EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0335

2009/335/EG: Kommissionens beslut av den 20 april 2009 om tekniska riktlinjer för upprättande av den finansiella säkerheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin [delgivet med nr K(2009) 2798]

OJ L 101, 21.4.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 131 - 131

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/335/oj

21.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 april 2009

om tekniska riktlinjer för upprättande av den finansiella säkerheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin

[delgivet med nr K(2009) 2798]

(2009/335/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG (1), särskilt artikel 22.1 c, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa ett gemensamt tillvägagångssätt i medlemsstaterna när den finansiella säkerhet som avses i artikel 14 i direktiv 2006/21/EG upprättas bör minimikrav för beräkningen av säkerheten definieras, i synnerhet när det gäller den information som ska beaktas och metoden för beräkning av säkerheten.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 23.2 i direktiv 2006/21/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna ska basera beräkningen av den finansiella säkerhet som avses i artikel 14 i direktiv 2006/21/EG på följande:

a)

Avfallsanläggningens troliga påverkan på miljön och på människors hälsa.

b)

Definitionen av rehabilitering inbegripet användningen av avfallsanläggningen efter rehabilitering.

c)

Tillämpliga miljönormer och miljömål, inklusive avfallsanläggningens fysiska stabilitet, minimikvalititetsnormer för mark- och vattenresurser och högsta tillåtna utsläppsnivåer för förorenande ämnen.

d)

De tekniska åtgärder som krävs för att uppnå miljömässiga mål, i synnerhet de åtgärder som syftar till att säkerställa avfallsanläggningens stabilitet och begränsa miljöskadorna.

e)

De åtgärder som krävs för att uppnå målen under och efter stängningen av anläggningen, inklusive markrehabilitering, behandling och övervakning efter stängningen om så krävs, och i tillämpliga fall åtgärder för att återupprätta den biologiska mångfalden.

f)

Beräknat tidsperspektiv för påverkan och de mildrande åtgärder som krävs.

g)

En bedömning av de kostnader som krävs för att säkerställa rehabilitering av mark, stängning och åtgärder efter stängning inbegripet eventuell övervakning och behandling av förorenande ämnen.

2.   Den bedömning som avses i punkt g ska utföras av en oberoende och kvalificerad tredje part och även beakta en oplanerad eller tidigarelagd stängning.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.


Top