EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0074

Rådets förordning (EG) nr 74/2009 av den 19 januari 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

OJ L 30, 31.1.2009, p. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 100 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1305 . Latest consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/74/oj

31.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/100


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 74/2009

av den 19 januari 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2),

efter att ha hört Regionkommittén (3), och

av följande skäl:

(1)

Vid utvärderingen av genomförandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003 konstaterades det att klimatförändringarna, förnybara energier, vattenförvaltning, biologisk mångfald och omstrukturering av sektorn för mjölkprodukter utgör nya utmaningar av avgörande betydelse för det europeiska jordbruket.

(2)

I detta sammanhang förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett meddelande, Förberedelser inför ”hälsokontrollen” av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, den 20 november 2007. Det meddelandet samt Europaparlamentets, rådets, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs efterföljande diskussioner om dess viktigaste inslag samt de många bidrag som härrör från offentligt samråd bör beaktas.

(3)

Gemenskapen har som part i Kyotoprotokollet (4) nödgats tillämpa och/eller vidareutveckla inriktningar och åtgärder i överensstämmelse med sina nationella förhållanden, såsom främjande av hållbara former av jordbruk med beaktande av överväganden om klimatförändring. Dessutom åläggs parterna i Kyotoprotokollet att formulera, genomföra, tillkännage och regelbundet uppdatera nationella och i förekommande fall regionala program som innehåller åtgärder för att mildra klimatförändring och åtgärder för att underlätta en tillfredsställande anpassning till klimatförändringar. Sådana program kan bland annat omfatta jordbruk och skogsbruk. Stödet för landsbygdsutveckling bör få större betydelse i detta sammanhang. Det finns starka vetenskapliga belägg för behovet av snabba åtgärder. Gemenskapen har även uppmanats att undersöka alla möjliga vägar att minska utsläppen av växthusgaser. Trots att det europeiska jordbruket mer än andra sektorer har bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser, kommer jordbrukssektorn i framtiden att tvingas öka sina ansträngningar för att minska utsläppen som ett led i EU:s övergripande klimatförändringsstrategi.

(4)

Till följd av allvarliga problem med vattenbrist och torka har rådet i sina slutsatser om vattenbrist och torka av den 30 oktober 2007 ansett att vattenförvaltningsfrågor, inklusive vattenkvalitet, bör behandlas ytterligare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens relevanta instrument. En hållbar vattenförvaltning är väsentlig för det europeiska jordbruket för att förbättra effektiviteten för utnyttjande av mängden vatten inom jordbruket och bättre skydda vattenkvaliteten. I samband med de förväntade klimatförändringarna kommer sannolikt områden som drabbas av torka att öka i omfattning och frekvens.

(5)

Dessutom har rådet i sina slutsatser ”Att stoppa förlusten av biologisk mångfald” av den 18 december 2006 framhävt att skydd av biologisk mångfald förblir en stor utmaning, som ytterligare ökas av klimatförändringar och efterfrågan på vatten, och att det krävs ytterligare ansträngningar, även om betydande framsteg har gjorts, om Gemenskapernas mål för biologisk mångfald till 2010 ska kunna nås. Det europeiska jordbruket spelar en avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden.

(6)

Det är viktigt att insatser som är knutna till dessa gemenskapsprioriteringar stärks ytterligare inom de program för landsbygdsutveckling som godkänts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (5).

(7)

Innovation kan särskilt bidra till att ny teknik och nya produkter och processer utvecklas och ligger därigenom till grund för insatserna för att hantera klimatförändringar, förnybara energier, vattenförvaltning och biologisk mångfald. Särskilt stöd till innovation bör ges med en hänvisning till dessa utmaningar, i syfte att öka effektiviteten i de olika insatserna.

(8)

Att systemet med mjölkkvoter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (6) löper ut under 2015 kommer att kräva att mjölkproducenterna gör särskilda insatser för att anpassa sig till de ändrade villkoren, särskilt i missgynnade regioner. Därför är det lämpligt att denna särskilda situation även bör betraktas som en ny utmaning som medlemsstaterna bör kunna bemöta för att garantera en ”mjuklandning” för deras mjölksektorer.

(9)

Eftersom dessa prioriteringar är av stor vikt, bör medlemsstaterna inkludera insatser som är knutna till de nya utmaningarna i sina program för landsbygdsutveckling som godkänts i enlighet med den här förordningen.

(10)

För att ta hänsyn till större ändringar i gemenskapens prioriteringar föreskrivs i förordning (EG) nr 1698/2005 att gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutveckling programperioden 2007–2013), antagna genom rådets beslut 2006/144/EG (7), kan bli föremål för översyn. De medlemsstater som mottar extra medel bör därför se över de nationella strategiska planerna efter översynen av gemenskapens strategiska riktlinjer, för att inrätta en ram för de program som ska ändras. Denna skyldighet bör endast gälla de medlemsstater som från och med 2010 kommer att erhålla ytterligare finansiella resurser till följd av den obligatoriska moduleringen enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (8) samt, från och med 2011, outnyttjade medel under de nationella taken för systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med den förordningen, vilka de beslutar att överföra till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

(11)

Det är nödvändigt att fastställa en tidsfrist för när de insatser som är kopplade till de nya utmaningarna ska införas i programmen för landsbygdsutveckling och när de reviderade programmen för landsbygdsutveckling ska föreläggas kommissionen, så att medlemsstaterna får en rimlig tid att ändra sina program för landsbygdsutveckling mot bakgrund av gemenskapens reviderade strategiska riktlinjer och de nationella strategiska planerna.

(12)

Med beaktande av att det i 2003 och 2005 års anslutningsakter föreskrivs att jordbrukarna i de nya medlemsstaterna, utom Bulgarien och Rumänien, kommer att erhålla direktstöd enligt en infasningsmekanism och att bestämmelserna om modulering endast kommer att gälla dessa jordbrukare från och med 2012, behöver de nya medlemsstaterna inte revidera sina nationella strategiska planer. Tidsfristerna för de nya medlemsstaterna för att revidera och lägga fram sina program för landsbygdsutveckling bör anpassas i enlighet med detta. Med beaktande av att moduleringsbestämmelserna av samma skäl inte gäller Bulgarien och Rumänien före 2013, bör skyldigheten att se över sina nationella strategiska planer och program för landsbygdsutveckling inte gälla dessa nya medlemsstater.

(13)

Kraven på innehållet i programmen för landsbygdsutveckling bör anpassas med hänsyn till de nya skyldigheterna. En icke uttömmande förteckning över olika insatser och deras tänkbara effekter bör upprättas för att hjälpa medlemsstaterna att identifiera de insatser som är relevanta för de nya utmaningarna i samband med de rättsliga ramarna för landsbygdsutveckling.

(14)

För att ge stödmottagarna ytterligare incitament att delta i insatser med anknytning till de nya prioriteringarna, bör det finnas möjlighet att fastställa högre stödbelopp och stödsatser för sådana insatser.

(15)

För att stärka samarbetet för utveckling av nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn och inom skogsbrukssektorn, bör det fastställas större flexibilitet vid sammansättningen av projektpartner.

(16)

För jordbrukare som drabbats av kraftiga minskningar i värdet av det direktstöd som beviljats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (9), bör det från och med budgetåret 2011 beviljas ett tillfälligt, gradvis avtagande och icke-diskriminerande omstruktureringsstöd. Sådant stöd bör tillhandahållas genom programmen för landsbygdsutveckling för att hjälpa jordbrukarna att anpassa sig till de förändrade villkoren genom att omstrukturera sin ekonomiska verksamhet både inom och utanför jordbruket.

(17)

För att ge större flexibilitet åt stöd med miljöeffekter för jordbruket bör medlemsstaterna ha möjlighet att avskaffa åtaganden om miljövänligt jordbruk och att göra motsvarande stöd tillgängligt under första pelaren, under förutsättning att stödmottagarens ekonomiska intressen och berättigade förväntningar respekteras och att de övergripande miljöfördelarna bibehålls.

(18)

I förordning (EG) nr 1782/2003 fastställs att jordbrukare som inte uppfyller vissa krav på området folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, miljö och djurskydd ska omfattas av minskat eller indraget direktstöd. I förordning (EG) nr 1698/2005 infördes samma princip när det gäller landsbygdsutveckling för vissa åtgärder. Systemet med ”tvärvillkor” utgör en integrerad del av gemenskapens stöd inom ramen för direktstöd och landsbygdsutveckling. Det finns dock skillnader mellan de båda tillämpningsområdena, eftersom flera av bestämmelserna i systemet med tvärvillkor för direktstöd inte finns i tvärvillkoren för landsbygdsutveckling. För att säkerställa enhetlighet är det nödvändigt att anpassa bestämmelserna om tvärvillkor för landsbygdsutveckling till dem som gäller direktstöd, i synnerhet i fråga om ansvar i samband med överlåtelse av mark, de minimitrösklar som ska tillämpas på minskningar och indragningar, mindre överträdelser, de särskilda kriterier som ska beaktas för de detaljerade bestämmelser för minskningar och indragningar som ska fastställas samt nya tillämpningsdatum för krav på djurskydd i de nya medlemsstaterna.

(19)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska de finansiella resurser som blir tillgängliga genom tillämpningen av obligatorisk modulering enligt den förordningen samt, från och med 2011, outnyttjade medel under de nationella taken för systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med den förordningen, vilka medlemsstaterna beslutar att överföra till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) användas som stöd för landsbygdsutveckling. Det är lämpligt att säkerställa att ett belopp motsvarande dessa finansiella medel används för att stödja insatser kopplade till de nya utmaningarna.

(20)

Med tanke på den kompletterande, specifika och bindande användningen av de belopp som motsvarar dessa finansiella medel bör den fastställda balansen mellan målen för stödet för landsbygdsutveckling inte påverkas.

(21)

Med beaktande av betydelsen av de nya utmaningarna på gemenskapsnivå och behovet av att ta itu med dem snarast möjligt, bör EJFLU-stödet ökas för att underlätta genomförandet av de därmed sammanhängande insatserna.

(22)

Övervakningskommitténs roll och uppgifter i samband med ändringar i programmen för landsbygdsutveckling bör ändras för att öka dess effektivitet.

(23)

Av rättssäkerhetsskäl och förenklingsskäl är det lämpligt att klargöra och harmonisera bestämmelserna om att artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget inte ska tillämpas på utbetalningar gjorda av medlemsstaterna till följd av och i enlighet med denna förordning.

(24)

För att ytterligare underlätta den första etableringen för unga jordbrukare och strukturanpassningen av deras företag efter det att de har etablerat sig bör det maximala stödet ökas.

(25)

För att den nya ramen för genomförande av de reviderade nationella strategiska planerna och programmen för landsbygdsutveckling ska vara tillgänglig så snabbt som möjligt, särskilt med avseende på de belopp som ska göras tillgängliga genom modulering, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2009, tillsammans med förordning (EG) nr 73/2009. Med tanke på arten av bestämmelserna i denna förordning bör en sådan retroaktiv tillämpning inte åsidosätta principen om rättssäkerhet för de berörda stödmottagarna. De ändrade bestämmelserna om tillämpningen av tvärvillkor bör dock mot bakgrund av samma princip gälla från och med den 1 januari 2010.

(26)

Förordning (EG) nr 1698/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1698/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 11.3 ska led d ersättas med följande:

”d)

en förteckning över de landsbygdsutvecklingsprogram genom vilka den nationella strategiska planen genomförs, de preliminära anslagen från EJFLU till varje program, inklusive de belopp som avses i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1290/2005, samt en separat angivelse av de belopp som föreskrivs i artikel 69.5a i den här förordningen.”.

2.

Följande artikel ska införas i kapitel II:

Artikel 12a

Översyn

1.   Varje medlemsstat som från och med 2010 mottar de extra medel som följer av tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artiklarna 9.4 och 10.3 samt från och med 2011 de belopp som genereras enligt artikel 123a i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (10) ska i enlighet med förfarandet i artikel 12.1 i denna förordning se över sin nationella strategiska plan efter den översyn av gemenskapens strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 i denna förordning.

2.   Den reviderade nationella strategiska plan som avses i punkt 1 ska översändas till kommissionen senast den 30 juni 2009.

3.

Följande artikel ska införas:

Artikel 16a

Särskilda insatser i samband med vissa prioriteringar

1.   Från och med den 1 januari 2010 ska medlemsstaterna i sina landsbygdsutvecklingsprogram i enlighet med sina särskilda behov fastställa olika typer av insatser med följande prioriteringar, som beskrivs i gemenskapens strategiska riktlinjer och ytterligare specificeras i de nationella strategiska planerna:

a)

Klimatförändringar.

b)

Förnybar energi.

c)

Vattenförvaltning.

d)

Biologisk mångfald.

e)

Åtgärder i samband med omstruktureringen av mjölksektorn.

f)

Innovation kopplad till de prioriteringar som anges i leden a, b, c och d.

De typer av insatser som ska vara kopplade till de prioriteringar som avses i första stycket ska syfta till att uppnå sådana effekter som de potentiella effekter som anges i bilaga II. En vägledande förteckning över sådana typer av insatser och deras potentiella effekter anges i den bilagan.

De reviderade program för landsbygdsutveckling som rör sådana insatser som avses i denna punkt ska föreläggas kommissionen senast den 30 juni 2009.

2.   Från och med den 1 januari 2010 får de stödnivåer som fastställs i bilaga I ökas med tio procentenheter för de typer av insatser som avses i punkt 1.

3.   Från och med den 1 januari 2010 ska varje landsbygdsutvecklingsprogram även inbegripa

a)

förteckningen över de typer av insatser och den information som avses i artikel 16 c rörande de särskilda typer av insatser som avses i punkt 1 i denna artikel, och

b)

en tabell med det totala gemenskapsbidraget under perioden 1 januari 2010-31 december 2013 för de typer av insatser som avses i punkt 1 i denna artikel.

4.   För nya medlemsstater enligt definitionen i artikel 2 g i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska inledningsdatumen som avses i inledningsfraserna till punkterna 1 och 3 vara 1 januari 2013, datumet för inlämnande av de reviderade programmen för landsbygdsutveckling ska vara 30 juni 2012 och perioden som avses i led b av punkt 3 ska vara 1 januari 2013-31 december 2013.

5.   Punkterna 1, 3 och 4 ska inte gälla Bulgarien och Rumänien.”.

4.

I artikel 17 ska följande punkt läggas till:

”3.   Belopp motsvarande dem som härrör från tillämpningen av den obligatoriska moduleringen i artikel 69.5a ska inte inbegripas i EJFLU:s totala bidrag, som ligger till grund för beräkningen av det minsta ekonomiska gemenskapsbidraget per axel i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel.”.

5.

Artikel 20 första stycket d ska ersättas med följande:

”d)

övergångsåtgärder rörande:

i)

stöd för delvis självförsörjande jordbruksföretag som är under omstrukturering (för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien),

ii)

stöd för att inrätta producentgrupper (för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien),

iii)

stöd för jordbruksföretag som är under omstrukturering, däribland diversifiering till verksamheter utanför jordbruket, på grund av en reform av den gemensamma organisationen av marknaden.”.

6.

Följande mening ska läggas till i artikel 29.1:

”Samarbetet ska omfatta minst två aktörer varav minst en ska vara antingen en primärproducent eller höra till bearbetningsindustrin.”.

7.

Följande artikel ska införas i underavsnitt 4 ”Övergångsåtgärder”:

Artikel 35a

Jordbruksföretag som är under omstrukturering på grund av en reform av den gemensamma organisationen av marknaden

1.   Stöd enligt artikel 20 d iii för jordbruksföretag som är under omstrukturering, däribland diversifiering till verksamheter utanför jordbruket, på grund av en reform av den gemensamma organisationen av marknaden, ska beviljas jordbrukare vilka lämnar in en företagsplan och vilkas direkta utbetalningar minskar med mer än 25 % från och med 2010 jämfört med 2009 i enlighet med förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   Framstegen med den företagsplan som avses i punkt 1 ska utvärderas efter tolv månader.

3.   Stödet ska betalas ut i form av ett gradvis avtagande schablonbelopp och endast under åren 2011, 2012 och 2013. Stödet ska begränsas till det högsta belopp som anges i bilaga I och ska under inga omständigheter överstiga 50 % av minskningen av de direkta utbetalningarna jämfört med 2009 i enlighet med förordning (EG) nr 1782/2003.”.

8.

Följande stycke ska läggas till i artikel 39.3:

”Medlemsstaterna får upphäva sådana åtaganden, utan krav för den berörda mottagaren att återbetala det stöd som redan mottagits, förutsatt att

a)

stöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 nyligen har gjorts tillgängligt och det inom dess ram tillämpas bestämmelser med övergripande miljöeffekter inom jordbruket vilka motsvarar den åtgärd för miljövänligt jordbruk som har avskaffats,

b)

stödet inte är mindre förmånligt ur ekonomisk synvinkel för mottagaren i fråga,

c)

den berörda mottagaren informeras om denna möjlighet när han gör sina åtaganden.”.

9.

Följande artikel ska införas i underavsnitt 4 ”Respekt för normer”:

Artikel 50a

Grundläggande krav

1.   En stödmottagare som får stöd enligt artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, 36 b iv och 36 b v ska på hela jordbruksföretaget respektera föreskrivna verksamhetskrav samt den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som fastställs i artiklarna 5 och 6 och bilagorna II och III i förordning (EG) nr 73/2009.

Den skyldighet att uppfylla föreskrivna verksamhetskrav samt god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i första stycket ska inte gälla annan verksamhet än jordbruksverksamhet på ett jordbruksföretag och inte heller andra arealer än jordbruksarealer för vilka inget stöd begärs i enlighet med artikel 36 b i, 36 b iv och 36 b v i denna förordning.

2.   Den behöriga nationella myndigheten ska bl.a. på elektronisk väg förse stödmottagaren med en förteckning över de föreskrivna verksamhetskrav samt den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som ska iakttas.”.

10.

Artikel 51.1 ska ersättas med följande:

”1.   Om föreskrivna verksamhetskrav eller god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte iakttas vid någon tidpunkt under ett givet kalenderår (nedan kallat kalenderåret i fråga) och detta beror på en handling eller en underlåtenhet som direkt kan anses bero på den stödmottagare som lämnade in stödansökan enligt artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, 36 b iv och 36 b v avseende kalenderåret i fråga, ska det sammanlagda beloppet av dessa stöd som beviljas eller kommer att beviljas stödmottagaren avseende kalenderåret i fråga minskas eller dras in i enlighet med de närmare föreskrifter som avses i artikel 4.

Den minskning eller indragning som avses i första stycket ska också gälla, om minimikrav för den användning av gödselmedel och växtskyddsprodukter som avses i artikel 39.3 inte är uppfyllda vid någon tidpunkt under kalenderåret i fråga och det beror på en handling eller en underlåtenhet som direkt kan anses bero på den stödmottagare som lämnade in stödansökan i enlighet med artikel 36 a iv.

Första och andra styckena ska även tillämpas då minimikraven inte är uppfyllda och det beror på en handling eller en underlåtenhet som direkt kan anses bero på den person till vilken eller från vilken marken har överlåtits.

I detta stycke avses med överlåta varje typ av transaktion där mark upphör att stå till den överlåtande partens förfogande.

Om den som utförde handlingen eller är direkt skyldig till underlåtenhet har lämnat in en stödansökan avseende kalenderåret i fråga, ska genom undantag från det tredje stycket minskningen eller indragningen tillämpas på summan av de stödbelopp som har beviljats eller ska beviljas den personen.”.

11.

Artikel 51.2 ska ersättas med följande:

”2.   Minskning eller indragning av betalningar som avses i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas under uppskovsperioden för sådana normer för vilka uppskov har beviljats i enlighet med artikel 26.1.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 och i enlighet med villkoren i de närmare föreskrifter som avses i punkt 4 får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa en minskning eller indragning som uppgår till ett belopp på 100 EUR eller lägre per stödmottagare och kalenderår.

Om en medlemsstat beslutar att använda sig av den möjlighet som ges i andra stycket, ska den behöriga myndigheten nästkommande år vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att stödmottagaren åtgärdar de aktuella konstaterade överträdelserna. Stödmottagaren ska underrättas om konstaterade överträdelser och om skyldigheten att vidta åtgärder.”.

12.

Artikel 51.3 ska ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket, led c ska datumet ”den 1 januari 2011” ersättas med ”den 1 januari 2013”.

b)

I tredje stycket, led c ska datumet ”den 1 januari 2014” ersättas med ”den 1 januari 2016”.

13.

Artikel 51.4 ska ersättas med följande:

”4.   Detaljerade bestämmelser för minskning och indragning av stöd ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 90.2. Hänsyn ska tas till hur allvarliga eller omfattande överträdelserna har varit, deras varaktighet och hur ofta de förekommit samt till följande kriterier:

a)

Vid försummelse ska procentsatsen för minskning inte vara högre än 5 % och vid upprepade överträdelser 15 %.

I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa någon minskning, när en överträdelse betraktas som mindre med hänsyn till dess allvar, omfattning och varaktighet. Överträdelser som utgör en direkt risk för människors och djurs hälsa ska emellertid inte betraktas som mindre.

Om stödmottagaren inte vidtar omedelbara åtgärder för att upphöra med den konstaterade överträdelsen, ska den behöriga myndigheten vidta de åtgärder som krävs, i tillämpliga fall begränsat till en administrativ kontroll, för att säkerställa att stödmottagaren åtgärdar de aktuella konstaterade överträdelserna. Stödmottagaren ska underrättas om mindre överträdelser som konstaterats och om skyldigheten att vidta korrigerande åtgärder.

b)

Vid avsiktliga överträdelser ska procentsatsen för minskning i princip inte vara lägre än 20 % och kan gå så långt som till fullständig uteslutning från ett eller flera stödsystem och tillämpas under ett eller flera kalenderår.

c)

Det sammanlagda beloppet för minskning och indragning under ett kalenderår ska inte överskrida det sammanlagda belopp som avses i artikel 51.1.”.

14.

Följande punkter ska införas i artikel 69:

”5a.   Ett belopp motsvarande de belopp som frigörs genom tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artiklarna 9.4 10.3 samt från och med 2011 de belopp som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr 73/2009 ska under perioden 1 januari 2010-31 december 2015 av medlemsstaterna uteslutande betalas ut som gemenskapsstöd inom ramen för de nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammen för sådana typer av insatser som avses i artikel 16a i den här förordningen.

För nya medlemsstater enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EG) nr 73/2009 ska den period som avses i första stycket vara 1 januari 2013-31 december 2015.

De första två styckena ska inte gälla Bulgarien och Rumänien.

5b.   Om det aktuella belopp gemenskapsbidrag som vid avslutandet av programmet har betalats ut för de insatser som avses i punkt 5a understiger det belopp som avses i punkt 5a, ska medlemsstaten betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapens allmänna budget upp till det belopp med vilket de totala anslag som är tillgängliga för andra åtgärder än de som avses i artikel 16a har överskridits.

5c.   De belopp som avses i punkt 5a i denna artikel ska inte beaktas med avseende på artikel 25 i förordning (EG) nr 1290/2005.”.

15.

Följande stycke ska läggas till i artikel 70.4:

”Utan hinder av de övre gränser som anges i punkt 3 kan EJFLU:s stöd höjas till 90 % för regioner som omfattas av konvergensmålet och till 75 % för regioner som inte gör det, för sådana typer av insatser som avses i artikel 16a i denna förordning, upp till det belopp som följer av tillämpningen av obligatorisk modulering enligt artiklarna 9.4 och 10.3 samt från och med 2011 de belopp som genereras enligt artikel enligt artikel 136 i rådets förordning (EG) nr 73/2009”.

16.

Artikel 78 f ska ersättas med följande:

”f)

granska och godkänna alla väsentliga förslag till ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammen.”.

17.

Artikel 88.1 andra stycket ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 89 i denna förordning ska artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget emellertid inte tillämpas på stöd som medlemsstaterna betalar ut i enlighet med denna förordning inom tillämpningsområdet för artikel 36 i fördraget.”.

18.

Ordet ”bilaga” ska ersättas med ”bilaga I” i bilagans titel och i följande artiklar: 22.2, 23.6, 24.2, 26.2, 27.3, 28.2, 31.2, 32.2, 33, 34.3, 35.2, 37.3, 38.2, 39.4, 40.3, 43.4, 44.4, 45.3, 46, 47.2, 88.2, 88.4, 88.6.

19.

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

Det belopp i EUR för ”startstöd” enligt artikel 22.2 som anges i den tredje kolumnen i den första raden ska ersättas med följande:

”70 000”.

b)

Följande rad ska införas efter den elfte raden om stöd till producentgrupper i artikel 35.2:

”35a.3

Högsta belopp för omstruktureringsstöd på grund av en reform av den gemensamma organisationen av marknaden

 

Per företag

4 500

3 000

1 500

under 2011

under 2012

under 2013”

c)

Slutkommentar ”*” ska ersättas med följande:

”(*)

Startstöd kan ges som ett engångsbidrag på högst 40 000 EUR, eller i form av en räntesubvention vars kapitaliserade värde inte får överstiga 40 000 EUR. Vid en kombination av de båda stödformerna får stödet inte överstiga 70 000 EUR.”

d)

Slutkommentar ”****” ska ersättas med följande:

”(****)

Dessa belopp kan höjas för de typer av insatser som avses i artikel 16a och i andra undantagsfall, med beaktande av särskilda och motiverade omständigheter i landsbygdsutvecklingsprogrammen.”.

20.

En ny bilaga, som återges i bilagan till denna förordning, ska läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009, med undantag av punkterna 10, 11 och 13 i artikel 1 vilka ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel, den 19 januari 2009.

På rådets vägnar

P. GANDALOVIČ

Ordförande


(1)  Yttrande av den 19 november 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 23 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT). Yttrandet avgivet efter icke-obligatoriskt samråd.

(3)  Yttrande av den 8 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT). Yttrandet avgivet efter icke-obligatoriskt samråd.

(4)  Antaget genom rådets beslut 2002/358/EG (EGT L 130, 15.5.2002, s. 1).

(5)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(7)  EUT L 55, 25.2.2006, s. 20.

(8)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.

(9)  EGT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(10)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16”.


BILAGA

”BILAGA II

Vägledande förteckning över olika typer av insatser och potentiella effekter knutna till prioriteringarna i artikel 16a

Prioritering: Anpassning till och mildring av klimatförändringar

Typindelning av insatserna

Artiklar och åtgärder

Potentiella effekter

Effektiviserad användning av kvävegödselmedel (t.ex. minskad användning, utrustning, precisionsjordbruk), förbättrad lagring av gödsel

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretagen

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Minskade utsläpp av metan (CH4) och dikväveoxid (N2O)

Ökad energieffektivitet (t.ex. användning av byggnadsmaterial som minskar värmeförluster)

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretagen

Artikel 28: högre värde i jord- och skogsbruksprodukter

Artikel 29: samarbete om nya produkter, processer och tekniker

Minskade utsläpp av koldioxid (CO2) genom energibesparing

Förebyggande mekanismer mot negativa effekter av klimatrelaterade extrema förhållanden (t.ex. uppsättning av hagelskyddsnät)

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretag

Minskade negativa effekter av extrema väderleksförhållanden på jordbrukets produktionspotential

Markanvändningsmetoder (t.ex. bearbetningsmetoder, fånggrödor, varierad växtföljd)

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Minskade utsläpp av dikväveoxid (N2O); koldioxidbindning,

anpassning till klimatförändringarnas effekter på marken

Ändrad markanvändning (t.ex. omställning av åkermark till betesmark, permanent träda)

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Artikel 41: icke-produktiva investeringar

Minskade utsläpp av dikväveoxid (N2O); koldioxidbindning

Extensifiering av djuruppfödning (t.ex. minskad djurtäthet) och skötsel av gräsmarker

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Minskade utsläpp av metan (CH4) och dikväveoxid (N2O)

Beskogning, införande av blandat jord- och skogsbruk

Artiklarna 43 och 45: en första beskogning av jordbruksmark och annan mark än jordbruksmark

Artikel 44: första införande av blandat jord- och skogsbruk på jordbruksmark

Minskade utsläpp av dikväveoxid (N2O); koldioxidbindning

Förebyggande av översvämningar och förvaltningsåtgärder (t.ex. projekt som är knutna till förebyggande av översvämningar i kustområdet och i inlandet)

Artikel 20: återställa jordbrukets produktionspotential efter skador som orsakats av naturkatastrofer, samt införa lämpliga förebyggande åtgärder

Minskade negativa effekter av klimatrelaterade extrema väderleksförhållanden på jordbrukets produktionspotential

Utbildning och anlitande av rådgivningstjänster för jordbrukare när det gäller klimatförändringar

Artikel 21: yrkesutbildning och information

Artikel 24: anlitande av rådgivningstjänster

Artikel 58: utbildning och information

Tillhandahållande av utbildning och rådgivning för jordbrukare som syftar till minskade utsläpp av växthusgaser samt anpassning till klimatförändringar

Förebyggande åtgärder mot skogsbränder och klimatrelaterade naturkatastrofer

Artikel 48: restaurering av skogsbeståndet och införande av förebyggande åtgärder

Koldioxidbindning i skogar och undvikande av utsläpp av koldioxid (CO2); minskade negativa effekter på skogarna av klimatförändringarna

Omställning till mer motståndskraftiga typer av skogsbestånd

Artikel 47: miljövänligt skogsbruk

Artikel 49: icke-produktiva investeringar

Minskade negativa effekter på skogarna av klimatförändringarna

Prioritering: Förnybara energikällor

Typindelning av insatserna

Artiklar och åtgärder

Potentiella effekter

Produktion av biogas från organiskt avfall (på jordbruket och lokalt)

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretag

Artikel 53: diversifiering till annan verksamhet än jordbruk

Substitution av fossila bränslen; minskade utsläpp av metan (CH4)

Fleråriga energigrödor (skottskog med kort omloppstid och gräs)

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretag

Substitution av fossila bränslen; koldioxidbindning; minskade utsläpp av dikväveoxid (N2O)

Bearbetning av biomassa från jord-/skogsbruket för förnybar energi

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretag

Artikel 28: högre värde i jord- och skogsbruksprodukter

Artikel 29: samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogsbrukssektorn

Artikel 53: diversifiering till annan verksamhet än jordbruk

Artikel 54: stöd för etablering och utveckling av företag

Substitution av fossila bränslen

Installationer/infrastruktur som producerar förnybar energi från biomassa och andra förnybara energikällor (solenergi, vindkraft och jordvärme)

Artikel 53: diversifiering till annan verksamhet än jordbruk

Artikel 54: stöd för etablering och utveckling av företag

Artikel 56: grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Artikel 30: infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket

Substitution av fossila bränslen

Information och kunskapsspridning när det gäller förnybara energikällor

Artikel 21: yrkesutbildning och information

Artikel 58: utbildning och information

Ökning av medvetenhet och kunskaper och därigenom, indirekt, större effektivitet av andra åtgärder som gäller förnybara energikällor

Prioritering: Vattenförvaltning

Typindelning av insatserna

Artiklar och åtgärder

Potentiella effekter

Vattenbesparande tekniker (t.ex. effektiva bevattningssystem)

Vattenlagring (inklusive översvämningsområden)

Vattenbesparande produktionstekniker (t.ex. anpassade växtföljder)

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretagen

Artikel 30: infrastruktur

Artikel 28: högre värde i jord- och skogsbruksprodukter

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Effektivare vattenanvändning och större kapacitet att lagra vatten

Restauration av våtmarker

Omställning av jordbruksmark till våtmarker

Artikel 41: icke-produktiva investeringar

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Artikel 38: Natura 2000-stöd

Bevarande av värdefulla vattenförekomster; skydd och förbättring av vattenkvaliteten

Omställning av jordbruksmark till skogsbruk eller blandat jord- och skogsbruk

Artiklarna 43 och 45: första beskogning av jordbruksmark och annan mark än jordbruksmark

Skydd och förbättring av vattenkvaliteten

Anläggningar för rening av avloppsvatten på jordbruksföretag och i samband med bearbetning och försäljning

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretag

Artikel 28: högre värde i jord- och skogsbruksprodukter

Effektivare vattenanvändning

Skapande av delvis naturliga vattenförekomster

Skapande av naturliga vallar

Slingrande floder

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Artikel 57: bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

Bevarande av värdefulla vattenförekomster; skydd och förbättring av vattenkvaliteten

Markanvändningsmetoder (t.ex. fånggrödor, ekologiskt jordbruk, omställning av åkermark till permanent betesmark)

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Bidrag till minskade förluster av olika vattenkomponenter, inklusive fosfor

Information och kunskapsspridning när det gäller vattenförvaltning

Artikel 21: yrkesutbildning och information

Artikel 58: utbildning och information

Ökning av medvetenhet och kunskaper och därigenom, indirekt, större effektivitet av åtgärder som gäller vattenförvaltning

Prioritering: Biologisk mångfald

Typindelning av insatserna

Artiklar och åtgärder

Potentiella effekter

Ingen användning av gödningsmedel och bekämpningsmedel på jordbruksmark av stort naturvärde

Extensiv boskapsuppfödning

Integrerad och ekologisk produktion

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Bevarande av artrika vegetationstyper, skydd och bevarande av gräsmarker

Fleråriga åkerrenar, skyddszoner och biobäddar

Upprättande av förvaltningsplaner för Natura 2000

Anläggning/förvaltning av biotoper/habitat inom och utanför Natura 2000-områden

Ändrad markanvändning (extensiv skötsel av gräsmarker, omställning från åkermark till permanent betesmark, flerårig träda)

Förvaltning av perenner av stort naturvärde

Skapande och bevarande av fruktodlingar på ängsmark

Artiklarna 38 och 46: Natura 2000-stöd

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Artikel 41: icke-produktiva investeringar

Artikel 47: stöd för miljövänligt skogsbruk

Artikel 57: bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

Skydd för fåglar och andra vilda djur samt förbättrat biotopnät; minskad användning av skadliga ämnen i angränsande habitat; bevarande av skyddade djur och växter

Bevarande av den genetiska mångfalden

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Bevarande av den genetiska mångfalden

Information och kunskapsspridning när det gäller biologisk mångfald

Artikel 21: yrkesutbildning och information

Artikel 58: utbildning och information

Ökad medvetenhet och kunskaper och därigenom, indirekt, större effektivitet av åtgärder som gäller biologisk mångfald

Prioritering: Åtgärder i samband med omstruktureringen av mjölksektorn

Typindelning av insatserna

Artiklar och åtgärder

Potentiella effekter

Investeringsstöd i samband med mejeriproduktion

Artikel 26: modernisering av jordbruksföretag

Förbättrad konkurrenskraft inom mjölksektorn

Förbättrad bearbetning och saluföring när det gäller mejeriprodukter

Artikel 28: högre värde i jord- och skogsbruksprodukter

Förbättrad konkurrenskraft inom mjölksektorn

Innovation inom mjölksektorn

Artikel 29: samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker

Förbättrad konkurrenskraft inom mjölksektorn

Stöd till gräsmark och extensiv animalieproduktion; ekologisk produktion inom mjölksektorn; stöd till permanent betesmark i mindre gynnade områden; betesstöd

Artikel 39: stöd för miljövänligt jordbruk

Öka de positiva miljöeffekterna inom mjölksektorn

Prioritering: Innovativa tillvägagångssätt i samband med prioriteringarna enligt artikel 16a.1 a, b, c och d

Innovativa insatser för att ta itu med klimatförändringen minsknings- och anpassningsåtgärder

Artikel 29: samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker

Minska utsläppen av växthusgaser och anpassa jordbruket till klimatförändringarna

Innovativa insatser för att utveckla förnybar energi

Artikel 29: samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker

Substitution av fossilt bränsle och minskade utsläpp av växthusgaser

Innovativa insatser för att förbättra vattenförvaltningen

Artikel 29: samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker

Förbättra förmågan att använda vatten på ett mer effektivt sätt och förbättra vattenkvaliteten

Innovativa insatser för att stödja bevarandet av mångfald

Artikel 29: samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker

Hejda förlusten av biologisk mångfald”


Top