EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2257

Rådets förordning (EG) nr 2257/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 för att ta hänsyn till Kroatiens ställning som kandidatland

OJ L 389, 30.12.2004, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 403–406 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; tyst upphävande genom 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2257/oj

30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2257/2004

av den 20 december 2004

om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 för att ta hänsyn till Kroatiens ställning som kandidatland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004 att Kroatien skulle få status som kandidatland för medlemskap och uppmanade kommissionen att utarbeta en föranslutningsstrategi för Kroatien inklusive nödvändiga finansiella instrument.

(2)

För att kunna ge föranslutningsstöd till Kroatien bör landet tas upp bland stödmottagarna enligt rådets förordningar (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i Central- och Östeuropa (Phare) (1), rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (2) (ISPA) och rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (3) (Sapard).

(3)

I avdelning III i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, undertecknat den 29 oktober 2001, uppmanas Kroatien att aktivt främja regionalt samarbete på västra Balkan.

(4)

Den regionala aspekten av gemenskapsbiståndet till västra Balkan får särskild uppmärksamhet i rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4) (Cards) vars syfte är att stärka det regionala samarbetet och Kroatien bör även fortsättningsvis vara berättigat till stöd för projekt och program som har regionala aspekter.

(5)

I beslut 2004/648/EG (5) fastställs principerna, prioriteringarna och villkoren för det europeiska partnerskapet med Kroatien.

(6)

Samförståndsavtalet rörande utvecklingen av sydöstra Europas huvudnätverk för regional transport bör underlätta förfarandet för att välja ut prioriterade åtgärder i syfte att utveckla ett alleuropeiskt transportnät under föranslutningsperioden.

(7)

I och med ikraftträdandet av förordning (EG, Euratom) 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) krävs vissa anpassningar av förordningarna i fråga för att få terminologi och nuvarande förfaranden förenliga med den.

(8)

De nya medlemsstaterna nämns inte i denna förordning, men enligt artikel 33 i 2003 års anslutningsakt skall rådets förordningar (EG) nr 3906/89 och (EG) nr 1267/1999 tillämpas på dessa medlemsstater under en övergångsperiod.

(9)

Kommissionen har antagit förordningarna (EG) nr 1419/2004 (7) och (EG) nr 447/2004 (8) som utgör den rättsliga grunden för finansieringen av åtgärder inom Sapard för åtaganden som på anslutningsdagen ännu inte var avslutade. De beslut som kommissionen kan behöva fatta innan dessa åtaganden har slutförts och som inte kan grundas på de båda nämnda förordningarna kan fortfarande grundas på förordning (EG) nr 1268/1999, eftersom den var i kraft innan den förordningen ändrades genom denna förordning.

(10)

Förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   För ansökarländer som har ingått partnerskap för anslutning med Europeiska unionen skall finansieringen inom ramen för Phareprogrammet inriktas på de huvudsakliga prioriteringarna för antagandet av gemenskapens regelverk, det vill säga förstärkning av den administrativa och institutionella kapaciteten i ansökarländerna samt investeringar, med undantag av den typ av investeringar som finansieras i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (9) och (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (10), förutsatt att villkoren för finansiering enligt dessa båda förordningar är uppfyllda. Även åtgärder på områdena miljö, transport och jordbruk samt landsbygdsutveckling, vilka utgör en underordnad men nödvändig del av integrerade program som genomförs för omstrukturering av industrin eller regional utveckling, kan finansieras inom ramen för Phareprogrammet.”

b)

Följande punkter skall läggas till:

”4.   Stödet får användas för att täcka utgifter vid mottagarländernas deltagande enligt denna förordning i regionalt, gränsöverskridande och, i tillämpliga fall, transnationellt och interregionalt samarbete dem emellan och mellan dem och EU:s medlemsstater.

5.   I tillämpliga fall får stödet också användas för att täcka utgifter vid ett mottagarlands deltagande i regionala program inom ramen för andra rättsliga instrument.”

2.

I artikel 8 skall följande punkt läggas till:

”Inom de begränsningar som fastställs i artikel 54 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (11) får kommissionen besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter för genomförande av budgeten, till de organ som anges i artikel 54.2 i den förordningen. De organ som anges i artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 får anförtros uppgifter som omfattar myndighetsutövning om de har erkänt internationellt anseende, är uppfyller kraven i internationellt erkända förvaltnings- och kontrollsystem och övervakas av en offentlig myndighet.”

3.

Förteckningen i bilagan skall ersättas med följande:

 

”Bulgarien

 

Kroatien

 

Rumänien”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1267/1999 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1.   Ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (nedan kallat ”ISPA”) skall upprättas.

Genom ISPA skall stöd ges för att bidra till Bulgariens, Kroatiens och Rumäniens (nedan kallade ”de stödmottagande länderna”) förberedelser inför anslutningen till Europeiska unionen på området ekonomisk och social sammanhållning, närmare bestämt med avseende på miljö- och transportpolitiken i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.”

2.

Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 3:

”Oaktat vad som anges ovan skall gemenskapens stöd till Kroatien beviljas under perioden 2005–2006.”

3.

Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 4:

”Genom undantag från första och andra meningen i denna artikel skall tilldelningen till Kroatien för åren 2005 och 2006 från detta instrument fastställas av kommissionen på grundval av en bedömning av detta stödmottagande lands förmåga att administrera stödet och dess anslutningsrelaterade investeringsbehov.”

4.

I artikel 9.1 a skall orden ”från och med den 1 januari 2000, och i alla händelser senast den 1 januari 2002,” utgå.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 1268/1999 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1.   Genom denna förordning upprättas en ram för gemenskapsstöd för ett hållbart jordbruk och en hållbar landsbygdsutveckling under föranslutningsperioden för Bulgarien, Kroatien och Rumänien. Förordningen skall också fortsätta att tillämpas för att avsluta de program som inletts i enlighet med denna i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern före deras anslutning till Europeiska unionen.”

2.

Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 4.2:

”Genom avvikelse från första stycket skall planen för Kroatien, på samma villkor som anges i första stycket, omfatta en period på högst två år från och med år 2005.”

3.

Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 5.1:

”När det gäller Kroatien skall programmen emellertid inte bedömas efter halva tiden.”

4.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Gemenskapsstöd enligt denna förordning skall beviljas under perioden 2000–2006, med undantag av gemenskapsstödet för Kroatien som skall beviljas under perioden 2005–2005. Budgetmyndigheten skall godkänna de årliga anslagen inom ramen för budgetplanen.”

b)

Följande stycke skall läggas till i slutet av punkt 3:

”För Kroatien skall emellertid den årliga ekonomiska tilldelningen fastställas separat.”

5.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommissionen skall med avseende på genomförandet av artikel 7.2 fördela de tillgängliga resurserna till ansökarländerna. Inom tre månader efter beslutet att ett land skall vara berättigat till stöd enligt denna förordning skall kommissionen informera det ansökarlandet om sitt beslut om den vägledande finansiella fördelningen inom den nuvarande budgetplanen.”

Artikel 4

Förordning (EG) nr 2666/2000 ändras på följande sätt:

1.

Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 1.1:

”Från och med år 2005 skall Kroatien som mottagarland endast ha tillgång till projekt och program med en regional dimension, såsom de som anges i artikel 2.2. Trots föregående mening skall Kroatien även fortsättningsvis vara berättigat till stöd för projekt och program enligt beslut 1999/311/EG.”

2.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Kommissionen skall genomföra gemenskapsbiståndet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (12).”

b)

Följande punkt skall införas:

”2a.   Inom de begränsningar som fastställs i artikel 54 i förordning (EG) nr 1605/2002 får kommissionen besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter för genomförande av budgeten, till de organ som anges i artikel 54.2 i den förordningen. De organ som anges i artikel 54.2 c i den förordningen får anförtros uppgifter som omfattar myndighetsutövning om de har erkänt internationellt anseende, uppfyller kraven i internationellt erkända förvaltnings- och kontrollsystem och övervakas av en offentlig myndighet.”

Artikel 5

För genomförandet av föranslutningsinstrumenten och för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för föranslutningsstrategin (13) skall hänvisningen till anslutningspartnerskapet (14) och Europaavtalet för Kroatiens vidkommande förstås som en hänvisning till det europeiska partnerskapet (15) och till stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2004.

På rådets vägnar

Ordförande

P. VAN GEEL


(1)  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).

(2)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.

(4)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 3).

(5)  EUT L 297, 22.9.2004, s. 19.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 258, 5.8.2004, s. 11.

(8)  EUT L 72, 11.3.2004, s. 64.

(9)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).

(10)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.

(11)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 68.

(14)  EGT L 85, 20.3.1998, s. 1.

(15)  EUT L 86, 23.3.2004, s. 1.


Top