EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0636

2006/636/EG: Kommissionens beslut av den 12 september 2006 om den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013 [delgivet med nr K(2006) 4024]

OJ L 261, 22.9.2006, p. 32–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 398–400 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 205 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 28/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/636/oj

22.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 261/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 september 2006

om den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007–31 december 2013

[delgivet med nr K(2006) 4024]

(2006/636/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 69.4, och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 2006/493/EG (2) fastställdes dels gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007–31 december 2013, dels fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som är stödberättigade inom ramen för konvergensmålet.

(2)

I punkt 40 i budgetplanen 2007–2013, som Europeiska rådet enades om i december 2005, fastställs en övre gräns för överföringar från de fonder som beviljar stöd för sammanhållningen.

(3)

I enlighet med artikel 69.4 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling fastställas efter avdrag av de resurser som avsatts för kommissionens tekniska stöd och med beaktande av dels de belopp som är reserverade för regioner som är stödberättigade inom ramen för konvergensmålet, dels tidigare uppnådda resultat och särskilda situationer och behov, utifrån objektiva kriterier. Enligt artikel 69.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall dessa belopp indexregleras med 2 % per år, och enligt punkt 5 i samma artikel skall medlemsstaterna med tanke på programplaneringen, utöver dessa belopp, även beakta de belopp som kommer från den modulering som föreskrivs i artikel 12.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (3).

(4)

De totala överföringarna från Europeiska garantifonden för jordbruket till EJFLU i enlighet med artiklarna 10.2, 143d och 143e i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (4) fastställs i kommissionens beslut 2006/410/EG (5) för budgetåren 2007–2013. Dessa belopp bör läggas till i den årliga fördelningen per medlemsstat när det gäller landsbygdsutvecklingsprogrammen, i enlighet med den metod som fastställs i artikel 10.3 och 10.4 i förordning (EG) nr 1782/2003. Den årliga fördelningen per medlemsstat av de belopp som kommer från den modulering som föreskrivs i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 fastställs i kommissionens beslut 2006/588/EG (6).

(5)

Den årliga fördelningen bör inte inkludera beloppen för Bulgarien och Rumänien, eftersom dessa länders anslutningsfördrag ännu inte har trätt i kraft. När dessa anslutningsfördrag träder i kraft bör den årliga fördelningen ändras så att beloppen för länderna i fråga inkluderas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den årliga fördelningen per medlemsstat av åtagandebemyndigandena för gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007–31 december 2013, i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 1698/2005, anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 september 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 195, 15.7.2006, s. 22.

(3)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1156/2006 (EUT L 208, 29.7.2006, s. 3).

(5)  EUT L 163, 15.6.2006, s. 10.

(6)  EUT L 240, 2.9.2006, s. 6.


BILAGA

Årlig fördelning per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling 2007–2013

(Löpande priser (EUR))

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007–2013 totalt

Lägsta belopp för stödberättigade under konvergensmålet, totalt

Belgien

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223

Tjeckien

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Danmark

62 592 573

66 344 571

63 771 254

64 334 762

63 431 467

62 597 618

61 588 551

444 660 796

0

Tyskland

1 184 995 564

1 186 941 705

1 147 425 574

1 156 018 553

1 159 359 200

1 146 661 509

1 131 114 950

8 112 517 055

3 174 037 771

Estland

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Grekland

461 376 206

463 470 078

453 393 090

452 018 509

631 768 186

626 030 398

619 247 957

3 707 304 424

1 905 697 195

Spanien

1 012 456 383

1 030 880 527

1 006 845 141

1 013 903 294

1 057 772 000

1 050 937 191

1 041 123 263

7 213 917 799

3 178 127 204

Frankrike

931 041 833

942 359 146

898 672 939

909 225 155

933 778 147

921 205 557

905 682 332

6 441 965 109

568 263 981

Irland

373 683 516

355 014 220

329 171 422

333 372 252

324 698 528

316 771 063

307 203 589

2 339 914 590

0

Italien

1 142 143 461

1 135 428 298

1 101 390 921

1 116 626 236

1 271 659 589

1 266 602 382

1 258 158 996

8 292 009 883

3 341 091 825

Cypern

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Lettland

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Litauen

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 433

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Luxemburg

14 421 997

13 661 411

12 655 487

12 818 190

12 487 289

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Ungern

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Nederländerna

70 536 869

72 638 338

69 791 337

70 515 293

68 706 648

67 782 449

66 550 233

486 521 167

0

Österrike

628 154 610

594 709 669

550 452 057

557 557 505

541 670 574

527 868 629

511 056 948

3 911 469 992

31 938 190

Polen

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230 038 156

6 997 976 121

Portugal

562 210 832

562 491 944

551 196 824

559 018 566

565 142 601

565 192 105

564 072 156

3 929 325 028

2 180 735 857

Slovenien

149 549 387

139 868 094

129 728 049

128 304 946

123 026 091

117 808 866

111 981 296

900 266 729

287 815 759

Slovakien

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Finland

335 121 543

316 143 440

292 385 407

296 367 134

287 790 092

280 508 238

271 617 053

2 079 932 907

0

Sverige

292 133 703

277 225 207

256 996 031

260 397 463

252 975 513

246 760 755

239 159 282

1 825 647 954

0

Förenade kungariket

263 996 373

283 001 582

274 582 271

276 600 084

273 334 332

270 695 626

267 364 152

1 909 574 420

188 337 515

Totalt

11 357 312 403

11 182 240 092

10 734 731 213

10 827 092 785

11 238 887 764

11 186 469 323

11 136 037 766

77 662 771 346

28 544 460 460


Top