EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0172

Rådets beslut 2011/172/Gusp av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

OJ L 76, 22.3.2011, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 260 - 264

No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; upphävd genom 32021D0449 . Latest consolidated version: 21/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/172/oj

22.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/63


RÅDETS BESLUT 2011/172/GUSP

av den 21 mars 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 februari 2011 förklarade Europeiska unionen sig beredd att stödja en fredlig och ordnad övergång till en civil och demokratisk regering i Egypten som bygger på rättsstatsprincipen, med full respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och att stödja ansträngningarna för att skapa en ekonomi som ökar den sociala sammanhållningen och främjar tillväxt.

(2)

I detta sammanhang bör restriktiva åtgärder införas mot personer som har konstaterats vara ansvariga för förskingring av egyptiska statliga tillgångar och som således berövar det egyptiska folket vinsterna av den hållbara utvecklingen av deras ekonomi och samhälle, och undergräver demokratins utveckling i landet.

(3)

Ytterligare insatser från unionen krävs för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av personer som har konstaterats vara ansvariga för förskingring av egyptiska statliga tillgångar, och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem och som förtecknas i bilagan ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga på villkor som den anser vara ändamålsenliga efter att ha fastställt att de aktuella tillgångarna eller ekonomiska resurserna

a)

är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska personer som förtecknas i bilagan och för beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

uteslutande är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser, eller

d)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Den enskilda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla former av tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

4.   Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a)

De aktuella illgångarna eller ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rörande kvarstad som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 förtecknades i bilagan, eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

De aktuella tillgångarna eller ekonomiska resurserna kommer uteslutande att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d)

Erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.   Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad fysisk eller juridisk person eller enhet eller ett förtecknat organ från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag då en sådan person eller enhet eller ett sådant organ förtecknades i bilagan, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet eller ett organ som avses i punkt 1.

6.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som avses i punkt 1.

Artikel 2

1.   Rådet ska, på förslag av medlemsstaterna eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, besluta att upprätta förteckningen i bilagan och anta ändringar av denna.

2.   Rådet ska meddela det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörd fysisk eller juridisk person eller enhet eller berört organ antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att denna person eller enhet eller detta organ får tillfälle att inge kommentarer.

3.   Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över det beslut som avses i punkt 1 och informera berörd person eller enhet eller berört organ i enlighet därmed.

Artikel 3

1.   Bilagan ska innehålla skälen till att de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1.1 har tagits upp i förteckningen.

2.   Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de berörda fysiska och juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information bestå av namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan informationen bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i artikel 1.1 och 1.2 ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma typ som de åtgärder som avses i detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 22 mars 2012.

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


BILAGA

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1

 

Namn

(och eventuella alias)

Personuppgifter

Skäl för införande i förteckningen

1.

Mohammed Hosni Sayyid Mubarak

Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum 4.5.1928

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

2.

Suzanne Saleh Thabet

Gift med Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.2.1941

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

3.

Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak

Son till Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 26.11.1960

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Gift med Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 5.10.1971

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

5.

Gamal Mohammed Hosni Sayyid Mubarak

Son till Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.12.1963

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gift med Gamal Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 13.10.1982

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Före detta parlamentsledamot

Födelsedatum: 12.1.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 31.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 25.5.1959

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 9.10.1969

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Före detta minister för bostadsfrågor, allmännyttiga företag och stadsutveckling

Födelsedatum: 16.5.1945

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Gift med Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Födelsedatum: 3.6.1956

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

13.

Rashid Mohammed Rashid Hussein

Före detta handels- och industriminister

Födelsedatum: 9.2.1955

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Gift med Rashid Mohammed Rashid Hussein

Födelsedatum: 5.7.1959

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

15.

Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Före detta minister för turism

Födelsedatum: 20.2.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Gift med Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Födelsedatum: 8.1.1960

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

17.

Amir Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Son till Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Födelsedatum: 21.9.1990

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

18.

Habib Ibrahim Habib al-Adli

Före detta inrikesminister

Födelsedatum: 1.3.1938

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Gift med Habib Ibrahim al-Adli

Födelsedatum: 23.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption


Top