EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1320

Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

6.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1320/2006

av den 5 september 2006

om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 32.5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1) särskilt artikel 92.1, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1698/2005 skall tillämpas från och med den 1 januari 2007. Bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (2), upphävd från och med den 1 januari 2007 genom artikel 93 i förordning (EG) nr 1698/2005, skall dock fortsätta att gälla för åtgärder som godkänts av kommissionen enligt dessa bestämmelser före den 1 januari 2007.

(2)

För att underlätta övergången från befintliga stödprogram enligt förordning (EG) nr 1257/1999 till stöd för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005, som omfattar den programperiod som börjar den 1 januari 2007 (nedan kallad ”ny programperiod”), bör övergångsbestämmelser antas i syfte att undvika svårigheter eller förseningar när det gäller användning av stöd för landsbygdsutveckling under övergångsperioden.

(3)

Stöd för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005 omfattar den nya programperioden, medan stöd för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1257/1999 omfattar den programperiod som upphör den 31 december 2006 (nedan kallad ”innevarande programperiod”). Beroende på finansieringskällan och ekonomistyrningsreglerna för denna för den innevarande programperioden i enlighet med artiklarna 35 och 36 och artikel 47b.1 i förordning (EG) nr 1257/1999 är det nödvändigt att skilja mellan stöd från garantisektionen vid EUGFJ som baseras på icke-differentierade budgetanslag och det räkenskapsår som tar slut den 15 oktober 2006 i medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 å ena sidan, och annat stöd från utvecklingssektionen eller garantisektionen vid EUGFJ för alla medlemsstater enligt artiklarna 29–32 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (3) å den andra. I det senare fallet fastställs sista datum för stödberättigande utgifter i besluten om godkännande av gemenskapsstöd.

(4)

För stöd för landsbygdsutveckling som finansieras av garantisektionen vid EUGFJ och gäller program i medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 bör övergångsbestämmelser fastställas för utbetalningar från och med den 16 oktober till och med den 31 december 2006, såväl som för åtaganden till stödmottagare under den innevarande programperioden för vilka utbetalningar kan ske efter den 31 december 2006 under den nya programperioden.

(5)

På grund av överlappningen mellan den innevarande och den nya programperioden bör ett antal övergångsbestämmelser antas för annat stöd från utvecklingssektionen eller garantisektionen vid EUGFJ till alla medlemsstater enligt artiklarna 29–32 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999, från och med den 1 januari 2007 till och med det sista datum för stödberättigande utgifter som fastställs i besluten om godkännande av gemenskapsstöd. Dessa övergångsbestämmelser bör omfatta såväl allmänna principer som vissa åtgärder för landsbygdsutveckling, inbegripet sådana som inkluderar fleråriga åtaganden. För mindre gynnade områden och miljövänligt jordbruk finns det i artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (4) en bestämmelse om tillämpning av god jordbrukarsed inom ramen för förordning (EG) nr 1257/1999. För miljövänligt jordbruk fastställs det närmare i artikel 21.3 i kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (5) att medlemsstaterna kan utvidga sina åtaganden för miljövänligt jordbruk inom den innevarande programperioden.

(6)

Det är nödvändigt att se till att det blir en smidig övergång mellan de två programperioderna när det gäller undantaget från gemenskapens normer enligt artikel 33l.2a och 33l.2b i förordning (EG) nr 1257/1999 i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”).

(7)

För att säkerställa ett bättre genomförande av den nya programperioden när det gäller åtgärder för miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande bör medlemsstaterna ges möjlighet att tillåta att ett åtagande i fråga om miljövänligt jordbruk eller djurens välbefinnande, som har ingåtts på grundval av förordning (EG) nr 1257/1999, omvandlas till ett nytt åtagande enligt förordning (EG) nr 1698/2005, generellt sett för en period på fem till sju år, under förutsättning att detta nya åtagande gagnar miljön eller djurens välbefinnande.

(8)

Det är nödvändigt att fastställa särskilda övergångsbestämmelser för utgifter för tekniskt bistånd, inklusive utvärderingar på förhand och i efterskott för alla slag av programplanering.

(9)

Övergången till den nya programperioden bör garanteras för vissa åtgärder som inkluderar fleråriga åtaganden enligt rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (6) i de nya medlemsstaterna.

(10)

Medlemsstaterna bör se till att övergångsåtgärderna tydligt kan identifieras i deras förvaltnings- och kontrollsystem. Detta är särskilt viktigt för vissa slag av stöd i alla medlemsstater för att garantera en sund ekonomisk förvaltning och förhindra dubbelfinansiering på grund av överlappningen mellan programperioderna från och med den 1 januari 2007 till och med det sista datum för stödberättigande utgifter som fastställs i besluten om godkännande av gemenskapsstöd.

(11)

En jämförelsetabell för åtgärder enligt den innevarande och den nya programperioden bör göras tillgänglig så att det tydligt går att identifiera åtgärder för landsbygdsutveckling under de två programperioderna.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Räckvidd och definitioner

Artikel 1

I denna förordning fastställs särskilda bestämmelser för att underlätta övergången från programplanering för landsbygdsutveckling enligt förordningarna (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1268/1999 till den programplanering för landsbygdsutveckling som fastställs genom förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 2

I denna förordning tillämpas följande definitioner:

a)

åtgärder som medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ: åtgärder för landsbygdsutveckling som föreskrivs i förordning (EG) nr 1257/1999, vilka medfinansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och är tillämpliga inom medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

b)

åtgärder som medfinansieras av utvecklingssektionen och/eller garantisektionen vid EUGFJ:

i)

åtgärder för landsbygdsutveckling som föreskrivs i förordning (EG) nr 1257/1999, vilka medfinansieras av utvecklingssektionen vid EUGFJ och är tillämpliga i alla medlemsstater och för vilka förordning (EG) nr 1260/1999 är tillämplig,

ii)

åtgärder inom gemenskapsinitiativet Leader, som föreskrivs i artikel 20.1 c i förordning (EG) nr 1260/1999,

iii)

åtgärder för landsbygdsutveckling som föreskrivs i förordning (EG) nr 1257/1999, vilka medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ och är tillämpliga i de nya medlemsstaterna, för vilka artiklarna 29–32 i förordning (EG) nr 1260/1999 är tillämpliga.

c)

nya medlemsstater: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.

d)

innevarande programperiod: den programperiod enligt förordning (EG) nr 1257/1999 som slutar den 31 december 2006.

e)

ny programperiod: den programperiod enligt förordning (EG) nr 1698/2005 som börjar den 1 januari 2007.

f)

åtaganden: rättsliga åtaganden som medlemsstater gör gentemot stödmottagare för åtgärder för landsbygdsutveckling.

g)

utbetalningar: utbetalningar som medlemsstater gör till stödmottagare för åtgärder för landsbygdsutveckling.

h)

fleråriga åtaganden: åtaganden som gäller

i)

följande åtgärder: förtidspensionering för jordbrukare och lantarbetare, miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande, stöd till jordbrukare för att uppfylla normer, stöd till jordbrukare för livsmedelskvalitet, beskogning av jordbruksmark, stöd till delvis självförsörjande jordbruk och stöd för upprättande av producentgrupper,

ii)

stöd i form av räntesubventioner, stöd genom leasing och startstöd för att underlätta etableringen för unga jordbrukare, där det engångsbidrag som anges i artikel 8.2 a i förordning (EG) nr 1257/1999 delas upp i flera delar som kan betalas ut under en period som överstiger tolv månader från och med det datum då den första utbetalningen görs.

AVDELNING II

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRORDNING (EG) NR 1257/1999

KAPITEL 1

Åtgärder som medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ

Artikel 3

1.   Utbetalningar som görs mellan den 16 oktober och den 31 december 2006 inom den innevarande programperioden skall vara berättigade till stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) i enlighet med artikel 39.1 c i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (7) endast om de görs efter det att samtliga utbetalningar som bemyndigats i enlighet med andra meningen i artikel 39.1 a i den förordningen har slutförts.

Stödberättigade utbetalningar som avses i första stycket skall ha deklarerats till kommissionen senast den 31 januari 2007, utan hänsyn till om kommissionen har godkänt det aktuella programmet för landsbygdsutveckling. Kommissionen kommer dock inte att göra några utbetalningar förrän programmet har blivit godkänt.

2.   Utgifter för åtaganden som ingåtts under den innevarande programperioden med utbetalningar som skall utföras efter den 31 december 2006 skall vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden.

Utbetalningar för icke fleråriga åtaganden som ingåtts senast den 31 december 2006 skall dock uppfylla de villkor för att vara stödberättigande som gäller för den nya programperioden i den mån som de sträcker sig längre än den 31 december 2008.

I program för landsbygdsutveckling för den nya programperioden skall det införas en bestämmelse om sådana utgifter som avses i första stycket.

KAPITEL 2

Åtgärder som medfinansieras av utvecklingssektionen och/eller garantisektionen vid EUGFJ

Avsnitt 1

Gemensamma regler

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna kan inom den innevarande programperioden fortsätta att göra åtaganden och utföra utbetalningar från och med den 1 januari 2007 till det sista datum för stödberättigande utgifter som fastställs i besluten om godkännande av gemenskapsstöd för operativa program eller programplaneringsdokument för landsbygdsutveckling, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 6.

För en typ av åtgärder eller delåtgärder som listas i bilaga I skall dock medlemsstaterna börja göra åtaganden enligt förordning (EG) nr 1698/2005 från och med det datum då inga ytterligare åtaganden görs på programnivå inom den innevarande programperioden i enlighet med första stycket i denna punkt.

Andra stycket i denna punkt får inte tillämpas för övergången från gemenskapsinitiativet Leader till den nya programperiodens Leaderaxel om de integrerade lokala utvecklingsstrategier som genomförs av sådana lokala aktionsgrupper som avses i artikel 62 i förordning (EG) nr 1698/2005, vilka har utsetts för den nya programperioden, är nya och/eller om samma landsbygdsområde inte har kommit i åtnjutande av gemenskapsinitiativet Leader.

2.   Utgifter för åtaganden som ingåtts under den innevarande programperioden med utbetalningar som skall utföras efter sista datum för stödberättigande utgifter för den programperioden skall berättiga till stöd från EJFLU under den nya programperioden enligt artiklarna 7 och 8.

Artikel 5

1.   För åtgärder för miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande i de nya medlemsstaterna kommer endast utgifter för åtaganden som ingåtts senast den 31 december 2006 under den innevarande programperioden för vilka utbetalningar skall göras efter detta datum att vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden.

2.   Utgifter enligt punkt 1 skall vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden från och med

a)

sista datum för stödberättigande utgifter under den innevarande programperioden, om utbetalningar fortsätter efter detta datum, eller

b)

ett datum före det datum som anges i a men efter den 1 januari 2007, om det belopp som anslagits till programmet och/eller åtgärden redan har utnyttjats.

I program för landsbygdsutveckling för den nya programperioden skall det införas en bestämmelse om sådana utgifter som avses i första stycket.

Artikel 6

1.   Utgifter som uppkommit genom åtaganden för kompensationsbidrag i mindre gynnade områden i nya medlemsstater och som senast gäller år 2006 kan deklareras fram till sista datum för stödberättigande utgifter under den innevarande programperioden.

Om det belopp som anslagits till programmet och/eller åtgärden utnyttjas före det sista datum som anges i första stycket men efter den 1 januari 2007 skall utestående utgifter för åtaganden som senast gäller år 2006 vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden, under förutsättning att det införs en bestämmelse om sådana utgifter i programmet för landsbygdsutveckling för den nya programperioden.

2.   Utgifter som uppkommit genom åtaganden för kompensationsbidrag i mindre gynnade områden i de nya medlemsstaterna för 2007 och 2008 skall debiteras EJFLU och uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 7

1.   Utgifter för andra fleråriga åtaganden än de som avser miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande med utbetalningar som skall utföras efter sista datum för stödberättigande utgifter för den innevarande programperioden skall vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden.

2.   Utgifter enligt punkt 1 skall vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden från och med

a)

sista datum för stödberättigande utgifter under den innevarande programperioden, om utbetalningar fortsätter efter detta datum, eller

b)

ett datum före det datum som anges i a men efter den 1 januari 2007, om det belopp som anslagits till programmet och/eller åtgärden redan har utnyttjats.

I program för landsbygdsutveckling för den nya programperioden skall det införas en bestämmelse om sådana utgifter som avses i första stycket.

Artikel 8

1.   För åtgärder som inte avser fleråriga åtaganden, för vilka åtaganden gentemot stödmottagare har gjorts före sista datum för stödberättigande utgifter för den innevarande programperioden, skall alla utestående utgifter för utbetalningar efter detta datum vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden från och med detta datum, under förutsättning att

a)

den behöriga myndigheten i medlemsstaten delar upp åtgärderna i två klart avgränsade och identifierbara stadier med avseende på finansiering och genomförande som motsvarar de två programperioderna.

b)

villkoren för att vara berättigad till medfinansiering och stöd för åtgärderna under den nya programperioden är uppfyllda.

2.   Om medel för den innevarande programperioden har utnyttjats till fullo vid ett tidigare datum än det sista datum som anges i punkt 1, skall utestående utgifter för utbetalningar efter detta tidigare datum vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden, under förutsättning att de villkor som anges i första stycket är uppfyllda.

3.   Medlemsstater skall uppge om de använder de möjligheter som anges i punkterna 1 och 2 för de aktuella åtgärderna i sina program för landsbygdsutveckling under den nya programperioden.

Avsnitt 2

Särskilda bestämmelser för nya medlemsstater

Artikel 9

Med avseende på efterlevnaden av gemenskapsnormer i enlighet med artikel 33l.2a och 33l.2b i förordning (EG) nr 1257/1999 skall utestående utgifter för utbetalningar för åtaganden till stödmottagare som gjorts senast sista datum för stödberättigande utgifter under den innevarande programperioden vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden, under förutsättning att det införs en bestämmelse om sådana utgifter i programmet för landsbygdsutveckling för den nya programperioden.

Artikel 10

Utbetalningar för följande åtgärder skall inte vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden:

a)

Sådana rådgivningstjänster avseende jordbruket som avses i artikel 33g i förordning (EG) nr 1257/1999.

b)

Sådana kompletteringar till direktstöd som avses i artikel 33h i förordning (EG) nr 1257/1999.

c)

Sådana kompletteringar till statligt stöd på Malta som avses i artikel 33i i förordning (EG) nr 1257/1999.

d)

Sådant stöd till heltidsjordbrukare på Malta som avses i artikel 33j i förordning (EG) nr 1257/1999.

KAPITEL 3

Särskild bestämmelse beträffande åtgärder för miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande

Artikel 11

Före utgången av genomförandeperioden för ett åtagande som ingåtts i enlighet med kapitel VI i förordning (EG) nr 1257/1999 får medlemsstaterna godkänna att detta åtagande omvandlas till ett nytt åtagande enligt förordning (EG) nr 1698/2005, generellt sett för en period på fem till sju år, förutsatt att

a)

en sådan omvandling innebär en obestridlig fördel för miljön eller djurens välbefinnande, och

b)

det befintliga åtagandet stärks avsevärt.

KAPITEL 4

Utgifter för tekniskt bistånd

Avsnitt 1

Utgifter för åtgärder som medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ

Artikel 12

1.   Utgifter för förhandsutvärderingar av den nya programperioden som avses i artikel 85 i förordning (EG) nr 1698/2005 kan debiteras garantisektionen vid EUGFJ under den innevarande programperioden inom den tidsgräns som anges i artikel 39.1 a i förordning (EG) nr 1290/2005, under förutsättning att det tak på 1 % som anges i artikel 59 andra stycket i förordning (EG) nr 817/2004 respekteras.

2.   Utgifter för utvärderingar i efterskott av den innevarande programperioden, som avses i artikel 64 i förordning (EG) nr 817/2004, skall vara berättigade till stöd enligt bestämmelserna för tekniskt bistånd i programmet för landsbygdsutveckling under den nya programperioden, förutsatt att de uppfyller kraven i artikel 66.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 och att det införs en bestämmelse om detta i programmet.

Avsnitt 2

Utgifter för åtgärder som medfinansieras av utvecklingssektionen och/eller garantisektionen vid EUGFJ

Artikel 13

1.   Utgifter under den innevarande programperioden som uppkommit efter sista datum för stödberättigande utgifter under den programperioden och som gäller åtgärder som omfattas av punkterna 2 och 3 i regel 11 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 (8) skall, med undantag av utvärderingar i efterskott, revisioner och utarbetande av slutrapporter, inte vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden.

2.   Utgifter under den innevarande programperioden som uppkommit senast sista datum för stödberättigande utgifter under den programperioden och som gäller åtgärder som omfattas av första strecksatsen i punkt 2.1 och av punkt 3 i regel 11 i bilagan till förordning (EG) nr 1685/2000, inklusive sådana förhandsutvärderingar som avses i artikel 85 i förordning (EG) nr 1698/2005, för utarbetandet av program för landsbygdsutveckling under den nya programperioden, skall vara berättigade till stöd enligt bestämmelserna för tekniskt bistånd i löpande operativa program eller programplaneringsdokument för landsbygdsutveckling på de villkor som anges i punkterna 2.2–2.7 och i punkt 3 i den regeln.

3.   Utgifter för utvärderingar i efterskott av den innevarande programperioden, som avses i artikel 43 i förordning (EG) nr 1260/1999 kan vara berättigade till stöd från EJFLU enligt bestämmelserna för tekniskt bistånd i programmen under den nya programperioden, under förutsättning att de uppfyller kraven i artikel 66.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 och att det införs en bestämmelse om detta i programmet.

AVDELNING III

Övergångsbestämmelser för förordning (EG) nr 1268/1999

Artikel 14

Med avseende på de åtgärder som avses i fjärde, sjunde och fjortonde strecksatserna i artikel 2 i förordning (EG) nr 1268/1999 skall utgifter för utbetalningar som skall utföras efter den 31 december 2006 vara berättigade till stöd från EJFLU under den nya programperioden, under förutsättning att villkoren i artikel 71.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 är uppfyllda och att det införs en bestämmelse om detta i programmet under den nya programperioden.

AVDELNING IV

Slutbestämmelser

Artikel 15

Medlemsstaterna skall se till att övergångsåtgärder som omfattas av denna förordning tydligt kan identifieras i deras förvaltnings- och kontrollsystem.

Artikel 16

Jämförelsetabellen för åtgärder enligt den innevarande och den nya programperioden återfinns i bilaga II.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 september 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2223/2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 1).

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 173/2005 (EUT L 29, 2.2.2005, s. 3).

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1156/2006 (EUT L 208, 29.7.2006, s. 3).

(5)  EUT L 153, 30.4.2004, s. 30 (rättad i EUT L 231, 30.6.2004, s. 24). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1360/2005 (EUT L 214, 19.8.2005, s. 55).

(6)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2112/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 23).

(7)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  EGT L 193, 29.7.2000, s. 39.


BILAGA I

Typ av åtgärder eller delåtgärder för landsbygdsutvecklingen enligt artikel 4.1 andra stycket:

Utbildning

Startstöd till unga jordbrukare

Förtidspensionering (nya medlemsstater)

Anlitande av rådgivningstjänster (nya medlemsstater)

Etablering av rådgivningstjänster, avbytartjänster samt företagsledningstjänster (alla berörda medlemsstater)/tillhandahållande av rådgivningstjänster (nya medlemsstater)

Investeringar i jordbruksföretag

Investeringar i skogsbruk

Förädling och marknadsföring av jordbruks- och skogsbruksprodukter

Markförbättring, omarrondering, förvaltning av vattenresurser och jordbruksinfrastruktur

Återställande och/eller förebyggande av produktionspotential inom jordbruket som skadats i samband med naturkatastrofer

Uppfyllande av gemenskapsnormer/iakttagande av gemenskapsnormer (nya medlemsstater) – diverse normer

Program för livsmedelskvalitet (nya medlemsstater) – diverse program

Främjande av kvalitetsprodukter via producentgrupper (nya medlemsstater)

Jordbruksföretag som delvis producerar för husbehov (nya medlemsstater)

Inrättande av producentgrupper (nya medlemsstater)

Områden med miljöbetingade restriktioner/Natura 2000-stöd (nya medlemsstater)

Skydd av miljön i samband med jordbruk och skogsbruk

Beskogning av jordbruksmark (nya medlemsstater)

Beskogning av annan mark än jordbruksmark

Skogarnas ekologiska stabilitet

Återställande och/eller förebyggande av skogsbruksåtgärder/brandgator

Diversifiering utanför jordbruksföretagen

Hantverk och turism

Grundläggande tjänster – diverse tjänster

Förnyelse och utveckling i byarna – diverse åtgärder

Landsbygdsarvet – diverse åtgärder

Leader – de lokala aktionsgruppernas verksamhet, diverse åtgärder enligt lokala utvecklingsstrategier samt samarbete (utom kompetens- och informationsinsatser)


BILAGA II

Jämförelsetabell för åtgärder som föreskrivs i förordningarna (EG) nr 1257/1999,(EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 1698/2005

Åtgärder enligt förordning (EG) nr 1257/1999

Koder enligt förordning (EG) nr 817/2004 och kommissionens förordning (EG) nr 141/2004 (1)

Klassificering enligt kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 (2)

Axlar och åtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005

Koder enligt förordning (EG) nr 1698/2005

 

Axel 1

Kompetensutveckling Artikel 9

c)

113 och 128

Artikel 20 a i och artikel 21: Yrkesutbildning och information

111

Startstöd till unga jordbrukare Artikel 8

b)

112

Artikel 20 a ii och artikel 22: Startstöd till unga jordbrukare

112

Förtidspensionering Artiklarna 10, 11 och 12

d)

/

Artikel 20 a iii och artikel 23: Förtidspension

113

Anlitande av rådgivningstjänster Artikel 21d

y)

/

Artikel 20 a iv och artikel 24: Anlitande av rådgivningstjänster

114

Etablering av rådgivningstjänster, avbytartjänster samt företagsledningstjänster avseende jordbruksföretag Artikel 33 tredje strecksatsen

Tillhandahållande av rådgivningstjänster Artikel 33g

l)

1303

Artikel 20 a v och artikel 25: Inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster

115

Investeringar i jordbruksföretag Artiklarna 4–7

a)

111

Artikel 20 b i och artikel 26: Modernisering av jordbruksföretag

121

Investeringar i skogsbruk för förbättrat ekonomiskt värde, etablering av skogsbrukssammanslutningar Artikel 30.1 andra och femte strecksatserna

i)

121

124

Artikel 20 b ii och artikel 27: Högre ekonomiskt värde i skog

122

Förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter samt främjande av nya avsättningsmöjligheter för jordbruksprodukter Artiklarna 25–28 samt artikel 30.1 tredje och fjärde strecksatserna

g)

114

Artikel 20 b iii och artikel 28: Högre värde i jordbruks- och skogsbruksprodukter

123

i)

122

Saluföring av kvalitetsprodukter från lantbruket samt etablering av kvalitetsprogram Artikel 33 fjärde strecksatsen

m)

123

 

 

 

Artikel 20 b iv och artikel 29: Samarbete för att utveckla nya produkter, processer och tekniker

124

Markförbättring, omarrondering, vattenhushållning, jordbruksinfrastruktur Artikel 33 första, andra, åttonde och nionde strecksatserna

j)

1301

Artikel 20 b v och artikel 30: Infrastruktur av betydelse för jord- och skogsbruk

125

k)

1302

q)

1308

r)

1309

Återställande samt skyddsåtgärder Artikel 33 tolfte strecksatsen

u)

1313

Artikel 20 b vi: Återställande samt förebyggande åtgärder

126

Uppfyllande av normer, artikel 21b och artikel 21c

Iakttagande av normer Artikel 33l.2a och artikel 33l.2b

x)

/

Artikel 20 c i och artikel 31: Normer som skall uppfyllas

131

Kvalitetssystem för livsmedel Artikel 24b och c

z)

/

Artikel 20 c ii och artikel 32: Kvalitetssystem för livsmedel

132

Stöd till producentgrupper för marknadsföring av produkter för vilka det finns ett kvalitetssystem Artikel 24d

aa)

/

Artikel 20 c iii och artikel 33: Information och marknadsföring

133

Delvis självförsörjande jordbruksföretag Artikel 33b

ab)

/

Artikel 20 d i och artikel 34: Delvis självförsörjande jordbruksföretag

141

Producentgrupper Artikel 33d

ac)

/

Artikel 20 d ii och artikel 35: Producentgrupper

142

 

Axel 2

Stöd till mindre gynnade områden: bergsområden Artiklarna 13, 14 och 15 samt artikel 18

e)

/

Artikel 36 a i och artikel 37: Stöd för naturbetingade svårigheter, för jordbrukare i bergsområden

211

Stöd till mindre gynnade områden: andra mindre gynnade områden Artiklarna 13, 14 och 15 samt artiklarna 18 och 19

e)

/

Artikel 36 a ii och artikel 37: stöd för jordbrukare i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter

212

Områden med miljöbetingade restriktioner Artikel 16

e)

/

Artikel 36 a iii och artikel 38: Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (3)

213

Miljövänligt jordbruk Artiklarna 22, 23 och 24

f)

/

Artikel 36 a iv och artikel 39: Stöd för miljövänligt jordbruk

214

Djurens välfärd Artiklarna 22, 23 och 24

f)

/

Artikel 36 a v och artikel 40: Stöd för djurens välbefinnande

215

Skydd av miljön i samband med djurens välfärd Artikel 33 elfte strecksatsen

t)

1312

Skydd av miljön i samband med jordbruk Artikel 33 elfte strecksatsen

t)

1312

Artikel 36 a vi och artikel 41: Icke-produktiva investeringar

216

Beskogning av jordbruksmark Artikel 31

h)

/

Artikel 36 b i och artikel 43: Första beskogning av jordbruksmark

221

 

 

 

Artikel 36 b ii och artikel 44: Första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem

222

Beskogning av mark som inte är stödberättigad Artikel 30.1 första strecksatsen

i)

126

Artikel 36 b iii och artikel 45: Första beskogning av annan mark än jordbruksmark

223

Ekologisk stabilitet i skogen Artikel 32.1 första strecksatsen

i)

127

Artikel 36 b iv och artikel 46: Natura 2000-stöd

224

Ekologisk stabilitet i skogen Artikel 32.1 första strecksatsen

i)

127

Artikel 36 b v och artikel 47: Stöd för miljövänligt skogsbruk

225

Återställande av skogar samt förebyggande åtgärder Artikel 30.1 sjätte strecksatsen

Brandgator Artikel 32.1 andra strecksatsen

i)

125

Artikel 36 b vi och artikel 48: Restaurering av skogstillståndet och införande av förebyggande åtgärder

226

Investeringar i skog, vilka syftar till att höja dess ekologiska och sociala värde Artikel 30.1 andra strecksatsen

Skydd av miljön i samband med skogsbruk Artikel 33 elfte strecksatsen

i)

121

Artikel 36 b vii och artikel 49: Icke-produktiva investeringar

227

t)

1312

 

Axel 3

Diversifiering Artikel 33 sjunde strecksatsen

p)

1307

Artikel 52 a i och artikel 53: Diversifiering

311

Verksamhet inom turism och hantverk samt

s)

1311

Artikel 52 a ii och artikel 54: Etablering och utveckling av företag

312

Artikel 33 tionde och trettonde strecksatserna

v)

1314

Verksamhet inom turism Artikel 33 tionde strecksatsen

s)

1310

Artikel 52 a iii och artikel 55: Turismverksamhet

313

Tjänster för att ombesörja de grundläggande behoven Artikel 33 femte strecksatsen

n)

1305

Artikel 52 b i och artikel 56: Grundläggande tjänster

321

Restaurering och utveckling av byar Artikel 33 sjätte strecksatsen

o)

1306

Artikel 52 b ii: Förnyelse och utveckling av byarna

322

Skydd och bevarande av kulturarvet på landsbygden Artikel 33 sjätte strecksatsen

o)

1306

Artikel 52 b iii och artikel 57: Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

323

 

 

 

Artikel 52 c och artikel 58: Utbildning och information

331

Integrerade utvecklingsstrategier för landsbygden genom lokala partnerskap Artikel 33 fjortonde strecksatsen

w)

1305-11305-2

Artikel 52 d och artikel 59: Kompetensutvecklings- och informationsinsatser samt genomförande

341

 

Axel 4

Meddelande om Leader+ samt åtgärder enligt Leader+ Artikel 33f

 

Artikel 63 a: Lokala utvecklingsstrategier

41

Åtgärd 1: lokala strategier

För markförvaltning/miljö: alla gamla koder enligt förordningarna (EG) nr 817/2004 och (EG) nr 438/2001 enligt axel 2.

411 konkurrenskraft

För markförvaltning/miljö: alla gamla koder enligt förordningarna (EG) nr 817/2004 och (EG) nr 438/2001 enligt axel 2.

412 miljö/markförvaltning

För diversifiering/livskvalitet: alla gamla koder enligt förordningarna (EG) nr 817/2004 och (EG) nr 438/2001 enligt axel 3, samt följande kategorier från förordning (EG) nr 438/2001: 161–164, 166, 167, 171–174, 22–25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 och 36.

413 livskvalitet/diversifiering

Meddelande om Leader+ samt åtgärder enligt Leader+ Artikel 33f

/

 

 

 

Åtgärd 2: samarbete

 

1305-3

1305-4

Artikel 63 b: Samarbete

421

Meddelande om Leader+ samt åtgärder enligt Leader+ Artikel 33f

/

 

 

 

Åtgärd 3: De lokala aktionsgruppernas verksamhet

 

1305-1

1305-2

Artikel 63 c: De lokala aktionsgruppernas verksamhet, information

431

Meddelande om Leader+ samt åtgärder enligt Leader+ Artikel 33f

/

 

 

 

Åtgärd 3: nätverk

/

1305-5

Artikel 66.3 och artikel 68: Nationella landsbygdsnätverk

511

Tekniskt stöd

 

 

Tekniskt stöd

 

Tekniskt stöd

 

411–415

Artikel 66.2: Tekniskt stöd

511

Artikel 49. Regel 11 i bilagan till förordning (EG) nr 1685/2000

ad)

 

Artikel 66.3: Nationella nätverk

511

Åtgärder enligt förordning (EG) nr 1268/1999

 

 

Åtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005

 

Produktionsmetoder inom jordbruket avsedda att skydda miljön och bevara landskapet

Artikel 2 fjärde strecksatsen

/

/

Artikel 36 a iv och artikel 39: Stöd för miljövänligt jordbruk

214

Upprättande av producentgrupper Artikel 2 sjunde strecksatsen

/

/

Artikel 20 d ii och artikel 35: Producentgrupper

142

Skogsbruk Artikel 2 fjortonde strecksatsen

/

/

Artikel 36 b i och artikel 43: Första beskogning av jordbruksmark

221


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 25.

(2)  EGT L 63, 3.3.2001, s. 21.

(3)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.


Top