EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

Rådets förordning (EG) nr 2012/2006 av den 19 december 2006 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

OJ L 384, 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 536–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; tyst upphävande genom 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/8


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2012/2006

av den 19 december 2006

om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 36 och artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien (nedan kallad ”2005 års anslutningsakt”), särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1782/2003 (1) fastställs gemensamma bestämmelser för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och vissa stödsystem för jordbrukare.

(2)

Enligt artiklarna 42.8 och 71d.6 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 är det förbjudet att överföra stödrättigheter som inrättats med användning av den nationella reserven utom vid arv. Vid sammanslagning och uppdelning bör det också vara tillåtet för jordbrukare att överföra stödrättigheter tilldelade från den nationella reserven till det nya företaget eller företagen.

(3)

Erfarenheten visar att bestämmelserna för jordbruksarealers stödberättigande kan vara enkla vid ett frikopplat inkomststöd. Framför allt är det på sin plats att förenkla bestämmelserna enligt systemet med samlat gårdsstöd för jordbruksarealer planterade med olivträd.

(4)

På Malta har majoriteten av jordbrukarna inom nötköttssektorn ingen mark till sitt förfogande. Under dessa särskilda omständigheter skulle tillämpningen av de särskilda villkoren i artikel 71m i förordning (EG) nr 1782/2003 kunna skapa allvarliga svårigheter för den hållbara utvecklingen av nötköttssektorn och innebära en överdrivet hög administrativ arbetsbelastning. Det är lämpligt att erbjuda förenklade villkor för utbetalningar enligt systemet med samlat gårdsstöd till berörda jordbrukare på Malta.

(5)

För närvarande är de av medlemsstaterna Tjeckiska republiken, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) som tillämpar systemet med enhetlig arealersättning uteslutna från gemenskapens stöd för energigrödor. Översynen av stödet för energigrödor i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1782/2003 har visat att stödet för energigrödor bör utvidgas till att gälla alla medlemsstater från och med 2007 på samma villkor. Därför bör den maximala garantiarealen ökas proportionellt, tabellen för höjningar som avser införandet av stödsystem i de nya medlemsstaterna bör inte gälla systemet för energigrödor och bestämmelserna för systemet med enhetlig arealersättning bör ändras.

(6)

För att stärka de permanenta energigrödornas roll och erbjuda ett incitament för att öka produktionen av dessa grödor bör medlemsstaterna ha rätt att bevilja nationellt stöd för upp till 50 % av kostnaderna i samband med planteringen av permanenta grödor på de arealer som omfattas av en ansökan om stöd för energigrödor.

(7)

Producenter av sockerbetor och sockerrör i de nya medlemsstaterna har sedan anslutningen fått prisstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (2). Därför bör gemenskapens stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör enligt kapitel 10f i förordning (EG) nr 1782/2003 inte omfattas av tillämpningen av den tabell för höjningar som avses i artikel 143a i nämnda förordning, med verkan från och med dagen för tillämpning av stödet till producenter av sockerbetor och sockerrör. Det är också lämpligt att klargöra villkoren för tillämpningen av detta stöd och beräkningen av det bidrag som skall beviljas till de berörda jordbrukarna.

(8)

Erfarenheten visar att systemet med enhetlig arealersättning är ett enkelt och effektivt system för beviljande av frikopplat inkomststöd till jordbrukarna. För enkelhetens skull är det lämpligt att tillåta de nya medlemsstaterna att fortsätta att tillämpa systemet till utgången av 2010. Det anses ändå inte lämpligt att efter 2008 förlänga undantaget från skyldigheten att införa de föreskrivna verksamhetskraven som tvärvillkor, vilket beviljats medlemsstater som tillämpar systemet med enhetlig arealersättning. För att se till att vissa åtgärder för landsbygdsutveckling överensstämmer med beslutet att inte förlänga undantaget bör artikel 51 i förordning (EG) nr 1698/2005 (3) ändras.

(9)

Under normala omständigheter får jordbrukarna sinsemellan komma överens om villkoren för överföring av ett företag (eller en del av ett företag) som har erhållit separat sockerstöd. Vid arv är det emellertid lämpligt att sörja för att arvtagaren beviljas det separata sockerstödet.

(10)

Både 2005 års anslutningsakt och denna förordning ändrar förordning (EG) nr 1782/2003 och dessa ändringar bör träda i kraft samma dag. För rättssäkerhetens skull skall den ordning i vilken dessa ändringar skall tillämpas närmare anges.

(11)

Förordningarna (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1698/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Genom rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (4) ändrades bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003. På grund av ett fel har uppgifterna för olivolja och humle inte ändrats i enlighet med den ändrade bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2183/2005 av den 22 december 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003 bör därför rättas i enlighet med detta, med verkan från och med dagen för tillämpning av förordning (EG) nr 2183/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003 i dess ändrade lydelse (inbegripet ändringarna genom 2005 års anslutningsakt) skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 20.2 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   För de medlemsstater som tillämpar stöd till olivodlingar som avses i kapitel 10b i avdelning IV, skall identifieringssystemet omfatta ett geografiskt informationssystem för olivodlingar som består av en alfanumerisk databas och en grafisk referensdatabas för olivträd och berörda områden.”

b)

Följande punkt 3 skall läggas till:

”3.   Medlemsstater som inte tillämpar stöd till olivodlingar som avses i kapitel 10b i avdelning IV får besluta att identifieringssystemet för jordbruksskiften skall omfatta ett sådant geografiskt informationssystem för olivodlingar som avses i punkt 2.”

2.

Artikel 22.1 andra strecksatsen skall ersättas med följande:

”—

antalet olivträd och deras läge på skiftet, vid en eventuell stödansökan till olivodlingar enligt kapitel 10b avdelning IV eller då medlemsstaten tillämpar den möjlighet som avses i artikel 20.3,”

3.

Artikel 42.8 första stycket skall ersättas med följande:

”Utom vid överföring genom faktiskt eller förtida arv och sammanslagning eller uppdelning av företag och genom avvikelse från artikel 46 får de stödrättigheter som inrättas genom användning av den nationella reserven inte överföras under en femårsperiod, som påbörjas vid fördelningen av rättigheterna. Vid sammanslagning eller uppdelning skall den eller de jordbrukare som leder det nya företaget eller företagen behålla de stödrättigheter som ursprungligen tilldelades ur den nationella reserven under den återstående tiden av femårsperioden.”

4.

I artikel 44.2 andra stycket skall ersättas med följande:

”Med ’stödberättigande hektar’ skall också avses arealer som planterats med humle eller som omfattas av ett åtagande om tillfällig träda eller arealer med olivträd.”

5.

Artikel 51 a skall ersättas med följande:

”a)

Permanenta grödor, utom olivträd eller humle.”

6.

Artikel 56.4 skall ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna skall ha rätt att utbetala nationellt stöd med upp till 50 % av kostnaden för anläggning av permanenta grödor avsedda för produktion av biomassa på mark som tagits ur produktion.”

7.

Artikel 60.1 skall ersättas med följande:

”1.   När en medlemsstat utnyttjar den möjlighet som ges i artikel 59 får jordbrukarna, genom undantag från artikel 51 b och c och i enlighet med denna artikel, även använda de skiften som uppges enligt artikel 44.3 för framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 eller i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96 och annan potatis än potatis avsedd för produktion av potatisstärkelse för vilken stöd beviljas enligt artikel 93 i den här förordningen med undantag för de grödor som avses i artikel 51 a.”

8.

Artikel 71d.6 första stycket skall ersättas med följande:

”6.   Utom vid överföring genom faktiskt eller förtida arv, vid sammanslagning eller uppdelning av företag samt vid tillämpning av punkt 3, genom avvikelse från artikel 46 får de stödrättigheter som inrättas genom användning av den nationella reserven inte överföras under en femårsperiod, som påbörjas vid fördelningen av rättigheterna. Vid sammanslagning eller uppdelning skall den eller de jordbrukare som leder det nya företaget eller företagen behålla de stödrättigheter som ursprungligen tilldelades ur den nationella reserven under den återstående tiden av femårsperioden.”

9.

Artikel 71g.1 skall ersättas med följande:

”1.   Jordbrukare får, genom undantag från artikel 51 b och c och i enlighet med denna artikel, även använda de skiften som har deklarerats enligt artikel 44.3 för framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 eller i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96 och annan potatis än potatis avsedd för produktion av potatisstärkelse för vilken stöd beviljas enligt artikel 93 i den här förordningen med undantag för de grödor som avses i artikel 51 a.”

10.

Följande punkt skall läggas till i artikel 71m:

”För Malta skall dock det andra stycket inte tillämpas och det undantag som finns i första stycket skall tillämpas utan villkoret att jordbrukaren behåller minst 50 % av den jordbruksverksamhet han utövade före övergången till systemet med samlat gårdsstöd uttryckt i djurenheter.”

11.

Följande stycke skall läggas till i artikel 88:

”Artiklarna 143a och 143c skall inte tillämpas på stöd till energigrödor i gemenskapen som den är konstituerad den 1 januari 2007.”

12.

Artikel 89.1 skall ersättas med följande:

”1.   Den maximala garantiareal för vilken stöd får beviljas skall vara 2 000 000 ha.”

13.

Följande artikel 90a skall införas:

”Artikel 90a

Nationellt stöd

Medlemsstaterna skall ha rätt att betala nationellt stöd på upp till 50 % av kostnaderna för plantering av permanenta grödor på arealer för vilka det har lämnats in en ansökan om stöd för energigrödor.”

14.

Artikel 110q.1 skall ersättas med följande:

”1.   De medlemsstater som beviljas omstruktureringsstöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006 för minst 50 % av den sockerkvot som fastställdes den 20 februari 2006 i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 skall bevilja gemenskapsstöd till producenter av sockerbetor och sockerrör.”

15.

Artikel 110s skall ersättas med följande:

”Artikel 110s

Stödbelopp

Stödet skall uttryckas i ton vitt socker av standardkvalitet. Stödbeloppet skall motsvara halva det belopp som uppstår genom att det takbelopp som avses i K.2 i bilaga VII för den berörda medlemsstaten för motsvarande år divideras med den totala kvoten av socker och insulinsocker som fastställdes den 20 februari 2006 i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006.

Artiklarna 143a och 143c skall inte tillämpas på stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör.”

16.

Artikel 143b skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   De nya medlemsstaterna får, dock inte senare än anslutningsdagen, besluta att under den tillämpningsperiod som avses i punkt 9 ersätta direktstödet, med undantag från stödet för energigrödor enligt kapitel 5 i avdelning IV, med en enhetlig arealersättning, som skall beräknas i enlighet med punkt 2.”

b)

Punkt 5 första stycket skall ersättas med följande:

”När det gäller beviljande av stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning skall alla jordbruksskiften som uppfyller kriterierna i punkt 4, liksom jordbruksskiften planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41) som hölls i gott skick för jordbruk den 30 juni 2003 och som är föremål för en ansökan om stöd för energigrödor enligt artikel 88 vara stödberättigande. När det gäller Bulgarien och Rumänien skall dock alla jordbruksskiften som uppfyller kriterierna i punkt 4 samt jordbruksskiften planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41) och som är föremål för en ansökan om stöd till energigrödor enligt artikel 88 vara stödberättigande.”

c)

I punkt 6 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig för de nya medlemsstaterna i den mån dessa bestämmelser gäller föreskrivna verksamhetskrav. För Bulgarien och Rumänien skall dock tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig till och med den 31 december 2011.”

d)

Punkt 9 skall ersättas med följande:

”9.   Om inte annat följer av punkt 11, skall systemet med enhetlig arealersättning kunna utnyttjas av nya medlemsstater under en tillämpningsperiod fram till utgången av 2010. Bulgarien och Rumänien skall dock kunna utnyttja systemet med enhetlig arealersättning under en tillämpningsperiod fram till utgången av 2011. Nya medlemsstater skall senast den 1 augusti det sista tillämpningsåret underrätta kommissionen om sin avsikt att avbryta tillämpningen.”

e)

Punkt 11 tredje stycket skall ersättas med följande:

”Fram till utgången av den tillämpningsperiod för systemet med enhetlig arealersättning som avses i punkt 9 skall de procentsatser som anges i artikel 143a tillämpas. Om tillämpningen av systemet med enhetlig arealersättning förlängs utöver utgången av 2010 i enlighet med ett beslut som fattas enligt punkt b i första stycket, skall den procentsats för 2010 som anges i artikel 143a gälla fram till utgången av det sista år då systemet för enhetlig arealersättning tillämpas.”

17.

Artikel 143ba skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första stycket skall första meningen ersättas med följande:

”Med avvikelse från artikel 143b får de nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning senast den 30 april 2006 besluta att för 2006–2010 bevilja ett separat sockerstöd till jordbrukare som är berättigade enligt systemet med enhetlig arealersättning.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Med avvikelse från punkt 2 får varje ny berörd medlemsstat senast den 31 mars det år för vilket det separata sockerstödet beviljas och på grundval av objektiva kriterier besluta att för det separata sockerstödet tillämpa ett lägre tak än det som anges i punkt K i bilaga VII. Om summan av de belopp som beslutas i enlighet med punkt 1 överstiger det tak som beslutas av den nya berörda medlemsstaten skall det årliga belopp som beviljas jordbrukarna minskas proportionellt.”

c)

Följande punkt 6 skall läggas till:

”6.   Vid arv eller förtida arv skall det separata sockerstödet beviljas den jordbrukare som ärver företaget, förutsatt att denne jordbrukare är berättigad till stöd inom ramen för systemet med enhetlig arealersättning.”

18.

Bilaga I skall ändras enligt följande:

a)

Raden för ”olivolja” skall ersättas med följande:

”Olivolja

Avdelning IV, kapitel 10b i denna förordning

Arealersättning

Artikel 48a.11 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 (EUT L 141, 30.4.2004, s. 1)

För Malta och Slovenien 2006”.

b)

Raden för ”humle” skall ersättas med följande:

”Humle

Avdelning IV, kapitel 10d i denna förordning (***) (*****)

Arealersättning

Artikel 48a.12 i förordning (EG) nr 795/2004

För Slovenien 2006”.

Artikel 2

I artikel 51.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall följande stycke läggas till:

”Undantaget enligt första stycket skall gälla till och med den 31 december 2008. För Bulgarien och Rumänien skall det dock gälla till och med den 31 december 2011.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 under förutsättning att 2005 års anslutningsakt för Bulgarien och Rumänien träder i kraft, i den mån bestämmelserna i denna förordning grundar sig på det fördraget.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007. Artikel 1.6 skall emellertid tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2005, och artikel 1.14, 1.15, 1.17 och 1.18 skall tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277, 9.10.2006, s.1).

(4)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.


Top