EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1069R(02)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) ( EUT L 300 av den 14.11.2009 )

OJ L 58, 3.3.2011, p. 94–97 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/corrigendum/2011-03-03/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

3.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/94


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)

( Europeiska unionens officiella tidning L 300 av den 14 november 2009 )

På sidan 2, i skäl 9 i ingressen, tredje meningen ska det

i stället för:

”…, och i den betonades det att förordning (EG) nr 1774/2002 bör bibehållas. […]”

vara:

”…, och i den betonades det att principerna i förordning (EG) nr 1774/2002 bör bibehållas. […]”

På sidan 2, i skäl 12 i ingressen, andra meningen ska det

i stället för:

”De bestämmelserna bör dock även gälla produkter av animaliskt ursprung som inte uppfyller vissa bestämmelser avseende […]”

vara:

”De bestämmelserna bör dock även gälla produkter av animaliskt ursprung som uppfyller vissa bestämmelser avseende […]”

På sidorna 2-3, skäl 13, ska det

i stället för:

”(13)

För att förhindra risker som är förbundna med vilda djur bör kroppar eller delar av kroppar av sådana djur som misstänks vara infekterade med en överförbar sjukdom omfattas av bestämmelserna i denna förordning. Detta bör dock inte medföra en skyldighet att samla in eller bortskaffa kroppar av vilda djur som dött eller som nedläggs i sin naturliga livsmiljö. Om god jaktsed iakttas får tarmar och andra kroppsdelar av vilt bortskaffas på ett säkert sätt på platsen. Medlemsstaterna har väletablerade rutiner för sådan riskminskning och de bygger i vissa fall på sedvänjor eller nationell lagstiftning som reglerar jägares verksamhet. I gemenskapslagstiftningen, framför allt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2), finns det regler för hur kött och animaliska biprodukter från vilt ska hanteras. I dessa regler läggs ansvaret för att förebygga risker på utbildade personer, såsom jägare. Animaliska biprodukter av nedlagt vilt bör, till följd av de potentiella riskerna för livsmedelskedjan, omfattas av denna förordning endast om lagstiftningen om livsmedelshygien gäller utsläppande på marknaden av sådant vilt och berör verksamhet i vilthanteringsanläggningar. Dessutom bör animaliska biprodukter som används för beredning av jakttroféer omfattas av denna förordning för att förhindra risker för djurs hälsa som uppkommer av sådana biprodukter.”

vara:

”(13)

För att förhindra risker som är förbundna med vilda djur bör kroppar eller delar av kroppar av sådana djur som misstänks vara infekterade med en överförbar sjukdom omfattas av bestämmelserna i denna förordning. Detta bör dock inte medföra en skyldighet att samla in eller bortskaffa kroppar av vilda djur som dött eller som nedläggs i sin naturliga livsmiljö. Om god jaktsed iakttas får tarmar och andra kroppsdelar av frilevande vilt bortskaffas på ett säkert sätt på platsen. Medlemsstaterna har väletablerade rutiner för sådan riskminskning och de bygger i vissa fall på sedvänjor eller nationell lagstiftning som reglerar jägares verksamhet. I gemenskapslagstiftningen, framför allt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2), finns det regler för hur kött och animaliska biprodukter från frilevande vilt ska hanteras. I dessa regler läggs ansvaret för att förebygga risker på utbildade personer, såsom jägare. Animaliska biprodukter av nedlagt frilevande vilt bör, till följd av de potentiella riskerna för livsmedelskedjan, omfattas av denna förordning endast om lagstiftningen om livsmedelshygien gäller utsläppande på marknaden av sådant vilt och berör verksamhet i vilthanteringsanläggningar. Dessutom bör animaliska biprodukter som används för beredning av jakttroféer omfattas av denna förordning för att förhindra risker för djurs hälsa som uppkommer av sådana biprodukter.”

På sidan 3, i skäl 22 i ingressen, första meningen ska det

i stället för:

”[…] för säkerheten i livsmedelskedjan fastställas en […]”

vara:

”[…] för säkerheten i foderkedjan fastställas en […]”

På sidan 5, skäl 34 i ingressen, fjärde meningen ska det

i stället för:

”Produkter från foderkedjan, vilka uppvisas […]”

vara:

”Produkter, vilka uppvisas […]”

På sidan 7, i skäl 52 i ingressen, första meningen ska det

i stället för:

”(52)

Vissa anläggningar som bearbetar endast små […]”

vara:

”(52)

Vissa anläggningar som hanterar endast små […]”

På sidan 8, i skäl 60 i ingressen, tredje meningen ska det

i stället för:

”[…] utanför livsmedelskedjan bör en […]”

vara:

”[…] utanför foderkedjan bör en […]”

På sidan 11, i artikel 2.1 b, inledningen ska det

i stället för:

”[…] ett beslut av en driftansvarig, vilket inte får ändras, är […]”

vara:

”[…] ett beslut av en driftansvarig, vilket är irreversibelt, är […]”

På sidan 11, i artikel 2.2 a ska det

i stället för:

”[…] från vilda djur, med undantag för vilt, som inte […]”

vara:

”[…] från vilda djur, med undantag för frilevande vilt, som inte […]”

På sidan 11, i artikel 2.2 b ska det

i stället för:

”b)

Hela kroppar eller delar från vilt som […]”

vara:

”b)

Hela kroppar eller delar från frilevande vilt som […]”

På sidan 11, i artikel 2.2 c ska det

i stället för:

”c)

Animaliska biprodukter av vilt och viltkött enligt […]”

vara:

”c)

Animaliska biprodukter av frilevande vilt och kött från frilevande vilt enligt […]”

På sidan 11, artikel 2.2 e ska det

i stället för:

”e)

Obehandlad mjölk, råmjölk och därav framställda produkter som erhållits, hållits, bortskaffats eller använts på det ursprungliga jordbruksföretaget.”

vara:

”e)

Obehandlad mjölk, råmjölk och därav framställda produkter som erhålls, hålls, bortskaffas eller används på det ursprungliga jordbruksföretaget.”

På sidan 14, i artikel 8 e i ska det

i stället för:

”[…] där kategori 1-material behandlas, eller”

vara:

”[…] där kategori 1-material bearbetas, eller”

På sidan 14, i artikel 9 b i ska det

i stället för:

”[…] där kategori 2-material behandlas, eller”

vara:

”[…] där kategori 2-material bearbetas, eller”

På sidan 18, i artikel 15.1 d ska det

i stället för:

”d)

Villkor för förbränning och samförbränning i förbränningsanläggningar av animaliska biprodukter […]”

vara:

”d)

Villkor för förbränning och samförbränning av animaliska biprodukter […]”

På sidan 18, i artikel 15.1 f ska det

i stället för:

”f)

Villkor för produktion och […]”

vara:

”f)

Villkor för framställning och […]”

På sidan 19, i artikel 19.1 c ska det

i stället för:

”c)

genom bränning eller nedgrävning på platsen eller bortskaffande på annat sätt under officiell tillsyn […]”

vara:

”c)

genom bränning eller nedgrävning på platsen eller på annat sätt under officiell tillsyn […]”

På sidan 21, i avdelning II, avdelningsrubriken ska det

i stället för:

KRAV PÅ DRIFTANSVARIGA

vara:

SKYLDIGHETER FÖR DRIFTANSVARIGA

På sidan 22, artikel 23.4 ska det

i stället för:

”4.   Genom undantag från punkt 1 ska framställning av animaliska biprodukter i anläggningar som redan godkänts eller registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004 eller förordning (EG) nr 853/2004 inte anses som verksamhet som måste anmälas för registrering, och detta ska också gälla för verksamhet i sådana anläggningar som redan godkänts i enlighet med artikel 24 i denna förordning.

Samma undantag ska gälla för framställning av animaliska biprodukter uteslutande på platsen, om den sker i jordbruksföretag eller i andra platser där djur hålls, föds upp eller sköts.”

vara:

”4.   Genom undantag från punkt 1 ska det inte krävas anmälan för registrering för sådan verksamhet som anläggningar som framställer animaliska biprodukter redan har godkänts eller registrerats för i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004 eller förordning (EG) nr 853/2004, ej heller för sådan verksamhet som anläggningar redan har godkänts för i enlighet med artikel 24 i den här förordningen.

Samma undantag ska gälla för verksamhet som innebär framställning av animaliska biprodukter uteslutande på platsen, om den sker i jordbruksföretag eller i andra platser där djur hålls, föds upp eller sköts.”

På sidan 25, i artikel 32.1, inledningen ska det

i stället för:

”1.   Organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel får släppas ut på marknaden om de

[…]”

vara:

”1.   Organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel får släppas ut på marknaden och användas om de

[…]”

På sidan 26, artikel 36.1 a i ska det

i stället för:

”i)

inte är avsedda att användas för utfodring av produktionsdjur eller för spridning på mark där det växer foderväxter avsedda för sådana djur,”

vara:

”i)

inte är avsedda att användas för utfodring av produktionsdjur eller för spridning på mark där det växer foderväxter avsedda för sådana djur, eller”

På sidan 28, artikel 41.2 ska det

i stället för:

”2.   Genom undantag från punkt 1 får import och transitering av

a)

specificerat riskmaterial endast ske i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001,

b)

animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som blandats med eller kontaminerats av något avfall som betecknas som farligt i beslut 2000/532/EG endast ske enligt kraven i förordning (EG) nr 1013/2006,

c)

kategori 1-material, kategori 2-material och därav framställda produkter, som inte är avsedda för tillverkning av framställda produkter enligt artiklarna 33, 35 och 36, endast ske om regler för import av dem har antagits i enlighet med artikel 42.2 a,

d)

animaliska biprodukter och därav framställda produkter som är avsedda för de ändamål som anges i artikel 17.1 endast ske i enlighet med nationella åtgärder som säkerställer kontrollen av risker för människors och djurs hälsa, i avvaktan på att de harmoniserade bestämmelserna enligt artikel 17.2 antas.”

vara:

”2.   Genom undantag från punkt 1

a)

får import och transitering av specificerat riskmaterial endast ske i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001,

b)

får import och transitering av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som blandats med eller kontaminerats av något avfall som betecknas som farligt i beslut 2000/532/EG endast ske enligt kraven i förordning (EG) nr 1013/2006,

c)

får import och transitering av kategori 1-material, kategori 2-material och därav framställda produkter, som inte är avsedda för tillverkning av framställda produkter enligt artiklarna 33, 35 och 36, endast ske om regler för import av dem har antagits i enlighet med artikel 42.2 a,

d)

ska import och transitering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som är avsedda för de ändamål som anges i artikel 17.1 ske i enlighet med nationella åtgärder som säkerställer kontrollen av risker för människors och djurs hälsa, i avvaktan på att de harmoniserade bestämmelserna enligt artikel 17.2 antas.”

På sidan 28, artikel 41.4 b ska det

i stället för:

”b)

Hur den behöriga myndigheten i tredjelandet och dess inspektörer är organiserade, vilka befogenheter inspektörerna har, vilken tillsyn inspektörerna är underkastade, samt inspektörernas behörighet att effektivt övervaka hur landets lagstiftning tillämpas.”

vara:

”b)

Hur den behöriga myndigheten i tredjelandet och dess kontrollverksamhet är organiserad, vilka befogenheter kontrollverksamheten har, vilken tillsyn kontrollverksamheten är underkastad, samt kontrollverksamhetens behörighet att effektivt övervaka hur landets lagstiftning tillämpas.”

På sidan 29, i artikel 44.3 ska det

i stället för:

”[…], inte förlänger detta eller beviljar eller fullständigt godkännande.”

vara:

”[…], inte förlänger detta eller beviljar fullständigt godkännande.”

På sidan 30, i artikel 47.1 första stycket ska det

i stället för:

”[…] som har godkänts och registrerats […]”

vara:

”[…] som har godkänts eller registrerats […]”.


Top