EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1983

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1983/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)

OJ L 412, 30.12.2006, p. 44–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 003 P. 60 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 003 P. 60 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1983/oj

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 412/44


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1983/2006/EG

av den 18 december 2006

om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151.5 första strecksatsen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall gemenskapen verka för en allt fastare sammanslutning mellan Europas folk, bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samt framhäva det gemensamma kulturarvet.

(2)

Den samlade effekten av unionens olika utvidgningar, den ökade rörligheten till följd av den inre marknaden, gamla och nya migrationsströmmar, ökade kontakter med resten av världen genom handel, utbildning, fritid och globaliseringen i stort är ett ökat utbyte mellan de europeiska medborgarna och alla som är bosatta i Europeiska unionen och olika kulturer, språk, befolkningsgrupper och religioner i Europa och resten av världen.

(3)

Europeiska medborgare och alla andra som är tillfälligt eller fast bosatta i EU bör därför ha möjlighet att delta i den interkulturella dialogen och kunna utnyttja sin fulla potential i ett mångsidigt, pluralistiskt, solidariskt och dynamiskt samhälle, såväl inom Europa som i resten av världen.

(4)

Det är viktigt för EU:s uppbyggnad att man tillhandahåller resurser för en interkulturell dialog och dialog mellan medborgarna för att stärka respekten för den kulturella mångfalden och hantera den komplexa verkligheten i dagens samhälle och samexistensen mellan olika kulturella identiteter och trosuppfattningar. Det är vidare viktigt att framhäva olika kulturers bidrag till kulturarv och levnadsvanor i medlemsstaterna och erkänna att kultur och den interkulturella dialogen är av avgörande betydelse för att människor skall kunna lära sig att leva tillsammans i harmoni.

(5)

Den interkulturella dialogen bidrar således till att flera av unionens strategiska prioriteringar kan genomföras, bland annat genom att

respektera och främja den kulturella mångfalden i Europa, förbättra samexistensen och uppmuntra till ett aktivt europeiskt medborgarskap, som är öppet mot omvärlden, med utgångspunkt i Europeiska unionens gemensamma värderingar,

bidra till att trygga lika möjligheter och icke-diskriminering inom EU genom införlivande av den förnyade Lissabonstrategin, enligt vilken kunskapsekonomin behöver människor som kan anpassa sig efter förändringar och dra nytta av alla former av innovation för att öka välståndet,

betona den kulturella och utbildningsmässiga dimensionen i den förnyade Lissabonstrategin och därigenom stimulera kulturekonomin och den kreativa ekonomin i Europeiska unionen vilka skapar tillväxt och nya arbetstillfällen,

stödja EU:s engagemang för solidaritet, social rättvisa, utveckling av en social marknadsekonomi, samarbete och förbättrad sammanhållning med respekt för dess gemensamma värderingar,

ge EU bättre möjligheter att göra sin röst hörd i världen och skapa ett effektivt partnerskap med länderna i dess närområde, för att på så sätt utvidga området med stabilitet, demokrati och gemensamt välstånd till länder utanför EU och därmed öka välfärden och tryggheten för de europeiska medborgare och alla andra som bor i EU.

(6)

Den interkulturella dialogen är ett viktigt inslag i gemenskapens politik och ett instrument på olika områden, t.ex. inom strukturfonderna, utbildning, livslångt lärande, ungdomsfrågor, kultur, medborgarskap och idrott, jämställdhet, sysselsättning och sociala frågor, kampen mot diskriminering och social utslagning, kampen mot rasism och främlingsfientlighet, asylpolitik och integration av invandrare, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, audiovisuell politik och forskning.

(7)

Dialogen spelar också en allt större roll i EU:s yttre förbindelser, särskilt förbindelserna med anslutnings- och kandidatländerna, länderna på västra Balkan, de länder som förhandlar om associeringsavtal med EU, de länder som berörs av den europeiska grannskapspolitiken och övriga tredjeländer, i synnerhet utvecklingsländerna.

(8)

Det är av grundläggande vikt att främja att alla medborgare, män och kvinnor i lika mån, varje medlemsstat och hela det europeiska samhället deltar i en interkulturell dialog, med utgångspunkt i de erfarenheter och initiativ som står till buds inom gemenskapen, särskilt med hjälp av det strukturerade samarbetet med det civila samhället. Detta bidrar till att skapa en känsla av europeisk identitet, genom att acceptera olikheter och förverkliga de många aspekterna av att tillhöra ett samhälle.

(9)

Med ”aktivt europeiskt medborgarskap” bör i detta beslut inte enbart avses unionsmedborgare enligt definitionen i artikel 17 i EG-fördraget, utan alla som är fast eller tillfälligt bosatta i Europeiska unionen.

(10)

EU:s gemensamma värderingar är de som anges i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen.

(11)

Det är viktigt att se till att alla gemenskapens program och nationella, regionala och lokala initiativ med ett framträdande inslag av interkulturell dialog är heltäckande och kompletterar varandra, eftersom Europeiska året för interkulturell dialog kommer att bidra till att dessa program och initiativ får mer uppmärksamhet och blir mer samstämda. I de insatser som planeras på såväl gemenskapsnivå som nationell nivå skall erfarenheterna från insatserna i samband med Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) beaktas.

(12)

Europeiska året för interkulturell dialog bör också bidra till att på ett heltäckande och sektorsövergripande sätt integrera och prioritera den interkulturella dialogen i gemenskapens politik, insatser och program samt att fastställa och utbyta bästa praxis när det gäller att främja denna dialog. Synligt erkännande av fungerande metoder och projekt när det gäller interkulturell dialog skulle uppmuntra de berörda parterna och främja begreppet i det civila samhället.

(13)

Samarbete med övriga internationella institutioner som Europarådet och Unesco kan inledas vid behov, särskilt för att dra nytta av deras erfarenheter och sakkunskaper när det gäller att främja interkulturell dialog.

(14)

Det är också viktigt att man i samband med Europeiska året för interkulturell dialog tar hänsyn till de internationella aspekterna i de initiativ för interkulturell dialog som utformats exempelvis med de Efta-länder som undertecknat EES-avtalet, länderna på västra Balkan och de länder som berörs av den europeiska grannskapspolitiken. Det är också viktigt att säkerställa förenlighet med eventuella andra initiativ som syftar till samarbete med tredjeländer, t.ex. utvecklingsländerna, och som har anknytning till målen för Europeiska året för interkulturell dialog.

(15)

De åtgärder som rör interkulturell dialog och som kan utformas inom relevanta instrument för yttre förbindelser bör bland annat återspegla det ömsesidiga intresset av att utbyta erfarenheter och värderingar med tredjeländer och främja ömsesidiga kunskaper, respekt och förståelse när det gäller deras respektive kulturer.

(16)

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. Kandidatländerna bör dock göras delaktiga i åtgärderna under Europeiska året för interkulturell dialog genom olika initiativ för att främja den interkulturella dialogen genom initiativ som utformas inom lämpliga ramar för samarbete och dialog, i synnerhet dialogen mellan det civila samhället, EU och dessa kandidatländer (4).

(17)

I detta beslut fastställs för hela programmets löptid en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och ekonomisk förvaltning (5).

(18)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6). En rådgivande kommitté anses därför lämplig med tanke på arten och omfattningen av den planerade åtgärden.

(19)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av att det bl.a. krävs multilaterala partnerskap och gränsöverskridande utbyte inom gemenskapen, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

År 2008 skall utses till ”Europeiska året för interkulturell dialog” för att bidra till att ge uttryck för och ge hög synlighet åt en kontinuerlig process av interkulturell dialog som fortsätter efter det året.

Artikel 2

Mål

1.   Följande allmänna mål har ställts upp för Europeiska året för interkulturell dialog:

Att främja den interkulturella dialogen som en process i vilken alla som är bosatta i EU kan öka sin förmåga att hantera en öppnare men också mer komplex kulturell miljö, där olika kulturella identiteter och trosuppfattningar existerar sida vid sida, såväl i olika medlemsstater som inom de enskilda medlemsstaterna.

Att framhäva den interkulturella dialogen som en möjlighet att bidra till och dra nytta av ett mångsidigt och dynamiskt samhälle, såväl inom Europa som i resten av världen.

Att öka medvetenheten hos alla som är bosatta i Europeiska unionen, särskilt ungdomar, om vikten av att utveckla ett aktivt europeiskt medborgarskap med öppenhet mot omvärlden och respekt för kulturell mångfald, med utgångspunkt i EU:s gemensamma värderingar i enlighet med artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Att framhäva bidraget från de olika kulturerna och mångfalden av kulturyttringar till kulturarvet och levnadssätten i EU:s medlemsstater.

2.   Följande särskilda mål har ställts upp för Europeiska året för interkulturell dialog:

Att sträva efter att öka medvetenheten hos alla, särskilt ungdomar, som är bosatta i EU, om betydelsen av att delta i den interkulturella dialogen i det dagliga livet.

Att arbeta på att fastställa, dela och ge ett tydligt europeiskt erkännande av bästa praxis för att främja den interkulturella dialogen i hela EU, särskilt bland ungdomar och barn.

Att göra utbildningen till ett viktigt medel för att undervisa om mångfald och öka förståelsen för andra kulturer, utveckla färdigheter och bästa sociala praxis samt framhäva mediernas centrala roll för att främja principen om jämställdhet och ömsesidig förståelse.

Att göra samtliga gemenskapsprogram och åtgärder som bidrar till den interkulturella dialogen synligare och mer samstämda och främja dem samt säkerställa kontinuiteten.

Att bidra till att utforska nya vägar för den interkulturella dialogen som omfattar ett samarbete mellan ett brett spektrum av aktörer från olika sektorer.

Artikel 3

Åtgärdernas innehåll

I bilagan anges vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå målen i artikel 2.

Åtgärderna skall omfatta genomförandet av följande typer av verksamhet eller beviljandet av stöd till dessa:

a)

Evenemang och initiativ på europeisk nivå för att främja den interkulturella dialogen genom att direkt engagera eller på annat sätt nå ut till så många människor som möjligt och för att lyfta fram resultat och erfarenheter som gjorts på temat Europeiska året för interkulturell dialog.

b)

Evenemang och initiativ på nationell och regional nivå med en stark europeisk dimension som syftar till att främja målen för Europeiska året för interkulturell dialog genom att direkt engagera eller på annat sätt nå ut till så många människor som möjligt med särskild uppmärksamhet ägnad åt åtgärder som lägger vikt vid samhällsutbildning som främjar människors förståelse och uppskattning av andra och deras olikheter.

c)

Informations- och PR-kampanjer på gemenskapsnivå och nationell nivå, särskilt i samarbete med media och det civila samhällets organisationer för att sprida de budskap som står i centrum för Europeiska året för interkulturell dialog samt erkännande av bästa praxis, särskilt när det gäller ungdomar och barn.

d)

Enkäter och undersökningar på gemenskapsnivå eller nationell nivå samt samråd med transnationella nätverk och aktörer i det civila samhället för att utvärdera och avlägga rapport om förberedelserna inför Europeiska året för interkulturell dialog samt dess effektivitet och genomslag och på detta sätt lägga grunden för en uppföljning på sikt.

Artikel 4

Samarbete mellan medlemsstaterna

Varje medlemsstat skall utse ett nationellt samordningsorgan eller motsvarande administrativt organ som skall organisera medlemsstatens deltagande i Europeiska året för interkulturell dialog. Den skall informera kommissionen om vilket organ den utsett inom en månad efter det att detta beslut antagits.

Varje medlemsstat skall se till att ovannämnda organ på lämpligt sätt för samman de olika aktörer som medverkar i den interkulturella dialogen på nationell, regional och lokal nivå.

Ovannämnda organ skall ansvara för den nationella samordningen av de insatser som görs i samband med Europeiska året för interkulturell dialog.

Artikel 5

Genomförande

1.   De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2.

2.   Särskild vikt skall läggas vid samarbete med EU-institutionerna, särskilt Europaparlamentet.

Artikel 6

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4.   De nationella företrädarna i kommittén skall företrädesvis utses av det nationella samordningsorganet enligt artikel 4.

Artikel 7

Finansiella bestämmelser

1.   De gemenskapsomfattande åtgärder som beskrivs i del A i bilagan kan beviljas stöd från Europeiska unionens allmänna budget med högst 80 % av de totala kostnaderna.

2.   De åtgärder som beskrivs i del B i bilagan kan i enlighet med förfarandet i artikel 8 beviljas stöd från Europeiska unionens allmänna budget med upp till 50 % av de totala kostnaderna.

3.   De åtgärder på gemenskapsnivå som avses i del C i bilagan skall bli föremål för ett upphandlingsförfarande eller beviljas stöd från Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 8

Ansöknings- och urvalsförfarande

1.   Beslut om att bevilja stöd skall fattas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 6.2. Kommissionen skall se till att anslagen fördelas jämnt och rättvist mellan medlemsstaterna och mellan de olika verksamhetsområden som berörs och samtidigt ta hänsyn till de föreslagna projektens kvalitet.

2.   Ansökningar om stöd enligt artikel 7.2 skall överlämnas till kommissionen av det organ som avses i artikel 4.

Artikel 9

Internationella organisationer

För att genomföra Europeiska året för interkulturell dialog får kommissionen samarbeta med lämpliga internationella organisationer, särskilt Europarådet och Unesco, samt vinnlägga sig om att synliggöra EU:s deltagande.

Artikel 10

Kommissionens roll

1.   Kommissionen skall säkerställa samstämmighet mellan de åtgärder som avses i detta beslut och övriga gemenskapsåtgärder och gemenskapsinitiativ.

2.   Kommissionen skall se till att kandidatländerna görs delaktiga i Europeiska året för interkulturell dialog genom de många gemenskapsprogram som har inslag av interkulturell dialog och genom att utarbeta särskilda initiativ inom lämpliga ramar, t.ex. dialogen mellan de civila samhällena i EU och kandidatländerna.

3.   Kommissionen skall säkerställa komplementaritet mellan de åtgärder som vidtas som ett led i Europeiska året för interkulturell dialog och eventuella initiativ inom ramen för relevant samarbete och dialog med de Eftaländer som undertecknat EES-avtalet, länderna på västra Balkan och de partnerländer som berörs av den europeiska grannskapspolitiken.

4.   Kommissionen skall också säkerställa förenlighet med eventuella andra samarbetsinitiativ med tredjeländer, särskilt utvecklingsländerna, som har anknytning till målen för den interkulturella dialogen under Europaåret.

Artikel 11

Budget

1.   Finansieringsramen för genomförandet av detta beslut för perioden från den 1 januari 2007 till den 31 december 2008 skall vara 10 000 000 EUR. Förberedande åtgärder skall begränsas till 30 % av den totala budgeten.

2.   De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för finansieringsramen.

Artikel 12

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1.   När åtgärder som finansieras enligt detta beslut genomförs, skall kommissionen se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom verkningsfulla kontroller och återkrävande av orättmätigt utbetalda belopp, och – om oegentligheter påvisas – genom verkningsfulla, proportionella och avskräckande sanktioner i enlighet med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (7), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot de bedrägerier och andra oegentligheter (8) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings (OLAF) (9).

2.   För de gemenskapsåtgärder som finansieras enligt detta beslut skall begreppet oegentligheter i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 avses varje sådan överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller brott mot en avtalsförpliktelse som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt i form av en otillbörlig utgift för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som gemenskaperna förvaltar.

3.   Kommissionen skall minska, avbryta utbetalningen av eller återkräva det ekonomiska stöd som beviljats för en åtgärd om oegentligheter konstateras, t.ex. underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta beslut eller i det enskilda beslutet eller kontraktet om det finansiella stödet i fråga, eller om det visar sig att åtgärden undergått en väsentlig förändring som är oförenlig med åtgärdens karaktär eller som strider mot villkoren för genomförandet, utan att kommissionens godkännande har inhämtats.

4.   Om tidsfristerna inte har hållits eller om endast en del av det tilldelade ekonomiska stödet är berättigat med hänsyn till genomförandet av en åtgärd, skall kommissionen anmoda stödmottagaren att yttra sig inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger en tillfredsställande förklaring kan kommissionen vägra att utbetala det resterande ekonomiska stödet och kräva återbetalning av tidigare utbetalda belopp.

5.   Alla felaktigt utbetalda belopp skall återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (10).

Artikel 13

Kontroll

1.   För varje åtgärd som finansierats enligt detta beslut skall stödmottagaren lägga fram tekniska och ekonomiska rapporter om hur arbetet fortskrider. En slutrapport skall också läggas fram senast tre månader efter det att åtgärden slutförts. Kommissionen skall fastställa rapporternas form och innehåll.

2.   Under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd skall stödmottagaren hålla alla dokument som rör utgifterna för åtgärden tillgängliga för kommissionen.

3.   Kommissionen skall vidta alla de åtgärder som krävs för att kontrollera att de åtgärder som finansierats genomförs korrekt och i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i budgetförordningen (rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002).

Artikel 14

Kontroll och utvärdering

Kommissionen skall senast den 31 december 2009 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna en rapport om genomförandet, resultaten och den övergripande utvärderingen av de åtgärder som föreskrivs i artikel 3, som skall fungera som underlag för EU:s framtida politik, åtgärder och insatser på detta område.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 16

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2006

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

J.-E. ENESTAM

Ordförande


(1)  EUT C 185, 8.8.2006, s. 42.

(2)  EUT C 206, 29.8.2006, s. 44.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 1 juni 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 november 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 december 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)  Se meddelandet av den 29 juni 2005 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Dialog mellan det civila samhället i EU och det i kandidatländerna.

(5)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(8)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(9)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(10)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 3

A.   Samfinansiering av åtgärder på gemenskapsnivå

Ett begränsat antal åtgärder med stort symbolvärde på europeisk nivå som syftar till att framför allt göra ungdomar medvetna om målen för Europeiska året för interkulturell dialog kan få gemenskapsstöd med upp till 80 % av totalkostnaden för åtgärden.

Åtgärderna kan bland annat omfatta särskilda evenemang, t.ex. en öppnings- respektive avslutningsceremoni för Europeiska året för interkulturell dialog, arrangerad av gemenskapen i samarbete med ordförandeländerna under 2008.

Som vägledning kan nämnas att cirka 30 % av programmets sammanlagda budget kommer att användas till dessa åtgärder.

B.   Samfinansiering av åtgärder på nationell nivå

Nationella åtgärder med en stark europeisk dimension som uppfyller villkoren kan få gemenskapsstöd med upp till 50 % av totalkostnaden.

Sådana åtgärder gäller i första hand samfinansiering av ett nationellt initiativ per medlemsstat.

Som vägledning kan nämnas att cirka 30 % av programmets sammanlagda budget kommer att användas till dessa åtgärder.

C.   Åtgärder på gemenskapsnivå

1.

Åtgärder avseende information och PR, inklusive följande:

a)

En informationskampanj som samordnas på gemenskapsnivå och genomförs i medlemsstaterna, på grundval av bästa praxis när det gäller interkulturell dialog på alla nivåer.

b)

Samarbete med den privata sektorn, medierna, utbildningsväsendet och andra partner i det civila samhället för att sprida information om Europeiska året för interkulturell dialog.

c)

Utformning av en logotyp och slogans för användning i samband med all verksamhet som är kopplad till Europeiska året för interkulturell dialog samt framställning av PR-verktyg som skall göras tillgängliga i hela gemenskapen.

d)

Lämpliga åtgärder för att uppmärksamma gemenskapens program, aktiviteter och initiativ för Europeiska året för interkulturell dialog och sprida resultaten samt att ge ett tydligt europeiskt erkännande av bästa praxis, särskilt bland ungdomar och barn.

e)

Spridning av undervisningsmaterial och undervisningsverktyg som är avsedda framför allt för utbildningsväsendet och som syftar till att underlätta diskussioner om kulturell mångfald och interkulturell dialog.

f)

Inrättande av en Internetportal för att ge allmänheten tillgång till alla åtgärder som rör den interkulturella dialogen och för att ge initiativtagare till projekt som rör interkulturell dialog vägledning om olika relevanta gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder.

2.

Andra åtgärder:

Enkäter och undersökningar på gemenskapsnivå samt samråd med transnationella nätverk och aktörer i det civila samhället för att utvärdera och avlägga rapport om förberedelserna inför Europeiska året för interkulturell dialog för att lägga grunden för en uppföljning på sikt.

3.

Finansieringen görs i regel i form av direktköp av varor och tjänster genom öppen och/eller selektiv upphandling. Den kan även vara i form av bidrag.

Högst 40 % av den sammanlagda budgeten skall användas till informations- och PR-kampanjer.

D.   Åtgärder som berättigar till icke-finansiellt gemenskapsstöd

Gemenskapen kan också ge icke-finansiellt stöd till initiativ som tas av offentliga eller privata organisationer. Det kan t.ex. röra sig om skriftligt tillstånd att använda den logotyp som skall utformas och annat material som är förknippat med Europeiska året för interkulturell dialog. En förutsättning för stödet är att dessa organisationer kan intyga att initiativen redan inletts eller kommer att inledas under 2008 och i väsentlig utsträckning förväntas kunna bidra till att målen för Europeiska året för interkulturell dialog uppnås. Initiativ i tredjeländer som anordnas i samband eller i samarbete med Europeiska året för interkulturell dialog men utan att få ekonomiskt stöd av det, kan få icke-finansiellt stöd från gemenskapen samt tillstånd att använda logotypen och annat material som är förknippat med Europeiska året för interkulturell dialog.


Top