EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1232

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

EUT L 326, 8.12.2011, p. 26–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; upphävd genom 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1232/oj

8.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/26


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1232/2011

av den 16 november 2011

om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (2) ska produkter med dubbla användningsområden (inbegripet programvara och teknik) omfattas av en effektiv kontroll vid export från eller transitering genom unionen eller levereras till ett tredjeland medelst förmedlingstjänster som tillhandahålls av en förmedlare som är bosatt eller etablerad i unionen.

(2)

En enhetlig och konsekvent tillämpning av kontroller bör uppnås i hela unionen för att man ska undvika illojal konkurrens mellan exportörer i unionen, harmonisera omfattningen av unionens generella exporttillstånd och villkoren för deras tillämpning bland exportörer inom unionen och säkerställa effektiva och ändamålsenliga säkerhetskontroller i unionen.

(3)

I sitt meddelande av den 18 december 2006 framförde kommissionen idén att inrätta unionens nya generella exporttillstånd för att stärka industrins konkurrenskraft och skapa lika spelregler för alla exportörer i unionen när de exporterar vissa specifika produkter med dubbla användningsområden till vissa specifika destinationer och samtidigt säkerställa en hög säkerhetsnivå och full efterlevnad av internationella förpliktelser.

(4)

Genom förordning (EG) nr 428/2009 upphävdes rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (3) med verkan från och med den 27 augusti 2009. De relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 1334/2000 fortsätter dock att gälla ansökningar om exporttillstånd som gjorts före den dagen.

(5)

För att inrätta unionens nya generella exporttillstånd för export av vissa specifika produkter med dubbla användningsområden till vissa specifika destinationer bör de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 428/2009 ändras genom tillägg av nya bilagor.

(6)

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad bör ges möjlighet att förbjuda användning av unionens generella exporttillstånd på de villkor som föreskrivs i förordning (EG) nr 428/2009, ändrad genom denna förordning.

(7)

Sedan ikraftträdandet av Lissabonfördraget antas vapenembargon i enlighet med unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik genom rådsbeslut. Enligt artikel 9 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser ska rättsverkan för gemensamma ståndpunkter som rådet antagit på grundval av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen före ikraftträdandet av Lissabonfördraget bestå så länge dessa akter inte upphävs, ogiltigförklaras eller ändras med tillämpning av fördragen.

(8)

Förordning (EG) nr 428/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 428/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.9 ska ersättas med följande:

”9.   unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export till vissa destinationsländer som är tillgängligt för alla exportörer som uppfyller villkoren för användning av detta tillstånd enligt bilagorna IIa–IIf.”

2.

I artikel 4.2 ska orden ”beslutats i en gemensam ståndpunkt eller en gemensam åtgärd” ersättas med orden ”införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt”.

3.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Unionens generella exporttillstånd för viss export enligt bilagorna IIa–IIf inrättas genom denna förordning.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad får förbjuda exportören att använda sådana tillstånd om det föreligger skäligen grundad misstanke om exportörens förmåga att följa villkoren för ett sådant tillstånd eller en föreskrift i lagstiftningen om exportkontroll.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om exportörer som fråntagits rätten att använda unionens generella exporttillstånd, såvida de inte fastställer att exportören inte kommer att försöka exportera produkter med dubbla användningsområden genom en annan medlemsstat. Det system som avses i artikel 19.4 ska användas för detta ändamål.”

b)

Punkt 4 a ska ersättas med följande:

”a)

inte omfatta produkter som förtecknas i bilaga IIg”.

c)

I punkt 4 c ska orden ”beslutats i en gemensam ståndpunkt eller en gemensam åtgärd” ersättas med orden ”införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt”.

4.

I artikel 11.1 första meningen ska hänvisningen till ”bilaga II” ersättas med en hänvisning till ”bilaga IIa”.

5.

I artikel 12.1 b ska orden ”en gemensam ståndpunkt eller en gemensam åtgärd” ersättas med orden ”ett beslut eller en gemensam ståndpunkt”.

6.

Artikel 13.6 ska ersättas med följande:

”6.   Alla anmälningar som krävs enligt denna artikel ska göras via säkra elektroniska medel, inbegripet det system som avses i artikel 19.4.”

7.

Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 a ska orden ”gemenskapens generella exporttillstånd” ersättas med orden ”unionens generella exporttillstånd”.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Ett säkert och krypterat system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna, och i tillämpliga fall kommissionen, ska upprättas av kommissionen i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats enligt artikel 23. Europaparlamentet ska informeras om systemets budget, utveckling, provisoriska och slutgiltiga installering och funktion samt nätverkskostnader.”

8.

Följande punkt ska läggas till i artikel 23:

”3.   Kommissionen ska lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden och rapporten ska omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (4).

9.

Artikel 25 ska ersättas med följande:

”Artikel 25

1.   Varje medlemsstat ska informera kommissionen om de lagar och andra författningar som antas för genomförandet av denna förordning, inbegripet de åtgärder som avses i artikel 24. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.

2.   Vart tredje år ska kommissionen se över genomförandet av denna förordning och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en heltäckande rapport om genomförandet med bedömning av genomförandets konsekvenser, vilken kan innehålla ändringsförslag. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport.

3.   De särskilda avsnitten i rapporten ska behandla:

a)

samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden och dennas verksamhet. Uppgifter som kommissionen ger om undersökningar och samråd av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska behandlas som konfidentiella i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. Uppgifterna ska under alla omständigheter anses konfidentiella om det är troligt att deras offentliggörande avsevärt skadar den part som har lämnat dem eller den som är upphovet till dem.

b)

genomförandet av artikel 19.4, och ska rapportera om hur långt man kommit med installeringen av det säkra och krypterade system för utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen,

c)

genomförandet av artikel 15.1,

d)

genomförandet av artikel 15.2,

e)

utförlig information om vilka åtgärder medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artikel 24 och anmält till kommissionen i enlighet med punkt 1 i den här artikeln.

4.   Senast den 31 december 2013 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport med utvärdering av genomförandet av denna förordning, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas genomförandet av bilaga IIb, unionens generella exporttillstånd nr EU002, och rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag avsett att ändra denna förordning, framför allt beträffande sändningar av lågt värde.”

10.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 25a

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i överenskommelser om ömsesidigt administrativt bistånd eller protokoll avseende tullfrågor, vilka ingåtts mellan unionen och tredjeländer, får rådet bemyndiga kommissionen att förhandla om avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av exportkontroller avseende sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av denna förordning, särskilt för att avskaffa krav på tillstånd för återexport inom unionens territorium. Sådana förhandlingar ska föras i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 207.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, beroende på vad som är lämpligt.”

11.

Bilaga II ska numreras om till bilaga IIa och ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND NR EU001

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning):

Export till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz, inbegripet Liechtenstein och Förenta staterna

Utfärdande myndighet: Europeiska unionen”.

b)

Del 1 ska ersättas med följande:

Del 1

Detta allmänna exporttillstånd omfattar alla produkter med dubbla användningsområden som anges under någon post i bilaga I till denna förordning, utom de produkter som anges i bilaga IIg.”

c)

Del 2 ska utgå.

d)

Del 3 ska numreras om till del 2 och ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska ordet ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”.

ii)

Ordet ”Schweiz” ska ersättas med ”Schweiz, inbegripet Liechtenstein”.

iii)

Orden ”gemenskapens generella exporttillstånd” ska ersättas med orden ”detta tillstånd”.

iv)

Orden ”beslutats i en gemensam ståndpunkt eller en gemensam åtgärd” ska ersättas med orden ”införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt”.

12.

Bilagorna IIb–IIg, som framgår av bilagan till denna förordning, ska införas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 november 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

W. SZCZUKA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 27 september 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 27 oktober 2011.

(2)  EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.

(3)  EGT L 159, 30.6.2000, s. 1.

(4)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.”


BILAGA

BILAGA IIB

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND nr EU002

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning)

Export av vissa produkter med dubbla användningsområden till vissa destinationer

Utfärdande myndighet: Europeiska unionen

Del 1 –   Produkter

Detta generella exporttillstånd omfattar följande produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till denna förordning:

1A001

1A003

1A004

1C003 b–c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6–12

3A002c–f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Del 2 –   Destinationer

Detta tillstånd gäller inom hela unionen för export till följande destinationer:

Argentina

Kroatien

Island

Sydafrika

Sydkorea

Turkiet

Del 3 –   Villkor och krav för användning

1.

Detta tillstånd medger inte export av produkter om

1.

exportören av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad enligt definitionen i artikel 9.6 i denna förordning har informerats om att produkterna i fråga är eller kan vara avsedda att helt eller delvis:

a)

användas i samband med utveckling, produktion, hantering, drift, underhåll, lagring, detektion, identifikation eller spridning av kemiska, biologiska eller nukleära vapen eller andra nukleära spränganordningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som kan bestyckas med sådana vapen,

b)

slutanvändas militärt, enligt definitionen i artikel 4.2 i denna förordning, i ett land som är föremål för ett vapenembargo som har införts i enlighet med ett beslut eller gemensam ståndpunkt som har antagits av rådet eller ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eller ett vapenembargo som har införts genom en bindande resolution från Förenta nationernas säkerhetsråd, eller

c)

användas som delar eller komponenter i militära produkter som anges i nationella militära förteckningar och som exporterats från den aktuella medlemsstatens territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd som föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning,

2.

exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, känner till att produkterna i fråga är avsedda helt eller delvis för något av de användningsområden som anges i underpunkt 1,

3.

produkterna i fråga exporteras till ett tullfrihetsområde eller ett frilager på en destination som omfattas av detta tillstånd,

2.

Exportörerna ska i fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet ange EU-referensnumret X002 samt att dessa produkter exporteras enligt unionens generella exporttillstånd EU002.

3.

Alla exportörer som använder detta tillstånd ska meddela de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade om den första användningen av tillståndet senast 30 dagar efter dagen för den första exporten eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om den mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Medlemsstaterna ska fastställa rapporteringskraven i samband med användningen av detta tillstånd samt de ytterligare upplysningar som den medlemsstat från vilken exporten sker kan kräva om produkter som exporteras enligt detta tillstånd.

En medlemsstat får kräva att exportörer som är etablerade i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet, om inte annat följer av artikel 9.1 i denna förordning.

I förekommande fall ska de krav som anges i det andra och tredje stycket baseras på de krav som fastställts för användningen av nationella generella exporttillstånd som beviljas av de medlemsstater som tillhandahåller sådana tillstånd.

BILAGA IIC

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND nr EU003

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning)

Export efter reparation/ersättning

Utfärdande myndighet: Europeiska unionen

Del 1 —   Produkter

1.

Detta generella exporttillstånd omfattar alla produkter med dubbla användningsområden som anges under någon post i bilaga I till denna förordning, utom de produkter som anges i punkt 2 om

a)

produkterna återimporterades till unionens tullterritorium för underhåll, reparationer eller för ersättning och exporteras eller återexporteras till mottagarlandet utan ändring av ursprungsegenskaperna inom en period på fem år efter det datum då det ursprungliga exporttillståndet beviljats, eller

b)

produkterna exporteras till mottagarlandet som ersättning för produkter av samma kvalitet och antal som återfördes till unionens tullterritorium för underhåll, reparation eller ersättning inom en period på fem år efter det datum då det ursprungliga exporttillståndet beviljats.

2.

Produkter som är undantagna:

a)

Alla produkter som förtecknas i bilaga IIg.

b)

Alla produkter i avsnitten D och E som framgår av bilaga I till denna förordning,

c)

Följande produkter som anges i bilaga I till denna förordning:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002 utrustning enligt följande:

a)

Utrustning särskilt konstruerad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitten 5A002a2–5A002a9.

b)

Mätutrustning särskilt konstruerad för att bedöma och värdera de ”informationssäkerhetsfunktioner” som omfattas av avsnitten 5A002a2–5A002a9.

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Del 2 —   Destinationer

Detta tillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande destinationer:

 

Albanien

 

Argentina

 

Bosnien och Hercegovina

 

Brasilien

 

Chile

 

Kina (inbegripet Hongkong och Macao)

 

Kroatien

 

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

Frankrikes utomeuropeiska territorier

 

Island

 

Indien

 

Kazakstan

 

Mexiko

 

Montenegro

 

Marocko

 

Ryssland

 

Serbien

 

Singapore

 

Sydafrika

 

Sydkorea

 

Tunisien

 

Turkiet

 

Ukraina

 

Förenade Arabemiraten

Del 3 —   Villkor och krav för användning

1.

Detta tillstånd får bara användas när den inledande exporten har ägt rum enligt unionens generella exporttillstånd eller när ett inledande exporttillstånd har utfärdats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den ursprungliga exportören var etablerad avseende export av produkter som senare återförts till Europeiska unionens tullterritorium för underhåll, reparation eller ersättning. Detta tillstånd gäller endast för export till ursprungliga slutanvändare.

2.

Detta tillstånd medger inte export av produkter om

1.

exportören av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad enligt definitionen i artikel 9.6 i denna förordning har informerats om att produkterna i fråga är eller kan vara avsedda att helt eller delvis

a)

användas i samband med utveckling, produktion, hantering, drift, underhåll, lagring, detektion, identifikation eller spridning av kemiska, biologiska eller nukleära vapen eller andra nukleära spränganordningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som kan bestyckas med sådana vapen,

b)

slutanvändas militärt enligt definitionen i artikel 4.2 i denna förordning, när köparlandet eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo som har införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller ett beslut av Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa eller ett vapenembargo som har införts genom en bindande resolution antagen av Förenta nationernas säkerhetsråd, eller

c)

användas som delar eller komponenter i militära produkter som anges i nationella militära förteckningar som exporterats från den aktuella medlemsstatens territorium utan tillstånd eller i strid mot ett tillstånd som föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning,

2.

exportören känner till att produkterna i fråga är avsedda helt eller delvis för något av de användningsområden som anges i underpunkt 1,

3.

de berörda produkterna exporteras till ett tullfrihetsområde eller ett frilager på en bestämmelseort som omfattas av detta tillstånd,

4.

det initiala tillståndet har upphävts, tillfälligt upphävts, ändrats eller återkallats,

5.

exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, känner till att produkterna i fråga är avsedda att användas för annat slutändamål än det som angetts i det ursprungliga exporttillståndet.

3.

Vid export av någon produkt enligt detta tillstånd ska exportörerna:

1.

ange det ursprungliga exporttillståndets referensnummer på exportdeklarationen till tullen samt namn på den medlemsstat som utfärdade tillståndet, tillsammans med EU-referensnumret X002 och ange att produkterna exporteras med stöd av unionens generella exporttillstånd EU003 fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet,

2.

på begäran förse tulltjänstemän med handlingar som styrker dag för import av produkterna till unionen, tillsammans med uppgifter om eventuellt underhåll, eventuella reparationer eller eventuell ersättning av produkterna i unionen samt om att produkterna återbördas till den slutanvändare och det land från vilka de importerades till unionen.

4.

Alla exportörer som använder detta tillstånd ska meddela de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade om den första användningen av tillståndet senast 30 dagar efter dagen för den första exporten eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska till kommissionen meddela den mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

De rapporteringskrav som är knutna till användningen av detta tillstånd och ytterligare uppgifter som eventuellt krävs av den medlemsstat från vilken exporten görs om produkter som exporteras enligt detta tillstånd ska fastställas av medlemsstaterna.

En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen av exportören ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet, med förbehåll för artikel 9.1 i denna förordning.

I förekommande fall ska de krav som anges i det andra och tredje stycket baseras på de krav som fastställts för användningen av nationella generella exporttillstånd som beviljas av de medlemsstater som tillhandahåller sådana tillstånd.

5.

Detta tillstånd omfattar produkter avsedda för ”reparation”, ”ersättning” och ”underhåll”. Detta kan inbegripa icke-väsentliga förbättringar av de ursprungliga produkterna, dvs. till följd av användning av moderna reservdelar eller tillämpning av senare konstruktionskrav av tillförlitlighets- eller säkerhetsskäl, förutsatt att detta inte leder till ökad funktionell kapacitet hos produkterna eller ger produkterna nya eller kompletterande funktioner.

BILAGA IID

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND NR EU004

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning)

Tillfällig export för utställningar och mässor

Utfärdande myndighet: Europeiska unionen

Del 1 –   Produkter

Detta generella exporttillstånd omfattar alla produkter med dubbla användningsområden som anges i någon post i bilaga I till denna förordning förutom:

a)

Alla produkter som förtecknas i bilaga IIg.

b)

Alla produkter i avsnitt D som framgår av bilaga I till denna förordning (här ingår inte sådan programvara som behövs för att utrustningen ska fungera för demonstrationsändamål).

c)

Alla produkter i avsnitt E som framgår av bilaga I till denna förordning.

d)

Följande produkter som anges i bilaga I till denna förordning:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002 Utrustning enligt följande:

a)

Utrustning särskilt konstruerad för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning som anges i 5A002a2–5A002a9.

b)

Mätutrustning särskilt konstruerad för att bedöma och värdera de ’informationssäkerhetsfunktioner’ som omfattas av avsnitt 5A002a2-5A002a9.

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Del 2 –   Destinationer

Detta exporttillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande destinationer:

Albanien, Argentina, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Frankrikes utomeuropeiska territorier, Island, Indien, Kazakstan, Mexiko, Montenegro, Marocko, Ryssland, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Förenade Arabemiraten.

Del 3 –   Villkor och krav för användning

1.

Detta tillstånd medger export av de produkter som förtecknas i del 1, under förutsättning att exporten är tillfällig för utställningar eller mässor enligt definitionen i punkt 6 och att produkterna i sin helhet och utan ändringar återinförs till Europeiska unionens tullterritorium inom 120 dagar efter den ursprungliga exporten.

2.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad enligt definitionen i artikel 9.6 i denna förordning får på exportörens begäran upphäva kravet på att produkterna ska återinföras, såsom det står i punkt 1. Upphävandet av kravet ska göras i enlighet med det förfarande för individuella tillstånd som fastställts i artiklarna 9.2 och 14.1 i denna förordning.

3.

Detta tillstånd medger inte export av produkter om

1.

exportören av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad har informerats om att produkterna i fråga är eller kan vara avsedda att helt eller delvis

a)

användas i samband med utveckling, produktion, hantering, drift, underhåll, lagring, detektion, identifikation eller spridning av kemiska, biologiska eller nukleära vapen eller andra nukleära spränganordningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som kan bestyckas med sådana vapen,

b)

slutanvändas militärt enligt definitionen i artikel 4.2 i denna förordning, när köparlandet eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo infört genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller ett beslut av Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa eller ett vapenembargo som har införts genom en bindande resolution antagen av Förenta nationernas säkerhetsråd, eller

c)

användas som delar eller komponenter i militära produkter som anges i nationella militära förteckningar som exporterats från den aktuella medlemsstatens territorium utan tillstånd eller i strid mot ett tillstånd som föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning,

2.

exportören känner till att produkterna i fråga är avsedda helt eller delvis för något av de användningsområden som anges i underpunkt 1,

3.

de berörda produkterna exporteras till ett tullfrihetsområde eller ett frilager på en bestämmelseort som omfattas av detta tillstånd,

4.

exportören av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad har informerats om, eller på annat sätt känner till (t.ex. genom tillverkarens upplysningar), att produkterna i fråga har klassificerats av den behöriga myndigheten med en nationell säkerhetsmärkning, som är likvärdig med eller högre än CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,

5.

exportören inte kan garantera att produkterna kan återbördas i sitt ursprungliga skick och att inga komponenter eller programvara har avlägsnats, kopierats eller spridits eller om uppvisningen av dem innefattar överföring av teknik,

6.

produkterna i fråga ska exporteras för privat uppvisning eller demonstration (t.ex. i företagsinterna utställningslokaler),

7.

produkterna i fråga ska sammanföras för att ingå i en produktionsprocess,

8.

produkterna i fråga ska användas för sitt avsedda ändamål, förutom i den minsta mån som krävs för en ändamålsenlig demonstration, men utan att göra specifika testresultat tillgängliga för tredje parter,

9.

exporten ska ske som resultat av en affärstransaktion, i synnerhet när det gäller försäljning, hyrning eller leasing av produkterna i fråga,

10.

produkterna ska förvaras vid en utställning eller mässa endast i syfte att säljas, hyras eller leasas utan att uppvisas eller demonstreras,

11.

exportören vidtar någon åtgärd som skulle kunna hindra denne från att ha produkterna i fråga under sin kontroll under hela perioden för den tillfälliga exporten.

4.

Exportörerna ska i fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet ange EU-referensnumret X002 samt att produkterna exporteras med stöd av unionens generella exporttillstånd nr EU004.

5.

Alla exportörer som använder detta tillstånd ska meddela de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade om den första användningen av tillståndet senast 30 dagar efter dagen för den första exporten eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om den mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

De rapporteringskrav som är knutna till användningen av detta tillstånd och ytterligare uppgifter som eventuellt krävs av den medlemsstat från vilken exporten görs om produkter som exporteras enligt detta tillstånd ska fastställas av medlemsstaterna.

En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen av exportören ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet, med förbehåll för artikel 9.1 i denna förordning.

I förekommande fall ska de krav som anges i det andra och tredje stycket baseras på de krav som fastställts för användningen av nationella generella exporttillstånd som beviljas av de medlemsstater som tillhandahåller sådana tillstånd.

6.

I detta tillstånd menas med utställning eller mässa ett kommersiellt evenemang som pågår under en begränsad tidsperiod där flera utställare visar upp sina produkter för besökare från företag eller allmänheten.

BILAGA IIe

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND NR EU005

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning)

Telekommunikation

Utfärdande myndighet: Europeiska unionen

Del 1 –   Produkter

Detta generella exporttillstånd omfattar följande produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till denna förordning:

a)

Följande produkter i kategori 5 del l:

i)

Produkter, inklusive särskilt konstruerade eller utvecklade komponenter och tillbehör till dessa enligt 5A001b2 och 5A001c och d.

ii)

Produkter enligt 5B001 och 5D001 när det gäller provnings-, inspektions- och produktionsutrustning samt programvara för produkter enligt i.

b)

Teknik som kontrolleras av 5E001a, när så krävs för installation, drift, underhåll eller reparation av produkter enligt a, avsett för samma slutanvändare.

Del 2 –   Destinationer

Detta tillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande destinationer:

Argentina, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), Kroatien, Indien, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Ukraina.

Del 3 –   Villkor och krav för användning

1.

Detta tillstånd medger inte export av produkter om

1.

exportören av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad enligt definitionen i artikel 9.6 i denna förordning har informerats om att de är eller kan vara avsedda att helt eller delvis:

a)

användas i samband med utveckling, produktion, hantering, drift, underhåll, lagring, detektion, identifikation eller spridning av kemiska, biologiska eller nukleära vapen eller andra nukleära spränganordningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som kan bestyckas med sådana vapen,

b)

slutanvändas militärt enligt definitionen i artikel 4.2 i denna förordning, när köparlandet eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo infört genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller ett beslut av Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa eller ett vapenembargo som har införts genom en bindande resolution antagen av Förenta nationernas säkerhetsråd,

c)

användas som delar eller komponenter i militära produkter som anges i nationella militära förteckningar som exporterats från den aktuella medlemsstatens territorium utan tillstånd eller i strid mot ett tillstånd som föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning, eller

d)

användas i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna eller yttrandefriheten, enligt definitionerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, genom användning av avlyssningsteknik och anordningar för digital dataöverföring med inriktning på övervakning av mobiltelefonsamtal och textmeddelanden och riktad övervakning av internetanvändningen (t.ex. via övervakningscentrum och lagliga avlyssningsportar),

2.

exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, känner till att produkterna i fråga är avsedda helt eller delvis för något av de användningsområden som anges i underpunkt 1,

3.

exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, är medveten om att produkterna i fråga ska återexporteras till en annan destination än de som anges i del 2 i denna bilaga eller del 2 i bilaga IIa eller till medlemsstaterna,

4.

de berörda produkterna exporteras till ett tullfrihetsområde eller ett fritt lager i en bestämmelseort som omfattas av detta tillstånd.

2.

Exportörerna ska i fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet ange EU-referensnumret X002 samt att produkterna exporteras enligt unionens generella exporttillstånd nr EU005.

3.

Alla exportörer som använder detta tillstånd ska meddela de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade om den första användningen av tillståndet senast 30 dagar efter dagen för den första exporten eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om den mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

De rapporteringskrav som är knutna till användningen av detta tillstånd och ytterligare uppgifter som eventuellt krävs av den medlemsstat från vilken exporten görs om produkter som exporteras enligt detta tillstånd ska fastställas av medlemsstaterna.

En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen av exportören ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet, med förbehåll för artikel 9.1 i denna förordning.

I förekommande fall ska de krav som anges i det andra och tredje stycket baseras på de krav som fastställts för användningen av nationella generella exporttillstånd som beviljas av de medlemsstater som tillhandahåller sådana tillstånd.

BILAGA IIf

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND NR EU006

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning)

Kemikalier

Del 1 –   Produkter

Detta generella exporttillstånd omfattar följande produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till denna förordning:

 

1C350:

1.

Tiodiglykol (111-48-8).

2.

Fosforoxiklorid (10025-87-3).

3.

Dimetylmetylfosfonat (756-79-6).

5.

Metylfosfonyldiklorid (676-97-1).

6.

Dimetylfosfit (DMP) (868-85-9).

7.

Fosfortriklorid (7719-12-2).

8.

Trimetylfosfit (TMP) (121-45-9).

9.

Tionylklorid (7719-09-7).

10.

3-hydroxi-1-metylpiperidin (3554-74-3).

11.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylklorid (96-79-7).

12.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetantiol (5842-07-9).

13.

Kinuklidin-3-ol (1619-34-7).

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3).

15.

2-kloretanol (107-07-3).

16.

Dimetylamin (124-40-3).

17.

Dietyletylfosfonat (78-38-6).

18.

Dietyl-N,N-dimetylfosforamidat (2404-03-7).

19.

Dietylfosfit (762-04-9).

20.

Dimetylaminhydroklorid (506-59-2).

21.

Etyldiklorfosfin (1498-40-4).

22.

Etylfosfonyldiklorid (1066-50-8).

24.

Fluorväte (7664-39-3).

25.

Metylbensilat (76-89-1).

26.

Metyldiklorfosfin (676-83-5).

27.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0).

28.

Pinakolylalkohol (464-07-3).

30.

Trietylfosfit (122-52-1).

31.

Arseniktriklorid (7784-34-1).

32.

Bensilsyra (76-93-7).

33.

Dietylmetylfosfonit (15715-41-0).

34.

Dimetyletylfosfonat (6163-75-3).

35.

Etyldifluorfosfin (430-78-4).

36.

Metyldifluorfosfin (753-59-3).

37.

3-kinuklidon (3731-38-2).

38.

Fosforpentaklorid (10026-13-8).

39.

Pinakolon (75-97-8).

40.

Kaliumcyanid (151-50-8).

41.

Kaliumvätefluorid (7789-29-9).

42.

Ammoniumvätefluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7).

43.

Natriumfluorid (7681-49-4).

44.

Natriumvätefluorid (1333-83-1).

45.

Natriumcyanid (143-33-9).

46.

Trietanolamin (102-71-6).

47.

Fosforpentasulfid (1314-80-3).

48.

Diisopropylamin (108-18-9).

49.

Dietylaminoetanol (100-37-8).

50.

Natriumsulfid (1313-82-2).

51.

Svavelmonoklorid (10025-67-9).

52.

Svaveldiklorid (10545-99-0).

53.

Trietanolaminhydroklorid (637-39-8).

54.

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylkloridhydroklorid (4261-68-1).

55.

Metylfosfonsyra (993-13-5).

56.

Dietylmetylfosfonat (683-08-9).

57.

N,N-dimetylfosforamidodiklorid (677-43-0).

58.

Triisopropylfosfit (116-17-6).

59.

Etyldietanolamin (139-87-7).

60.

O, O-Dietylfosfortioat (2465-65-8).

61.

O, O-Dietylfosforditioat (298-06-6).

62.

Natriumhexafluorosilikat (16893-85-9).

63.

Metyltiofosfonyldiklorid (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

Fosgen: karbonyldiklorid (75-44-5).

5.

Cyanklorid (506-77-4).

6.

Vätecyanid (74-90-8).

7.

Klorpikrin: triklornitrometan (76-06-2).

 

1C450 b:

1.

Kemikalier, andra än de som anges i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning eller i avsnitt 1C350, som innehåller en fosforatom till vilken är bunden en metyl-, etyl- eller propyl- (normal eller iso-) grupp men inga ytterligare kolatomer.

2.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)] fosforamidodihalider, andra än N,N-dimetylfosforamidodiklorid, vilka anges I IC350.57.

3.

Dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)] N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)]-fosforamidater, andra än dietyl-N,N-dimetylfosforamidat, som anges i avsnitt 1C350.

4.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylklorid eller N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylkloridhydroklorid, som anges i avsnitt 1C350.

5.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0) och N,N-dietylaminoetanol (100-37-8), som anges i avsnitt 1C350.

6.

N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetantiol, som anges i avsnitt 1C350.

7.

Metyldietanolamin (105-59-9).

Del 2 –   Destinationer

Detta tillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande destinationer:

Argentina, Kroatien, Island, Sydkorea, Turkiet, Ukraina.

Del 3 –   Villkor och krav för användning

1.

Detta tillstånd medger inte export av produkter om:

1.

exportören av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad enligt definitionen i artikel 9.6 i denna förordning har informerats om att produkterna i fråga är eller kan vara avsedda att helt eller delvis

a)

användas i samband med utveckling, produktion, hantering, drift, underhåll, lagring, detektion, identifikation eller spridning av kemiska, biologiska eller nukleära vapen eller andra nukleära spränganordningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som kan bestyckas med sådana vapen,

b)

slutanvändas militärt enligt definitionen i artikel 4.2 i denna förordning, när köparlandet eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo infört genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller ett beslut av Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa eller ett vapenembargo som har införts genom en bindande resolution antagen av Förenta nationernas säkerhetsråd, eller

c)

användas som delar eller komponenter i militära produkter som anges i nationella militära förteckningar som exporterats från den aktuella medlemsstatens territorium utan tillstånd eller i strid mot ett tillstånd som föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning,

2.

exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, känner till att produkterna i fråga är avsedda helt eller delvis för något av de användningsområden som anges i underpunkt 1,

3.

exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, är medveten om att produkterna i fråga ska återexporteras till en annan destination än de som anges i del 2 i denna bilaga eller del 2 i bilaga IIa eller till medlemsstaterna, eller

4.

de berörda produkterna exporteras till ett tullfrihetsområde eller ett fritt lager i en bestämmelseort som omfattas av detta tillstånd.

2.

Exportörerna ska i fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet ange EU-referensnumret X002 samt att produkterna exporteras enligt unionens generella exporttillstånd nr EU006.

3.

Alla exportörer som använder detta tillstånd ska meddela de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad om den första användningen av tillståndet senast 30 dagar efter dagen för den första exporten eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om den mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

De rapporteringskrav som är knutna till användningen av detta tillstånd och ytterligare uppgifter som eventuellt krävs av den medlemsstat från vilken exporten görs om produkter som exporteras enligt detta tillstånd ska fastställas av medlemsstaterna.

En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen av exportören ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet, med förbehåll för artikel 9.1 i denna förordning.

I förekommande fall ska de krav som anges i det andra och tredje stycket baseras på de krav som fastställts för användningen av nationella generella exporttillstånd som beviljas av de medlemsstater som tillhandahåller sådana tillstånd.

BILAGA IIG

(Förteckning som avses i artikel 9.4 a i denna förordning och i bilagorna IIa, IIc och IId till denna förordning)

Texten innehåller inte alltid den fullständiga beskrivningen av produkten och tillhörande anmärkningar i bilaga I. Den fullständiga beskrivningen av produkterna finns endast i bilaga I.

Om en produkt tas upp i denna bilaga påverkar det inte tillämpningen av den allmänna anmärkningen rörande programvara i bilaga I.

Alla produkter som anges i bilaga IV.

0C001 ’Naturligt uran’ eller ’utarmat uran’ eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller koncentrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.

0C002 ’Särskilt klyvbart material’ annat än det som anges i bilaga IV.

0D001 ’Programvara’ som är särskilt konstruerad eller modifierad för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av varor som omfattas av kategori 0, i den mån den avser avsnitt 0C001 eller de produkter under avsnitt 0C002 som inte ingår i bilaga IV.

0E001 ’Teknik’ enligt Teknisk Not för Kärnteknik för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av varor som omfattas av kategori 0, i den mån den avser avsnitt 0C001 eller de produkter under avsnitt 0C002 som inte ingår i bilaga IV.

1A102 Återmättade pyrolyserade kol-kol-komponenter konstruerade för rymdfarkoster som omfattas av avsnitt 9A004 eller sondraketer som omfattas av avsnitt 9A104.

1C351 Humanpatogener, zoonoser och ’toxiner’.

1C352 Djurpatogener.

1C353 Genetiska beståndsdelar och genetiskt modifierade organismer.

1C354 Växtpatogener.

1C450a.1 amiton: O,O-dietyl S-[2-(dietylamino) etyl] fosforotiolat (78-53-5) och motsvarande alkylerade eller protonerade salter.

1C450a.2 PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (382-21-8).

7E104 ’Teknik’ för samordning av flygkontroll, styrning och framdrivningsdata till ett system för optimering av raketbanan.

9A009.a Hybridframdrivningssystem för raketer med en impuls större än 1,1 MNs.

9A117 Hopkopplings- och separationsmekanismer och mellansteg härför, användbara i ’missiler’.


UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Kommissionen avser att göra en översyn av denna förordning före den 31 december 2013, särskilt förutsättningarna för en utvärdering av ett eventuellt införande av ett generellt exporttillstånd för sändningar av lågt värde.


UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM SÄNDNINGAR AV LÅGT VÄRDE

Denna förordning påverkar inte sådana nationella generella exporttillstånd för sändningar av lågt värde som medlemsstaterna utfärdar i enlighet med artikel 9.4 i förordning (EG) nr 428/2009.


Top