EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0693

2008/693/EG: Kommissionens beslut av den 13 augusti 2008 om ändring av beslut C(2006) 4332 om fastställande av en årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013 av gemenskapens åtagandebemyndiganden från Europeiska fiskerifonden [delgivet med nr K(2008) 4358]

OJ L 229, 28.8.2008, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 201 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/693/oj

28.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 229/5


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 augusti 2008

om ändring av beslut C(2006) 4332 om fastställande av en årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 av gemenskapens åtagandebemyndiganden från Europeiska fiskerifonden

[delgivet med nr K(2008) 4358]

(2008/693/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (1), särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut C(2006) 4332 av den 4 oktober 2006 (2) fastställs för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 en årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av gemenskapens åtagandebemyndiganden för de regioner som har rätt till bidrag från Europeiska fiskerifonden (nedan kallad EEF) inom ramen för icke-konvergensmålet, av gemenskapens åtagandebemyndiganden för de regioner som har rätt till bidrag från EEF inom ramen för konvergensmålet samt av de totala åtagandebemyndigandena från EFF.

(2)

I enlighet med punkt 48 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europarlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3) godkände Europaparlamentet och rådet genom beslut 2008/371/EG att de anslag som inte utnyttjades under 2007, därför att antagandet av vissa operativa program försenats, överförs till påföljande år.

(3)

Enligt artikel 74 i förordning (EG) nr 1198/2006 ska det första budgetåtagandet göras innan kommissionen fattar beslutet om att godkänna det operativa programmet. I artikel 75.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) föreskrivs det att ett utgiftsåtagande ska föregås av ett finansieringsbeslut som fattats av en institution eller av de myndigheter till vilka ansvaret för sådana beslut delegerats. Detta kommissionsbeslut kommer därför även att utgöra finansieringsbeslutet för de operativa program för Belgien, Irland, Malta, Polen, Slovenien, Ungern och Förenade kungariket som inte antogs 2007 och medför därmed att det första budgetåtagandet kan göras för dessa operativa program innan kommissionen fattar beslutet om att godkänna programmen.

(4)

Beslut C(2006) 4332 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut C(2006) 4332 ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Bidraget från EFF för 2008 till de operativa programmen för Belgien, Irland, Malta, Polen, Slovenien, Ungern och Förenade kungariket, angivet separat för konvergensmålet och icke-konvergensmålet, uppgår till 138 122 568 euro respektive 26 140 015 euro i löpande priser och ska i enlighet med detta belasta budgetrubrikerna 11 06 12 och 11 06 13.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den tredje dagen efter det att det har antagits.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(2)  Beslutet ändrat genom beslut 2007/218/EG (EUT L 95, 5.4.2007, s. 37).

(3)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2008/371/EG (EUT L 128, 16.5.2008, s. 8).

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).


BILAGA

”BILAGA I

Årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 av åtagandebemyndigandena för regioner som har rätt till bidrag från EFF efter avdrag med det belopp som går till tekniskt stöd på initiativ av kommissionen eller på dess vägnar

Tabell 1

Årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 av åtagandebemyndigandena för regioner som har rätt till bidrag från EFF inom ramen för icke-konvergensmålet (löpande priser)

(i EUR)

Medlemsstat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Belgïe/Belgique

0

4 191 906

4 263 970

4 337 474

4 412 449

4 488 923

4 566 926

26 261 648

Danmark

17 980 908

18 340 527

18 707 336

19 081 484

19 463 114

19 852 376

20 249 424

133 675 169

Deutschland

7 936 768

8 095 504

8 257 413

8 422 560

8 591 011

8 762 832

8 938 089

59 004 177

Éire/Ireland

0

6 746 632

6 862 613

6 980 914

7 101 580

7 224 661

7 350 203

42 266 603

Elláda

4 169 266

4 252 651

4 337 705

4 424 459

4 512 948

4 603 207

4 695 273

30 995 509

España

25 045 920

25 546 840

26 057 775

26 578 931

27 110 509

27 652 718

28 205 774

186 198 467

France

24 454 642

24 943 736

25 442 610

25 951 462

26 470 491

26 999 902

27 539 898

181 802 741

Italia

14 266 471

14 551 800

14 842 836

15 139 694

15 442 488

15 751 337

16 066 364

106 060 990

Kýpros

2 653 171

2 706 234

2 760 358

2 815 565

2 871 876

2 929 314

2 987 900

19 724 418

Magyarország

0

89 023

83 961

85 758

95 563

100 199

104 999

559 503

Nederland

6 534 378

6 665 065

6 798 367

6 934 334

7 073 021

7 214 481

7 358 771

48 578 417

Österreich

682 243

695 888

709 806

724 003

738 483

753 252

768 317

5 071 992

Portugal

3 032 194

3 092 838

3 154 693

3 217 789

3 282 145

3 347 788

3 414 743

22 542 190

Slovensko

146 865

141 066

134 023

121 779

131 131

145 048

187 157

1 007 069

Suomi/Finland

5 306 338

5 412 465

5 520 715

5 631 130

5 743 752

5 858 627

5 975 800

39 448 827

Sverige

7 353 069

7 500 130

7 650 134

7 803 137

7 959 199

8 118 383

8 280 751

54 664 803

United Kingdom

0

15 112 454

15 372 251

15 637 246

15 907 541

16 183 241

16 464 455

94 677 188

Totalt

119 562 233

148 084 759

150 956 566

153 887 719

156 907 301

159 986 289

163 154 844

1 052 539 711


Tabell 2

Årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndigandena för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 för regioner som har rätt till bidrag från EFF inom ramen för konvergensmålet (i löpande priser)

(i EUR)

Medlemsstat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Bulgaria

5 818 765

8 517 922

11 598 136

12 221 422

13 084 212

13 951 819

14 817 432

80 009 708

Česká republika

3 360 014

3 526 490

3 693 682

3 868 715

4 043 811

4 218 249

4 395 714

27 106 675

Deutschland

13 802 007

13 821 981

13 837 235

13 847 569

13 852 783

13 852 664

13 847 001

96 861 240

Eesti

9 130 309

9 971 872

10 889 823

11 891 071

12 995 534

14 201 298

15 488 132

84 568 039

Elláda

26 091 444

25 849 796

25 588 046

25 305 486

25 001 388

24 675 004

24 325 564

176 836 728

España

133 846 204

134 323 828

134 767 020

135 174 209

135 543 780

135 874 064

136 163 340

945 692 445

France

4 607 081

4 699 222

4 793 207

4 889 071

4 986 852

5 086 589

5 188 321

34 250 343

Italia

43 317 946

44 016 945

44 726 576

45 446 984

46 178 319

46 920 730

47 674 364

318 281 864

Latvija

13 597 544

14 887 723

16 282 146

17 736 296

19 243 706

20 816 794

22 451 354

125 015 563

Lietuva

6 937 316

6 978 531

7 086 453

7 546 096

8 161 553

8 671 254

9 332 205

54 713 408

Magyarország

0

5 456 086

5 145 790

5 256 028

5 856 938

6 141 144

6 435 371

34 291 357

Malta

0

1 422 356

1 356 456

1 250 716

1 271 388

1 426 192

1 645 221

8 372 329

Österreich

31 203

29 837

28 406

26 903

25 331

23 684

21 962

187 326

Polska

0

120 001 664

121 825 117

119 906 010

121 944 858

124 084 618

126 330 307

734 092 574

Portugal

30 519 983

30 998 886

31 484 737

31 977 622

32 477 628

32 984 845

33 499 358

223 943 059

România

15 127 527

22 157 050

30 156 234

36 391 468

39 257 052

42 262 575

45 362 301

230 714 207

Slovenija

0

4 110 308

3 921 112

3 722 949

3 515 536

3 298 585

3 071 793

21 640 283

Slovensko

1 849 383

1 776 374

1 687 685

1 533 487

1 651 255

1 826 503

2 356 772

12 681 459

United Kingdom

0

7 132 154

7 157 960

7 182 351

7 205 260

7 226 620

7 246 356

43 150 701

Totalt

308 036 726

459 679 025

476 025 821

485 174 453

496 297 184

507 543 231

519 652 868

3 252 409 308


Tabell 3

Årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 av de totala åtagandebemyndigandena från EFF (i löpande priser)

(i EUR)

Medlemsstat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Bulgaria

5 818 765

8 517 922

11 598 136

12 221 422

13 084 212

13 951 819

14 817 432

80 009 708

Belgïe/Belgique

0

4 191 906

4 263 970

4 337 474

4 412 449

4 488 923

4 566 926

26 261 648

Česká republika

3 360 014

3 526 490

3 693 682

3 868 715

4 043 811

4 218 249

4 395 714

27 106 675

Danmark

17 980 908

18 340 527

18 707 336

19 081 484

19 463 114

19 852 376

20 249 424

133 675 169

Deutschland

21 738 775

21 917 485

22 094 648

22 270 129

22 443 794

22 615 496

22 785 090

155 865 417

Eesti

9 130 309

9 971 872

10 889 823

11 891 071

12 995 534

14 201 298

15 488 132

84 568 039

Éire/Ireland

0

6 746 632

6 862 613

6 980 914

7 101 580

7 224 661

7 350 203

42 266 603

Elláda

30 260 710

30 102 447

29 925 751

29 729 945

29 514 336

29 278 211

29 020 837

207 832 237

España

158 892 124

159 870 668

160 824 795

161 753 140

162 654 289

163 526 782

164 369 114

1 131 890 912

France

29 061 723

29 642 958

30 235 817

30 840 533

31 457 343

32 086 491

32 728 219

216 053 084

Italia

57 584 417

58 568 745

59 569 412

60 586 678

61 620 807

62 672 067

63 740 728

424 342 854

Kýpros

2 653 171

2 706 234

2 760 358

2 815 565

2 871 876

2 929 314

2 987 900

19 724 418

Latvija

13 597 544

14 887 723

16 282 146

17 736 296

19 243 706

20 816 794

22 451 354

125 015 563

Lietuva

6 937 316

6 978 531

7 086 453

7 546 096

8 161 553

8 671 254

9 332 205

54 713 408

Magyarország

0

5 545 109

5 229 751

5 341 786

5 952 501

6 241 343

6 540 370

34 850 860

Malta

0

1 422 356

1 356 456

1 250 716

1 271 388

1 426 192

1 645 221

8 372 329

Nederland

6 534 378

6 665 065

6 798 367

6 934 334

7 073 021

7 214 481

7 358 771

48 578 417

Österreich

713 446

725 725

738 212

750 906

763 814

776 936

790 279

5 259 318

Polska

0

120 001 664

121 825 117

119 906 010

121 944 858

124 084 618

126 330 307

734 092 574

Portugal

33 552 177

34 091 724

34 639 430

35 195 411

35 759 773

36 332 633

36 914 101

246 485 249

România

15 127 527

22 157 050

30 156 234

36 391 468

39 257 052

42 262 575

45 362 301

230 714 207

Slovenija

0

4 110 308

3 921 112

3 722 949

3 515 536

3 298 585

3 071 793

21 640 283

Slovensko

1 996 248

1 917 440

1 821 708

1 655 266

1 782 386

1 971 551

2 543 929

13 688 528

Suomi/Finland

5 306 338

5 412 465

5 520 715

5 631 130

5 743 752

5 858 627

5 975 800

39 448 827

Sverige

7 353 069

7 500 130

7 650 134

7 803 137

7 959 199

8 118 383

8 280 751

54 664 803

United Kingdom

0

22 244 608

22 530 211

22 819 597

23 112 801

23 409 861

23 710 811

137 827 889

Totalt

427 598 959

607 763 784

626 982 387

639 062 172

653 204 485

667 529 520

682 807 712

4 304 949 019”


Top