EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0337

2009/337/EG: Kommissionens beslut av den 20 april 2009 om definitionen av kriterierna för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin [delgivet med nr K(2009) 2856]

OJ L 102, 22.4.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 132 - 136

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/337/oj

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/7


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 april 2009

om definitionen av kriterierna för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin

[delgivet med nr K(2009) 2856]

(2009/337/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG (1), särskilt artikel 22.1 g, och

av följande skäl:

(1)

För att kriterierna i bilaga III till direktiv 2006/21/EG ska bedömas på ett enhetligt sätt, är det nödvändigt att definiera en metodik och, i de fall det är möjligt, fastställa gränsvärden, med beaktande av olika typer av avfallsanläggningar, deras beteende på kort och lång sikt såväl som under driftsfasen.

(2)

Ur teknisk synvinkel är det lämpligt att undanta avfallsanläggningar som enbart innehåller inert avfall eller icke-förorenad jord från bedömningen av de kriterier som avser förekomsten av farliga ämnen eller farligt avfall.

(3)

Den fara som en avfallsanläggning kan utgöra kan ändras kraftigt under anläggningens driftsfas och efter stängning. Det är därför lämpligt att granska klassificeringen av anläggningen vid behov, och åtminstone vid slutet av driftsfasen.

(4)

För att man ska kunna bedöma hur stor faran är för människors liv och hälsa om en anläggnings strukturella integritet förloras eller om driften sker på felaktigt vis, bör förekomsten av människor som vistas stadigvarande inom de områden som kan påverkas beaktas vid bedömningen av hur omfattande den potentiella faran för människors liv och hälsa är.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En avfallsanläggning ska klassificeras i kategori A i enlighet med första strecksatsen i bilaga III till direktiv 2006/21/EG om de förutsägbara konsekvenserna på kort och lång sikt av förlusten av anläggningens strukturella integritet, eller felaktig drift av anläggningen, kan leda till följande:

a)

Icke-försumbar risk för dödsfall.

b)

Allvarlig fara för människors hälsa.

c)

Allvarlig fara för miljön.

2.   Vid den klassificering som avses i punkt 1, ska man beakta anläggningens hela livscykel, inklusive fasen efter stängning, vid utvärderingen av hur stor potentiell fara anläggningen utgör.

Artikel 2

1.   I det här beslutet avses med en avfallsanläggnings strukturella integritet dess förmåga att behålla avfallet inom anläggningens gränser på det sätt den konstruerades för.

2.   Förlusten av den strukturella integriteten ska täcka in alla tänkbara felmekanismer som är relevanta för ingående delar i den berörda avfallsanläggningen.

3.   En utvärdering av konsekvenserna av förlust av den strukturella integriteten ska omfatta omedelbar påverkan från material som transporterats från anläggningen beroende på upphörandet av funktion och de effekter på kort och lång sikt som blir följden.

Artikel 3

1.   I det här beslutet avses med felaktig drift av en avfallsanläggning alla driftsformer som kan ge upphov till allvarliga olyckshändelser, inklusive bristande funktion hos miljöskyddsåtgärder och felaktig eller otillräcklig utformning.

2.   En bedömning av utsläpp av föroreningar beroende på felaktig drift ska omfatta effekterna av såväl kortsiktiga pulser som långsiktiga utsläpp av föroreningar. Bedömningen ska täcka anläggningens driftsperiod samt den långsiktiga perioden efter stängning. Den ska omfatta en värdering av den potentiella risk som utgörs av anläggningar som innehåller reaktivt avfall, oavsett om avfallet klassificeras som farligt eller icke-farligt enligt rådets direktiv 91/689/EEG (3).

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska bedöma följderna av upphörande av funktion som beror på förlust av den strukturella integriteten eller felaktig drift av en avfallsanläggning i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

2.   Fara för människors liv och hälsa ska anses vara försumbar eller inte allvarlig, om det inom det område som kan påverkas permanent eller under längre perioder inte förväntas finnas andra människor än de anställda som ansvarar för driften av anläggningen. Skador som leder till invaliditet eller längre perioder av dålig hälsa ska anses vara allvarliga faror för människors hälsa.

3.   Den potentiella miljöfaran ska anses vara inte allvarlig om

a)

den potentiella föroreningskällan kraftigt avtar i styrka inom en kort tidsperiod,

b)

upphörandet av funktion inte leder till permanent eller långvarig miljöskada,

c)

den drabbade miljön kan återställas genom ringa saneringsinsatser och återställandeåtgärder.

4.   När man fastställer faran för människors liv och hälsa eller för miljön, ska de specifika utvärderingarna av hur omfattande de potentiella effekterna är ske inom ramen för kedjan ”källa-väg-mottagare” (source-pathway-receptor).

Om det saknas väg mellan källa och mottagare, ska den berörda anläggningen inte klassificeras i kategori A utgående från en upphörande funktion som beror på förlust av den strukturella integriteten eller felaktig drift.

Artikel 5

1.   Om den strukturella integriteten hos avfallsdammar går förlorad, ska människors liv anses vara hotade om vatten- eller slamnivån är minst 0,7 meter ovanför marknivån eller om vatten- eller slamhastigheten överskrider 0,5 m/s.

2.   Bedömningen av risken för dödsfall och fara för människors hälsa ska minst omfatta följande faktorer:

a)

Anläggningens storlek och egenskaper samt utformning.

b)

Kvantiteten och kvaliteten på avfallet i anläggningen, inklusive avfallets fysiska och kemiska egenskaper.

c)

Topografin vid området för anläggningen, inklusive dämpande egenskaper.

d)

Beräknad tid innan en potentiell flodvåg når områden där människor befinner sig.

e)

Flodvågens utbredningshastighet.

f)

Beräknad vatten- eller slamnivå.

g)

Stigningstakten för vatten- eller slamnivåerna.

h)

Övriga relevanta faktorer som är specifika för den aktuella anläggningen och som kan påverka risken för dödsfall eller faran för människors hälsa.

Artikel 6

1.   Vid ras och skred i avfallshögar, ska avfallsmassor i rörelse alltid anses kunna utgöra fara för människoliv, om människor uppehåller sig inom räckhåll för dem.

2.   Bedömningen av risken för dödsfall och fara för människors hälsa ska minst omfatta följande faktorer:

a)

Anläggningens storlek och egenskaper samt utformning.

b)

Kvantiteten och kvaliteten på avfallet i anläggningen, inklusive avfallets fysiska och kemiska egenskaper.

c)

Avfallshögens släntlutning.

d)

Förmågan att bygga upp grundvatten i avfallshögen.

e)

Undergrundens stabilitet.

f)

Topografi.

g)

Närhet till vattendrag, konstruktioner, byggnader.

h)

Gruvanläggningar.

i)

Andra faktorer som är specifika för den aktuella anläggningen och som i betydande utsträckning skulle kunna bidra till den fara som anläggningen utgör.

Artikel 7

1.   Den gräns som det hänvisas till i andra strecksatsen i bilaga III till direktiv 2006/21/EG ska vara bestämd, som viktförhållandet beräknat på torrsubstansen, mellan

a)

allt avfall som klassificerats som farligt i enlighet med direktiv 91/689/EEG och som förväntas finnas i anläggningen vid slutet av den planerade driftsfasen, och

b)

avfall som förväntas finnas i anläggningen i slutet av den planerade driftsperioden.

2.   Om det viktförhållande som avses i punkt 1 är mer än 50 %, ska anläggningen klassificeras som kategori A.

3.   Om det viktförhållande som avses i punkt 1 ligger mellan 5 % och 50 %, ska anläggningen klassificeras som kategori A.

En sådan anläggning får dock inte klassificeras som kategori A om det kan motiveras med en anläggningsspecifik riskbedömning särskilt inriktad på effekterna av det farliga avfallet som underlag. Riskbedömningen ska utföras som del av klassificeringen baserad på följderna av upphörande av funktion som beror på förlust av den strukturella integriteten eller felaktig drift, och ska kunna visa att anläggningen inte ska klassificeras som kategori A utifrån innehållet av farligt avfall.

4.   Om det viktförhållande som avses i punkt 1 är mindre än 5 %, ska anläggningen inte klassificeras som kategori A utifrån innehållet av farligt avfall.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterna ska bedöma om kriteriet i den tredje strecksatsen i bilaga III till direktiv 2006/21/EG uppfylls i enlighet med de överväganden som anges i punkterna 2, 3 och 4.

2.   För planerade avfallsdammar ska följande metod användas:

a)

En inventering ska göras av de ämnen och beredningar som används vid driften och som därefter släpps ut med avfallsslammet till avfallsdammen.

b)

För varje år av den planerade driften ska det ske en uppskattning av de årliga kvantiteter av alla ämnen och beredningar som används vid driften.

c)

För varje ämne och beredningar ska det fastställas om det är ett farligt ämne eller beredningar i den mening som avses i rådets direktiv 67/548/EEG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (5).

d)

För varje år av den planerade driften ska den årliga ökningen av innehållet vatten (ΔQi) i avfallsdammarna beräknas vid stationära förhållanden enligt formeln i bilaga I.

e)

För varje farligt ämne eller preparat som identifierats i enlighet med c, ska den maximala årskoncentrationen (C max) i vattenfasen uppskattas enligt formeln i bilaga II.

Om vattenfasen, på grundval av bedömningen av den maximala årskoncentrationen (C max), anses vara ”farlig” enligt direktiv 1999/45/EG eller 67/548/EEG, ska anläggningen klassificeras som en kategori A-anläggning.

3.   I fråga om avfallsdammar i drift, ska klassificeringen baseras på metoden i punkt 2, eller på en direkt kemisk analys av det vatten och fasta avfall som finns i anläggningen. Om vattenfasen och dess innehåll ska anses som en farlig beredning i enlighet med direktiv 1999/45/EG eller 67/548/EEG, ska anläggningen klassificeras som en kategori A-anläggning.

4.   I fråga om lakningsläggningar, där metaller utvinns från malmupplag genom perkolering av lakningslösningar, ska medlemsstaterna undersöka om det finns farliga ämnen vid stängning av anläggningen. Som underlag ska man använda en inventering av använda lakningskemikalier och restkoncentrationen av dessa i dräneringssystemen efter avslutad ursköljning. Om dessa lakvatten anses som farlig beredning i enlighet med direktiv 1999/45/EG eller 67/548/EEG, ska anläggningen klassificeras som en kategori A-anläggning.

Artikel 9

Artiklarna 7 och 8 i det här beslutet ska inte gälla avfallsanläggningar som enbart innehåller inert avfall och icke-förorenad jord.

Artikel 10

En genomgång av klassificeringen ska genomföras av den behöriga myndigheten i enlighet med direktiv 2006/21/EG om tillståndet ändras på genomgripande vis eller om driftsvillkoren ändras kraftigt.

En sådan genomgång ska ske senast vid slutet av driftsperioden för anläggningen.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

(3)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(4)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.


BILAGA I

Formel för beräkning av den genomsnittliga årliga ökningen av innehållet vatten i avfallsdammarna ΔQ i enlighet med artikel 8.2

ΔQi

=

(ΔΜi/D) * P, där:

ΔQi

=

årlig ökning av innehållet vatten i avfallsdammen (m3/år) under år ”i”

ΔΜi

=

årlig mängd avfallsslam som släpps ut i dammen (ton torrvikt/år) under år ”i”

D

=

det deponerade avfallsslammets genomsnittliga torra skrymdensitet (ton/m3)

P

=

det sedimenterade avfallsslammets genomsnittliga porositet (m3/m3) definierat som förhållandet mellan håligheternas volym och det sedimenterade avfallsslammets totala volym

Om exakta uppgifter saknas, ska man använda standardvärdet 1,4 ton/m3 för den torra skrymdensiteten och 0,5 m3/m3 för porositeten.


BILAGA II

Uppskattning av maximikoncentrationen i vattenfasen C max i enlighet med artikel 8.2

C max = maximum av följande värde: Si/ ΔQi, där:

Si = årligt utsläpp i dammen under år ”i” av varje ämne och preparat enligt definitionen i artikel 8.2 c.


Top