EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1944

Rådets förordning (EG) nr 1944/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

OJ L 367, 22.12.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 769–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1944/oj

22.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/23


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1944/2006

av den 19 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37 och 299.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 69.6 i rådets förordning (EG) nr 1698/ 2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (3) fastställs den övre gränsen för gemenskapens totala årliga anslag för strukturåtgärder för en medlemsstat och i artikel 70.3 och 70.4 i den förordningen fastställs det procentuella stödet från EJFLU.

(2)

I finansieringsramen 2007–2013 som antogs av Europeiska rådet i december 2005 fastställdes de övre gränserna för de årliga anslagen för gemenskapens strukturåtgärder som skall gälla för varje enskild medlemsstat till en annan nivå än den övre gräns som fastställs i artikel 69.6 i förordning (EG) nr 1698/2005.

(3)

I enlighet med finansieringsramen 2007–2013 tilldelades Portugal ett belopp på 320 miljoner euro, som får undantas från kravet på nationell medfinansiering enligt artikel 70.3 och 70.4 i förordning (EG) nr 1698/2005.

(4)

Förordning (EG) nr 1698/2005 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1698/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 69.6 skall ersättas med följande:

”6.   Kommissionen skall se till att totala årliga tilldelningar från EJFLU som kommer från EUGFJ:s utvecklingssektion i enlighet med denna förordning och från ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (4), inklusive ERUF:s bidrag i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (5) och rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (6) samt från Europeiska fiskerifonden i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (7), inte överskrider följande gränser:

För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (PPS) 2001–2003 är under 40 % av genomsnittet för EU-25: 3,7893 % av deras BNP.

För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (PPS) 2001–2003 är minst 40 % men under 50 % av genomsnittet för EU-25: 3,7135 % av deras BNP.

För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (PPS) 2001–2003 är minst 50 % men under 55 % av genomsnittet för EU-25: 3,6188 % av deras BNP.

För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (PPS) 2001–2003 är minst 55 % men under 60 % av genomsnittet för EU-25: 3,5240 % av deras BNP.

För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (PPS) 2001–2003 är minst 60 % men under 65 % av genomsnittet för EU-25: 3,4293 % av deras BNP.

För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (PPS) 2001–2003 är minst 65 % men under 70 % av genomsnittet för EU-25: 3,3346 % av deras BNP.

För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (PPS) 2001–2003 är minst 70 % men under 75 % av genomsnittet för EU-25: 3,2398 % av deras BNP.

Därefter minskas den maximala överföringsnivån med 0,09 procentenheter av BNP för varje ökning med 5 procentenheter av genomsnittlig BNI per capita (PPS) 2001–2003 jämfört med genomsnittet i EU-25.

Kommissionens beräkningar av BNP skall grunda sig på den statistik som offentliggjordes i april 2005. De enskilda nationella tillväxttakterna för BNP under perioden 2007–2013, som kommissionen beräknat i april 2005, skall tillämpas på varje enskild medlemsstat för sig.

Om det 2010 fastställs att en medlemsstats samlade BNP för perioden 2007–2009 har avvikt med mer än ±5 % från den samlade BNP som beräknats enligt andra stycket, även som en följd av förändringar i växelkursen, skall de belopp som tilldelats medlemsstaten för den perioden enligt första stycket justeras i enlighet därmed. Den totala nettoeffekten av dessa justeringar, vare sig den är positiv eller negativ, får inte överstiga 3 000 miljoner EUR. Om nettoeffekten är positiv, skall de totala tilläggsresurserna under alla omständigheter begränsas till nivån på underutnyttjande i förhållande till de maximala tillgängliga resurserna för åtaganden från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden för åren 2007–2010. Slutliga justeringar skall fördelas jämt över åren 2011–2013. För att återspegla värdet av den polska zlotyn under referensperioden, skall resultatet av tillämpningen av de procentsatser som avses i första stycket multipliceras med en koefficient på 1,04 för perioden fram till den översyn som avses i detta stycke.

2.

I artikel 70 skall följande punkt införas:

”4a.   Portugal får undantas från tillämpningen av punkterna 3 och 4 för ett belopp på 320 miljoner EUR.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  Yttrande avgivet den 14 november 2006 (ännu ej publicerat i EUT).

(2)  Yttrande avgivet den 13 december 2006 (ännu ej publicerat i EUT). Yttrande avgivet efter icke obligatoriskt samråd.

(3)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277, 9.10.2006, s. 1).

(4)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(5)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(6)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(7)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.”


Top