EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0778

2010/778/EU: Kommissionens beslut av den 15 december 2010 om ändring av beslut 2006/944/EG om fastställande av de respektive utsläppsnivåer som tilldelats gemenskapen och var och en av dess medlemsstater enligt Kyotoprotokollet i enlighet med rådets beslut 2002/358/EG [delgivet med nr K(2010) 9009]

OJ L 332, 16.12.2010, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 253 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/778/oj

16.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/41


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 december 2010

om ändring av beslut 2006/944/EG om fastställande av de respektive utsläppsnivåer som tilldelats gemenskapen och var och en av dess medlemsstater enligt Kyotoprotokollet i enlighet med rådets beslut 2002/358/EG

[delgivet med nr K(2010) 9009]

(2010/778/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2006/944/EG (2) fastställs utsläppsnivåer för unionen och dess medlemsstater för den första åtagandeperioden på fem år enligt Kyotoprotokollet.

(2)

De utsläppsnivåer som anges i beslut 2006/944/EG grundades på preliminära uppgifter, eftersom definitiva utsläppsdata för basåret inte hade fastställts den 31 december 2006.

(3)

Efter att man avslutat granskningen i enlighet med artikel 8 i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar bör de slutliga respektive utsläppsnivåer som tilldelats unionen och var och en av medlemsstaterna nu fastställas enligt den metod som anges i beslut 2006/944/EG.

(4)

Danmark har vid upprepade tillfällen framfört farhågor om sina basårsutsläpp på grund av de uppgifter om exceptionellt låga basårsutsläpp som man lämnat i sin rapport enligt artikel 23 i kommissionens beslut 2005/166/EG (3). Rådet erkände 2002 Danmarks särskilda och unika situation under processen som ledde till antagandet av beslut 2002/358/EG. Landets situation var ett resultat av de ovanligt låga basårsutsläppen och det faktum att landet har ett av de högsta kvantifierade åtagandena om utsläppsminskning enligt bilaga II till det beslutet. För att fullt ut ta hänsyn till detta bör unionen överföra fem miljoner tilldelade mängdenheter till Danmark så att det blir möjligt att fullgöra åtagandena under den första åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Kommissionen har noterat Danmarks åtagande att annullera eventuella kvarvarande utsläppsrätter från denna överföring vid den första åtagandeperiodens slut.

(5)

Beslut 2006/944/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2006/944/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Differensen på 19 357 532 ton koldioxidekvivalenter mellan unionens utsläppsnivåer och summan av utsläppsnivåerna för de medlemsstater som förtecknas i bilaga II till beslut 2002/358/EG ska utfärdas av unionen som tilldelade mängdenheter.”

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen ska ge den centrala förvaltaren av unionens register i uppdrag att överföra fem miljoner (5 000 000) av dessa tilldelade mängdenheter till partsdepåkontot i Danmarks register.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2010.

På kommissionens vägnar

Connie HEDEGAARD

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 130, 15.5.2002, s. 1.

(2)  EUT L 358, 16.12.2006, s. 87.

(3)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 57.


BILAGA

Utsläppsnivåer som tilldelats Europeiska unionen och medlemsstaterna i ton koldioxidekvivalenter för den första perioden för kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp enligt Kyotoprotokollet

Europeiska unionen (1)

19 621 381 509

Belgien

673 995 528

Danmark

273 827 177

Tyskland

4 868 096 694

Irland

314 184 272

Grekland

668 669 806

Spanien

1 666 195 929

Frankrike

2 819 626 640

Italien

2 416 277 898

Luxemburg

47 402 996

Nederländerna

1 001 262 141

Österrike

343 866 009

Portugal

381 937 527

Finland

355 017 545

Sverige

375 188 561

Förenade kungariket

3 396 475 254


Bulgarien

610 045 827

Tjeckien

893 541 801

Estland

196 062 637

Cypern

Ej tillämpligt

Lettland

119 182 130

Litauen

227 306 177

Ungern

542 366 600

Malta

Ej tillämpligt

Polen

2 648 181 038

Rumänien

1 279 835 099

Slovenien

93 628 593

Slovakien

331 433 516


(1)  Detta avser det gemensamma fullgörandet av de åtaganden som avses i artikel 3.1 i Kyotoprotokollet i överensstämmelse med protokollets artikel 4, i enlighet med beslut 2002/358/EG, som gäller de medlemsstater som förtecknas i bilaga II till beslutet.


Top