena.

(3)

Sedan gränsvärdena för nitrat i sallat och spenat infördes har många undersökningar gjorts av de faktorer som påverkar nitrathalterna i sallat och spenat och av de åtgärder som bör vidtas för att minska nitrathalterna i sallat och spenat så mycket som möjligt. Trots framstegen inom god jordbrukspraxis för att minska nitrathalterna i sallat och spenat och trots sträng tillämpning av denna goda jordbrukspraxis är det i vissa regioner i unionen inte möjligt att konsekvent uppnå nitrathalter i sallat och färsk spenat under de gällande gränsvärdena. Orsaken är att klimatet, särskilt ljusförhållandena, är den faktor som främst påverkar nitrathalterna i sallat och spenat. Producenterna kan inte påverka eller ändra dessa klimatförhållanden.

(4)

För att få en aktuell vetenskaplig grund för en långsiktigare riskhanteringsstrategi avseende nitrat i grönsaker behövdes en vetenskaplig riskbedömning från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), där nya rön beaktades. I en sådan bedömning måste hänsyn tas till alla relevanta överväganden om risker och nytta, till exempel nitratets eventuella skadeverkningar i förhållande till den eventuella nyttan med att äta grönsaker, i form av bland annat antioxidantverkan eller andra egenskaper som kan motverka eller uppväga riskerna på grund av nitrat och de nitrosoföreningar som bildas av nitrat.

(5)

På kommissionens begäran antog panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (nedan kallad panelen) den 10 april 2008 ett vetenskapligt yttrande om nitrat i grönsaker (3). Panelen jämförde riskerna med exponering för nitrat med nyttan av att äta grönsaker. Allmänt sett är det osannolikt att de skattade exponeringarna för nitrat från grönsaker leder till märkbara hälsorisker, varför de kända välgörande effekterna av intag av grönsaker överväger. Panelen erkände att det under vissa omständigheter (t.ex. ogynnsamma lokala produktionsförhållanden eller förhållanden i hemmet) kan behövas en bedömning från fall till fall för grönsaker som utgör en stor andel av kosten eller för personer som äter mycket grönsaker, såsom rucola.

(6)

Efter en diskussion om lämpliga åtgärder och farhågor för eventuella risker för spädbarn och småbarn efter akut exponering genom kosten bad kommissionen Efsa lämna ett kompletterande vetenskapligt yttrande om nitrat i grönsaker, där man mer ingående bedömde de eventuella riskerna för spädbarn och småbarn med nitrat i färska grönsaker, även med beaktande av akut exponering genom kosten, med beaktande av färska uppgifter om nitrathalter i grönsaker, mer utförliga uppgifter om spädbarns och småbarns grönsaksintag samt möjligheten att fastställa något högre gränsvärden än de nuvarande för nitrat i bladgrönsaker. Panelen antog den 1 december 2010 ett uttalande om möjliga folkhälsorisker för spädbarn och småbarn på grund av nitrat i bladgrönsaker (4).

(7)

I uttalandet konstaterade panelen att det är osannolikt att exponering för nitrat enligt nuvarande eller planerade gränsvärden i spenat tillagad av färsk spenat utgör ett hälsoproblem, även om en risk för vissa spädbarn som äter mer än en måltid med spenat om dagen inte kan uteslutas. Efsa noterade att man inte hade beaktat eventuella förändringar av nitrathalten på grund av bearbetning av livsmedlen, såsom tvättning, skalning eller tillagning, eftersom representativa uppgifter saknades. Att livsmedelsbearbetningens kvantitativa inverkan på nitrathalterna inte beaktades kan därför ha lett till att exponeringen överskattades. Vidare konstaterades att nitrathalter i sallat inte utgör någon hälsorisk för barn. En tillämpning av de nuvarande gränsvärdena för nitrat i sallat och spenat, eller de planerade gränsvärdena på 500 mg/kg högre än de nuvarande, skulle få liten inverkan.

(8)

För att trygga rättssäkerheten för de producenter i alla Europeiska unionens regioner som strikt tillämpar god jordbrukspraxis för att i möjligaste mån minska nitrathalterna i spenat och sallat är det därför påkallat att något höja gränsvärdena för nitrat i färsk spenat och sallat utan att äventyra folkhälsan.

(9)

Med tanke på de ibland mycket höga halterna av nitrat i rucola bör ett gränsvärde för rucola fastställas. Gränsvärdet för rucola bör ses över inom två år för att minska halterna, efter en kartläggning av de faktorer som påverkar nitrathalten i rucola och med fullständig tillämpning av god jordbrukspraxis på rucola för att minimera nitrathalten.

(10)

Eftersom Efsa har fått i uppdrag av kommissionen att sammanställa alla uppgifter om förekomsten av främmande ämnen, inklusive nitrat, i livsmedel i en enda databas bör resultaten lämnas direkt till Efsa.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7 ska punkterna 1, 2 och 3 utgå.

2.

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska övervaka nitrathalterna i grönsaker som kan innehålla signifikanta halter, i synnerhet gröna bladgrönsaker, och regelbundet meddela resultaten till Efsa.”

3.

I bilagan ska Avsnitt 1: Nitrat ersättas med avsnittet i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft. Gränsvärdena för rucola i punkt 1.5 i bilagan ska dock tillämpas från och med den 1 april 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  ”Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables”, The EFSA Journal nr 689, 2008, s. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  Efsas panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan: ”Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):12, artikelnr 1935, http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


BILAGA

”Avsnitt 1:   Nitrat

Livsmedel (1)

Gränsvärden (mg NO3/kg)

1.1

Färsk spenat (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Konserverad, djupfryst eller fryst spenat

 

2 000

1.3

Färsk sallat (Lactuca sativa L.) (odlad på täckt område och frilandsodlad) med undantag av sallat enligt punkt 1.4

Skördad under perioden 1 oktober–31 mars:

 

sallat odlad på täckt område

5 000

frilandsodlad sallat

4 000

Skördad under perioden 1 april–30 september:

 

sallat odlad på täckt område

4 000

frilandsodlad sallat

3 000

1.4

Isbergssallat

Sallat odlad på täckt område

2 500

Frilandsodlad sallat

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Skördad under perioden 1 oktober–31 mars:

7 000

Skördad under perioden 1 april–30 september:

6 000

1.6

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (4)

 

200”


Top