EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0453

Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (Text av betydelse för EES)

OJ L 133, 31.5.2010, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 203 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/453/oj

31.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010

av den 20 maj 2010

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

Säkerhetsdatablad är en vedertagen och effektiv metod för information om ämnen och blandningar i gemenskapen och en integrerad del av det system som inrättats genom förordning (EG) nr 1907/2006.

(2)

För att underlätta världshandeln och samtidigt skydda människors hälsa och miljön har man inom Förenta nationerna under mer än tio år omsorgsfullt utarbetat harmoniserade kriterier för klassificering och märkning samt regler för säkerhetsdatablad. Resultatet av detta arbete är det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (nedan kallat GHS).

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (2) harmoniseras bestämmelserna och kriterierna för klassificering och märkning av ämnen, blandningar och vissa särskilda varor i gemenskapen, med beaktande av klassificeringskriterierna och märkningsreglerna i GHS.

(4)

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (4) har ändrats flera gånger. Direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG kommer att ersättas under en övergångsperiod som innebär att ämnen ska klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 från och med den 1 december 2010 och blandningar från och med den 1 juni 2015, även om ämnen måste klassificeras i enlighet med både direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1272/2008 från och med den 1 december 2010 fram till den 1 juni 2015. Båda direktiven kommer att upphävas fullständigt genom förordning (EG) nr 1272/2008 med verkan från och med den 1 juni 2015.

(5)

Därför bör bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 anpassas till klassificeringskriterierna och andra tillämpliga bestämmelser i förordning (EG) nr 1272/2008.

(6)

De krav som ställs på säkerhetsdatablad i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 bör dessutom anpassas till reglerna för säkerhetsdatablad i GHS, så att den tredelade mekanismen klassificering, märkning och säkerhetsdatablad kan fylla sin funktion genom de olika delarnas inbördes samverkan.

(7)

De ändrade säkerhetsdatabladen bör även fortsättningsvis vara en viktig del av faroinformationen och förmedla relevant säkerhetsinformation om ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning, men också om vissa ämnen och blandningar som inte uppfyller dessa kriterier, med beaktande av information från tillämpliga kemikaliesäkerhetsrapporter, nedåt till de användare som befinner sig närmast i distributionskedjan.

(8)

Tillämpningen av kravet på klassificering och märkning av ämnen och blandningar i säkerhetsdatabladen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 ändras genom denna förordning och bör följa den stegvisa tillämpningen av bestämmelserna för klassificering och märkning av ämnen och blandningar i förordning (EG) nr 1272/2008. I linje med detta och eftersom klassificeringen och faroinformationen avseende blandningar utgår från klassificeringen och faroinformationen avseende ämnen, bör kravet på klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 för blandningar endast tillämpas efter kravet på klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 för ämnen.

(9)

De leverantörer av blandningar som väljer att frivilligt klassificera och märka blandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 före den 1 juni 2015 bör i säkerhetsdatabladen ange klassificeringen både i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och i enlighet med direktiv 1999/45/EG.

(10)

De säkerhetsdatablad för ämnen som innehåller information om klassificering och märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 bör före den 1 juni 2015 även innehålla information om klassificering i enlighet med direktiv 67/548/EEG, så att också leverantörer av blandningar som inte använder möjligheten att tidigarelägga både klassificeringen och märkningen av blandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 kan klassificera och märka dessa blandningar på rätt sätt.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Med verkan från och med den 1 december 2010 gäller följande:

a)

Bilaga II ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.

b)

I avsnitt 3.7 i bilaga VI ska orden ”(se rubrik 16 i säkerhetsdatabladet)” ersättas med ”(se avsnitt 1 i säkerhetsdatabladet)”.

2.

Med verkan från och med den 1 juni 2015 gäller att bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Fram till den 1 december 2010 får de leverantörer av ämnen som tillämpar artikel 61.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 tillämpa bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom artikel 1.1 i den här förordningen.

2.   Fram till den 1 december 2010 får leverantörer av blandningar tillämpa bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom artikel 1.1 i den här förordningen.

3.   Fram till den 1 juni 2015 får de leverantörer av blandningar som tillämpar artikel 61.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 tillämpa bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom artikel 1.2 i den här förordningen.

4.   Fram till den 1 juni 2015 gäller att vid tillämpning av punkt 3 ska leverantörer av blandningar i säkerhetsdatabladets avsnitt 3.2 ange klassificeringen av ämnena enligt det avsnittet i enlighet med direktiv 67/548/EEG, inklusive farobeteckning, farokoder och R-fraser, utöver klassificeringen inklusive faroangivelser i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

5.   Fram till den 1 juni 2015 gäller att vid tillämpning av punkt 3 ska leverantörer av blandningar ange blandningens klassificering i säkerhetsdatabladets avsnitt 2.1 i enlighet med direktiv 1999/45/EG och ange klassificering inklusive faroangivelser i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

Fram till den 1 juni 2015 gäller att vid tillämpning av punkt 3 ska leverantörer av blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 ange de ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt direktiv 67/548/EEG i säkerhetsdatabladets avsnitt 3.2, om ämnenas koncentration är lika med eller högre än den lägsta koncentration som anges i avsnitt 3.2.1 a i bilaga II till den här förordningen, utöver de ämnen som nämns i avsnitt 3.2.1 i den bilagan.

Fram till den 1 juni 2015 gäller att vid tillämpning av punkt 3 ska leverantörer av blandningar som inte uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 ange de ämnen som enligt direktiv 67/548/EEG är hälso- eller miljöfarliga i säkerhetsdatabladets i avsnitt 3.2, om ämnena ingår i en individuell koncentration som är lika med eller högre än 1 viktprocent för icke gasformiga blandningar och 0,2 volymprocent för gasformiga blandningar, utöver de ämnen som nämns i avsnitt 3.2.2 i bilaga II till den här förordningen.

6.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 31.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 behöver säkerhetsdatablad för ämnen som har släppts ut på marknaden före den 1 december 2010 och som i enlighet med artikel 61.4 i förordning (EG) nr 1272/2008 inte behöver märkas om och omförpackas inte ersättas med ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga I till den här förordningen förrän den 1 december 2012.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 31.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 behöver säkerhetsdatablad för blandningar som har släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 och som i enlighet med artikel 61.4 i förordning (EG) nr 1272/2008 inte behöver märkas om och omförpackas inte ersättas med ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till den här förordningen förrän den 1 juni 2017.

7.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 31.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 får säkerhetsdatablad för blandningar som har tillhandahållits en mottagare minst en gång före den 1 december 2010 fortsätta att användas fram till den 30 november 2012 och behöver inte uppfylla kraven i bilaga I till den här förordningen förrän den 30 november 2012.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA II

KRAV AVSEENDE SAMMANSTÄLLNINGEN AV SÄKERHETSDATABLAD

DEL A

0.1   Inledning

0.1.1

I den här bilagan fastställs de krav som leverantören ska uppfylla vid sammanställning av säkerhetsdatablad som tillhandahålls för ett ämne eller en blandning i enlighet med artikel 31.

0.1.2

Informationen i säkerhetsdatabladet ska överensstämma med informationen i kemikaliesäkerhetsrapporten, om en sådan krävs. Om en kemikaliesäkerhetsrapport har utarbetats ska de relevanta exponeringsscenarierna ingå i en bilaga till säkerhetsdatabladet.

0.2   Allmänna krav för sammanställning av säkerhetsdatablad

0.2.1

Säkerhetsdatabladet ska göra det möjligt för användarna att vidta nödvändiga åtgärder till skydd för människors hälsa och säkerheten på arbetsplatsen och till skydd för miljön. Den som utarbetar ett säkerhetsdatablad ska ta hänsyn till att det måste innehålla information om ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortskaffas på ett säkert sätt.

0.2.2

Informationen i säkerhetsdatabladen ska också uppfylla kraven i rådets direktiv 98/24/EG. Säkerhetsdatabladen ska i synnerhet ge arbetsgivarna möjlighet att avgöra om det förekommer några farliga kemiska agens på arbetsplatsen och bedöma alla risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som kan uppstå vid användningen.

0.2.3

Informationen i säkerhetsdatabladet ska vara kortfattad och tydlig. Säkerhetsdatabladet ska utarbetas av en kompetent person som ska ta hänsyn till användarkretsens särskilda behov och kunskap, i den mån dessa är kända. Leverantörer av ämnen och blandningar ska försäkra sig om att de kompetenta personerna har genomgått lämplig utbildning inklusive fortbildning.

0.2.4

Språket i säkerhetsdatabladen ska vara enkelt, tydligt och exakt, utan jargong och förkortningar. Man får inte använda angivelser av typen ’kan vara farligt’, ’påverkar inte hälsan’, ’säker vid de flesta användningsförhållanden’, ’ofarligt’ eller andra angivelser som anger att ämnena eller blandningarna inte är farliga, och inte heller andra angivelser som är oförenliga med klassificeringen av ämnena eller blandningarna.

0.2.5

Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes ska anges på första sidan. När ett säkerhetsdatablad har omarbetats och mottagarna har fått den nya versionen ska de i säkerhetsdatabladets avsnitt 16 göras uppmärksamma på ändringarna, om dessa ändringar inte har angetts på annan plats i säkerhetsdatabladet. Datum för sammanställningen, angivet som ’Omarbetning: (datum)’, och versionnummer, omarbetningsnummer, datum för när den nya versionen ersätter den gamla eller annan angivelse av vilken version som ersätts, ska anges på första sidan.

0.3   Säkerhetsdatabladets format

0.3.1

Ett säkerhetsdatablad är inte ett dokument med en viss längd. Säkerhetsdatabladets längd ska stå i proportion till ämnets eller blandningens farlighet och den information som finns tillgänglig.

0.3.2

Alla sidor av ett säkerhetsdatablad, inklusive eventuella bilagor, ska vara numrerade och det ska framgå hur långt säkerhetsdatabladet är (t.ex. ’sidan 1 av 3’) eller om det finns fler sidor (t.ex. ’Fortsätter på nästa sida’ eller ’Slut på dokumentet’).

0.4   Säkerhetsdatabladets innehåll

Den information som krävs enligt denna bilaga ska ingå i säkerhetsdatabladet, om den är relevant och finns tillgänglig, i de avsnitt som anges i del B. Säkerhetsdatabladet får inte innehålla tomma avsnitt.

0.5   Andra informationskrav

Det kan i vissa fall vara nödvändigt att lägga till relevant och tillgänglig information i berörda avsnitt med tanke på ämnenas och blandningarnas många olika egenskaper.

0.6   Enheter

De måttenheter som anges i rådets direktiv 80/181/EEG (1) ska användas.

0.7   Särskilda fall

Säkerhetsdatablad ska även krävas för de särskilda fall som anges i avsnitt 1.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för vilka gäller avvikelser från märkningskraven.

1    AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

I detta avsnitt anges hur ämnet eller blandningen ska betecknas och hur man i säkerhetsdatabladet ska ange relevanta identifierade användningar, namnet på leverantören av ämnet eller blandningen och kontaktuppgifterna för leverantören av ämnet eller blandningen inklusive en kontakt för nödsituationer.

1.1   Produktbeteckning

När det gäller ämnen ska produktbeteckningen anges i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 och så som den anges på märkningen på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där ämnet släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.

För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska produktbeteckningen överensstämma med den som används vid registreringen, och det registreringsnummer som tilldelats enligt artikel 20.3 i denna förordning ska också anges.

Utan att det påverkar de skyldigheter för nedströmsanvändare som anges i artikel 39 i denna förordning får en leverantör som är distributör eller nedströmsanvändare utelämna den del av registreringsnumret som avser den enskilda registranten i ett gemensamt inlämnande, under förutsättning att

a)

den leverantören åtar sig ansvaret för att på begäran för tillsynsändamål lämna ut det fullständiga registreringsnumret eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, för att vidarebefordra begäran till sin leverantör, i enlighet med led b, och

b)

den leverantören lämnar ut det fullständiga registreringsnumret till den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för tillsyn (nedan kallad tillsynsmyndigheten) inom sju dagar från en begäran som leverantören mottagit direkt från tillsynsmyndigheten eller som vidarebefordrats av leverantörens mottagare, eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, vidarebefordrar begäran till sin leverantör inom sju dagar efter begäran och samtidigt underrättar tillsynsmyndigheten om detta.

För blandningar ska handelsnamn eller beteckning anges i enlighet med artikel 10.2.1 i direktiv 1999/45/EG.

Ett enda säkerhetsdatablad kan användas för mer än ett ämne eller mer än en blandning, om informationen i det säkerhetsdatabladet uppfyller kraven i denna bilaga för varje ämne eller blandning.

Andra identifieringssätt

Andra namn eller synonymer som ämnet är märkt med eller som det är allmänt känt under, t.ex. alternativa namn, siffror, företagets produktkod eller andra unika identitetsbeteckningar, kan anges.

1.2   Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Som minimum ska man ange de identifierade användningar som är relevanta för mottagarna av ämnet eller blandningen. Det ska göras i form av en kort beskrivning av den funktion som ämnet eller blandningen avses ha, exempelvis ’flamskydd’ eller ’antioxidant’.

De användningar som leverantören avråder från och skälen till detta ska anges i tillämpliga fall. Det behöver inte vara en fullständig förteckning.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet överensstämma med de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och de exponeringsscenarier från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

1.3   Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantören ska anges, oberoende av om det är tillverkaren, importören, enda representanten, nedströmsanvändaren eller distributören. Leverantörens fullständiga adress och telefonnummer ska anges samt e-postadress för en behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet.

Om leverantören inte är etablerad i den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden och leverantören har utsett en person som är ansvarig i den medlemsstaten, ska dessutom fullständig adress och telefonnummer till den ansvariga personen anges.

För registranter ska informationen överensstämma med den information om tillverkarens eller importörens identitet som lämnats i registreringsunderlaget.

Om en enda representant har utsetts kan det också lämnas upplysningar om tillverkaren eller formuleraren utanför gemenskapen.

1.4   Telefonnummer för nödsituationer

Det ska finnas hänvisningar till informationstjänster vid nödsituationer. Om det finns ett officiellt rådgivande organ (som kan vara det organ som ska ta emot uppgifter i hälsofrågor enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 1272/2008 och artikel 17 i direktiv 1999/45/EG) i den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden behöver bara dess telefonnummer anges. Om dessa tjänster av någon anledning inte alltid är tillgängliga, t.ex. på grund av begränsade öppettider, eller om det finns begränsningar när det gäller vissa typer av information, ska detta tydligt framgå.

2    AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av ämnets eller blandningens farliga egenskaper samt tillämplig varningsinformation.

2.1   Klassificering av ämnet eller blandningen

För ämnen ska den klassificering som följer av tillämpningen av klassificeringsreglerna i förordning (EG) nr 1272/2008 anges. Om leverantören har anmält uppgifter om ämnet till klassificerings- och märkningsregistret i enlighet med artikel 40 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska klassificeringen i säkerhetsdatabladet vara densamma som den klassificering som lämnats till registret.

Klassificeringen av ämnet enligt rådets direktiv 67/548/EG ska också anges.

För blandningar ska den klassificering som följer av tillämpningen av klassificeringsreglerna i direktiv 1999/45/EG anges. Om blandningen inte uppfyller kriterierna för klassificering enligt direktiv 1999/45/EG ska detta klart anges. Information om ämnena i blandningen ska lämnas i avsnitt 3.2.

Om klassificeringen, inklusive faroangivelserna och R-fraserna, inte är fullständigt angiven ska det hänvisas till avsnitt 16 där varje klassificering, inklusive faroangivelse och R-fras, ska anges i fulltext.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna ska anges i enlighet med avsnitten 9–12 i säkerhetsdatabladet, på ett sådant sätt att personer utan expertkunskaper ska kunna identifiera ämnets eller blandningens farliga egenskaper.

2.2   Märkningsuppgifter

För ämnen ska, på grundval av klassificeringen, minst följande uppgifter, som finns på etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, anges: faropiktogram, signalord, faroangivelser och skyddsangivelser. En grafisk återgivning av det fullständiga faropiktogrammet i svart-vitt eller en grafisk återgivning av enbart symbolen kan ersätta det piktogram i färg som föreskrivs i förordning (EG) nr 1272/2008.

För blandningar ska, på grundval av klassificeringen, åtminstone de symboler, farobeteckningar, riskfraser och skyddsanvisningar som finns på etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1999/45 anges: Symbolen kan vara i form av en grafisk återgivning i svart-vitt av symbolen.

För ämnen ska man ange de tillämpliga märkningsuppgifterna i enlighet med artikel 25 och artikel 32.6 i förordning (EG) nr 1272/2008, och för blandningar ska man ange de tillämpliga märkningsuppgifterna i enlighet med avsnitt A och B i bilaga V till direktiv 1999/45/EG.

2.3   Andra faror

Det ska anges om ämnet eller blandningen uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII.

Information ska lämnas om andra faror som inte föranleder klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens farlighet i stort, såsom luftföroreningar i samband med härdning eller bearbetning, dammbildning, fara för dammexplosion, korssensibilisering, kvävningsrisk, förfrysningsrisk, kraftig inverkan på lukt eller smak eller på miljön, exempelvis faror för jordlevande organismer eller potential att fotokemiskt bilda marknära ozon.

3    AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av den kemiska identiteten för ämnets eller blandningens beståndsdelar, inklusive föroreningar och stabiliseringsmedel, enligt vad som anges nedan. Relevant och tillgänglig säkerhetsinformation om ytkemi ska lämnas.

3.1   Ämnen

Den kemiska identiteten för ämnets huvudbeståndsdel ska anges med åtminstone produktbeteckningen eller något av de andra sätt att identifiera ämnet som nämns i avsnitt 1.1.

Den kemiska identiteten för alla föroreningar, stabiliseringsmedel eller andra enskilda beståndsdelar än huvudbeståndsdelen som i sig är klassificerade och bidrar till klassificeringen av ämnet, ska anges på följande sätt:

a)

Produktbeteckningen i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1272/2008.

b)

Om produktbeteckningen inte är tillgänglig, ett av de andra namnen (trivialnamn, handelsnamn, förkortning) eller identifieringsnumren.

Leverantörer av ämnen kan också välja att ange alla beståndsdelar, även de som inte är klassificerade.

Detta avsnitt kan också användas för att lämna information om multikomponentämnen.

3.2   Blandningar

Produktbeteckning, om den är tillänglig, koncentration eller koncentrationsintervall och klassificering ska anges för åtminstone alla de ämnen som avses i avsnitt 3.2.1 eller 3.2.2. Leverantörer av ämnen kan också välja att ange alla ämnen i blandningen, även ämnen som inte uppfyller kriterierna för klassificering. Denna information ska göra det möjligt för mottagaren att lätt identifiera de farliga egenskaperna hos ämnena i blandningen. Själva blandningens farliga egenskaper ska anges i avsnitt 2.

Koncentrationerna av ämnena i en blandning ska beskrivas på något av följande sätt:

a)

Exakt viktprocent eller volymprocent i fallande ordning, om det är tekniskt möjligt.

b)

Intervall av viktprocent eller volymprocent i fallande ordning, om det är tekniskt möjligt.

När procentintervall används ska man i beskrivningen av hälso- och miljöfarorna ange effekterna av den högsta koncentrationen för varje beståndsdel.

Om effekterna av blandningen som helhet föreligger ska denna information lämnas i avsnitt 2.

Om användning av ett alternativt kemiskt namn har tillåtits i enlighet med artikel 15 i direktiv 1999/45/EG eller artikel 24 i förordning (EG) nr 1272/2008, får detta namn användas.

3.2.1

För en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med direktiv 1999/45/EG ska följande ämnen anges, med uppgift om koncentration eller koncentrationsintervall i blandningen:

a)

Ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt direktiv 67/548/EEG och ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att information som uppfyller klassificeringskriterierna i den förordningen har gjorts tillgänglig för leverantören av blandningen, om dessa ämnen ingår i koncentrationer som är lika med eller högre än den lägsta av följande:

i)

De tillämpliga koncentrationer som anges i tabellen i artikel 3.3 i direktiv 1999/45/EG.

ii)

De specifika koncentrationsgränserna enligt del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

iii)

Om en M-faktor anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, det allmänna gränsvärdet för beaktande i tabell 1.1 i bilaga I till den förordningen, justerat med hjälp av den beräkning som anges i avsnitt 4.1 i bilaga I till den förordningen.

iv)

De koncentrationsgränser som anges i del B i bilaga II till direktiv 1999/45/EG.

v)

De koncentrationsgränser som anges i del B i bilaga III till direktiv 1999/45/EG.

vi)

De koncentrationsgränser som anges i bilaga V till direktiv 1999/45/EG.

vii)

De specifika koncentrationsgränser som lämnats till det klassificerings- och märkningsregister som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

viii)

Om en M-faktor har lämnats till det klassificerings- och märkningsregister som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, det allmänna gränsvärdet för beaktande i tabell 1.1 i bilaga I till den förordningen, justerat med hjälp av den beräkning som anges i avsnitt 4.1 i bilaga I till den förordningen.

b)

Ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen och som inte redan omfattas av led a.

c)

Ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande i enlighet med kriterierna i bilaga XIII, eller ämnen som av andra skäl än de farliga egenskaper som avses i led a har uppförts på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1, om koncentrationen för ett enskilt ämne är minst 0,1 %.

3.2.2

För en blandning som inte uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med direktiv 1999/45/EG ska ämnen som förekommer i en individuell koncentration som är lika med eller högre än följande koncentrationer anges, med uppgift om koncentration eller koncentrationsintervall:

a)

1 viktprocent i icke gasformiga blandningar och 0,2 volymprocent i gasformiga blandningar för

i)

ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt direktiv 67/548/EEG och ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att information som uppfyller klassificeringskriterierna i den förordningen har gjorts tillgänglig för leverantören av blandningen, eller

ii)

ämnen som har tilldelats gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

b)

0,1 viktprocent för ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska i enlighet med kriterierna i bilaga XIII eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande i enlighet med kriterierna i bilaga XIII, eller ämnen som av andra skäl än de faror som avses i led a har uppförts på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1.

3.2.3

För de ämnen som anges i avsnitt 3.2 ska klassificeringen i enlighet med direktiv 67/548/EEG anges, inklusive farobeteckning, farokoder och R-fraser. Man ska också ange vilken klassificering ämnet har enligt förordning (EG) nr 1272/2008, inklusive koderna för faroklass och kategori enligt tabell 1.1 i bilaga VI till den förordningen, samt vilka faroangivelser som tilldelats med hänsyn till fysikalisk farlighet, farlighet för människors hälsa och farlighet för miljön, under förutsättning att information som uppfyller klassificeringskriterierna i den förordningen har gjorts tillgänglig för leverantören av blandningen. Faroangivelsernas och R-frasernas fullständiga lydelse behöver inte skrivas ut i detta avsnitt, utan det räcker att ange koderna för dem. Om deras fullständiga lydelse inte är angiven, ska det ges en hänvisning till avsnitt 16, där den fullständiga ordalydelsen av varje relevant faroangivelse och R-fras ska anges. Om ämnet inte uppfyller klassificeringskriterierna ska skälet till att ämnet upptas i avsnitt 3.2 anges, exempelvis ’ej klassificerat vPvB-ämne’ eller ’ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen’.

3.2.4

För de ämnen som anges i avsnitt 3.2 ska man lämna namnet och det registreringsnummer, om det finns tillgängligt, som tilldelats enligt artikel 20.3 i denna förordning.

Utan att det påverkar de skyldigheter för nedströmsanvändare som anges i artikel 39 i denna förordning får leverantören av blandningen utelämna den del av registreringsnumret som avser den enskilda registranten i ett gemensamt inlämnande, under förutsättning att

a)

den leverantören åtar sig ansvaret för att på begäran för tillsynsändamål lämna ut det fullständiga registreringsnumret eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, för att vidarebefordra begäran till sin leverantör, i enlighet med led b, och

b)

den leverantören lämnar ut det fullständiga registreringsnumret till den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för tillsyn (nedan kallad tillsynsmyndigheten) inom sju dagar från en begäran som leverantören mottagit direkt från tillsynsmyndigheten eller som vidarebefordrats av leverantörens mottagare, eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, vidarebefordrar begäran till sin leverantör inom sju dagar efter begäran och samtidigt underrättar tillsynsmyndigheten om detta.

Om EG-numret är känt ska det anges i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008. Om CAS-numret och IUPAC-namnet är kända kan de också lämnas.

För ämnen som i enlighet med artikel 15 i direktiv 1999/45/EG eller artikel 24 i förordning (EG) nr 1272/2008 är angivna i detta avsnitt med ett alternativt kemiskt namn behöver man inte ange registreringsnummer, EG-nummer och andra kemiska identitetsbeteckningar.

4    AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska den inledande behandlingen beskrivas på ett sådant sätt att en person som saknar utbildning i ämnet kan förstå och tillämpa den utan avancerad utrustning och utan tillgång till ett stort urval av läkemedel. Det ska framgå av anvisningarna om det krävs medicinsk behandling och hur brådskande det är.

4.1   Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.1.1

Anvisningar för första hjälpen ska lämnas utifrån relevanta exponeringsvägar. Texten ska delas upp med angivande av förfarandet för varje exponeringsväg, t.ex. inandning, hudkontakt, ögonkontakt och förtäring.

4.1.2

Råd ska ges om huruvida

a)

det krävs omedelbar medicinsk behandling och om fördröjda effekter kan förväntas efter exponering,

b)

den exponerade personen bör flyttas till en plats med frisk luft,

c)

personens kläder och skor bör tas av och tas om hand, och

d)

personer som ger första hjälpen bör använda skyddsutrustning.

4.2   De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det ska ges kortfattad information om de viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda, av exponering.

4.3   Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

I förekommande fall ska information lämnas om kliniska tester och medicinsk övervakning av fördröjda effekter, specifik information om motgifter (om de är kända) och kontraindikationer.

För vissa ämnen eller blandningar kan det vara viktigt att påpeka att särskilda hjälpmedel ska finnas på arbetsplatsen för omedelbar specialbehandling.

5    AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det anges vad som krävs för att bekämpa en brand som orsakats av ämnet eller blandningen eller som uppstår i dess närhet.

5.1   Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Information om lämpligt släckmedel ska lämnas.

Olämpliga släckmedel:

Det ska anges om något släckmedel är olämpligt i en viss situation där ämnet eller blandningen ingår.

5.2   Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Information ska lämnas om den fara som ämnet eller blandningen kan medföra, exempelvis farliga förbränningsprodukter som bildas när ämnet eller blandningen brinner, i form av upplysningar av typen ’kan bilda giftig kolmonoxidgas vid brand’ eller ’bildar svaveloxider och kväveoxider vid förbränning’.

5.3   Råd till brandbekämpningspersonal

Det ska ges råd om skyddsåtgärder vid brandbekämpning, t.ex. ’kyl behållarna med vattenspray’, och om särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal, t.ex. skyddsskor, overaller, skyddshandskar, ögon- och ansiktsskydd samt andningsapparatur.

6    AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla rekommendationer om tillämpliga åtgärder vid spill, läckage eller utsläpp och om hur man förhindrar eller minimerar de skadliga effekterna på personer, egendom och miljö. Det ska göras åtskillnad mellan åtgärder vid stort och litet spill, om spillvolymen har väsentlig betydelse för faran. Om det enligt förfarandena för inneslutning och återvinning behövs flera olika metoder ska dessa anges i säkerhetsdatabladet.

6.1   Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1   För annan personal än räddningspersonal

Det ska ges råd med avseende på oavsiktligt spill och utsläpp av ämnet eller beredningen, t.ex. om

a)

lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel,

b)

avlägsnande av antändningskällor, tillgång till tillfredsställande ventilation, begränsning av damm, och

c)

åtgärder vid nödsituationer, t.ex. att man måste utrymma det farliga området eller rådgöra med en expert.

6.1.2   För räddningspersonal

Det ska ges råd om lämpligt material för personlig skyddsklädsel (t.ex. ’lämpligt: butylen’ eller ’olämpligt: PVC’).

6.2   Miljöskyddsåtgärder

Det ska ges råd om miljöskyddsåtgärder i händelse av oavsiktligt spill och utsläpp av ämnet eller beredningen, t.ex. för att förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

6.3   Metoder och material för inneslutning och sanering

6.3.1

Det ska ges råd om hur man innesluter spill. Lämplig inneslutningsteknik kan omfatta något av följande:

a)

Invallning, övertäckning av avlopp.

b)

Tätning.

6.3.2

Det ska ges anvisningar om sanering efter spill. Lämpliga saneringsmetoder kan vara någon eller några av följande:

a)

Neutralisering.

b)

Dekontaminering.

c)

Adsorberande material.

d)

Rengöring.

e)

Uppsugning.

f)

Nödvändig utrustning för inneslutning/sanering (bl.a. gnistfria verktyg och gnistfri utrustning).

6.3.3

All tänkbar information om spill och utsläpp ska lämnas, även råd avseende olämplig inneslutnings- eller saneringsteknik, i form av angivelser som ’Använd aldrig …’.

6.4   Hänvisning till andra avsnitt

I förekommande fall ska hänvisning göras till avsnitten 8 och 13.

7    AVSNITT 7: Hantering och lagring

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges råd om metoder för säker hantering. Tonvikten ska läggas på skyddsåtgärder som är lämpliga för de identifierade användningar som avses i avsnitt 1.2 och för ämnets eller blandningens specifika egenskaper.

Informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska hänföra sig till skyddet för människors hälsa, säkerheten och miljön. Uppgifterna ska hjälpa arbetsgivaren att utforma arbetsmetoderna och organisationen i enlighet med artikel 5 i direktiv 98/24/EG och artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet överensstämma med informationen om de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och med de exponeringsscenarier över riskbegränsning från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

Utöver informationen i detta avsnitt finns det också relevant information i avsnitt 8.

7.1   Försiktighetsmått för säker hantering

7.1.1

Det ska ges rekommendationer om hur man

a)

säkerställer en säker hantering av ämnet eller blandningen, t.ex. inneslutning samt åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm,

b)

förhindrar hantering av oförenliga ämnen och blandningar, och

c)

minskar utsläpp av ämnet eller blandningen i naturen, t.ex. genom att undvika spill och förhindra att produkten når avlopp.

7.1.2

Det ska lämnas allmänna råd om hygien på arbetsplatsen, t.ex.

a)

att inte äta, dricka och röka på arbetsområdet,

b)

att tvätta händerna efter användning, och

c)

att ta av sig förorenade kläder och skyddsutrustning innan man kommer till ett område där måltider intas.

7.2   Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

De råd som ges ska överensstämma med de fysikaliska och kemiska egenskaper som beskrivs i avsnitt 9 i säkerhetsdatabladet. Vid behov ska det ges råd om särskilda krav avseende lagring, t.ex. följande:

a)

Hur man hanterar risker förknippade med

i)

explosionsfarliga omgivningar,

ii)

korrosiva förhållanden,

iii)

brandfara,

iv)

oförenliga ämnen eller blandningar,

v)

avdunstning, och

vi)

potentiella antändningskällor (inklusive elektrisk utrustning).

b)

Hur man begränsar effekterna av

i)

väderförhållanden,

ii)

lufttryck,

iii)

temperatur,

iv)

solljus,

v)

fuktighet och

vi)

vibration.

c)

Hur man bibehåller ämnet eller blandningen i oförändrat skick genom användning av

i)

stabilisatorer och

ii)

antioxidanter.

d)

Andra råd, t.ex. om

i)

ventilationskrav,

ii)

särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl (inklusive skyddsväggar och ventilation),

iii)

kvantitetsgränser vid lagring (vid behov), och

iv)

kompatibla förpackningar.

7.3   Specifik slutanvändning

När det gäller ämnen och blandningar som är avsedda för specifika slutanvändningar, ska rekommendationerna ha anknytning till de identifierade användningar som avses i avsnitt 1.2 samt vara detaljerade och praktiskt genomförbara. Om ett exponeringsscenario bifogas ska man hänvisa till detta eller lämna den information som krävs enligt avsnitten 7.1 och 7.2. Om en aktör i distributionskedjan har gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen, räcker det att säkerhetsdatabladet och exponeringsscenarierna överensstämmer med kemikaliesäkerhetsrapporten för blandningen, i stället för med kemikaliesäkerhetsrapporterna för varje ämne i blandningen. Om det finns industri- eller sektorsspecifik vägledning kan man hänvisa till den (med angivande av källa och utgivningsdatum).

8    AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges en beskrivning av tillämpliga gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och nödvändiga riskhanteringsåtgärder.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet överensstämma med informationen om de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och med de exponeringsscenarier utvisande kontroll av risk från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

8.1   Kontrollparametrar

8.1.1

När sådana finns tillgängliga ska följande nationella gränsvärden, inklusive den rättsliga grunden för vart och ett av dem, som gäller i den medlemsstat där säkerhetsdatabladet tillhandahålls anges för ämnet eller för varje ämne i en blandning. När gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen anges ska den kemiska identiteten i enlighet med avsnitt 3 användas.

8.1.1.1

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen som motsvarar gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen i enlighet med direktiv 98/24/EG, inklusive sådana anmärkningar som avses i artikel 2.1 i kommissionens beslut 95/320/EG (2).

8.1.1.2

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen som motsvarar gemenskapsgränsvärden i enlighet med direktiv 2004/37/EG, inklusive sådana anmärkningar som avses i artikel 2.1 i beslut 95/320/EG.

8.1.1.3

Övriga nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

8.1.1.4

Nationella biologiska gränsvärden som motsvarar gemenskapens biologiska gränsvärden i enlighet med direktiv 98/24/EG, inklusive sådana anmärkningar som avses i artikel 2.1 i beslut 95/320/EG.

8.1.1.5

Övriga nationella biologiska gränsvärden.

8.1.2

Information ska lämnas om aktuella rekommenderade övervakningsförfaranden, åtminstone för de mest relevanta ämnena.

8.1.3

Om det bildas luftföroreningar när ämnet eller blandningen används på avsett sätt ska man även ange gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och/eller biologiska gränsvärden för dessa.

8.1.4

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport eller om det finns en DNEL enligt avsnitt 1.4 i bilaga I eller en PNEC enligt avsnitt 3.3 i bilaga I, ska DNEL och PNEC för ämnet lämnas för de exponeringsscenarier från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

8.1.5

När s.k. control banding används för att fatta beslut om riskhanteringsåtgärder i samband med viss användning, ska det lämnas tillräcklig information för att möjliggöra effektiv riskhantering. Sammanhanget för och begränsningen med rekommendationen om control banding ska tydligt anges.

8.2   Begränsning av exponeringen

Den information som krävs enligt detta avsnitt ska lämnas, om inte ett exponeringsscenario innehållande samma information bifogas säkerhetsdatabladet.

Om leverantören inte har gjort ett test i enlighet med avsnitt 3 i bilaga XI ska det anges vilka användningsförhållanden som motiverar detta.

Om ett ämne har registrerats som en isolerad intermediär (som används på plats eller transporteras) ska leverantören ange att detta säkerhetsdatablad uppfyller de specifika krav som motiverar registrering i enlighet med artikel 17 eller 18.

8.2.1   Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Beskrivningen av lämpliga tekniska kontrollåtgärder ska anknyta till den eller de identifierade användningar av ämnet eller blandningen som avses i avsnitt 1.2. Denna information ska vara tillräcklig för att arbetsgivaren vid behov ska kunna bedöma vilka risker som ämnet eller blandningen utgör för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i enlighet med artiklarna 4–6 i direktiv 98/24/EG och i enlighet med artiklarna 3–5 i direktiv 2004/37/EG.

Denna information ska komplettera informationen i avsnitt 7.

8.2.2   Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

8.2.2.1

Informationen om användning av personlig skyddsutrustning ska vara förenlig med god arbetsmiljöpraxis tillsammans med andra skyddsåtgärder, inklusive tekniska kontrollåtgärder, ventilation och isolering. Vid behov ska det hänvisas till avsnitt 5 för råd om personlig skyddsutrustning mot brand/kemikalier.

8.2.2.2

Med beaktande av rådets direktiv 89/686/EEG (3) och med hänvisning till relevanta CEN-standarder ska det ges detaljerade anvisningar om vilken utrustning som ger ett tillräckligt och lämpligt skydd, t.ex. följande:

a)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Det ska anges vilken typ av ögonskydd/ansiktsskydd som krävs, på grundval av ämnets eller blandningens farlighet och risken för kontakt, t.ex. skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

b)

Hudskydd

i)

Handskydd

Det ska tydligt anges vilken typ av handskar som ska användas vid hantering av ämnet eller blandningen, på grundval av ämnets eller blandningens farlighet och risken för kontakt samt med hänsyn till storleken på den exponerade hudytan och exponeringstiden, t.ex. följande:

Typ av material och materialets tjocklek.

Normal eller minsta genombrottstid för handskmaterialet.

Vid behov ska ytterligare handskyddsåtgärder anges.

ii)

Annat skydd

Om det är nödvändigt att skydda någon annan kroppsdel än händerna ska det anges vilken typ av och kvalitet på skyddsutrustning som krävs, t.ex. kraghandskar, skyddsskor eller overall, på grundval av ämnets eller blandningens farlighet och risken för kontakt.

Vid behov ska ytterligare hudskyddsåtgärder och särskilda hygieniska åtgärder anges.

c)

Andningsskydd

När det gäller gaser, ångor, dimma eller damm ska det anges vilken typ av skyddsutrustning som ska användas, på grundval av farlighet och exponeringsrisk, t.ex. luftrenande andningsapparater med angivande av lämpligt reningsmaterial (patron eller behållare), lämpliga partikelfilter och masker, eller tryckluftsapparater.

d)

Termisk fara

När man anger vilken skyddsutrustning som ska användas i samband med material som utgör en termisk fara, ska man fästa särskild vikt vid den personliga skyddsutrustningens utformning.

8.2.3   Begränsning av miljöexponeringen

Man ska ge den information som krävs för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapens gällande miljöskyddslagstiftning.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska en sammanfattning av de riskhanteringsåtgärder som behöver vidtas för att på ett lämpligt sätt begränsa miljöns exponering för ämnet lämnas för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

9    AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska empiriska data om ämnet eller blandningen anges, om det är relevant. Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget och/eller i kemikaliesäkerhetsrapporten, när en sådan krävs, och med ämnets eller blandningens klassificering.

9.1   Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Man ska tydligt ange följande egenskaper, och i förekommande fall hänvisa till använda testmetoder och ange tillämpliga måttenheter och/eller referensförhållanden. Om det är relevant för tolkningen av det numeriska värdet ska också bestämningsmetoden anges (t.ex. metoden för bestämning av flampunkt, i öppen eller sluten degel).

a)

Utseende:

Ange ämnets eller blandningens aggregationstillstånd (fast form [med relevant och tillgänglig säkerhetsinformation om partikelstorlek och partikelstorleksfördelning (granulometri) och specifik ytarea om det inte angetts på annan plats i säkerhetsdatabladet], vätska eller gas) och färg vid leveransen.

b)

Lukt:

Om lukten är märkbar ska den beskrivas kortfattat.

c)

Lukttröskel.

d)

pH-värde:

Ange ämnets eller blandningens pH-värde vid leverans eller i vattenlösning. I det senare fallet ska även koncentrationen anges.

e)

Smältpunkt/fryspunkt.

f)

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall.

g)

Flampunkt.

h)

Avdunstningshastighet.

i)

Brandfarlighet (fast form, gas).

j)

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.

k)

Ångtryck.

l)

Ångdensitet.

m)

Relativ densitet.

n)

Löslighet.

o)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.

p)

Självantändningstemperatur.

q)

Sönderfallstemperatur.

r)

Viskositet.

s)

Explosiva egenskaper.

t)

Oxiderande egenskaper.

Om det uppges att en viss egenskap inte är tillämplig eller om det saknas information om en viss egenskap, ska skälen till detta anges.

För att möjliggöra att lämpliga kontrollåtgärder vidtas ska all relevant information om ämnet eller blandningen lämnas. Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget, när registrering krävs.

När det gäller blandningar ska det tydligt anges vilket ämne i blandningen som uppgifterna gäller, om de inte gäller hela blandningen.

9.2   Annan information

Ange vid behov andra fysikaliska och kemiska parametrar, t.ex. blandbarhet, löslighet i fett (lösningsmedel–olja ska specificeras), konduktivitet eller explosionsgrupp. Lämna relevant och tillgänglig säkerhetsinformation om redoxpotential, potential att bilda radikaler samt fotokatalytiska egenskaper.

10    AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges en beskrivning av ämnets eller blandningens stabilitet och risken för farliga reaktioner under särskilda användningsförhållanden och vid utsläpp i miljön, med hänvisning till använda testmetoder om det är relevant. Om det uppges att en viss egenskap inte är tillämplig eller om det saknas information om en viss egenskap, ska skälen till detta anges.

10.1   Reaktivitet

10.1.1

Ämnets eller blandningens reaktionsbenägenhet ska anges. Om det finns specifika testdata för ämnet eller blandningen som helhet ska de anges. Informationen kan dock även baseras på allmänna data om ämnets eller blandningens klass eller grupp, om dessa data på ett korrekt sätt representerar ämnets eller blandningens förväntade farlighet.

10.1.2

Om det saknas data om blandningar, ska data om ämnena i blandningen anges. Vid bestämning av förhållanden som produkten inte är kompatibel med ska det tas hänsyn till de ämnen, behållare och föroreningar som ämnet eller blandningen kan exponeras för under transport, lagring och användning.

10.2   Kemisk stabilitet

Det ska anges om ämnet eller blandningen är stabil eller instabil under normala och förväntade omgivande temperatur- och tryckförhållanden vid lagring och hantering. Alla stabilisatorer som används eller kan behöva användas för att bevara ämnets eller blandningens kemiska stabilitet ska beskrivas. Påverkan på säkerhetsaspekterna av att ämnets eller blandningens fysikaliska tillstånd förändras ska anges.

10.3   Risken för farliga reaktioner

Om det är relevant ska det anges om ämnet eller blandningen kommer att reagera eller polymerisera, och ge upphov till övertryck eller värme eller andra farliga förhållanden. De förhållanden under vilka farliga reaktioner kan förekomma ska beskrivas.

10.4   Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som temperatur, tryck, ljus, stötar, statisk elektricitet, vibrationer eller annan fysikalisk stress som kan orsaka en farlig situation ska anges, i förekommande fall tillsammans med en kortfattad beskrivning av de åtgärder man ska vidta för att hantera risker förknippade med sådana faror.

10.5   Oförenliga material

Grupper av ämnen eller blandningar eller enskilda ämnen, t.ex. vatten, luft, syror, baser eller oxidationsmedel, som ämnet eller blandningen kan reagera med så att en farlig situation uppstår (en explosion, utsöndring av giftiga eller brandfarliga material, frigörande av mycket stark värme m.m.) ska anges, i tillämpliga fall tillsammans med en kortfattad beskrivning av de åtgärder man ska vidta för att hantera risker förknippade med sådana faror.

10.6   Farliga sönderdelningsprodukter

Kända farliga sönderdelningsprodukter och sådana som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning ska anges. Farliga förbränningsprodukter ska anges i avsnitt 5 i säkerhetsdatabladet.

11    AVSNITT 11: Toxikologisk information

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet är huvudsakligen avsett för medicinsk personal, yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet och toxikologer. Det ska ges en kortfattad men fullständig och lättförståelig beskrivning av de skilda toxikologiska (hälso)effekterna och de data som använts för att identifiera effekterna, inklusive, i tillämpliga fall, information om toxikokinetik, metabolism och distribution. Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget och/eller i kemikaliesäkerhetsrapporten, när en sådan krävs, och med ämnets eller blandningens klassificering.

11.1   Information om de toxikologiska effekterna

11.1.1   Ämnen

11.1.1.1

Information ska lämnas om följande faroklasser:

a)

Akut toxicitet.

b)

Frätande/irriterande på huden.

c)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

d)

Luftvägs-/hudsensibilisering.

e)

Mutagenitet i könsceller.

f)

Cancerogenitet.

g)

Reproduktionstoxicitet.

h)

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.

i)

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

j)

Fara vid aspiration.

11.1.1.2

För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska en kort sammanfattning ges av den information som sammanställts enligt bilagorna VII–XI, i förekommande fall med hänvisning till använda testmetoder. För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska informationen också omfatta resultatet av jämförelsen av tillgängliga data med de kriterier som anges i förordning (EG) nr 1272/2008 för CMR-ämnen i kategorierna 1A och 1B, enligt avsnitt 1.3.1 i bilaga I till den här förordningen.

11.1.2   Blandningar

11.1.2.1

Det ska lämnas information om följande effekter:

a)

Akut toxicitet.

b)

Irritation.

c)

Frätande effekt.

d)

Sensibilisering.

e)

Toxicitet vid upprepad dosering.

f)

Cancerogenitet.

g)

Mutagenitet.

h)

Reproduktionstoxicitet.

11.1.2.2

När det gäller hälsoeffekterna av cancerogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet ska det lämnas en klassificering för en viss hälsoeffekt på grundval av en konventionell metod enligt artikel 6.1 a i direktiv 1999/45/EG, och det ska lämnas relevant information om de ämnen som förtecknas i avsnitt 3.

11.1.2.3

När det gäller andra hälsoeffekter ska, om en blandning inte har testats som helhet för en viss hälsoeffekt, information som är relevant för den hälsoeffekten vid behov lämnas om de ämnen som anges i avsnitt 3.

11.1.3.   Information ska lämnas om varje faroklass, indelning eller effekt. Om det anges att ämnet eller blandningen inte har klassificerats med avseende på en viss faroklass, indelning eller effekt, ska det tydligt anges i säkerhetsdatabladet om detta beror på att uppgifter saknas, att det är tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter, att uppgifterna är sådana att det inte går att dra slutsatser eller att uppgifterna är otillräckliga för klassificering. I det senare fallet ska det i säkerhetsdatabladet anges ’kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda’.

11.1.4.   Uppgifterna i detta avsnitt ska gälla ämnet eller blandningen i dess form på marknaden. De relevanta toxikologiska egenskaperna hos det farliga ämnet i en blandning ska också anges om de föreligger, t.ex. LD50, uppskattad akut toxicitet eller LC50.

11.1.5.   Om det finns en stor mängd testdata om ämnet eller blandningen kan man behöva sammanfatta resultaten av de använda kritiska studierna, t.ex. utifrån exponeringsväg.

11.1.6.   Om klassificeringskriterierna för en viss faroklass inte uppfylls ska information som styrker denna slutsats lämnas.

11.1.7   Information om sannolika exponeringsvägar

Information ska lämnas om sannolika exponeringsvägar och ämnets eller blandningens effekter via varje tänkbar exponeringsväg, dvs. förtäring (nedsväljning), inandning eller exponering av hud/ögon. Om hälsoeffekterna inte är kända ska detta anges.

11.1.8   Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Det ska ges en beskrivning av de potentiella negativa hälsoeffekter och symptom som är förknippade med exponering för ämnet eller blandningen och dess beståndsdelar eller de kända biprodukterna. Man ska lämna den information som finns tillgänglig om de symptom som hör ihop med ämnets eller blandningens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper efter exponering. Det ska ges en beskrivning av de första symptomen från låg exponering till kraftig exponering, t.ex. ’Kan ge huvudvärk och yrsel, och leda till svimning eller medvetslöshet. Höga doser kan leda till koma och dödsfall’.

11.1.9   Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Det ska anges om fördröjda eller omedelbara effekter kan förväntas efter korttids- eller långtidsexponering. Information ska också lämnas om akuta och kroniska hälsoeffekter i samband med människors exponering för ämnet eller blandningen. Om humandata saknas ska djurdata sammanfattas med de olika djurslagen tydligt angivna. Det ska anges om toxikologiska data baseras på humandata eller djurdata.

11.1.10   Interaktiva effekter

Information om interaktiva effekter ska lämnas om den är relevant och finns tillgänglig.

11.1.11   Avsaknad av vissa data

Det kan i vissa fall vara omöjligt att ta fram information om ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper. Om det saknas data om ett visst ämne eller en viss blandning kan data om liknande ämnen eller blandningar användas, om de är relevanta, under förutsättning att de berörda liknande ämnena eller blandningarna anges. Om vissa data inte används eller saknas ska detta tydligt anges.

11.1.12   Information om ämnen respektive blandningar

11.1.12.1

Ämnena i en blandning kan interagera med varandra i kroppen och leda till ändrad absorptionshastighet, metabolism och utsöndring. Till följd av detta kan toxiciteten ändras så att blandningens toxicitet skiljer sig från toxiciteten av de ingående ämnena. Det ska tas hänsyn till detta när toxikologisk information lämnas i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet.

11.1.12.2

En klassificering av blandningar som cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ska göras med utgångspunkt i befintlig information om ämnena i blandningen. När det gäller andra effekter på hälsan måste man överväga om koncentrationen av varje ämne är tillräcklig för att bidra till blandningens totala effekter på hälsan. Informationen om de toxiska effekterna ska lämnas för varje ämne, utom i följande fall:

a)

Om samma information föreligger flera gånger ska den anges endast en gång för blandningen som helhet, t.ex. när två ämnen bägge orsakar kräkning och diarré.

b)

Om det är osannolikt att effekterna kommer att uppstå vid de koncentrationer som förekommer, t.ex. vid spädning av ett milt irriterande ämne under en viss koncentration i en icke-irriterande lösning.

c)

Om det saknas information om interaktion mellan ämnena i en blandning ska det inte göras några antaganden, utan i stället ska varje enskilt ämnes hälsoeffekter anges.

11.1.13   Annan information

Annan relevant information om negativa hälsoeffekter ska lämnas även när det inte krävs enligt klassificeringskriterierna.

12    AVSNITT 12: Ekologisk information

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av informationen för att utvärdera ämnets eller blandningens miljöpåverkan vid utsläpp i miljön. I säkerhetsdatabladets avsnitt 12.1–12.6 ska det ges en kort sammanfattning av data, varvid eventuella relevanta testdata ska lämnas, med tydligt angivande av djurslag, medier, enheter, testets varaktighet och testförhållanden. Denna information kan vara till hjälp vid hantering av spill och vid utvärdering av metoder för avfallshantering, kontroll av utsläpp, åtgärder vid oavsiktliga utsläpp samt transport. Om det uppges att en viss egenskap inte är tillämplig eller om det saknas information om en viss egenskap, ska skälen till detta anges.

Information ska lämnas om bioackumulering, persistens och nedbrytbarhet för varje relevant ämne i blandningen, om sådan information finns tillgänglig och är relevant. Information ska även lämnas för farliga omvandlingsprodukter som uppstår vid nedbrytning av ämnen och blandningar.

Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget och/eller i kemikaliesäkerhetsrapporten, när en sådan krävs, och med ämnets eller blandningens klassificering.

12.1   Toxicitet

Information ska lämnas om toxicitet med hjälp av data från tester på vattenlevande och/eller landlevande organismer, om sådan information föreligger. Ange relevanta tillgängliga uppgifter om akut och kronisk toxicitet i vattenmiljö för fisk, skaldjur, alger och andra vattenlevande växter. Lämna även tillgängliga uppgifter om toxiciteten för jordlevande mikro- och makroorganismer och för andra ur miljösynpunkt relevanta organismer, såsom fåglar, bin och växter. Om ämnet eller blandningen har en hämmande inverkan på mikroorganismers aktivitet, ska möjlig påverkan på avloppsreningsverk nämnas.

För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska en sammanfattning av den information som sammanställts enligt bilagorna VII–XI ingå.

12.2   Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet är ämnets eller, när det gäller blandningar, de ingående ämnenas potential att brytas ned i miljön, antingen genom biologisk nedbrytning eller andra processer som oxidation eller hydrolys. Testresultat som är relevanta för att bedöma persistens och nedbrytbarhet ska anges i den mån de föreligger. Om halveringstider för nedbrytning anges måste det framgå om dessa halveringstider avser mineralisering eller primär nedbrytning. Potentialen hos ämnet eller hos vissa ämnen i en blandning att brytas ned i avloppsreningsverk ska också anges.

Där så är möjligt och relevant ska denna information lämnas för varje enskilt ämne i blandningen som ska anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet.

12.3   Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga är den potential som ämnet eller vissa ämnen i en blandning har att ackumuleras i biota och slutligen passera genom näringskedjan. Testresultat som är relevanta för att bedöma bioackumuleringsförmågan ska anges. Fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (Kow) och biokoncentrationsfaktorn (BCF) ska anges, när sådana värden finns tillgängliga.

Där så är möjligt och relevant ska denna information lämnas för varje enskilt ämne i blandningen som ska anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet.

12.4   Rörligheten i jord

Rörligheten i jord är ämnets eller, när det gäller blandningar, beståndsdelarnas potential att med naturlig kraft spridas till grundvattnet eller långt från utsläppsplatsen efter att de har släppts ut i miljön. Potentialen för rörlighet i jord ska anges om den är känd. Information om rörlighet kan bestämmas genom relevanta data om rörligheten, t.ex. studier av adsorption och lakning, känd eller förväntad fördelning i olika delar av miljön eller ytspänning. Koc-värden kan t.ex. uppskattas utifrån fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (Kow). Lakning och rörlighet kan uppskattas utifrån modeller.

Där så är möjligt och relevant ska denna information lämnas för varje enskilt ämne i blandningen som ska anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet.

Om det finns försöksdata ska de i allmänhet gälla före modeller och uppskattningar.

12.5   Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Om en kemikaliesäkerhetsrapport krävs ska resultatet av PBT- och vPvB-bedömningen enligt kemikaliesäkerhetsrapporten ingå.

12.6   Andra skadliga effekter

Information ska lämnas om andra skadliga effekter på miljön, t.ex. omvandling i miljön (exponering), potential att fotokemiskt bilda marknära ozon, ozonnedbrytande potential, hormonstörande potential och/eller potential att bidra till växthuseffekten, om sådan information finns.

13    AVSNITT 13: Avfallshantering

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av informationen om adekvat avfallshantering av ämnet eller blandningen och/eller dess behållare som ett led i arbetet med att fastställa säkra och så miljövänliga avfallshanteringslösningar som möjligt, förenliga med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (4), i den medlemsstat där säkerhetsdatabladet tillhandahålls. Information som är relevant för säkerheten för de personer som hanterar avfall ska lämnas som komplement till den information som ges i avsnitt 8.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport och om det har gjorts en analys av avfallsstadiet ska informationen om avfallshanteringsåtgärder överensstämma med de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och med de exponeringsscenarier från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

13.1   Avfallsbehandlingsmetoder

a)

Behållare och metoder för avfallsbehandling ska anges, inklusive lämpliga metoder för avfallsbehandling av både ämnet eller blandningen och förorenade förpackningar (förbränning, återvinning, deponering osv.).

b)

Fysikaliska/kemiska egenskaper som kan påverka avfallsbehandlingslösningarna ska anges.

c)

Man ska avråda från avledning av avloppsvatten.

d)

I förekommande fall ska särskilda säkerhetsåtgärder anges för de rekommenderade avfallsbehandlingslösningarna.

Det ska hänvisas till relevanta gemenskapsbestämmelser om avfall. Om sådana saknas ska det hänvisas till nationella eller regionala bestämmelser.

14    AVSNITT 14: Transportinformation

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges grundläggande klassificeringsinformation för transport av de ämnen eller blandningar som anges i avsnitt 1, på landsväg, på järnväg, till sjöss, på inre vattenvägar eller med flyg. Om det saknas information eller om informationen inte är relevant ska det anges.

I tillämpliga fall ska det lämnas information om transportklassificeringen enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (5), Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID) (6), Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN) (7) (som alla tre har genomförts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (8)), Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods (IMDG) (9) och Icaos bestämmelser för säker transport av farligt gods med flyg (10).

14.1   UN-nummer

UN-numret (ämnets, blandningens eller varans fyrställiga identifieringsnummer, efter bokstäverna ’UN’) från FN:s modellregelverk ska anges.

14.2   Officiell transportbenämning

Den officiella transportbenämningen från FN:s modellregelverk (UN proper shipping name) ska anges, om den inte har angetts som produktbeteckning i avsnitt 1.1.

14.3   Faroklass för transport

Det ska anges vilken faroklass för transport (och sekundärfaror) som ämnena eller blandningarna har tilldelats enligt den primärfara som de utgör i enlighet med FN:s modellregelverk.

14.4   Förpackningsgrupp

Numret på förpackningsgruppen enligt FN:s modellregelverk ska anges i tillämpliga fall. Numret tilldelas vissa ämnen beroende på hur farliga de är.

14.5   Miljöfaror

Det ska anges om ämnet eller blandningen är miljöfarlig enligt kriterierna i FN:s modellregelverk (IMDG, ADR, RID och ADN) och/eller vattenförorenande enligt IMDG. Om ämnet eller blandningen har tillstånd för, eller är avsett för, transport med tankfartyg på inre vattenvägar ska det anges om ämnet eller blandningen endast är miljöfarlig i tankfartyg enligt ADN.

14.6   Särskilda försiktighetsåtgärder

Information ska lämnas om sådana särskilda försiktighetsåtgärder som användaren bör eller måste följa eller känna till i samband med transport eller befordran såväl inom som utanför användarens område.

14.7   Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Detta avsnitt är endast tillämpligt när last är avsedd för bulktransport enligt följande IMO-instrument: bilaga II till den internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg från 1973, med dess protokoll från 1978 (MARPOL 73/78) (11) samt den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk (IBC-koden) (12).

Produktnamnet ska anges (om annat än det som angetts i avsnitt 1.1) enligt transporthandlingen och i enlighet med det namn som används i förteckningen över produktnamn i kapitel 17 eller 18 i IBC-koden eller senaste utgåvan av IMO:s dokument MEPC.2/Circular (13). Erforderlig fartygstyp och föroreningskategori ska anges.

15    AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska sådan information om föreskrifter lämnas för ämnet eller blandningen som inte har angetts tidigare i säkerhetsdatabladet (t.ex. ska det anges om ämnet eller blandningen omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (14), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (15) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier (16)).

15.1   Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Det ska lämnas information om relevanta gemenskapsbestämmelser när det gäller säkerhet, hälsa och miljö (t.ex. Seveso-kategorier eller ämnen i bilaga I i rådets direktiv 96/82/EG (17)) eller nationell information om ämnets eller blandningens (även de ingående ämnenas) rättsliga status, inklusive råd om vilka åtgärder mottagaren bör vidta till följd av dessa bestämmelser. De berörda medlemsstaternas nationella lagar genom vilka dessa bestämmelser genomförs och andra relevanta nationella åtgärder ska anges i förekommande fall.

Om det ämne eller den blandning som behandlas i säkerhetsdatabladet omfattas av särskilda bestämmelser på gemenskapsnivå som rör hälso- eller miljöskydd (t.ex. tillstånd som lämnas enligt avdelning VII eller begränsningar enligt avdelning VIII) ska dessa bestämmelser återges.

15.2   Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det ska anges om leverantören har gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnet eller blandningen.

16    AVSNITT 16: Annan information

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska sådan information lämnas som är relevant för sammanställningen av säkerhetsdatabladet. Här ska sådan information ingå som inte finns i avsnitten 1–15, inklusive information om omarbetning av säkerhetsdatabladet, t.ex. följande:

a)

Om ett säkerhetsdatablad har omarbetats, tydliga upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående versionen, om sådana inte lämnas på annan plats i säkerhetsdatabladet, med en förklaring av ändringarna vid behov. En leverantör av ett ämne eller en beredning ska tillhandahålla en förklaring av förändringarna på begäran.

b)

En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet.

c)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor.

d)

När det rör sig om blandningar, ska det anges vilken av de metoder för att utvärdera information som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1272/2008 som användes för klassificeringen.

e)

En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser. Den fullständiga ordalydelsen av varje angivelse om de inte finns i avsnitten 2–15.

f)

Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och miljön.

Om en leverantör av en blandning väljer att ange och informera om den klassificering som i enlighet med artikel 31.10 krävs från och med den 1 juni 2015 innan den tillämpas för klassificering och märkning på förpackningen, kan leverantören ta med denna klassificering i detta avsnitt.

DEL B

Säkerhetsdatabladet ska innehålla följande 16 rubriker i enlighet med artikel 31.6 samt de underrubriker som anges, utom när det gäller avsnitt 3 där enbart avsnitt 3.1 eller 3.2 behöver ingå, beroende på vad som är lämpligt:

AVSNITT 1:   Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1

Produktbeteckning

1.2

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4

Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2:   Farliga egenskaper

2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2

Märkningsuppgifter

2.3

Andra faror

AVSNITT 3:   Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1

Ämnen

3.2

Blandningar

AVSNITT 4:   Åtgärder vid första hjälpen

4.1

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5:   Brandbekämpningsåtgärder

5.1

Släckmedel

5.2

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3

Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6:   Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2

Miljöskyddsåtgärder

6.3

Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4

Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7:   Hantering och lagring

7.1

Försiktighetsmått för säker hantering

7.2

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3

Specifik slutanvändning

AVSNITT 8:   Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1

Kontrollparametrar

8.2

Begränsning av exponeringen

AVSNITT 9:   Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2

Annan information

AVSNITT 10:   Stabilitet och reaktivitet

10.1

Reaktivitet

10.2

Kemisk stabilitet

10.3

Risken för farliga reaktioner

10.4

Förhållanden som ska undvikas

10.5

Oförenliga material

10.6

Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11:   Toxikologisk information

11.1

Information om de toxikologiska effekterna

AVSNITT 12:   Ekologisk information

12.1

Toxicitet

12.2

Persistens och nedbrytbarhet

12.3

Bioackumuleringsförmåga

12.4

Rörligheten i jord

12.5

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6

Andra skadliga effekter

AVSNITT 13:   Avfallshantering

13.1

Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14:   Transport information

14.1

UN-nummer

14.2

Officiell transportbenämning

14.3

Faroklass för transport

14.4

Förpackningsgrupp

14.5

Miljöfaror

14.6

Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

AVSNITT 15:   Gällande föreskrifter

15.1

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16:   Annan information”


(1)  EGT L 39, 15.2.1980, s. 40.

(2)  EGT L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(4)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(5)  FN:s ekonomiska kommission för Europa, versionen gäller från och med den 1 januari 2009, ISBN 978-92-1-139131-2.

(6)  Bilaga 1 till tillägg B (Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods) till fördraget om internationell järnvägstrafik, versionen i kraft från och med den 1 januari 2009.

(7)  Reviderad version av den 1 januari 2007.

(8)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 1.

(9)  Internationella sjöfartsorganisationen, 2006 års utgåva, ISBN 978-92-8001–4214–3.

(10)  IATA, 2007–2008 års utgåva.

(11)  MARPOL 73/78 – konsoliderad utgåva 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801–4216–7.

(12)  IBC-koden, 2007 års utgåva, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801–4226–6.

(13)  MEPC.2/Circular, Provisional categorization of liquid substances, version 14; trädde i kraft den 1 januari 2009.

(14)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(15)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(16)  EUT L 204, 31.7.2008, s. 1.

(17)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.


BILAGA II

”BILAGA II

KRAV AVSEENDE SAMMANSTÄLLNINGEN AV SÄKERHETSDATABLAD

DEL A

0.1   Inledning

0.1.1

I den här bilagan fastställs de krav som leverantören ska uppfylla vid sammanställning av säkerhetsdatablad som tillhandahålls för ett ämne eller en blandning i enlighet med artikel 31.

0.1.2

Informationen i säkerhetsdatabladet ska överensstämma med informationen i kemikaliesäkerhetsrapporten, om en sådan krävs. Om en kemikaliesäkerhetsrapport har utarbetats ska de relevanta exponeringsscenarierna ingå i en bilaga till säkerhetsdatabladet.

0.2   Allmänna krav för sammanställning av säkerhetsdatablad

0.2.1

Säkerhetsdatabladet ska göra det möjligt för användarna att vidta nödvändiga åtgärder till skydd för människors hälsa och säkerheten på arbetsplatsen och till skydd för miljön. Den som utarbetar ett säkerhetsdatablad ska ta hänsyn till att det måste innehålla information om ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortskaffas på ett säkert sätt.

0.2.2

Informationen i säkerhetsdatabladen ska också uppfylla kraven i rådets direktiv 98/24/EG. Säkerhetsdatabladen ska i synnerhet ge arbetsgivarna möjlighet att avgöra om det förekommer några farliga kemiska agens på arbetsplatsen och bedöma alla risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som kan uppstå vid användningen.

0.2.3

Informationen i säkerhetsdatabladet ska vara kortfattad och tydlig. Säkerhetsdatabladet ska utarbetas av en kompetent person som ska ta hänsyn till användarkretsens särskilda behov och kunskap, i den mån dessa är kända. Leverantörer av ämnen och blandningar ska försäkra sig om att de kompetenta personerna har genomgått lämplig utbildning inklusive fortbildning.

0.2.4

Språket i säkerhetsdatabladen ska vara enkelt, tydligt och exakt, utan jargong och förkortningar. Man får inte använda angivelser av typen ’kan vara farligt’, ’påverkar inte hälsan’, ’säker vid de flesta användningsförhållanden’, ’ofarligt’ eller andra angivelser som anger att ämnena eller blandningarna inte är farliga, och inte heller andra angivelser som är oförenliga med klassificeringen av ämnena eller blandningarna.

0.2.5

Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes ska anges på första sidan. När ett säkerhetsdatablad har omarbetats och mottagarna har fått den nya versionen ska de i säkerhetsdatabladets avsnitt 16 göras uppmärksamma på ändringarna, om dessa ändringar inte har angetts på annan plats i säkerhetsdatabladet. Datum för sammanställningen, angivet som ’Omarbetning: (datum)’, och versionnummer, omarbetningsnummer, datum för när den nya versionen ersätter den gamla eller annan angivelse av vilken version som ersätts, ska anges på första sidan.

0.3   Säkerhetsdatabladets format

0.3.1

Ett säkerhetsdatablad är inte ett dokument med en viss längd. Säkerhetsdatabladets längd ska stå i proportion till ämnets eller blandningens farlighet och den information som finns tillgänglig.

0.3.2

Alla sidor av ett säkerhetsdatablad, inklusive eventuella bilagor, ska vara numrerade och det ska framgå hur långt säkerhetsdatabladet är (t.ex. ’sidan 1 av 3’) eller om det finns fler sidor (t.ex. ’Fortsätter på nästa sida’ eller ’Slut på dokumentet’).

0.4   Säkerhetsdatabladets innehåll

Den information som krävs enligt denna bilaga ska ingå i säkerhetsdatabladet, om den är relevant och finns tillgänglig, i de avsnitt som anges i del B. Säkerhetsdatabladet får inte innehålla tomma avsnitt.

0.5   Andra informationskrav

Det kan i vissa fall vara nödvändigt att lägga till relevant och tillgänglig information i berörda avsnitt med tanke på ämnenas och blandningarnas många olika egenskaper.

0.6   Enheter

De måttenheter som anges i rådets direktiv 80/181/EEG (1) ska användas.

0.7   Särskilda fall

Säkerhetsdatablad ska även krävas för de särskilda fall i avsnitt 1.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för vilka gäller avvikelser från märkningskraven.

1.    AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

I detta avsnitt anges hur ämnet eller blandningen ska betecknas och hur man i säkerhetsdatabladet ska ange relevanta identifierade användningar, namnet på leverantören av ämnet eller blandningen och kontaktuppgifterna för leverantören av ämnet eller blandningen inklusive en kontakt för nödsituationer.

1.1   Produktbeteckning

Produktbeteckningen ska anges i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 för ämnen och i enlighet med artikel 18.3 a i förordning (EG) nr 1272/2008 för blandningar, och så som den anges på märkningen på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.

För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska produktbeteckningen överensstämma med den som används vid registreringen, och det registreringsnummer som tilldelats enligt artikel 20.3 i denna förordning ska också anges.

Utan att det påverkar de skyldigheter för nedströmsanvändare som anges i artikel 39 i denna förordning får en leverantör som är distributör eller nedströmsanvändare utelämna den del av registreringsnumret som avser den enskilda registranten i ett gemensamt inlämnande, under förutsättning att

a)

den leverantören åtar sig ansvaret för att på begäran för tillsynsändamål lämna ut det fullständiga registreringsnumret eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, för att vidarebefordra begäran till sin leverantör, i enlighet med led b, och

b)

den leverantören lämnar ut det fullständiga registreringsnumret till den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för tillsyn (nedan kallad tillsynsmyndigheten) inom sju dagar från en begäran som leverantören mottagit direkt från tillsynsmyndigheten eller som vidarebefordrats av leverantörens mottagare, eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, vidarebefordrar begäran till sin leverantör inom sju dagar efter begäran och samtidigt underättar tillsynsmyndigheten om detta.

Ett enda säkerhetsdatablad kan användas för mer än ett ämne eller en blandning, om informationen i det säkerhetsdatabladet uppfyller kraven i denna bilaga för varje ämne eller blandning.

Andra identifieringssätt

Andra namn eller synonymer som ämnet är märkt med eller som det är allmänt känt under, t.ex. alternativa namn, siffror, företagets produktkod eller andra unika identitetsbeteckningar, kan anges.

1.2   Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Som minimum ska man ange de identifierade användningar som är relevanta för mottagarna av ämnet eller blandningen. Det ska göras i form av en kort beskrivning av den funktion som ämnet eller blandningen avses ha, exempelvis ’flamskydd’ eller ’antioxidant’.

De användningar som leverantören avråder från och skälen till detta ska anges i tillämpliga fall. Det behöver inte vara en fullständig förteckning.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet överensstämma med de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och de exponeringsscenarier från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

1.3   Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantören ska anges, oberoende av om det är tillverkaren, importören, enda representanten, nedströmsanvändaren eller distributören. Leverantörens fullständiga adress och telefonnummer ska anges samt e-postadress för en behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet.

Om leverantören inte är etablerad i den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden och leverantören har utsett en person som är ansvarig i den medlemsstaten, ska dessutom fullständig adress och telefonnummer till den ansvariga personen anges.

För registranter ska informationen överensstämma med den information om tillverkarens eller importörens identitet som lämnats i registreringsunderlaget.

Om en enda representant har utsetts kan det också lämnas upplysningar om tillverkaren eller formuleraren utanför gemenskapen.

1.4   Telefonnummer för nödsituationer

Det ska finnas hänvisningar till informationstjänster vid nödsituationer. Om det finns ett officiellt rådgivande organ (som kan vara det organ som ska ta emot uppgifter i hälsofrågor enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 1272/2008) i den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden behöver bara dess telefonnummer anges. Om dessa tjänster av någon anledning inte alltid är tillgängliga, t.ex. på grund av begränsade öppettider, eller om det finns begränsningar när det gäller vissa typer av information, ska detta tydligt framgå.

2.    AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av ämnets eller blandningens farliga egenskaper samt tillämplig varningsinformation.

2.1   Klassificering av ämnet eller blandningen

Den klassificering av ämnet eller blandningen som följer av tillämpningen av klassificeringsreglerna i förordning (EG) nr 1272/2008 ska anges. Om leverantören har anmält uppgifter om ämnet till klassificerings- och märkningsregistret i enlighet med artikel 40 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska klassificeringen i säkerhetsdatabladet vara densamma som den klassificering som lämnats till registret.

Om blandningen inte uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 ska detta klart anges.

Information om ämnena i blandningen ska lämnas i avsnitt 3.2.

Om klassificeringen, inklusive faroangivelserna, inte är fullständigt angiven ska det hänvisas till avsnitt 16 där varje klassificering, inklusive faroangivelse, ska anges i fulltext.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna ska anges i enlighet med avsnitten 9–12 i säkerhetsdatabladet, på ett sådant sätt att personer utan expertkunskaper ska kunna identifiera ämnets eller blandningens farliga egenskaper.

2.2   Märkningsuppgifter

På grundval av klassificeringen ska minst följande uppgifter, som finns på etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, tillhandahållas: faropiktogram, signalord, faroangivelser och skyddsangivelser. En grafisk återgivning av det fullständiga faropiktogrammet i svart-vitt eller en grafisk återgivning av enbart symbolen kan ersätta det piktogram i färg som föreskrivs i förordning (EG) nr 1272/2008.

De tillämpliga märkningsuppgifterna i enlighet med artikel 25 och artikel 32.6 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska anges.

2.3   Andra faror

Det ska anges om ämnet eller blandningen uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII.

Information ska lämnas om andra faror som inte föranleder klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens farlighet i stort, såsom luftföroreningar i samband med härdning eller bearbetning, dammbildning, fara för dammexplosion, korssensibilisering, kvävningsrisk, förfrysningsrisk, kraftig inverkan på lukt eller smak eller på miljön, exempelvis faror för jordlevande organismer eller potential att fotokemiskt bilda marknära ozon.

3.    AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av den kemiska identiteten för ämnets eller blandningens beståndsdelar, inklusive föroreningar och stabiliseringsmedel, enligt vad som anges nedan. Relevant och tillgänglig säkerhetsinformation om ytkemi ska lämnas.

3.1   Ämnen

Den kemiska identiteten för ämnets huvudbeståndsdel ska anges med åtminstone produktbeteckningen eller något av de andra sätt att identifiera ämnet som nämns i avsnitt 1.1.

Den kemiska identiteten för alla föroreningar, stabiliseringsmedel eller andra enskilda beståndsdelar än huvudbeståndsdelen som i sig är klassificerade och bidrar till klassificeringen av ämnet, ska anges på följande sätt:

a)

Produktbeteckningen i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1272/2008.

b)

Om produktbeteckningen inte är tillgänglig, ett av de andra namnen (trivialnamn, handelsnamn, förkortning) eller identifieringsnumren.

Leverantörer av ämnen kan också välja att ange alla beståndsdelar, även de som inte är klassificerade.

Detta avsnitt kan också användas för att lämna information om multikomponentämnen.

3.2   Blandningar

Produktbeteckning, koncentration eller koncentrationsintervall och klassificering ska anges för åtminstone alla de ämnen som avses i avsnitt 3.2.1 eller 3.2.2. Leverantörer av ämnen kan också välja att ange alla ämnen i blandningen, även ämnen som inte uppfyller kriterierna för klassificering. Denna information ska göra det möjligt för mottagaren att lätt identifiera de farliga egenskaperna hos ämnena i blandningen. Själva blandningens farliga egenskaper ska anges i avsnitt 2.

Koncentrationerna av ämnena i en blandning ska beskrivas på något av följande sätt:

a)

Exakt viktprocent eller volymprocent i fallande ordning, om det är tekniskt möjligt.

b)

Intervall av viktprocent eller volymprocent i fallande ordning, om det är tekniskt möjligt.

När procentintervall används ska man i beskrivningen av hälso- och miljöfarorna ange effekterna av den högsta koncentrationen för varje beståndsdel.

Om effekterna av blandningen som helhet föreligger ska denna information lämnas i avsnitt 2.

Om användning av ett alternativt kemiskt namn har tillåtits i enlighet med artikel 15 i direktiv 1999/45/EG eller artikel 24 i förordning (EG) nr 1272/2008, får detta namn användas.

3.2.1

För en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 ska följande ämnen anges, med uppgift om koncentration eller koncentrationsintervall i blandningen:

a)

Ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt förordning (EG) nr 1272/2008, om dessa ingår i koncentrationer som är lika med eller högre än den lägsta av någon av följande:

ia)

De allmänna gränsvärdena för beaktande i tabell 1.1 i förordning (EG) nr 1272/2008.

ib)

De allmänna koncentrationsgränserna i del 3–5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 och för fara vid aspiration (avsnitt 3.10 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008) ≥ 10 %.

Förteckning över faroklasser, farokategorier och koncentrationsgränser (inklusive de allmänna gränsvärdena i tabell 1.1 i förordning (EG) nr 1272/2008 och de allmänna koncentrationsgränserna i del 3–5 till den förordningen) som innebär att ett ämne ska förtecknas som ett ämne i en blandning i avsnitt 3.2.

1.1

Faroklass och farokategori

Koncentrationsgräns i %

Akut toxicitet, kategori 1, 2 och 3

≥ 0,1

Akut toxicitet, kategori 4

≥ 1

Frätande/irriterande på huden, kategori 1A, 1B, 1C och 2

≥ 1

Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 och 2

≥ 1

Luftvägs-/hudsensibilisering

≥ 0,1

Mutagenitet i könsceller, kategori 1A och 1B

≥ 0,1

Mutagenitet i könsceller, kategori 2

≥ 1

Cancerogenitet, kategori 1A, 1B och 2

≥ 0,1

Reproduktionstoxicitet, kategori 1A, 1B och 2, och effekter på eller via amning

≥ 0,1

Specifik organtoxicitet (STOT) – enstaka exponering, kategori 1 och 2

≥ 1

Specifik organtoxicitet (STOT) – upprepad exponering, kategori 1 och 2

≥ 1

Fara vid aspiration

≥ 10

Farligt för vattenmiljön – kategori akut 1

≥ 0,1

Farligt för vattenmiljön – kategori kronisk 1

≥ 0,1

Farligt för vattenmiljön – kategori kronisk 2, 3 och 4

≥ 1

Farligt för ozonskiktet

≥ 0,1

ii)

De specifika koncentrationsgränserna enligt del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

iii)

Om en M-faktor anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, det allmänna gränsvärdet för beaktande i tabell 1.1 i bilaga I till den förordningen, justerat med hjälp av den beräkning som anges i avsnitt 4.1 i bilaga I till den förordningen.

vii)

De specifika koncentrationsgränser som lämnats till det klassificerings- och märkningsregister som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

viia)

De koncentrationsgränser som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 1272/2008.

viii)

Om en M-faktor har lämnats till det klassificerings- och märkningsregister som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, det allmänna gränsvärdet för beaktande i tabell 1.1 i bilaga I till den förordningen, justerat med hjälp av den beräkning som anges i avsnitt 4.1 i bilaga I till den förordningen.

b)

Ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen och som inte redan omfattas av led a.

c)

Ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande i enlighet med kriterierna i bilaga XIII, eller ämnen som av andra skäl än de farliga egenskaper som avses i led a har uppförts på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1, om koncentrationen för ett enskilt ämne är minst 0,1 %.

3.2.2

För en blandning som inte uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 ska ämnen som förekommer i en individuell koncentration som är lika med eller högre än följande koncentrationer anges, med uppgift om koncentration eller koncentrationsintervall:

a)

1 viktprocent i icke gasformiga blandningar och 0,2 volymprocent i gasformiga blandningar för

i)

ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt förordning (EG) nr 1272/2008, eller

ii)

ämnen som har tilldelats gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

b)

0,1 viktprocent för ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska i enlighet med kriterierna i bilaga XIII eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande i enlighet med kriterierna i bilaga XIII, eller ämnen som av andra skäl än de faror som avses i led a har uppförts på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1.

3.2.3

För de ämnen som anges i avsnitt 3.2 ska man ange klassificeringen av ämnet i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, inklusive koderna för faroklass och kategori enligt tabell 1.1 i bilaga VI till den förordningen samt de faroangivelser som tilldelats med hänsyn till fysikalisk farlighet, farlighet för människors hälsa och farlighet för miljön. Faroangivelsernas fullständiga lydelse behöver inte skrivas ut i detta avsnitt, utan det räcker att ange koderna för dem. Om deras fullständiga lydelse inte är angiven, ska det ges en hänvisning till avsnitt 16, där den fullständiga ordalydelsen av varje relevant faroangivelse ska anges. Om ämnet inte uppfyller klassificeringskriterierna ska skälet till att ämnet upptas i avsnitt 3.2 anges, exempelvis ’ej klassificerat vPvB-ämne’ eller ’ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen’.

3.2.4

För de ämnen som anges i avsnitt 3.2 ska man lämna namnet och det registreringsnummer, om det finns tillgängligt, som tilldelats enligt artikel 20.3 i denna förordning.

Utan att det påverkar de skyldigheter för nedströmsanvändare som anges i artikel 39 i denna förordning får leverantören av blandningen utelämna den del av registreringsnumret som avser den enskilda registranten i ett gemensamt inlämnande, under förutsättning att

a)

den leverantören åtar sig ansvaret för att på begäran för tillsynsändamål lämna ut det fullständiga registreringsnumret eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, för att vidarebefordra begäran till sin leverantör, i enlighet med led b, och

b)

den leverantören lämnar ut det fullständiga registreringsnumret till den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för tillsyn (nedan kallad tillsynsmyndigheten) inom sju dagar från en begäran som leverantören mottagit direkt från tillsynsmyndigheten eller som vidarebefordrats av leverantörens mottagare, eller, om leverantören inte har tillgång till det fullständiga registreringsnumret, vidarebefordrar begäran till sin leverantör inom sju dagar efter begäran och samtidigt underättar tillsynsmyndigheten om detta.

Om EG-numret är känt ska det anges i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008. Om CAS-numret och IUPAC-namnet är kända kan de också lämnas.

För ämnen som i enlighet med artikel 15 i direktiv 1999/45/EG eller artikel 24 i förordning (EG) nr 1272/2008 är angivna i detta avsnitt med ett alternativt kemiskt namn behöver man inte ange registreringsnummer, EG-nummer och andra kemiska identitetsbeteckningar.

4.    AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska den inledande behandlingen beskrivas på ett sådant sätt att en person som saknar utbildning i ämnet kan förstå och tillämpa den utan avancerad utrustning och utan tillgång till ett stort urval av läkemedel. Det ska framgå av anvisningarna om det krävs medicinsk behandling och hur brådskande det är.

4.1   Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.1.1

Anvisningar för första hjälpen ska lämnas utifrån relevanta exponeringsvägar. Texten ska delas upp med angivande av förfarandet för varje exponeringsväg, t.ex. inandning, hudkontakt, ögonkontakt och förtäring.

4.1.2

Råd ska ges om huruvida

a)

det krävs omedelbar medicinsk behandling och om fördröjda effekter kan förväntas efter exponering,

b)

den exponerade personen bör flyttas till en plats med frisk luft,

c)

personens kläder och skor bör tas av och tas om hand, och

d)

personer som ger första hjälpen bör använda skyddsutrustning.

4.2   De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det ska ges kortfattad information om de viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda, av exponering.

4.3   Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

I förekommande fall ska information lämnas om kliniska tester och medicinsk övervakning av fördröjda effekter, specifik information om motgifter (om de är kända) och kontraindikationer.

För vissa ämnen eller blandningar kan det vara viktigt att påpeka att särskilda hjälpmedel ska finnas på arbetsplatsen för omedelbar specialbehandling.

5.    AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det anges vad som krävs för att bekämpa en brand som orsakats av ämnet eller blandningen eller som uppstår i dess närhet.

5.1   Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Information om lämpligt släckmedel ska lämnas.

Olämpliga släckmedel:

Det ska anges om något släckmedel är olämpligt i en viss situation där ämnet eller blandningen ingår.

5.2   Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Information ska lämnas om den fara som ämnet eller blandningen kan medföra, exempelvis farliga förbränningsprodukter som bildas när ämnet eller blandningen brinner, i form av upplysningar av typen ’kan bilda giftig kolmonoxidgas vid brand’ eller ’bildar svaveloxider och kväveoxider vid förbränning’.

5.3   Råd till brandbekämpningspersonal

Det ska ges råd om skyddsåtgärder vid brandbekämpning, t.ex. ’kyl behållarna med vattenspray’, och om särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal, t.ex. skyddsskor, overaller, skyddshandskar, ögon- och ansiktsskydd samt andningsapparatur.

6.    AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla rekommendationer om tillämpliga åtgärder vid spill, läckage eller utsläpp och om hur man förhindrar eller minimerar de skadliga effekterna på personer, egendom och miljö. Det ska göras åtskillnad mellan åtgärder vid stort och litet spill, om spillvolymen har väsentlig betydelse för faran. Om det enligt förfarandena för inneslutning och återvinning behövs flera olika metoder ska dessa anges i säkerhetsdatabladet.

6.1   Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1   För annan personal än räddningspersonal

Det ska ges råd med avseende på oavsiktligt spill och utsläpp av ämnet eller beredningen, t.ex. om

a)

lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel,

b)

avlägsnande av antändningskällor, tillgång till tillfredsställande ventilation, begränsning av damm, och

c)

åtgärder vid nödsituationer, t.ex. att man måste utrymma det farliga området eller rådgöra med en expert.

6.1.2   För räddningspersonal

Det ska ges råd om lämpligt material för personlig skyddsklädsel (t.ex. ’lämpligt: butylen’ eller ’olämpligt: PVC’).

6.2   Miljöskyddsåtgärder

Det ska ges råd om miljöskyddsåtgärder i händelse av oavsiktligt spill och utsläpp av ämnet eller beredningen, t.ex. för att förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

6.3   Metoder och material för inneslutning och sanering

6.3.1

Det ska ges råd om hur man innesluter spill. Lämplig inneslutningsteknik kan omfatta något av följande:

a)

Invallning, övertäckning av avlopp.

b)

Tätning.

6.3.2

Det ska ges anvisningar om sanering efter spill. Lämpliga saneringsmetoder kan vara någon eller några av följande:

a)

Neutralisering.

b)

Dekontaminering.

c)

Adsorberande material.

d)

Rengöring.

e)

Uppsugning.

f)

Nödvändig utrustning för inneslutning/sanering (bl.a. gnistfria verktyg och gnistfri utrustning).

6.3.3

All tänkbar information om spill och utsläpp ska lämnas, även råd avseende olämplig inneslutnings- eller saneringsteknik, i form av angivelser som ’Använd aldrig …’.

6.4   Hänvisning till andra avsnitt

I förekommande fall ska hänvisning göras till avsnitten 8 och 13.

7.    AVSNITT 7: Hantering och lagring

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges råd om metoder för säker hantering. Tonvikten ska läggas på skyddsåtgärder som är lämpliga för de identifierade användningar som avses i avsnitt 1.2 och för ämnets eller blandningens specifika egenskaper.

Informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska hänföra sig till skyddet för människors hälsa, säkerheten och miljön. Uppgifterna ska hjälpa arbetsgivaren att utforma arbetsmetoderna och organisationen i enlighet med artikel 5 i direktiv 98/24/EG och artikel 5 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/37/EG.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet överensstämma med informationen om de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och med de exponeringsscenarier över riskbegränsning från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

Utöver informationen i detta avsnitt finns det också relevant information i avsnitt 8.

7.1   Försiktighetsmått för säker hantering

7.1.1

Det ska ges rekommendationer om hur man

a)

säkerställer en säker hantering av ämnet eller blandningen, t.ex. inneslutning samt åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm,

b)

förhindrar hantering av oförenliga ämnen och blandningar, och

c)

minskar utsläpp av ämnet eller blandningen i naturen, t.ex. genom att undvika spill och förhindra att produkten når avlopp.

7.1.2

Det ska lämnas allmänna råd om hygien på arbetsplatsen, t.ex.

a)

att inte äta, dricka och röka på arbetsområdet,

b)

att tvätta händerna efter användning, och

c)

att ta av sig förorenade kläder och skyddsutrustning innan man kommer till ett område där måltider intas.

7.2   Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

De råd som ges ska överensstämma med de fysikaliska och kemiska egenskaper som beskrivs i avsnitt 9 i säkerhetsdatabladet. Vid behov ska det ges råd om särskilda krav avseende lagring, t.ex. följande:

a)

Hur man hanterar risker förknippade med

i)

explosionsfarliga omgivningar,

ii)

korrosiva förhållanden,

iii)

brandfara,

iv)

oförenliga ämnen eller blandningar,

v)

avdunstning, och

vi)

potentiella antändningskällor (inklusive elektrisk utrustning).

b)

Hur man begränsar effekterna av

i)

väderförhållanden,

ii)

lufttryck,

iii)

temperatur,

iv)

solljus,

v)

fuktighet och

vi)

vibration.

c)

Hur man bibehåller ämnet eller blandningen i oförändrat skick genom användning av

i)

stabilisatorer och

ii)

antioxidanter.

d)

Andra råd, t.ex. om

i)

ventilationskrav,

ii)

särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl (inklusive skyddsväggar och ventilation),

iii)

kvantitetsgränser vid lagring (vid behov), och

iv)

kompatibla förpackningar.

7.3   Specifik slutanvändning

När det gäller ämnen och blandningar som är avsedda för specifika slutanvändningar, ska rekommendationerna ha anknytning till de identifierade användningar som avses i avsnitt 1.2 samt vara detaljerade och praktiskt genomförbara. Om ett exponeringsscenario bifogas ska man hänvisa till detta eller lämna den information som krävs enligt avsnitten 7.1 och 7.2. Om en aktör i distributionskedjan har gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen, räcker det att säkerhetsdatabladet och exponeringsscenarierna överensstämmer med kemikaliesäkerhetsrapporten för blandningen, i stället för med kemikaliesäkerhetsrapporterna för varje ämne i blandningen. Om det finns industri- eller sektorsspecifik vägledning kan man hänvisa till den (med angivande av källa och utgivningsdatum).

8.    AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges en beskrivning av tillämpliga gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och nödvändiga riskhanteringsåtgärder.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska informationen i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet överensstämma med informationen om de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och med de exponeringsscenarier utvisande kontroll av risk från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

8.1   Kontrollparametrar

8.1.1

När sådana finns tillgängliga ska följande nationella gränsvärden, inklusive den rättsliga grunden för vart och ett av dem, som gäller i den medlemsstat där säkerhetsdatabladet tillhandahålls anges för ämnet eller för varje ämne i en blandning: När gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen anges ska den kemiska identiteten i enlighet med avsnitt 3 användas.

8.1.1.1.

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen som motsvarar gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen i enlighet med direktiv 98/24/EG, inklusive sådana anmärkningar som avses i artikel 2.1 i kommissionens beslut 95/320/EG (2).

8.1.1.2.

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen som motsvarar gemenskapsgränsvärden i enlighet med direktiv 2004/37/EG, inklusive sådana anmärkningar som avses i artikel 2.1 i beslut 95/320/EG.

8.1.1.3.

Övriga nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

8.1.1.4.

Nationella biologiska gränsvärden som motsvarar gemenskapens biologiska gränsvärden i enlighet med direktiv 98/24/EG, inklusive sådana anmärkningar som avses i artikel 2.1 i beslut 95/320/EG.

8.1.1.5.

Övriga nationella biologiska gränsvärden.

8.1.2

Information ska lämnas om aktuella rekommenderade övervakningsförfaranden, åtminstone för de mest relevanta ämnena.

8.1.3

Om det bildas luftföroreningar när ämnet eller blandningen används på avsett sätt ska man även ange gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och/eller biologiska gränsvärden för dessa.

8.1.4

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport eller om det finns en DNEL enligt avsnitt 1.4 i bilaga I eller en PNEC enligt avsnitt 3.3 i bilaga I, ska DNEL och PNEC för ämnet lämnas för de exponeringsscenarier från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

8.1.5

När s.k. control banding används för att fatta beslut om riskhanteringsåtgärder i samband med viss användning, ska det lämnas tillräcklig information för att möjliggöra effektiv riskhantering. Sammanhanget för och begränsningen med rekommendationen om control banding ska tydligt anges.

8.2   Begränsning av exponeringen

Den information som krävs enligt detta avsnitt ska lämnas, om inte ett exponeringsscenario innehållande samma information bifogas säkerhetsdatabladet.

Om leverantören inte har gjort ett test i enlighet med avsnitt 3 i bilaga XI ska det anges vilka användningsförhållanden som motiverar detta.

Om ett ämne har registrerats som en isolerad intermediär (som används på plats eller transporteras) ska leverantören ange att detta säkerhetsdatablad uppfyller de specifika krav som motiverar registrering i enlighet med artikel 17 eller 18.

8.2.1   Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Beskrivningen av lämpliga tekniska kontrollåtgärder ska anknyta till den eller de identifierade användningar av ämnet eller blandningen som avses i avsnitt 1.2. Denna information ska vara tillräcklig för att arbetsgivaren vid behov ska kunna bedöma vilka risker som ämnet eller blandningen utgör för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i enlighet med artiklarna 4–6 i direktiv 98/24/EG och i enlighet med artiklarna 3–5 i direktiv 2004/37/EG.

Denna information ska komplettera informationen i avsnitt 7.

8.2.2   Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

8.2.2.1

Informationen om användning av personlig skyddsutrustning ska vara förenlig med god arbetsmiljöpraxis tillsammans med andra skyddsåtgärder, inklusive tekniska kontrollåtgärder, ventilation och isolering. Vid behov ska det hänvisas till avsnitt 5 för råd om personlig skyddsutrustning mot brand/kemikalier.

8.2.2.2

Med beaktande av rådets direktiv 89/686/EEG (3) och med hänvisning till relevanta CEN-standarder ska det ges detaljerade anvisningar om vilken utrustning som ger ett tillräckligt och lämpligt skydd, t.ex. följande:

a)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Det ska anges vilken typ av ögonskydd/ansiktsskydd som krävs, på grundval av ämnets eller blandningens farlighet och risken för kontakt, t.ex. skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

b)

Hudskydd

i)

Handskydd

Det ska tydligt anges vilken typ av handskar som ska användas vid hantering av ämnet eller blandningen, på grundval av ämnets eller blandningens farlighet och risken för kontakt samt med hänsyn till storleken på den exponerade hudytan och exponeringstiden, t.ex. följande:

Typ av material och materialets tjocklek.

Normal eller minsta genombrottstid för handskmaterialet.

Vid behov ska ytterligare handskyddsåtgärder anges.

ii)

Annat skydd

Om det är nödvändigt att skydda någon annan kroppsdel än händerna ska det anges vilken typ av och kvalitet på skyddsutrustning som krävs, t.ex. kraghandskar, skyddsskor eller overall, på grundval av ämnets eller blandningens farlighet och risken för kontakt.

Vid behov ska ytterligare hudskyddsåtgärder och särskilda hygieniska åtgärder anges.

c)

Andningsskydd

När det gäller gaser, ångor, dimma eller damm ska det anges vilken typ av skyddsutrustning som ska användas, på grundval av farlighet och exponeringsrisk, t.ex. luftrenande andningsapparater med angivande av lämpligt reningsmaterial (patron eller behållare), lämpliga partikelfilter och masker, eller tryckluftsapparater.

d)

Termisk fara

När man anger vilken skyddsutrustning som ska användas i samband med material som utgör en termisk fara, ska man fästa särskild vikt vid den personliga skyddsutrustningens utformning.

8.2.3   Begränsning av miljöexponeringen

Man ska ge den information som krävs för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapens gällande miljöskyddslagstiftning.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport ska en sammanfattning av de riskhanteringsåtgärder som behöver vidtas för att på ett lämpligt sätt begränsa miljöns exponering för ämnet lämnas för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

9.    AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska empiriska data om ämnet eller blandningen anges, om det är relevant. Artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska tillämpas. Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget och/eller i kemikaliesäkerhetsrapporten, när en sådan krävs, och med ämnets eller blandningens klassificering.

9.1   Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Man ska tydligt ange följande egenskaper, och i förekommande fall hänvisa till använda testmetoder och ange tillämpliga måttenheter och/eller referensförhållanden. Om det är relevant för tolkningen av det numeriska värdet ska också bestämningsmetoden anges (t.ex. metoden för bestämning av flampunkt, i öppen eller sluten degel).

a)

Utseende.

Ange ämnets eller blandningens aggregationstillstånd (fast form [med relevant och tillgänglig säkerhetsinformation om partikelstorlek och partikelstorleksfördelning (granulometri) och specifik ytarea om det inte angetts på annan plats i säkerhetsdatabladet], vätska eller gas) och färg vid leveransen.

b)

Lukt.

Om lukten är märkbar ska den beskrivas kortfattat.

c)

Lukttröskel.

d)

pH-värde.

Ange ämnets eller blandningens pH-värde vid leverans eller i vattenlösning. I det senare fallet ska även koncentrationen anges.

e)

Smältpunkt/fryspunkt.

f)

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall.

g)

Flampunkt.

h)

Avdunstningshastighet.

i)

Brandfarlighet (fast form, gas).

j)

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.

k)

Ångtryck.

l)

Ångdensitet.

m)

Relativ densitet.

n)

Löslighet.

o)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.

p)

Självantändningstemperatur.

q)

Sönderfallstemperatur.

r)

Viskositet.

s)

Explosiva egenskaper.

t)

Oxiderande egenskaper.

Om det uppges att en viss egenskap inte är tillämplig eller om det saknas information om en viss egenskap, ska skälen till detta anges.

För att möjliggöra att lämpliga kontrollåtgärder vidtas ska all relevant information om ämnet eller blandningen lämnas. Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget, när registrering krävs.

När det gäller blandningar ska det tydligt anges vilket ämne i blandningen som uppgifterna gäller, om de inte gäller hela blandningen.

9.2   Annan information

Ange vid behov andra fysikaliska och kemiska parametrar, t.ex. blandbarhet, löslighet i fett (lösningsmedel–olja ska specificeras), konduktivitet eller explosionsgrupp. Lämna relevant och tillgänglig säkerhetsinformation om redoxpotential, potential att bilda radikaler samt fotokatalytiska egenskaper.

10.    AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges en beskrivning av ämnets eller blandningens stabilitet och risken för farliga reaktioner under särskilda användningsförhållanden och vid utsläpp i miljön, med hänvisning till använda testmetoder om det är relevant. Om det uppges att en viss egenskap inte är tillämplig eller om det saknas information om en viss egenskap, ska skälen till detta anges.

10.1   Reaktivitet

10.1.1

Ämnets eller blandningens reaktionsbenägenhet ska anges. Om det finns specifika testdata för ämnet eller blandningen som helhet ska de anges. Informationen kan dock även baseras på allmänna data om ämnets eller blandningens klass eller grupp, om dessa data på ett korrekt sätt representerar ämnets eller blandningens förväntade farlighet.

10.1.2

Om det saknas data om blandningar, ska data om ämnena i blandningen anges. Vid bestämning av förhållanden som produkten inte är kompatibel med ska det tas hänsyn till de ämnen, behållare och föroreningar som ämnet eller blandningen kan exponeras för under transport, lagring och användning.

10.2   Kemisk stabilitet

Det ska anges om ämnet eller blandningen är stabil eller instabil under normala och förväntade omgivande temperatur- och tryckförhållanden vid lagring och hantering. Alla stabilisatorer som används eller kan behöva användas för att bevara ämnets eller blandningens kemiska stabilitet ska beskrivas. Påverkan på säkerhetsaspekterna av att ämnets eller blandningens fysikaliska tillstånd förändras ska anges.

10.3   Risken för farliga reaktioner

Om det är relevant ska det anges om ämnet eller blandningen kommer att reagera eller polymerisera, och ge upphov till övertryck eller värme eller andra farliga förhållanden. De förhållanden under vilka farliga reaktioner kan förekomma ska beskrivas.

10.4   Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som temperatur, tryck, ljus, stötar, statisk elektricitet, vibrationer eller annan fysikalisk stress som kan orsaka en farlig situation ska anges, i förekommande fall tillsammans med en kortfattad beskrivning av de åtgärder man ska vidta för att hantera risker förknippade med sådana faror.

10.5   Oförenliga material

Grupper av ämnen eller blandningar eller enskilda ämnen, t.ex. vatten, luft, syror, baser eller oxidationsmedel, som ämnet eller blandningen kan reagera med så att en farlig situation uppstår (en explosion, utsöndring av giftiga eller brandfarliga material, frigörande av mycket stark värme m.m.) ska anges, i tillämpliga fall tillsammans med en kortfattad beskrivning av de åtgärder man ska vidta för att hantera risker förknippade med sådana faror.

10.6   Farliga sönderdelningsprodukter

Kända farliga sönderdelningsprodukter och sådana som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning ska anges. Farliga förbränningsprodukter ska anges i avsnitt 5 i säkerhetsdatabladet.

11.    AVSNITT 11: Toxikologisk information

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet är huvudsakligen avsett för medicinsk personal, yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet och toxikologer. Det ska ges en kortfattad men fullständig och lättförståelig beskrivning av de skilda toxikologiska (hälso)effekterna och de data som använts för att identifiera effekterna, inklusive, i tillämpliga fall, information om toxikokinetik, metabolism och distribution. Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget och/eller i kemikaliesäkerhetsrapporten, när en sådan krävs, och med ämnets eller blandningens klassificering.

11.1   Information om de toxikologiska effekterna

Information ska lämnas om följande faroklasser:

a)

Akut toxicitet.

b)

Frätande/irriterande på huden.

c)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

d)

Luftvägs-/hudsensibilisering.

e)

Mutagenitet i könsceller.

f)

Cancerogenitet.

g)

Reproduktionstoxicitet.

h)

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.

i)

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

j)

Fara vid aspiration.

För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska en kort sammanfattning ges av den information som sammanställts enligt bilagorna VII–XI, i förekommande fall med hänvisning till använda testmetoder. För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska informationen också omfatta resultatet av jämförelsen av tillgängliga data med de kriterier som anges i förordning (EG) nr 1272/2008 för CMR-ämnen i kategorierna 1A och 1B, enligt avsnitt 1.3.1 i bilaga I till den här förordningen.

11.1.1   Information ska lämnas om varje faroklass eller indelning. Om det anges att ämnet eller blandningen inte har klassificerats med avseende på en viss faroklass eller indelning, ska det tydligt anges i säkerhetsdatabladet om detta beror på att uppgifter saknas, att det är tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter, att uppgifterna är sådana att det inte går att dra slutsatser eller att uppgifterna är otillräckliga för klassificering. I det senare fallet ska det i säkerhetsdatabladet anges ’kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda’.

11.1.2   Uppgifterna i detta avsnitt ska gälla ämnet eller blandningen i dess form på marknaden. För en blandning ska data beskriva de toxikologiska egenskaperna hos blandningen som helhet, utom om artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1272/2008 är tillämplig. De relevanta toxikologiska egenskaperna hos det farliga ämnet i en blandning ska också anges om de föreligger, t.ex. LD50, uppskattad akut toxicitet eller LC50.

11.1.3   Om det finns en stor mängd testdata om ämnet eller blandningen kan man behöva sammanfatta resultaten av de använda kritiska studierna, t.ex. utifrån exponeringsväg.

11.1.4   Om klassificeringskriterierna för en viss faroklass inte uppfylls ska information som styrker denna slutsats lämnas.

11.1.5   Information om sannolika exponeringsvägar

Information ska lämnas om sannolika exponeringsvägar och ämnets eller blandningens effekter via varje tänkbar exponeringsväg, dvs. förtäring (nedsväljning), inandning eller exponering av hud/ögon. Om hälsoeffekterna inte är kända ska detta anges.

11.1.6   Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Det ska ges en beskrivning av de potentiella negativa hälsoeffekter och symptom som är förknippade med exponering för ämnet eller blandningen och dess beståndsdelar eller de kända biprodukterna. Man ska lämna den information som finns tillgänglig om de symptom som hör ihop med ämnets eller blandningens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper efter exponering. Det ska ges en beskrivning av de första symptomen från låg exponering till kraftig exponering, t.ex. ’Kan ge huvudvärk och yrsel, och leda till svimning eller medvetslöshet. Höga doser kan leda till koma och dödsfall.’

11.1.7   Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Det ska anges om fördröjda eller omedelbara effekter kan förväntas efter korttids- eller långtidsexponering. Information ska också lämnas om akuta och kroniska hälsoeffekter i samband med människors exponering för ämnet eller blandningen. Om humandata saknas ska djurdata sammanfattas med de olika djurslagen tydligt angivna. Det ska anges om toxikologiska data baseras på humandata eller djurdata.

11.1.8   Interaktiva effekter

Information om interaktiva effekter ska lämnas om den är relevant och finns tillgänglig.

11.1.9   Avsaknad av vissa data

Det kan i vissa fall vara omöjligt att ta fram information om ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper. Om det saknas data om ett visst ämne eller en viss blandning kan data om liknande ämnen eller blandningar användas, om de är relevanta, under förutsättning att de berörda liknande ämnena eller blandningarna anges. Om vissa data inte används eller saknas ska detta tydligt anges.

11.1.10   Blandningar

När det gäller en viss hälsoeffekt ska, om en blandning inte har testats som helhet för sina hälsoeffekter, relevant information lämnas om de ämnen som anges i avsnitt 3.

11.1.11   Information om ämnen respektive blandningar

11.1.11.1

Ämnena i en blandning kan interagera med varandra i kroppen och leda till ändrad absorptionshastighet, metabolism och utsöndring. Till följd av detta kan toxiciteten ändras så att blandningens toxicitet skiljer sig från toxiciteten av de ingående ämnena. Det ska tas hänsyn till detta när toxikologisk information lämnas i detta avsnitt av säkerhetsdatabladet.

11.1.11.2

Man måste överväga om koncentrationen av varje ämne är tillräcklig för att bidra till blandningens totala effekter på hälsan. Informationen om de toxiska effekterna ska lämnas för varje ämne, utom i följande fall:

a)

Om samma information föreligger flera gånger ska den anges endast en gång för blandningen som helhet, t.ex. när två ämnen bägge orsakar kräkning och diarré.

b)

Om det är osannolikt att effekterna kommer att uppstå vid de koncentrationer som förekommer, t.ex. vid spädning av ett milt irriterande ämne under en viss koncentration i en icke-irriterande lösning.

c)

Om det saknas information om interaktion mellan ämnena i en blandning ska det inte göras några antaganden, utan i stället ska varje enskilt ämnes hälsoeffekter anges.

11.1.12   Annan information

Annan relevant information om negativa hälsoeffekter ska lämnas även när det inte krävs enligt klassificeringskriterierna.

12.    AVSNITT 12: Ekologisk information

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av informationen för att utvärdera ämnets eller blandningens miljöpåverkan vid utsläpp i miljön. I säkerhetsdatabladets avsnitt 12.1–12.6 ska det ges en kort sammanfattning av data, varvid eventuella relevanta testdata ska lämnas, med tydligt angivande av djurslag, medier, enheter, testets varaktighet och testförhållanden. Denna information kan vara till hjälp vid hantering av spill och vid utvärdering av metoder för avfallshantering, kontroll av utsläpp, åtgärder vid oavsiktliga utsläpp samt transport. Om det uppges att en viss egenskap inte är tillämplig eller om det saknas information om en viss egenskap, ska skälen till detta anges.

Information ska lämnas om bioackumulering, persistens och nedbrytbarhet för varje relevant ämne i blandningen, om sådan information finns tillgänglig och är relevant. Information ska även lämnas för farliga omvandlingsprodukter som uppstår vid nedbrytning av ämnen och blandningar.

Informationen i detta avsnitt ska överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget och/eller i kemikaliesäkerhetsrapporten, när en sådan krävs, och med ämnets eller blandningens klassificering.

12.1   Toxicitet

Information ska lämnas om toxicitet med hjälp av data från tester på vattenlevande och/eller landlevande organismer, om sådan information föreligger. Ange relevanta tillgängliga uppgifter om akut och kronisk toxicitet i vattenmiljö för fisk, skaldjur, alger och andra vattenlevande växter. Lämna även tillgängliga uppgifter om toxiciteten för jordlevande mikro- och makroorganismer och för andra ur miljösynpunkt relevanta organismer, såsom fåglar, bin och växter. Om ämnet eller blandningen har en hämmande inverkan på mikroorganismers aktivitet, ska möjlig påverkan på avloppsreningsverk nämnas.

För ämnen som omfattas av registreringsplikten ska en sammanfattning av den information som sammanställts enligt bilagorna VII–XI ingå.

12.2   Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet är ämnets eller, när det gäller blandningar, de ingående ämnenas potential att brytas ned i miljön, antingen genom biologisk nedbrytning eller andra processer som oxidation eller hydrolys. Testresultat som är relevanta för att bedöma persistens och nedbrytbarhet ska anges i den mån de föreligger. Om halveringstider för nedbrytning anges måste det framgå om dessa halveringstider avser mineralisering eller primär nedbrytning. Potentialen hos ämnet eller hos vissa ämnen i en blandning att brytas ned i avloppsreningsverk ska också anges.

Där så är möjligt och relevant ska denna information lämnas för varje enskilt ämne i blandningen som ska anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet.

12.3   Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga är den potential som ämnet eller vissa ämnen i en blandning har att ackumuleras i biota och slutligen passera genom näringskedjan. Testresultat som är relevanta för att bedöma bioackumuleringsförmågan ska anges. Fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (Kow) och biokoncentrationsfaktorn (BCF) ska anges, när sådana värden finns tillgängliga.

Där så är möjligt och relevant ska denna information lämnas för varje enskilt ämne i blandningen som ska anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet.

12.4   Rörligheten i jord

Rörligheten i jord är ämnets eller, när det gäller blandningar, beståndsdelarnas potential att med naturlig kraft spridas till grundvattnet eller långt från utsläppsplatsen efter att de har släppts ut i miljön. Potentialen för rörlighet i jord ska anges om den är känd. Information om rörlighet kan bestämmas genom relevanta data om rörligheten, t.ex. studier av adsorption och lakning, känd eller förväntad fördelning i olika delar av miljön eller ytspänning. Koc-värden kan t.ex. uppskattas utifrån fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (Kow). Lakning och rörlighet kan uppskattas utifrån modeller.

Där så är möjligt och relevant ska denna information lämnas för varje enskilt ämne i blandningen som ska anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet.

Om det finns försöksdata ska de i allmänhet gälla före modeller och uppskattningar.

12.5   Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Om en kemikaliesäkerhetsrapport krävs ska resultatet av PBT- och vPvB-bedömningen enligt kemikaliesäkerhetsrapporten ingå.

12.6   Andra skadliga effekter

Information ska lämnas om andra skadliga effekter på miljön, t.ex. omvandling i miljön (exponering), potential att fotokemiskt bilda marknära ozon, ozonnedbrytande potential, hormonstörande potential och/eller potential att bidra till växthuseffekten, om sådan information finns.

13.    AVSNITT 13: Avfallshantering

Detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska innehålla en beskrivning av informationen om adekvat avfallshantering av ämnet eller blandningen och/eller dess behållare som ett led i arbetet med att fastställa säkra och så miljövänliga avfallshanteringslösningar som möjligt, förenliga med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (4), i den medlemsstat där säkerhetsdatabladet tillhandahålls. Information som är relevant för säkerheten för de personer som hanterar avfall ska lämnas som komplement till den information som ges i avsnitt 8.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport och om det har gjorts en analys av avfallsstadiet ska informationen om avfallshanteringsåtgärder överensstämma med de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och med de exponeringsscenarier från kemikaliesäkerhetsrapporten som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

13.1   Avfallsbehandlingsmetoder

a)

Behållare och metoder för avfallsbehandling ska anges, inklusive lämpliga metoder för avfallsbehandling av både ämnet eller blandningen och förorenade förpackningar (förbränning, återvinning, deponering osv.).

b)

Fysikaliska/kemiska egenskaper som kan påverka avfallsbehandlingslösningarna ska anges.

c)

Man ska avråda från avledning av avloppsvatten.

d)

I förekommande fall ska särskilda säkerhetsåtgärder anges för de rekommenderade avfallsbehandlingslösningarna.

Det ska hänvisas till relevanta gemenskapsbestämmelser om avfall. Om sådana saknas ska det hänvisas till nationella eller regionala bestämmelser.

14.    AVSNITT 14: Transportinformation

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska det ges grundläggande klassificeringsinformation för transport av de ämnen eller blandningar som anges i avsnitt 1, på landsväg, på järnväg, till sjöss, på inre vattenvägar eller med flyg. Om det saknas information eller om informationen inte är relevant ska det anges.

I tillämpliga fall ska det lämnas information om transportklassificeringen enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (5), Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID) (6), Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN) (7) (som alla tre har genomförts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (8)), Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods (IMDG) (9) och Icaos bestämmelser för säker transport av farligt gods med flyg (10).

14.1   UN-nummer

UN-numret (ämnets, blandningens eller varans fyrställiga identifieringsnummer, efter bokstäverna “UN”) från FN:s modellregelverk ska anges.

14.2   Officiell transportbenämning

Den officiella transportbenämningen från FN:s modellregelverk (UN proper shipping name) ska anges, om den inte har angetts som produktbeteckning i avsnitt 1.1.

14.3   Faroklass för transport

Det ska anges vilken faroklass för transport (och sekundärfaror) som ämnena eller blandningarna har tilldelats enligt den primärfara som de utgör i enlighet med FN:s modellregelverk.

14.4   Förpackningsgrupp

Numret på förpackningsgruppen enligt FN:s modellregelverk ska anges i tillämpliga fall. Numret tilldelas vissa ämnen beroende på hur farliga de är.

14.5   Miljöfaror

Det ska anges om ämnet eller blandningen är miljöfarlig enligt kriterierna i FN:s modellregelverk (IMDG, ADR, RID och ADN) och/eller vattenförorenande enligt IMDG. Om ämnet eller blandningen har tillstånd för, eller är avsett för, transport med tankfartyg på inre vattenvägar ska det anges om ämnet eller blandningen endast är miljöfarlig i tankfartyg enligt ADN.

14.6   Särskilda försiktighetsåtgärder

Information ska lämnas om sådana särskilda försiktighetsåtgärder som användaren bör eller måste följa eller känna till i samband med transport eller befordran såväl inom som utanför användarens område.

14.7   Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Detta avsnitt är endast tillämpligt när last är avsedd för bulktransport enligt följande IMO-instrument: bilaga II till den internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg från 1973, med dess protokoll från 1978 (MARPOL 73/78) (11) samt den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk (IBC-koden) (12).

Produktnamnet ska anges (om annat än det som angetts i avsnitt 1.1) enligt transporthandlingen och i enlighet med det namn som används i förteckningen över produktnamn i kapitel 17 eller 18 i IBC-koden eller senaste utgåvan av IMO:s dokument MEPC.2/Circular (13). Erforderlig fartygstyp och föroreningskategori ska anges.

15.    AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska sådan information om föreskrifter lämnas för ämnet eller blandningen som inte har angetts tidigare i säkerhetsdatabladet (t.ex. ska det anges om ämnet eller blandningen omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (14), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (15) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier (16)).

15.1   Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Det ska lämnas information om relevanta gemenskapsbestämmelser när det gäller säkerhet, hälsa och miljö (t.ex. Seveso-kategorier eller ämnen i bilaga I i rådets direktiv 96/82/EG (17)) eller nationell information om ämnets eller blandningens (även de ingående ämnenas) rättsliga status, inklusive råd om vilka åtgärder mottagaren bör vidta till följd av dessa bestämmelser. De berörda medlemsstaternas nationella lagar genom vilka dessa bestämmelser genomförs och andra relevanta nationella åtgärder ska anges i förekommande fall.

Om det ämne eller den blandning som behandlas i säkerhetsdatabladet omfattas av särskilda bestämmelser på gemenskapsnivå som rör hälso- eller miljöskydd (t.ex. tillstånd som lämnas enligt avdelning VII eller begränsningar enligt avdelning VIII) ska dessa bestämmelser återges.

15.2   Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det ska anges om leverantören har gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnet eller blandningen.

16.    AVSNITT 16: Annan information

I detta avsnitt av säkerhetsdatabladet ska sådan information lämnas som är relevant för sammanställningen av säkerhetsdatabladet. Här ska sådan information ingå som inte finns i avsnitten 1–15, inklusive information om omarbetning av säkerhetsdatabladet, t.ex. följande:

a)

Om ett säkerhetsdatablad har omarbetats, tydliga upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående versionen, om sådana inte lämnas på annan plats i säkerhetsdatabladet, med en förklaring av ändringarna vid behov. En leverantör av ett ämne eller en beredning ska tillhandahålla en förklaring av förändringarna på begäran.

b)

En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet.

c)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor.

d)

När det rör sig om blandningar, ska det anges vilken av de metoder för att utvärdera information som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1272/2008 som användes för klassificeringen.

e)

En förteckning över relevanta faroangivelser och skyddsangivelser. Den fullständiga ordalydelsen av varje angivelse om de inte finns i avsnitten 2–15.

f)

Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och miljön.

DEL B

Säkerhetsdatabladet ska innehålla följande 16 rubriker i enlighet med artikel 31.6 samt de underrubriker som anges, utom när det gäller avsnitt 3 där enbart avsnitt 3.1 eller 3.2 behöver ingå, beroende på vad som är lämpligt:

AVSNITT 1:   Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1

Produktbeteckning

1.2

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4

Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2:   Farliga egenskaper

2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2

Märkningsuppgifter

2.3

Andra faror

AVSNITT 3:   Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1

Ämnen

3.2

Blandningar

AVSNITT 4:   Åtgärder vid första hjälpen

4.1

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5:   Brandbekämpningsåtgärder

5.1

Släckmedel

5.2

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3

Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6:   Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2

Miljöskyddsåtgärder

6.3

Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4

Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7:   Hantering och lagring

7.1

Försiktighetsmått för säker hantering

7.2

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3

Specifik slutanvändning

AVSNITT 8:   Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1

Kontrollparametrar

8.2

Begränsning av exponeringen

AVSNITT 9:   Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2

Annan information

AVSNITT 10:   Stabilitet och reaktivitet

10.1

Reaktivitet

10.2

Kemisk stabilitet

10.3

Risken för farliga reaktioner

10.4

Förhållanden som ska undvikas

10.5

Oförenliga material

10.6

Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11:   Toxikologisk information

11.1

Information om de toxikologiska effekterna

AVSNITT 12:   Ekologisk information

12.1

Toxicitet

12.2

Persistens och nedbrytbarhet

12.3

Bioackumuleringsförmåga

12.4

Rörligheten i jord

12.5

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6

Andra skadliga effekter

AVSNITT 13:   Avfallshantering

13.1

Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14:   Transportinformation

14.1

UN-nummer

14.2

Officiell transportbenämning

14.3

Faroklass för transport

14.4

Förpackningsgrupp

14.5

Miljöfaror

14.6

Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

AVSNITT 15:   Gällande föreskrifter

15.1

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16:   Annan information”


(1)  EGT L 39, 15.2.1980, s. 40.

(2)  EGT L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(4)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(5)  FN:s ekonomiska kommission för Europa, versionen gäller från och med den 1 januari 2009, ISBN 978-92-1-139131-2.

(6)  Bilaga 1 till tillägg B (Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods) till fördraget om internationell järnvägstrafik, versionen i kraft från och med den 1 januari 2009.

(7)  Reviderad version av den 1 januari 2007.

(8)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 1.

(9)  Internationella sjöfartsorganisationen, 2006 års utgåva, ISBN 978-92-8001–4214–3.

(10)  IATA, 2007–2008 års utgåva.

(11)  MARPOL 73/78 – konsoliderad utgåva 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801–4216–7.

(12)  IBC-koden, 2007 års utgåva, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801–4226–6.

(13)  MEPC.2/Circular, Provisional categorization of liquid substances, version 14; trädde i kraft den 1 januari 2009.

(14)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(15)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(16)  EUT L 204, 31.7.2008, s. 1.

(17)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.


Top