EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0808

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (Text av betydelse för EES)

OJ L 143, 30.4.2004, p. 49–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 266 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 266 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 4 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; upphävd genom 32019R2152 . Latest consolidated version: 20/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/oj

32004R0808

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 30/04/2004 s. 0049 - 0055


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004

av den 21 april 2004

om gemenskapsstatistik om informationssamhället

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(1), och

av följande skäl:

(1) Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 fastställdes målet för Europa att inom tio år bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.

(2) I handlingsplanen eEurope 2002 - som antogs vid Europeiska rådets möte i Feira i juni 2000 - upprättas ett förfarande för att fastställa mål och benchmarking för att Europa skall bli uppkopplat så snabbt som möjligt.

(3) Vid Europeiska rådets möte i Sevilla i juni 2002 godkändes målen i handlingsplanen eEurope 2005, i vilken det krävs en rättslig ram för att garantera en enhetlig och jämförbar insamling av uppgifter i medlemsstaterna och för att göra det möjligt att i högre grad använda officiell statistik om informationssamhället.

(4) De strukturella indikatorer som används i den årliga vårrapporten till Europeiska rådet kräver indikatorer som är baserade på sammanhängande statistiska uppgifter om informationssamhället.

(5) Benchmarkingarbetet inom eEurope kräver som en del i genomförandet av handlingsplanen eEurope att indikatorerna baseras på sammanhängande statistiska uppgifter om informationssamhället.

(6) Kommissionens avdelningar behöver varje år harmoniserad statistik om användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom företagen.

(7) Kommissionens avdelningar behöver varje år harmoniserad statistik om enskilda personers och hushållens IKT-användning.

(8) Eftersom informationssamhället förändras snabbt krävs det att den statistik som utarbetas kan anpassas till ny utveckling. Detta kan möjliggöras genom att moduler med tidsbegränsad varaktighet tillhandahålls och genom att ändringar genom genomförandeåtgärder tillåts med hänsyn till medlemsstaternas resurser, det extra arbete som uppgiftslämnarna orsakas, den tekniska och metodologiska genomförbarheten samt resultatens tillförlitlighet.

(9) Utarbetandet av särskild gemenskapsstatistik styrs av de bestämmelser som fastställdes i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(2).

(10) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att upprätta en gemenskapsram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om informationssamhället, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(11) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(3).

(12) Kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(4), har tillfrågats i enlighet med artikel 3 i detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning skall vara att upprätta en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om informationssamhället.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) gemenskapsstatistik: den betydelse som ges i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97,

b) framställning av statistik: den betydelse som ges i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97,

c) referensperiod: den period som uppgifterna gäller,

d) referensår: en referensperiod som motsvarar ett kalenderår,

e) insamlingsperiod: en period som anges i genomförandeåtgärderna under vilken uppgiftsinsamlingen sker.

Artikel 3

Räckvidd

1. Den statistik som skall samlas in skall omfatta de uppgifter som krävs för förfarandet för benchmarking i samband med eEurope och som är av nytta för de strukturella indikatorerna, samt andra uppgifter som krävs för att skapa en enhetlig grund för att analysera informationssamhället.

2. Statistiken skall grupperas i moduler, som definieras i bilaga I och II till denna förordning.

Artikel 4

Moduler

Modulerna i denna förordning skall omfatta följande områden:

- Företagen och informationssamhället, som definieras i bilaga I.

- Enskilda personer, hushållen och informationssamhället, som definieras i bilaga II.

Artikel 5

Metodhandbok

Kommissionen skall i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta en rådgivande metodhandbok med rekommenderade riktlinjer för gemenskapsstatistik som framställts i enlighet med denna förordning samt uppdatera den när det blir nödvändigt på grund av nya genomförandeåtgärder.

Artikel 6

Överföring av uppgifter

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överföra de aggregerade uppgifter och de metadata som krävs enligt denna förordning och dess genomförandeåtgärder, även aggregerade konfidentiella uppgifter, i enlighet med befintliga gemenskapsbestämmelser om utlämnande av konfidentiella statistiska uppgifter. Dessa gemenskapsbestämmelser skall tillämpas på behandlingen av resultaten, i den mån de innehåller konfidentiella uppgifter.

2. Medlemsstaterna skall på elektronisk väg överföra de uppgifter och de metadata som krävs enligt denna förordning, i enlighet med en utbytesstandard som kommissionen och medlemsstaterna enats om.

Artikel 7

Kvalitetskriterier och rapporter

1. Kommissionen (Eurostat) skall bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

2. Kommissionen (Eurostat) skall i nära samarbete med medlemsstaterna utveckla rekommenderade gemensamma standarder utformade för att garantera kvalitet i överlämnat datamaterial (i enlighet med Eurostats standardkvalitetskriterier). Dessa standarder skall offentliggöras i metodhandboken.

3. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera kvaliteten på de uppgifter som överförs.

4. Inom en viss tid efter det att tidsfristen för att överföra de slutliga resultaten löpt ut, skall medlemsstaterna överlämna en rapport till kommissionen (Eurostat) om kvaliteten på de uppgifter som lämnats, på grundval av de standarder som avses i punkt 2. I dessa rapporter skall anges i vilka fall de ovannämnda standarderna inte följts. Perioden skall fastställas i samband med utarbetandet av genomförandeåtgärder.

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1. Åtgärderna för att genomföra modulerna i denna förordning skall gälla urval och specifikation, justering och ändring av ämnen och deras karakteristika, täckning, referensperioder och uppdelning av karakteristika, periodicitet och vid vilken tidpunkt uppgifterna skall överföras samt tidsfristerna för överföring av resultaten.

2. Genomförandeåtgärder, även åtgärder för justering och uppdatering för att ta hänsyn till ekonomiska och tekniska förändringar, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 9.2, med hänsyn till medlemsstaternas resurser, det extra arbete som uppgiftslämnarna orsakas, den tekniska och metodologiska genomförbarheten samt resultatens tillförlitlighet.

3. Genomförandeåtgärderna skall utarbetas senast nio månader innan uppgiftsinsamlingsperioden inleds.

Artikel 9

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 10

Finansiering

1. Under åtminstone det första året som medlemsstaterna framställer gemenskapsstatistik som det föreskrivs om i de genomförandeåtgärder som antas i enlighet med denna förordning skall kommissionen ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd för att hjälpa dem att täcka de kostnader som de ådrar sig i samband med framställningen, bearbetningen och överföringen av denna statistik. Det ekonomiska stödet får inte överstiga 90 % av dessa kostnader.

2. Villkoren och förfarandena för att ge det ekonomiska stödet och för dess utbetalning och kontroll skall överensstämma med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5).

3. Om budgetramarna är tillräckliga skall kommissionen fortsätta att ge ekonomiskt stöd till medlemsstaterna för att kompensera för de kostnader som uppstår genom tillhandahållandet av denna statistik under påföljande år.

4. Budgetmyndigheten skall inom ramen för Europeiska gemenskapernas årliga budgetförfarande godkänna anslagsbeloppen för detta ekonomiska stöd.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 29 januari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 16 april 2004.

(2) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

BILAGA I

Modul 1: Företagen och informationssamhället

a) Mål

Målet med denna modul är att framställa aktuell statistik om företag och informationssamhället. Modulen tillhandahåller en ram för kraven avseende täckning, varaktighet och periodicitet, ämnen, uppdelning av insamlade data och eventuella pilotstudier.

b) Omfattning

Denna modul omfattar företagsverksamhet inom avdelningarna D till K och huvudgrupp 92 i den statistiska klassificeringen av ekonomiska verksamheter i Europeiska gemenskapen (NACE Rev. 1.1). Avdelning J kommer att läggas till om resultaten av pilotstudierna är positiva.

Statistiken skall samlas in för företagsenheter.

c) Varaktighet och periodicitet för dataframställningen

Statistik kommer att framställas varje år för upp till fem referensår efter det datum då denna förordning träder i kraft. Alla uppgifter kommer inte nödvändigtvis att framställas varje år. Periodiciteten för framställningen av statistik för respektive karakteristika kommer att specificeras och fastställas som en del av de genomförandeåtgärder som avses i artikel 8.

d) Ämnen

De uppgifter som skall tillhandahållas kommer att väljas ut från nedanstående lista över ämnen:

- IKT-system och deras användning inom företagen,

- användning av Internet och andra elektroniska nätverk inom företagen,

- e-handel och e-affärsprocesser,

- IKT-kompetens i företagsenheten och efterfrågan på IKT-färdigheter,

- hinder för användning av IKT, Internet och andra elektroniska nätverk samt e-handels- och e-affärsprocesser,

- utgifter för och investeringar i IKT,

- IKT-säkerhet, samt

- effekterna av IKT-användning på företagen.

Alla ämnen kommer inte nödvändigtvis att täckas varje år.

e) Uppdelning av dataframställningen

Inte alla uppdelningar av statistiken kommer nödvändigtvis att framställas varje år. De uppdelningar som krävs kommer att väljas ut från följande lista, och de kommer att fastställas som en del av genomförandeåtgärderna:

- efter storlek,

- efter NACE-rubrik, samt

- efter region; den regionala uppdelningen kommer att begränsas till endast tre grupper.

f) Pilotstudier

När betydande nya datakrav fastställs eller otillräcklig datakvalitet befaras, kommer kommissionen att föranstalta om pilotstudier som skall genomföras på frivillig basis av medlemsstaterna innan data insamlas. Sådana pilotstudier kommer att genomföras för att utvärdera genomförbarheten av ifrågavarande datainsamling, med beaktande av fördelarna med tillgången till uppgifterna jämfört med kostnaderna för insamlingen och det extra arbete som uppgiftslämnarna orsakas.

BILAGA II

Modul 2: Enskilda personer, hushållen och informationssamhället

a) Mål

Målet med denna modul är att framställa aktuell statistik om enskilda personer, hushållen och informationssamhället. Modulen tillhandahåller en ram för kraven avseende täckning, varaktighet och periodicitet, ämnen, uppdelning av insamlade data och eventuella nödvändiga pilotstudier.

b) Omfattning

Denna modul omfattar statistik om enskilda personer och hushållen.

c) Varaktighet och periodicitet för dataframställningen

Statistik kommer att framställas varje år för upp till fem referensår efter det datum då denna förordning träder i kraft. Alla uppgifter kommer inte nödvändigtvis att framställas varje år. Periodiciteten för framställningen av statistik för respektive karakteristika kommer att specificeras och fastställas som en del av de genomförandeåtgärder som avses i artikel 8.

d) Ämnen

De uppgifter som skall tillhandahållas kommer att väljas ut från nedanstående lista över ämnen:

- enskilda personers och/eller hushållens tillgång till och användning av IKT-system,

- enskilda personers och/eller hushållens Internetanvändning för olika ändamål,

- IKT-säkerhet,

- IKT-kompetens,

- hinder för Internet- och IKT-användning, samt

- effekterna av IKT-användning på enskilda personer och/eller hushållen.

Alla ämnen kommer inte nödvändigtvis att täckas varje år.

e) Uppdelning av dataframställningen

Inte alla uppdelningar av statistiken kommer nödvändigtvis att framställas varje år. De uppdelningar som krävs kommer att väljas ut från följande lista, och de kommer att fastställas som en del av genomförandeåtgärderna:

A. För statistik om hushållen:

- efter hushållstyp.

B. För statistik om enskilda personer:

- efter åldersgrupp,

- efter kön,

- efter utbildningsnivå,

- efter sysselsättningssituation, samt

- efter region.

f) Pilotstudie

När betydande nya datakrav fastställs eller otillräcklig datakvalitet befaras, kommer kommissionen att föranstalta om pilotstudier som skall genomföras på frivillig basis av medlemsstaterna innan uppgifterna insamlas. Sådana pilotstudier kommer att genomföras för att utvärdera genomförbarheten av ifrågavarande datainsamling, med beaktande av fördelarna med tillgången till uppgifterna jämfört med kostnaderna för insamlingen och det extra arbete som uppgiftslämnarna orsakas.

Top