EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

Rådets förordning (EG) nr 1463/2006 av den 19 juni 2006 om anpassning av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1305 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1463/2006

av den 19 juni 2006

om anpassning av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, undertecknat i Luxemburg den 25 april 2005, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (1) infördes generella regler för gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under programperioden 2007–2013, och vidare fastställdes genom förordningen prioriteringar och åtgärder på detta område.

(2)

Dessa generella regler och åtgärder bör anpassas så att de kan genomföras i Bulgarien och Rumänien från och med den dag då dessa länder ansluts till Europeiska unionen.

(3)

Enligt förordning (EG) nr 1698/2005 måste det finnas en Leaderaxel i varje landsbygdsutvecklingsprogram, och en viss lägsta procentandel av EJFLU:s stöd till ett program måste reserveras för denna axel. Eftersom Bulgarien och Rumänien inte har någon erfarenhet av Leader, och i syfte att bygga upp den lokala kapacitet som behövs för att tillämpa Leadermetoden, bör det genomsnittliga ekonomiska bidraget på 2,5 % för Leaderaxeln gälla för dessa länder under perioden 2010–2013.

(4)

För att Bulgarien och Rumänien fram till och med 2013 skall kunna omfattas av de övergångsåtgärder som avser stöd till delvis självförsörjande jordbruk samt startstöd för producentgrupper, bör de båda länderna läggas till i den förteckning över länder som omfattas av dessa åtgärder.

(5)

Förordning (EG) nr 1698/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1698/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 17.2 skall följande stycke läggas till:

”För Bulgarien och Rumänien skall i genomsnitt minst 2,5 % av EJFLU:s totala stöd för programmet under perioden 2010–2013 reserveras för axel 4. EJFLU:s stöd under perioden 2007–2009 för denna axel skall tas med i beräkningen av denna procentandel.”

2.

I artikel 20 d skall inledningen ersättas med följande:

”övergångsåtgärder i Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien i fråga om”

.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007, under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 juni 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.


Top