EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2007

Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

OJ L 349, 25.11.2004, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 136–146 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 197 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; upphävd genom 32016R1624 . Latest consolidated version: 17/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/oj

25.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2007/2004

av den 26 oktober 2004

om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a och artikel 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapspolitiken när det gäller Europeiska unionens yttre gränser syftar till en integrerad förvaltning för att garantera en enhetlig och effektiv kontroll och övervakning, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten för personer i Europeiska unionen och ett grundläggande inslag i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Därför bör det fastställas gemensamma bestämmelser om vilka standarder och förfaranden som skall gälla för kontrollen av de yttre gränserna.

(2)

Ett effektivt genomförande av de gemensamma bestämmelserna kräver ökad samordning av det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna.

(3)

Med hänsyn till erfarenheterna från det arbete som bedrivits av den gemensamma enheten för gränsövervakningspersonal, en enhet som verkar inom rådets ramar, bör det inrättas ett särskilt expertorgan med uppgift att förbättra samordningen av det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna, i form av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad ”byrån”).

(4)

Ansvaret för kontroll och övervakning av de yttre gränserna vilar på medlemsstaterna. Byrån bör underlätta tillämpningen av befintliga och framtida gemenskapsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna genom att garantera samordningen av medlemsstaternas arbete för att genomföra dessa åtgärder.

(5)

En effektiv kontroll och övervakning av de yttre gränserna är en fråga av största betydelse för medlemsstaterna oavsett deras geografiska läge. Därför finns det behov av att främja solidariteten mellan medlemsstaterna på området för förvaltning av de yttre gränserna. Inrättandet av en byrå som hjälper medlemsstaterna med de operativa aspekterna av förvaltningen av de yttre gränserna, inklusive återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, är ett viktigt steg i denna riktning.

(6)

På grundval av en gemensam integrerad modell för riskanalys bör byrån utföra riskanalyser i syfte att förse gemenskapen och medlemsstaterna med adekvat information som gör det möjligt att vidta lämpliga åtgärder eller hantera identifierade hot och risker och därigenom förbättra den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna.

(7)

Byrån bör tillhandahålla utbildning på europeisk nivå för nationella utbildare av gränsbevakningspersonal samt, för tjänstemän vid de behöriga nationella myndigheterna, kompletterande utbildning och seminarier rörande kontroll och övervakning av de yttre gränserna och återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. Byrån får arrangera utbildningsverksamhet i samarbete med medlemsstater på deras territorium.

(8)

Byrån bör följa upp utvecklingen inom vetenskaplig forskning som är av relevans på byråns verksamhetsområde och sprida denna information till kommissionen och medlemsstaterna.

(9)

Byrån bör föra förteckningar över teknisk utrustning som tillhandahålls av medlemsstaterna och därigenom bidra till en gemensam användning av materiella resurser.

(10)

Byrån bör även bistå medlemsstaterna när förhållandena kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna.

(11)

I de flesta medlemsstater är det de myndigheter som har till uppgift att kontrollera de yttre gränserna som ansvarar för de operativa aspekterna av insatser för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. Eftersom det ger ett klart mervärde att utföra detta arbete på europeisk nivå, bör byrån i enlighet med gemenskapens politik för återsändande tillhandahålla erforderligt bistånd för att organisera medlemsstaternas gemensamma insatser för återsändande och fastställa god praxis för framskaffande av resehandlingar och för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på medlemsstaternas territorium.

(12)

För att kunna utföra sitt uppdrag och i den omfattning som krävs för fullgörande av dess uppgifter får byrån samarbeta med Europol, behöriga nationella myndigheter i tredjeländer och de internationella organisationer som har behörighet i frågor som omfattas av denna förordning, inom ramen för vad som avtalats i enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget. Byrån bör underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för Europeiska unionens utrikespolitik.

(13)

Med utgångspunkt i de erfarenheter som vunnits genom arbetet i den gemensamma enheten för gränsövervakningspersonal och i de drifts- och utbildningscentrum som medlemsstaterna har inrättat för de olika aspekterna av kontroll och övervakning av land-, luft- och sjögränser får byrån inrätta egna särskilda avdelningar med ansvar för land-, luft- och sjögränser.

(14)

Byrån bör vara oberoende i tekniska frågor och självbestämmande i rättsligt, administrativt och finansiellt hänseende. Därför är det nödvändigt och lämpligt att den är ett gemenskapsorgan som har ställning som juridisk person och utövar de genomförandebefogenheter som följer av denna förordning.

(15)

För att effektivt kunna kontrollera hur byrån fungerar bör kommissionen och medlemsstaterna vara företrädda i byråns styrelse. Styrelsen bör, om möjligt, bestå av de operativa cheferna för de nationella myndigheter som har ansvar för ledningen av gränsbevakningspersonalen eller av deras företrädare. Styrelsen bör ha de befogenheter som krävs för att kunna fastställa budgeten, kontrollera budgetens genomförande, anta relevanta finansiella bestämmelser, utarbeta öppna förfaranden för byråns beslutsfattande samt utse den verkställande direktören och den vice verkställande direktören.

(16)

För att garantera att byrån är fullt självbestämmande och oberoende, bör den ha en egen budget där intäkterna i huvudsak kommer från bidrag från gemenskapen. Gemenskapens budgetförfarande bör vara tillämpligt så vitt gäller gemenskapsbidraget och varje annat stöd som belastar Europeiska unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaperna bör utföras av revisionsrätten.

(17)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (3) bör utan inskränkningar vara tillämplig för byrån, som bör ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (4).

(18)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (5) bör tillämpas på byrån.

(19)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6) gäller också för byråns hantering av personuppgifter.

(20)

Utformningen av politiken och lagstiftningen på området kontroll och övervakning av de yttre gränserna är alltjämt EU-institutionernas, särskilt rådets, ansvar. En nära samordning mellan byrån och dessa institutioner bör garanteras.

(21)

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen behovet att inrätta en integrerad ledning av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(22)

Denna rättsakt respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(23)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa två staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.A i rådets beslut 1999/437/EG (7) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet. Följaktligen bör Republiken Islands och Konungariket Norges delegationer delta som styrelseledamöter i byrån, om också med begränsad rösträtt. För att det skall fastställas närmare föreskrifter så att Republiken Island och Konungariket Norge skall kunna delta fullt ut i byråns verksamhet bör ytterligare en överenskommelse ingås mellan gemenskapen och dessa stater.

(24)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit denna förordning besluta om huruvida landet skall genomföra den i sin nationella lagstiftning.

(25)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (8). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket.

(26)

Denna förordning innebär en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (9). Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Irland.

(27)

Byrån bör underlätta organiserandet av operativa insatser där medlemsstaterna får använda sig av expertis och resurser vilka Irland och Förenade kungariket kan vilja ställa till deras förfogande, enligt villkor som skall fastställas från fall till fall av styrelsen. I detta syfte bör företrädare för Irland och Förenade kungariket inbjudas att närvara vid alla styrelsemöten så att de kan delta till fullo i diskussionerna om förberedande av sådana operativa insatser.

(28)

En motsättning föreligger mellan Konungariket Spanien och Förenade kungariket om gränsdragningen kring Gibraltar.

(29)

Upphävandet av denna förordnings tillämplighet på Gibraltars gränser medför ingen ändring av de berörda staternas respektive ståndpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE

Artikel 1

Inrättande av byrån

1.   En europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (nedan kallad ”byrån”) skall inrättas i syfte att förbättra den integrerade förvaltningen av Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

2.   Med beaktande av att ansvaret för kontroll och övervakning av de yttre gränserna åligger medlemsstaterna skall byrån underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida gemenskapsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna. Byrån skall göra detta genom att säkerställa samordningen av medlemsstaternas insatser för att genomföra dessa åtgärder, och därigenom bidra till att personkontrollen vid och övervakningen av medlemsstaternas yttre gränser håller en effektiv, hög och enhetlig nivå.

3.   Byrån skall även bistå kommissionen och medlemsstaterna med det tekniska stöd och den sakkunskap som behövs för förvaltningen av de yttre gränserna samt främja solidariteten mellan medlemsstaterna.

4.   I denna förordning avses med medlemsstaternas yttre gränser de av medlemsstaternas land- och sjögränser och deras flygplatser och kusthamnar vid vilka gemenskapslagstiftningens bestämmelser om personers passage av yttre gränser är tillämpliga.

KAPITEL II

UPPGIFTER

Artikel 2

Huvuduppgifter

1.   Byrån skall utföra följande uppgifter:

a)

Samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna.

b)

Bistå medlemsstaterna med utbildning av nationell gränsbevakningspersonal, inbegripet fastställande av gemensamma utbildningsnormer.

c)

Genomföra riskanalyser.

d)

Följa upp den utveckling inom forskningen som är av betydelse för kontrollen och övervakningen av de yttre gränserna.

e)

Bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna.

f)

Erbjuda medlemsstaterna nödvändigt tekniskt stöd till genomförandet av gemensamma insatser för återsändande.

2.   Medlemsstaterna får, utan att byråns befogenheter föregrips, fortsätta att samarbeta på operativ nivå med andra medlemsstater och/eller tredjeländer vid de yttre gränserna, om samarbetet kompletterar byråns verksamhet.

Medlemsstaterna skall avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra byråns arbete eller att dess mål uppnås.

Medlemsstaterna skall rapportera till byrån om operativ verksamhet vid de yttre gränserna utanför byråns ram.

Artikel 3

Gemensamma insatser och pilotprojekt vid de yttre gränserna

1.   Byrån skall utvärdera, godkänna och samordna förslag till gemensamma insatser och pilotprojekt som läggs fram av medlemsstaterna.

Byrån får själv och i samförstånd med berörd(a) medlemsstat(er) ta initiativ till gemensamma insatser och pilotprojekt i samarbete med medlemsstaterna.

Byrån får även besluta att ställa sin tekniska utrustning till förfogande för medlemsstater som deltar i de gemensamma insatserna eller pilotprojekten.

2.   För den praktiska organisationen av gemensamma insatser och pilotprojekt får byrån använda sig av de egna särskilda avdelningar som föreskrivs i artikel 16.

3.   Byrån skall utvärdera resultaten av de gemensamma insatserna och pilotprojekten och, i syfte att förbättra kvalitet, konsekvens och effektivitet i framtida insatser och projekt, göra en övergripande och jämförande analys av dessa resultat som skall tas med i de allmänna rapporter som anges i artikel 20.2 b.

4.   Byrån får besluta att medfinansiera insatser och projekt enligt punkt 1 med anslag ur sin egen budget i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

Artikel 4

Riskanalys

Byrån skall utarbeta och tillämpa en gemensam integrerad modell för riskanalys.

Byrån skall utarbeta både allmänna och särskilt anpassade riskanalyser, som skall överlämnas till rådet och kommissionen.

Byrån skall ta hänsyn till resultaten av den gemensamma integrerade modellen för riskanalys när den utarbetar den gemensamma grundplan för utbildning av gränsbevakningspersonal som avses i artikel 5.

Artikel 5

Utbildning

Byrån skall utarbeta och vidareutveckla en gemensam grundplan för utbildning av gränsbevakningspersonal och tillhandahålla utbildning på europeisk nivå för utbildare av medlemsstaternas nationella gränsbevakningspersonal.

Byrån skall även erbjuda tjänstemän vid medlemsstaternas behöriga myndigheter kompletterande utbildning och seminarier i ämnen som rör kontroll och övervakning av de yttre gränserna samt återsändande av tredjelandsmedborgare.

Byrån får i samarbete med medlemsstaterna anordna utbildning på deras territorium.

Artikel 6

Uppföljning av forskning

Byrån skall följa upp den utveckling inom forskningen som är av betydelse för kontrollen och övervakningen av de yttre gränserna och sprida denna information till kommissionen och medlemsstaterna.

Artikel 7

Förvaltning av teknisk utrustning

Byrån skall upprätta och föra centrala förteckningar över den tekniska utrustning för kontroll och övervakning av de yttre gränserna som tillhör medlemsstaterna och som dessa på frivillig basis och på begäran av en annan medlemsstat är villiga att ställa till den medlemsstatens förfogande under en begränsad period på grundval av en behovs- och riskanalys som genomförts av byrån.

Artikel 8

Stöd till medlemsstater i situationer som kräver ökat tekniskt och operativ bistånd vid de yttre gränserna

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64.2 i fördraget får en eller flera medlemsstater, som ställs inför situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd när de fullgör sina skyldigheter i fråga om kontroll och övervakning av de yttre gränserna, vända sig till byrån för bistånd. Byrån får organisera lämpligt tekniskt och operativt bistånd till den eller de medlemsstater som begär det.

2.   Under sådana omständigheter som avses i punkt 1 får byrån

a)

bistå vid samordningen mellan två eller flera medlemsstater i syfte att lösa problem som uppstått vid de yttre gränserna,

b)

avdela sina experter för att stödja de behöriga nationella myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna under lämplig tid.

3.   Byrån får införskaffa teknisk utrustning för kontroll och övervakning av de yttre gränserna som dess experter kan använda under uppdraget i medlemsstaten eller medlemsstaterna i fråga.

Artikel 9

Samarbete vid återsändande

1.   Byrån skall, under beaktande av gemenskapens politik för återsändande, ge det bistånd som behövs för genomförandet av medlemsstaternas gemensamma insatser för återsändande. Byrån får använda de gemenskapsmedel som är tillgängliga för återsändande.

2.   Byrån skall fastställa de bästa metoderna för att skaffa fram resehandlingar och återsända tredjelandsmedborgare som uppehåller sig olagligt.

Artikel 10

Utförande av verkställande befogenheter

Utövandet av de verkställande befogenheterna för byråns personal och medlemsstaternas experter verksamma på en annan medlemsstats territorium skall vara underställt den nationella lagstiftningen i den medlemsstaten.

Artikel 11

System för utbyte av information

Byrån får vidta de åtgärder som krävs för att underlätta utbyte med kommissionen och medlemsstaterna av information som är av betydelse för dess arbetsuppgifter.

Artikel 12

Samarbete med Irland och Förenade kungariket

1.   Byrån skall underlätta medlemsstaternas operativa samarbete med Irland och Förenade kungariket i frågor som omfattas av dess verksamhet och i den omfattning som behövs för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt artikel 2.1.

2.   Byråns stöd enligt artikel 2.1 f skall inbegripa organisering av de av medlemsstaternas gemensamma insatser för återsändande i vilka även Irland, Förenade kungariket eller båda länderna deltar.

3.   Denna förordnings tillämpning på Gibraltars gränser skall upphävas fram till den dag då en överenskommelse nås om tillämpningsområdet för de åtgärder som rör personers passage av medlemsstaternas yttre gränser.

Artikel 13

Samarbete med Europol och internationella organisationer

Byrån får samarbeta med Europol och de internationella organisationer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning inom ramen för vad som avtalats med dessa organ i enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget och bestämmelserna om dessa organs behörighet.

Artikel 14

Underlättande av det operativa samarbetet med tredjeländer och samarbetet med behöriga myndigheter i tredjeländer

I frågor som omfattas av byråns verksamhet, och i den omfattning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter, skall byrån underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för Europeiska unionens politik för yttre förbindelser.

Byrån får samarbeta med de myndigheter i tredjeländer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning inom ramen för vad som avtalats med dessa myndigheter i enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget.

KAPITEL III

STRUKTUR

Artikel 15

Rättslig status och säte

Byrån skall vara ett gemenskapsorgan. Den skall vara en juridisk person.

Byrån skall i var och en av medlemsstaterna ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt deras nationella lagstiftning. Byrån skall särskilt ha rätt att förvärva eller avyttra fast och lös egendom och får vara part i rättsliga förfaranden.

Byrån skall vara oberoende i tekniska frågor.

Byrån skall företrädas av sin verkställande direktör.

Byråns säte skall beslutas med enhällighet av rådet.

Artikel 16

Särskilda avdelningar

Byråns styrelse skall utvärdera behovet att inrätta särskilda avdelningar i medlemsstaterna och fatta beslut om detta med deras samtycke, och därvid beakta att vederbörligt företräde bör ges till de redan etablerade operativa centrum och utbildningscentrum som specialiserat sig på de olika aspekterna av kontroll och övervakning av respektive land-, luft- och sjögränserna.

Byråns särskilda avdelningar skall utarbeta de bästa metoderna för de särskilda typer av yttre gränser som de ansvarar för. Byrån skall se till att de bästa metoderna är konsekventa och enhetliga.

Varje särskild avdelning skall varje år lägga fram en utförlig rapport om sin verksamhet för byråns verkställande direktör och tillhandahålla all övrig information av betydelse för samordningen av det operativa samarbetet.

Artikel 17

Personal

1.   Byråns personal skall omfattas av de tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor som gäller för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt de bestämmelser som Europeiska gemenskapernas institutioner har antagit gemensamt för tillämpningen av dessa föreskrifter och villkor.

2.   Byrån skall gentemot sin egen personal ha de befogenheter som tillsättningsmyndigheten ges enligt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda.

3.   Byråns personal skall bestå av ett tillräckligt antal tjänstemän och nationella experter på kontroll och övervakning av de yttre gränserna som medlemsstaterna har avdelat för ledningsuppgifter. Övrig personal skall bestå av andra anställda som byrån vid behov anställer för att utföra sina uppgifter.

Artikel 18

Immunitet och privilegier

Byrån skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Artikel 19

Skadeståndsansvar

1.   Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lag som är tillämplig på avtalet i fråga.

2.   Europeiska gemenskapernas domstol skall ha prövningsrätt enligt skiljedomsklausul i av byrån ingångna avtal.

3.   När det gäller utomobligatoriskt ansvar skall byrån i enlighet med de gemensamma allmänna principerna i medlemsstaternas lagstiftning ersätta skador som orsakats av dess avdelningar eller personal när de genomför sina arbetsuppgifter.

4.   Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig i tvister om ersättning för skador enligt punkt 3.

5.   De anställdas personliga skadeståndsansvar gentemot byrån skall regleras av bestämmelserna i de tjänsteföreskrifter eller anställningsvillkor som gäller för dem.

Artikel 20

Styrelsens befogenheter

1.   Byrån skall ha en styrelse.

2.   Styrelsen skall ha följande uppgifter:

a)

Utnämna den verkställande direktören på förslag från kommissionen enligt artikel 26.

b)

Före den 31 mars varje år anta byråns allmänna rapport för föregående år och senast den 15 juni översända den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och revisionsrätten. Den allmänna rapporten skall offentliggöras.

c)

Före den 30 september varje år, efter att ha mottagit kommissionens yttrande, anta byråns arbetsprogram för det kommande året med tre fjärdedelars majoritet av sina ledamöter med rösträtt och översända det till Europaparlamentet, rådet och kommissionen; arbetsprogrammet skall antas i enlighet med gemenskapens årliga budgetförfarande och gemenskapens lagstiftningsprogram på relevanta områden av förvaltningen av de yttre gränserna.

d)

Utarbeta förfaranden för den verkställande direktörens beslut om byråns operativa uppgifter.

e)

Utföra sina arbetsuppgifter avseende byråns budget enligt artiklarna 28, 29.5, 29.9, 29.11, 30.5 och 32.

f)

Vara ansvarig för disciplinåtgärder gentemot den verkställande direktören och, i samförstånd med den verkställande direktören, gentemot den vice verkställande direktören.

g)

Fastställa sin arbetsordning.

h)

Fastställa byråns organisationsstruktur och anta byråns personalpolitik.

3.   För att förslag till beslut om specifika åtgärder vid eller i omedelbar närhet av en viss medlemsstats yttre gräns skall antas, krävs att den ledamot av styrelsen som företräder medlemsstaten i fråga röstar för förslaget.

4.   Styrelsen får ge råd till den verkställande direktören i alla frågor som strikt hänför sig till utvecklingen av den operativa förvaltningen av de yttre gränserna, samt i fråga om uppföljning av forskning enligt artikel 6.

5.   Om Irland och/eller Förenade kungariket begär att få delta i byråns verksamhet, skall styrelsen fatta beslut om detta.

Styrelsen skall besluta från fall till fall och med absolut majoritet av sina röstberättigade ledamöter. Styrelsen skall vid beslutet överväga om Irlands och/eller Förenade kungarikets deltagande bidrar till resultatet av verksamheten i fråga. I beslutet skall fastställas Irlands och/eller Förenade kungarikets finansiella bidrag till den verksamhet som begäran om deltagande avser.

6.   Styrelsen skall varje år översända all information som är av betydelse för resultaten av utvärderingsförfarandena till budgetmyndigheten.

7.   Styrelsen får upprätta ett verkställande organ som bistår styrelsen och verkställande direktören vid utarbetandet av beslut, program och verksamhet som skall antas av styrelsen, och som när så behövs i brådskande fall fattar beslut på styrelsens vägnar.

Artikel 21

Styrelsens sammansättning

1.   Styrelsen skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen. Varje medlemsstat skall därför utse en ledamot av styrelsen samt en suppleant som skall företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen skall utse två ledamöter och deras suppleanter. Mandatperioden skall vara fyra år. Mandatperioden skall kunna förlängas en gång.

2.   Styrelseledamöterna skall utses på grundval av i vad mån de har relevanta erfarenheter av, och sakkunskap på hög nivå om, operativt samarbete i gränsförvaltningsfrågor.

3.   Länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket skall delta i byråns arbete. De skall vardera ha en företrädare och en suppleant i styrelsen. I tillämpliga bestämmelser i deras associeringsavtal kommer arrangemang att utarbetas som bland annat skall ange på vilket sätt och i vilken utsträckning dessa länder kommer att delta i byråns arbete samt de närmare reglerna för deras deltagande, inklusive bestämmelser om finansiella bidrag och personal.

Artikel 22

Styrelsens ordförande

1.   Styrelsen skall välja en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter. Vice ordföranden skall ersätta ordföranden om han eller hon har förhinder.

2.   Ordförandens och vice ordförandens mandatperiod skall löpa ut när uppdraget som styrelseledamot löper ut. Om inte annat följer av denna bestämmelse skall ordförandens och vice ordförandens mandatperioder vara två år. Mandatperioden skall kunna förlängas en gång.

Artikel 23

Sammanträden

1.   Styrelsens ordförande skall sammankalla till sammanträden.

2.   Byråns verkställande direktör skall delta i överläggningarna.

3.   Styrelsen skall hålla minst två ordinarie sammanträden per år. Den skall dessutom sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av minst en tredjedel av styrelsens ledamöter.

4.   Irland och Förenade kungariket skall inbjudas att delta i styrelsens sammanträden.

5.   Styrelsen får bjuda in alla personer vars åsikter kan vara av intresse att delta som observatörer vid sammanträdena.

6.   Styrelseledamöterna får, om inte annat följer av bestämmelserna i styrelsens arbetsordning, biträdas av rådgivare eller experter.

7.   Byrån skall tillhandahålla styrelsens sekretariat.

Artikel 24

Omröstning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20.2 c eller artikel 26.2 och 26.4 skall styrelsen fatta sina beslut med en absolut majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

2.   Varje ledamot skall ha en röst. Den verkställande direktören får inte rösta. I en ledamots frånvaro skall suppleanten ha rätt att utöva hans eller hennes rösträtt.

3.   Närmare bestämmelser om omröstningsförfarandena skall fastställas i arbetsordningen, särskilt under vilka villkor en ledamot kan agera på en annan ledamots vägnar och eventuella krav på beslutförhet när så är lämpligt.

Artikel 25

Den verkställande direktörens uppgifter och befogenheter

1.   Byrån skall ledas av den verkställande direktören, som skall vara fullständigt oavhängig i sin tjänsteutövning. Den verkställande direktören får inte begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ; detta skall dock inte påverka kommissionens, styrelsens eller det verkställande organets befogenheter.

2.   Europaparlamentet och rådet får uppmana byråns verkställande direktör att rapportera om utförandet av sina arbetsuppgifter.

3.   Den verkställande direktören skall ha följande uppgifter och befogenheter:

a)

Förbereda och genomföra beslut, program och verksamheter som antas av byråns styrelse inom ramen för denna förordning, dess genomförandebestämmelser och annan tillämplig lagstiftning.

b)

Vidta alla nödvändiga åtgärder, däribland att besluta om interna administrativa anvisningar och offentliggöra meddelanden för att se till att byrån fungerar enligt bestämmelserna i denna förordning.

c)

Varje år utarbeta ett utkast till arbetsprogram och en verksamhetsrapport och lägga fram dem för styrelsen.

d)

Utöva de befogenheter i förhållande till personalen som fastställs i artikel 17.2.

e)

Göra beräkningar av byråns intäkter och utgifter enligt artikel 29 och genomföra budgeten i enlighet med artikel 30.

f)

Delegera sina befogenheter till annan personal inom byrån enligt bestämmelser som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 g.

4.   Den verkställande direktören skall vara ansvarig inför styrelsen.

Artikel 26

Utnämning av högre tjänstemän

1.   Kommissionen skall föreslå kandidater till tjänsten som verkställande direktör på grundval av en förteckning som upprättats efter det att tjänsten har utannonserats i Europeiska unionens officiella tidning samt, om det bedöms som lämpligt, i pressen eller på Internet.

2.   Byråns verkställande direktör skall utnämnas av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens samt relevant erfarenhet av förvaltning av de yttre gränserna. Styrelsen skall fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

Befogenheten att avsätta den verkställande direktören skall ligga hos styrelsen i enlighet med samma förfarande.

3.   Den verkställande direktören skall biträdas av en vice verkställande direktör. Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder skall denne ersättas av vice verkställande direktören.

4.   Byråns vice verkställande direktör skall på förslag av den verkställande direktören utnämnas av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens samt relevant erfarenhet av förvaltning av de yttre gränserna. Styrelsen skall fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av röstberättigade ledamöter.

Befogenheten att avsätta den vice verkställande direktören skall ligga hos styrelsen i enlighet med samma förfarande.

5.   Den verkställande och den vice verkställande direktörens mandatperiod skall vara fem år. På styrelsens förslag får mandatperioden förlängas med ytterligare högst fem år.

Artikel 27

Översättning

1.   Bestämmelserna i förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (10) skall tillämpas på byrån.

2.   Utan att det påverkar beslut som fattats på grundval av artikel 290 i fördraget skall den årliga verksamhetsrapport och det årliga arbetsprogram som avses i artikel 20.2 b och 20.2 c vara utformade på gemenskapens samtliga officiella språk.

3.   De översättningar som byråns arbete kräver skall utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

Artikel 28

Öppenhet och information

1.   Sex månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft skall byrån omfattas av förordning (EG) nr 1049/2001 när den behandlar ansökningar om tillgång till de handlingar den innehar.

2.   Byrån får på eget initiativ kommunicera inom de områden som ingår i dess uppdrag. Den skall särskilt se till att allmänheten och alla berörda parter, förutom genom offentliggörandet enligt artikel 20.2 b, snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete.

3.   Styrelsen skall fastställa de praktiska arrangemangen för tillämpningen av punkterna 1 och 2.

4.   Varje fysisk eller juridisk person har rätt att skriftligt vända sig till byrån på något av de språk som anges i artikel 314 i fördraget. Han eller hon har rätt att erhålla svar på samma språk.

5.   De beslut som fattas av byrån i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan utgöra grund för ett klagomål till ombudsmannen eller en talan inför Europeiska gemenskapernas domstol enligt artiklarna 195 och 230 i EG-fördraget.

KAPITEL IV

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 29

Budget

1.   Byråns intäkter skall, utan att det påverkar andra typer av inkomster, bestå av följande:

Ett bidrag från gemenskapen infört i Europeiska unionens allmänna budget (avsnitt Kommissionen).

Ett bidrag från de tredjeländer som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Avgifter för tjänster som byrån tillhandahåller.

Eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna.

2.   Byråns utgifter skall omfatta utgifterna för personal, administration, infrastruktur och drift.

3.   Den verkställande direktören skall göra en beräkning av byråns intäkter och utgifter för påföljande räkenskapsår, och överlämna denna till styrelsen tillsammans med en tjänsteförteckning.

4.   Intäkter och utgifter skall vara i balans.

5.   Styrelsen skall anta utkastet till beräkning, inklusive den provisoriska tjänsteförteckningen och det preliminära arbetsprogrammet, och senast den 31 mars överlämna dessa till kommissionen och de länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

6.   Kommissionen skall vidarebefordra beräkningen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallad ”budgetmyndigheten”) tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.

7.   På grundval av beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget, som den skall förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 272 i fördraget, införa de beräkningar den anser nödvändiga för tjänsteförteckningen samt det bidragsbelopp som kommer att belasta den allmänna budgeten.

8.   Budgetmyndigheten skall bevilja anslagen för bidraget till byrån.

Budgetmyndigheten skall anta byråns tjänsteförteckning.

9.   Styrelsen skall anta byråns budget. Budgeten skall bli slutgiltig efter det slutgiltiga antagandet av Europeiska unionens allmänna budget. Vid behov skall den justeras på motsvarande sätt.

10.   Alla eventuella ändringar av budgeten, inklusive tjänsteförteckningen, skall ske enligt samma förfarande.

11.   Styrelsen skall snarast möjligt underrätta budgetmyndigheten om den har för avsikt att genomföra ett projekt som kan få betydande inverkan på finansieringen av byråns budget, särskilt projekt som rör fastigheter, till exempel hyra eller förvärv av byggnader. Den skall informera kommissionen om detta och de länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Om en av budgetmyndighetens parter har meddelat att den ämnar yttra sig, skall den vidarebefordra yttrandet till styrelsen inom sex veckor från det att den underrättades om projektet.

Artikel 30

Genomförande och kontroll av budgeten

1.   Den verkställande direktören skall genomföra byråns budget.

2.   Senast den 1 mars efter budgetårets utgång skall byråns räkenskapsförare förse kommissionens räkenskapsförare med de preliminära räkenskaperna och en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i rådets förordning (EG) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (11) (nedan kallad ”den allmänna budgetförordningen”).

3.   Senast den 31 mars efter budgetårets utgång skall kommissionens räkenskapsförare förse revisionsrätten med byråns preliminära räkenskaper och rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4.   Efter det att revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit, skall den verkställande direktören på eget ansvar upprätta byråns slutliga räkenskaper och överlämna dem till styrelsen för yttrande.

5.   Styrelsen skall avge ett yttrande om byråns slutliga räkenskaper.

6.   Senast den 1 juli påföljande år skall den verkställande direktören överlämna de slutliga räkenskaperna tillsammans med styrelsens yttrande till kommissionen, revisionsrätten, Europaparlamentet och rådet samt till de länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

7.   De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8.   Senast den 30 september skall den verkställande direktören tillställa revisionsrätten ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.

9.   Europaparlamentet skall, på rekommendation av rådet, före den 30 april år n + 2 bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår n.

Artikel 31

Bedrägeribekämpning

1.   För bekämpning av bedrägeri, korruption och andra rättsstridiga handlingar skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1073/1999 tillämpas oinskränkt.

2.   Byrån skall ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 och utan dröjsmål utfärda föreskrifter som skall gälla alla anställda vid byrån i anslutning till detta.

3.   I beslut om finansiering samt i avtal om och instrument för genomförande vilka införts till följd av dessa beslut skall uttryckligen föreskrivas att revisionsrätten och OLAF vid behov får utföra kontroller på platsen hos dem som mottagit anslag från byrån samt hos de tjänstemän som fördelat dessa anslag.

Artikel 32

Finansiell bestämmelse

Styrelsen skall anta byråns finansiella bestämmelser efter samråd med kommissionen. Styrelsen får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 (12) med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i den allmänna budgetförordningen endast om byråns särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen givit sitt godkännande.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 33

Utvärdering

1.   Styrelsen skall beställa en oberoende extern utvärdering av denna förordnings tillämpning senast tre år efter det att byrån inlett sin verksamhet och vart femte år därefter.

2.   Vid utvärderingen skall undersökas hur effektivt byrån utför sina uppgifter. Byråns betydelse och arbetssätt skall också bedömas. I utvärderingen skall hänsyn tas till synpunkter från intressenter både på gemenskapsnivå och på det nationella planet.

3.   Styrelsen skall ta emot utvärderingsresultaten och utfärda rekommendationer om hur denna förordning, byrån och dess arbetsmetoder bör ändras, samt lägga fram dessa för kommissionen, som skall översända dem tillsammans med sitt eget yttrande och lämpliga förslag till rådet. En åtgärdsplan med tidsschema skall bifogas vid behov. Både utvärderingsresultaten och rekommendationerna skall offentliggöras.

Artikel 34

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Byrån skall inleda sin verksamhet den 1 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Luxemburg den 26 oktober 2004.

På rådets vägnar

R. VERDONK

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 108, 30.4.2004, s. 97.

(3)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(4)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(5)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(8)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(11)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


Top