EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0127

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/127/EG av den 21 oktober 2009 om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel (Text av betydelse för EES)

OJ L 310, 25.11.2009, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 118 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/127/oj

25.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 310/29


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EG

av den 21 oktober 2009

om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Användning av bekämpningsmedel anses allmänt utgöra ett hot både mot människors hälsa och mot miljön. Genom sitt meddelande av den 12 juli 2006”Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel” antog kommissionen en strategi som syftar till att minska de risker för människors hälsa och för miljön som beror på användning av bekämpningsmedel. Dessutom har Europaparlamentet och rådet antagit direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (3) (ramdirektivet).

(2)

Konstruktionen, tillverkningen och underhållet av maskiner för applicering av bekämpningsmedel har stor betydelse när man försöker begränsa bekämpningsmedlens negativa effekter på människors hälsa och på miljön. Genom ramdirektivet införs krav på kontroll och underhåll av sådan utrustning för applicering av bekämpningsmedel som redan är i yrkesmässigt bruk.

(3)

Ramdirektivet tillämpas på bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel. Därför bör tillämpningsområdet för det här direktivet begränsas till maskiner för applicering av bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel. Eftersom man förutser att ramdirektivets tillämpningsområde kommer att utökas till att även omfatta biocidprodukter bör emellertid kommissionen senast den 31 december 2012 undersöka en utökning av tillämpningsområdet för miljöskyddskraven för maskiner för applicering av biocidprodukter.

(4)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner (4) finns redan krav på hälso- och säkerhetsskydd för personer och i förekommande fall husdjur och egendom. Det är därför lämpligt att låta grundläggande miljöskyddskrav avseende konstruktion och tillverkning av nya maskiner för applicering av bekämpningsmedel ingå i direktiv 2006/42/EG, samtidigt som det säkerställs att de är förenliga med ramdirektivets bestämmelser rörande underhåll och kontroll.

(5)

Av detta skäl är det även nödvändigt att komplettera direktiv 2006/42/EG med en hänvisning till skyddet av miljön, dock endast för sådana maskiner och för de risker som är kopplade till bestämda miljöskyddskrav.

(6)

Maskiner för applicering av bekämpningsmedel inbegriper maskiner som är självgående, som bogseras, som är fordonsmonterade eller fordonsburna, som är luftburna eller som är stationära och avsedda för applicering av bekämpningsmedel både för yrkesmässig och icke yrkesmässig användning. Vidare inbegrips motordrivna bärbara och handhållna maskiner liksom manuellt drivna bärbara och handhållna maskiner med trycksatt behållare.

(7)

Detta direktiv begränsas till sådana grundläggande krav som maskiner för applicering av bekämpningsmedel måste uppfylla innan de släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk. De europeiska standardiseringsorganisationerna ansvarar för att ta fram harmoniserade standarder med utförliga specifikationer för de olika typerna av sådana maskiner för att göra det möjligt för tillverkarna att tillmötesgå kraven.

(8)

Det är viktigt att alla berörda parter, däribland företrädare för industrin, jordbrukare och miljöorganisationer, involveras i lika stor utsträckning i fastställandet av sådana harmoniserade standarder, så att dessa antas på grundval av ett tydligt samförstånd mellan alla berörda parter.

(9)

Direktiv 2006/42/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (5) uppmanas medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan direktivet och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(11)

När de tillgängliga vetenskapliga rönen är otillräckliga för att det ska vara möjligt att göra en korrekt riskbedömning, bör medlemsstaterna när de vidtar åtgärder enligt detta direktiv tillämpa försiktighetsprincipen, som är en gemenskapsrättslig princip som bland annat beskrivs i kommissionens meddelande av den 2 februari 2000, samtidigt som de i vederbörlig utsträckning beaktar andra bestämmelser och principer i direktiv 2006/42/EG, t.ex. fri rörlighet för varor och presumtionen om överensstämmelse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2006/42/EG

Direktiv 2006/42/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 andra stycket ska följande led läggas till:

”m)

grundläggande hälso- och säkerhetskrav: tvingande bestämmelser som rör konstruktion och tillverkning av produkter som omfattas av detta direktiv och som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå avseende människors hälsa och säkerhet och i förekommande fall husdjur och egendom samt, i tillämpliga fall, för miljön.

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven anges i bilaga I. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav för skyddet av miljön gäller endast sådana maskiner som avses i avsnitt 2.4 i den bilagan.”

2.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att endast sådana maskiner får släppas ut på marknaden och/eller tas i drift som uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i detta direktiv och inte äventyrar människors hälsa och säkerhet och i förekommande fall husdjur och egendom samt, i tillämpliga fall, miljön, när de har installerats och underhålls på riktigt sätt samt används för avsett ändamål eller under rimligen förutsebara villkor.”

3.

I artikel 9.3 ska första stycket ersättas med följande:

”I de fall som avses i punkt 1 ska kommissionen samråda med medlemsstaterna och andra berörda parter och ange vilka åtgärder den har för avsikt att vidta för att, på gemenskapsnivå, säkerställa hög nivå på skyddet för människors hälsa och säkerhet och i förekommande fall husdjur och egendom samt, i tillämpliga fall, för miljön.”

4.

Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

”1.   Om en medlemsstat konstaterar att en CE-märkt maskin som omfattas av detta direktiv och som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse och som används på avsett sätt och under rimligen förutsebara villkor, kan äventyra människors hälsa eller säkerhet eller i förekommande fall husdjur eller egendom eller, i tillämpliga fall, miljön, ska den vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att denna maskin dras tillbaka från marknaden, inte släpps ut på marknaden och/eller tas i drift eller att dess fria rörlighet begränsas.”

5.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 i Allmänna principer ska ersättas med följande:

”4.

Denna bilaga består av flera delar. Den första har en allmän omfattning och gäller samtliga maskintyper. De andra delarna behandlar vissa mer specifika riskkällor. För att med säkerhet uppfylla samtliga tillämpliga grundläggande krav är det dock viktigt att hela denna bilaga tas i beaktande. När maskinerna konstrueras ska kraven i den allmänna delen och kraven i en eller flera av de andra delarna beaktas, beroende på resultatet av riskbedömningen i enlighet med punkt 1 i dessa allmänna principer. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav för skyddet av miljön ska tillämpas endast på de maskiner som avses i avsnitt 2.4.”

b)

Kapitel 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel, maskiner avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel, handhållna och/eller handstyrda maskiner, bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner, maskiner för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper samt maskiner för applicering av bekämpningsmedel, ska uppfylla samtliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se Allmänna principer, punkt 4).”

ii)

Följande avsnitt ska läggas till:

”2.4   MASKINER FÖR APPLICERING AV BEKÄMPNINGSMEDEL

2.4.1    Definition

maskiner för applicering av bekämpningsmedel: maskiner som är särskilt avsedda för applicering av växtskyddsmedel i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (6).

2.4.2    Allmänt

Tillverkaren av maskiner för applicering av bekämpningsmedel eller dennes befullmäktigade representant ska säkerställa att en riskbedömning görs för att fastställa risken för att miljön oavsiktligen utsätts för bekämpningsmedel, i enlighet med den process för riskbedömning och riskreducering som avses i de allmänna principerna, punkt 1.

Maskiner för applicering av bekämpningsmedel ska vara konstruerade och tillverkade med beaktande av resultatet av den riskbedömning som avses i första stycket så att de kan manövreras, regleras och underhållas utan att miljön oavsiktligen utsätts för bekämpningsmedel.

Läckage ska i alla situationer förhindras.

2.4.3    Styrfunktioner och övervakning

Det ska vara möjligt att enkelt och exakt styra, övervaka och omedelbart stoppa appliceringen av bekämpningsmedel från manöverplatserna.

2.4.4    Påfyllning och tömning

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade för att underlätta exakt påfyllning av erforderlig mängd bekämpningsmedel och säkerställa enkel och fullständig tömning, och samtidigt förhindra spill av bekämpningsmedel och förorening av vatten vid arbetsmoment.

2.4.5    Applicering av bekämpningsmedel

2.4.5.1   Utmatningshastighet

Maskiner ska ha funktioner som tillåter enkel, noggrann och säker reglering av utmatningshastighet.

2.4.5.2   Fördelning, avsättning och avdrift av bekämpningsmedel

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade för att säkerställa att bekämpningsmedel avsätts på målområden, att förluster till andra områden minimeras och för att förhindra avdrift av bekämpningsmedel till omgivningen. I förekommande fall ska en jämn fördelning och avsättning av bekämpningsmedel säkerställas.

2.4.5.3   Provningar

För att kontrollera att de relevanta delarna av maskinerna uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.4.5.1 och 2.4.5.2 ska tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant göra eller låta göra lämpliga provningar för varje typ av maskiner som berörs.

2.4.5.4   Förluster under stopp

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att förluster förhindras när appliceringsfunktionen är avstängd.

2.4.6    Underhåll

2.4.6.1   Rengöring

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att de enkelt och noggrant kan rengöras, utan förorening av miljön.

2.4.6.2   Service

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade för att underlätta byte av slitna delar, utan förorening av miljön.

2.4.7    Kontroller

Det ska vara möjligt att enkelt ansluta nödvändiga mätinstrument till maskinen för att kontrollera att den fungerar riktigt.

2.4.8    Märkning av munstycken, silar och filter

Munstycken, silar och filter ska märkas så att deras typ och storlek framgår klart och tydligt.

2.4.9    Angivelse av bekämpningsmedel som används

När det är lämpligt ska maskinen vara försedd med en särskild anordning där operatören kan ange namnet på det bekämpningsmedel som används.

2.4.10    Bruksanvisning

Bruksanvisningen ska innehålla uppgifter om följande:

a)

Försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid blandning, påfyllning, applicering, tömning, rengöring, service och transport, för att undvika förorening av miljön.

b)

Detaljerade krav för användning i de olika miljöer i vilka maskinen kan förutsättas användas, inklusive tillhörande förberedelser och inställningar som krävs för att säkerställa avsättning av bekämpningsmedel på målområdena, samtidigt som förlusterna till andra områden minimeras, för att förhindra avdrift till omgivningen och, när det är lämpligt, säkerställa en jämn fördelning och avsättning av bekämpningsmedel.

c)

De olika typer och storlekar på munstycken, silar och filter som kan användas med maskinen.

d)

Kontrollintervall samt kriterier och metod för byte av delar som är föremål för slitage och som därigenom påverkar att maskinen fungerar korrekt, såsom munstycken, silar och filter.

e)

Uppgift om kalibrering, dagligt underhåll, vinterförberedelser och andra kontroller som är nödvändiga för att säkerställa att maskinen fungerar korrekt.

f)

Typer av bekämpningsmedel som kan orsaka att maskinen inte fungerar korrekt.

g)

Uppgift om att operatören bör se till att den särskilda anordning som avses i avsnitt 2.4.9 uppdateras med namnet på det bekämpningsmedel som används.

h)

Inkoppling och användning av eventuell särskild utrustning eller tillbehör och de försiktighetsåtgärder som krävs i detta sammanhang.

i)

Uppgift om att maskinen kan omfattas av nationella krav på regelbundna kontroller som utförs av utsedda organ, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (7);

j)

De funktioner och egenskaper hos maskinen som måste kontrolleras för att säkerställa att den fungerar på avsett vis.

k)

Anvisningar om anslutning av erforderliga mätinstrumenten.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 15 juni 2011 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 15 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 oktober 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  EUT C 182, 4.8.2009, s. 44.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 24 september 2009.

(3)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.

(4)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

(5)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(6)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(7)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.”


Top