EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1244

Kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 av den 9 december 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 Text av betydelse för EES och Schweiz

OJ L 338, 22.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj

22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1244/2010

av den 9 december 2010

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), särskilt artikel 92, och

av följande skäl:

(1)

Två medlemsstater eller deras behöriga myndigheter har begärt ändringar av bilagorna VIII och IX till förordning (EG) nr 883/2004.

(2)

Vissa medlemsstater eller deras behöriga myndigheter har begärt ändringar av bilagorna 1 och 2 till förordning (EG) nr 987/2009.

(3)

Bilagorna VIII och IX till förordning (EG) nr 883/2004 och bilagorna 1 och 2 till förordning (EG) nr 987/2009 behöver anpassas för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen av nationell lagstiftning och för att garantera insyn och rättslig trygghet för berörda parter.

(4)

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har godkänt ändringarna.

(5)

Förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 883/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I del 1 ska avsnittet ”PORTUGAL” ersättas med följande:

”PORTUGAL

Alla ansökningar om invaliditets-, ålders- eller efterlevandepension, utom när det sammanlagda antalet fullgjorda försäkringsperioder enligt lagstiftningen i mer än en medlemsstat uppgår till minst 21 kalenderår, de nationella försäkringsperioderna uppgår till högst 20 år och beräkningen görs enligt artiklarna 32 och 33 i lagdekret nr 187/2007 av den 10 maj 2007.”

b)

I del 2 ska följande nya avsnitt läggas till efter avsnittet ”POLEN”:

”PORTUGAL

Tilläggspension som beviljats i enlighet med lagdekret nr 26/2008 av den 22 februari 2008 (offentligt kapitaliseringssystem).”

2.

I bilaga IX ska avsnittet ”NEDERLÄNDERNA” i del I ändras på följande sätt:

a)

”Lagen av den 18 februari 1966 om invaliditetsförsäkring för anställda, med senare ändringar (WAO)” ska ersättas med ”Lagen om invaliditetsförsäkring av den 18 februari 1966, med senare ändringar (WAO)”.

b)

”Lagen av den 24 april 1997 om invaliditetsförsäkring för egenföretagare, med senare ändringar (WAZ)” ska ersättas med ”Lagen om invaliditetsförsäkring för egenföretagare av den 24 april 1997, med senare ändringar (WAZ)”.

c)

”Lagen av den 21 december 1995 om allmän försäkring för efterlevande underhållsberättigade personer (ANW)” ska ersättas med ”Lagen om allmän försäkring för efterlevande släktingar av den 21 december 1995 (ANW)”.

d)

”Lagen av den 10 november 2005 om arbete och inkomst enligt arbetsförmåga (WIA)” ska ersättas med ”Lagen om arbete och inkomst efter arbetsförmåga av den 10 november 2005 (WIA)”.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 987/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnittet ”BELGIEN–NEDERLÄNDERNA” ska led a utgå.

b)

Avsnittet ”TYSKLAND–NEDERLÄNDERNA” ska utgå.

c)

Avsnittet ”NEDERLÄNDERNA–PORTUGAL” ska utgå.

d)

Avsnittet ”DANMARK–LUXEMBURG” ska utgå.

2.

I bilaga 2 ska ”artiklarna 31 och 41” i rubriken ersättas med ”artiklarna 32.2 och 41.1”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top