EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0806

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 806/2004 av den 21 april 2004 om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet

OJ L 143, 30.4.2004, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/806/oj

32004R0806

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 806/2004 av den 21 april 2004 om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 30/04/2004 s. 0040 - 0045


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 806/2004

av den 21 april 2004

om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(1), och

av följande skäl:

(1) I Förenta nationernas millennieutvecklingsmål manas det till jämställdhet mellan könen och ett ökat medinflytande för kvinnor, och fastställs det tydliga mål på utbildningsområdet som skall vara uppfyllda senast år 2015.

(2) Två tredjedelar av de barn som inte går i skolan är flickor. Andelen flickor som skrivs in i skolan är fortfarande lägre än för pojkar och det är fler flickor än pojkar som lämnar skolan i förtid.

(3) I artikel 3.2 i fördraget föreskrivs det att gemenskapen i all verksamhet som avses i artikeln, däribland en politik på området för utvecklingssamarbete, skall syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem.

(4) En oproportionerligt stor del av världens fattiga är kvinnor. Därför är främjandet av jämställdhet mellan könen viktigt för det överordnade målet att minska fattigdomen fram till år 2015.

(5) Jämställdhet mellan kvinnor och män i alla åldrar erkänns vara ett effektivt medel för att bekämpa fattigdom. För att jämställdhetsmålet skall kunna uppnås genom strategin för integrering av ett jämställdhetsperspektiv är det nödvändigt att strategin kombineras med särskilda åtgärder som gynnar kvinnor i alla åldrar.

(6) Kvinnor bidrar till utvecklingen trots många hinder som begränsar resultatet av deras arbete och minskar fördelarna för dem själva och för hela samhället. Betydelsen av de roller som kvinnor i utvecklingsländerna intar genom hela livet, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt, har lett till att det alltmer erkänns internationellt att deras fulla och odiskriminerade deltagande är absolut nödvändigt för en hållbar och effektiv utveckling.

(7) Gemenskapen och dess medlemsstater har undertecknat förklaringen och handlingsplanen från den fjärde internationella kvinnokonferensen i Beijing 1995, i vilka det underströks att det är nödvändigt att vidta åtgärder mot jämställdhetshindren i hela världen och fastställdes att integreringen av ett jämställdhetsperspektiv är en strategi som kan främja jämställdhet mellan könen.

(8) Enligt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor är diskriminering av kvinnor ett hinder för utveckling, och parterna i konventionen är överens om att med alla lämpliga medel avskaffa denna diskriminering.

(9) Syftet med rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet(2) är att stödja integreringen av jämställdhetsanalys på utvecklingssamarbetets alla områden och att stödja och underlätta införlivandet av åtgärder för att bekämpa de viktigaste könsbetingade olikheterna. Genom förordningen tillses att jämställdhet mellan könen främjas i nationella planer som utarbetas för att genomföra de viktigaste delarna av handlingsplanen från Beijing. Förordningen upphörde att gälla den 31 december 2003.

(10) I rådets och kommissionens förklaring beträffande Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik, som antogs den 10 november 2000, anges det att jämställdhet mellan könen är en övergripande fråga.

(11) I meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 21 juni 2001 om handlingsprogrammet om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i gemenskapens utvecklingssamarbete fastställs det en ram för denna integrering. Handlingsprogrammet godkändes av rådet i dess slutsatser av den 8 november 2001.

(12) Europaparlamentet betonade i sin resolution rörande handlingsprogrammet från den 25 april 2002(3) att integrering av ett jämställdhetsperspektiv är sättet att främja målet att uppnå jämställdhet mellan könen och förbättra kvinnors ställning i utvecklingsländerna.

(13) I denna förordning fastställs det, för hela den tid programmet, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(4). Gemenskapens utvecklingsstöd bör generellt sett även bidra till jämställdhet som en övergripande fråga.

(14) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(15) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att främja jämställdhet mellan könen i utvecklingsarbetet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

RÄCKVIDD

Artikel 1

1. Syftet med denna förordning är att genomföra åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen i den politik och de strategier och insatser som genomförs inom ramen för gemenskapens utvecklingssamarbete.

För detta ändamål skall gemenskapen tillhandahålla ekonomiskt bistånd och lämplig sakkunskap i syfte att främja jämställdhet mellan könen på alla politikområden av sitt utvecklingssamarbete och i alla sina insatser i utvecklingsländerna.

2. Gemenskapens stöd skall syfta till att komplettera och förstärka utvecklingsländernas politik och förmåga liksom det stöd som tillhandahålls genom andra instrument för utvecklingssamarbete.

Artikel 2

I denna förordning

a) avses med integrering av ett jämställdhetsperspektiv: planering, (om)organisering, förbättring och utvärdering av processer för utformning av politik, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas med all utvecklingspolitik och i alla utvecklingsstrategier och utvecklingsinsatser på alla nivåer och i alla stadier av de aktörer som normalt är involverade i ett sådant arbete,

b) gäller att specifika åtgärder för att förhindra eller kompensera för olägenheter med anknytning till kön får bevaras eller införas i syfte att sörja för jämställdhet i praktiken mellan kvinnor och män. Sådana åtgärder bör i första hand syfta till att förbättra kvinnors situation på det område som omfattas av denna förordning.

Artikel 3

Följande mål skall i enlighet med FN:s millennieutvecklingsmål om att främja jämställdhet mellan könen och ett ökat medinflytande för kvinnor, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, den förklaring och det handlingsprogram som antogs vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing samt slutdokumentet från FN:s generalförsamlings extra session med temat "Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred på 2000-talet" eftersträvas inom ramen för denna förordning:

a) Stöd till integreringen av ett jämställdhetsperspektiv på alla områden av utvecklingssamarbetet, kombinerat med specifika åtgärder till förmån för kvinnor i alla åldrar, i syfte att främja jämställdhet mellan könen som ett viktigt bidrag till fattigdomsminskningen.

b) Stöd till sådana inhemska offentliga och privata strukturer i utvecklingsländerna som kan ta ansvar och initiativ när det gäller att främja jämställdhet mellan könen.

Artikel 4

1. Den verksamhet i syfte att främja jämställdhet mellan könen som kan få stöd är särskilt följande:

a) Stöd till specifika åtgärder rörande tillgång till och kontroll av resurser och tjänster för kvinnor, i synnerhet i fråga om utbildning och vidareutbildning, hälso- och sjukvård, ekonomisk och social verksamhet, sysselsättning och infrastruktur, samt rörande deltagande i politiska beslutsprocesser.

b) Främjande av insamling, spridning, analys och förbättring av statistik uppdelad efter kön och ålder samt utveckling och spridning av metoder, riktlinjer, för- och efterhandsbedömningar av åtgärderna ur ett jämställdhetsperspektiv, tematiska undersökningar, kvalitativa och kvantitativa indikatorer och andra operativa instrument.

c) Stöd till informations- och PR-kampanjer och upprättande av partnerskapsnätverk på jämställdhetsområdet.

d) Stöd till förstärkning av den institutionella och operativa förmågan hos viktiga berörda parter i utvecklingsprocessen i partnerländerna, t.ex. genom att tillhandahålla specialister på jämställdhetsfrågor, utbildning och tekniskt bistånd.

2. De instrument som skall finansieras inom ramen för den verksamhet som avses i punkt 1 kan ha formen av

a) metodologiska och organisatoriska undersökningar rörande integreringen av ett jämställdhetsperspektiv av relevans för alla åldersgrupper,

b) tekniskt bistånd, inbegripet konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv, utbildning och vidareutbildning, informationssamhället eller andra tjänster,

c) varuleveranser, revisioner och utvärderings- och övervakningsuppdrag.

3. Gemenskapens finansiering får täcka följande:

a) Investeringsprojekt, med undantag av förvärv av fast egendom.

b) Ett mottagande organs driftskostnader, inbegripet löpande kostnader för administration och underhåll som inte bör överstiga de förväntade kostnaderna för administrativa utgifter.

Stöd till driftskostnader skall tilldelas i gradvis avtagande omfattning.

Artikel 5

Vid urvalet och genomförandet av den verksamhet som avses i artikel 4.1 skall särskild vikt läggas vid följande:

a) Möjligheten av att insatser och program kan fungera som en katalysator och få multiplikatoreffekter när det gäller att i stor skala stödja strategin för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i samband med insatser från gemenskapens sida.

b) Stärkande av strategiska partnerskap och inledande av ett transnationellt samarbete som framför allt förstärker det regionala samarbetet i fråga om jämställdhet mellan könen.

c) Kostnadseffektivitet vid utformningen och planeringen av insatser och en varaktig inverkan av dessa insatser.

d) En klar definition och uppföljning av mål och indikatorer.

e) Insatser för att främja samverkan med politik och program för reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter, fattigdomsbetingade sjukdomar, i synnerhet hiv/aids-program, åtgärder mot våld, frågor med anknytning till flickor, utbildning och vidareutbildning av kvinnor i alla åldrar, äldre människor, miljön, mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande arbete, demokratisering samt kvinnors deltagande i politiska, ekonomiska och samhälleliga beslutsprocesser.

f) Integrering av ett jämställdhetsperspektiv på de sex prioriterade områdena av gemenskapens utvecklingspolitik.

g) Vikten av att framför allt uppmärksamma flickors utbildning och det faktum att man skulle kunna börja ta itu med de ojämlika villkoren för flickor genom att anställa och utbilda lokala, kvinnliga lärare.

KAPITEL II

GENOMFÖRANDE AV STÖD

Artikel 6

1. Finansiellt stöd enligt denna förordning skall ha formen av bidrag eller kontrakt.

2. Ett bidrag får finansiera hela kostnaden för en åtgärd endast om det kan visas att detta är av avgörande betydelse för att åtgärden skall kunna utföras, med undantag av åtgärder som följer av genomförandet av finansieringsöverskommelser med tredje land eller åtgärder som förvaltas av internationella organisationer. I andra fall skall det eftersträvas att de mottagare som anges i artikel 7 ger ett finansiellt bidrag. Vid fastställandet av storleken på det begärda bidraget skall hänsyn tas till de berörda partnernas förmåga och den aktuella åtgärdens art.

3. Kontrakten med mottagarna får täcka finansiering av deras driftskostnader, i enlighet med artikel 4.3 b.

4. Ett finansiellt stöd enligt denna förordning får innefatta samfinansiering med andra givare, särskilt med medlemsstaterna, Förenta nationerna samt internationella eller regionala utvecklingsbanker eller finansiella institut.

Artikel 7

1. De samarbetspartner som kan få finansiellt stöd enligt denna förordning är bland annat följande:

a) Myndigheter och offentliga organ på nationell, regional och lokal nivå.

b) Lokala samhällen, icke-statliga organisationer, särskilt de som är verksamma på jämställdhetsområdet, kvinnoorganisationer, lokalt baserade organisationer, fackföreningar och andra icke-vinstdrivande fysiska och juridiska personer.

c) Den lokala privata sektorn.

d) Regionala organisationer.

e) Internationella organisationer, såsom Förenta nationerna och dess organ, fonder och program, samt utvecklingsbanker, finansiella institut, globala initiativ eller internationella partnerskap mellan offentliga och privata aktörer.

f) Forsknings- och utvecklingsinstitut samt universitet.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 e skall finansiellt stöd i form av bidrag från gemenskapen vara tillgängligt för samarbetspartner som har sitt huvudkontor i en medlemsstat eller i ett tredje land som är mottagare eller potentiell mottagare av stöd från gemenskapen enligt denna förordning, förutsatt att detta huvudkontor utgör faktiskt centrum för ledning av verksamheten. I undantagsfall får huvudkontoret vara beläget i ett annat tredje land. Prioritet kommer att ges de inhemska strukturer som kan bidra till att utveckla den lokala förmågan när det gäller jämställdhetsperspektivet.

Artikel 8

1. Om åtgärderna är föremål för finansieringsöverenskommelser mellan gemenskapen och mottagarlandet, skall det i dessa överenskommelser föreskrivas att betalningen av skatter, tullar och andra avgifter inte skall finansieras av gemenskapen.

2. Alla finansieringsöverenskommelser eller överenskommelser eller kontrakt om bidrag som ingås enligt denna förordning skall innehålla en bestämmelse om att kommissionen och revisionsrätten får utföra kontroller på plats i enlighet med de sedvanliga förfaranden som kommissionen har föreskrivit inom ramen för gällande bestämmelser, särskilt bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6).

3. Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att ge uttryck åt gemenskapskaraktären hos det bistånd som lämnas enligt denna förordning.

Artikel 9

1. Deltagande i anbudsförfaranden och tilldelning av ett upphandlingskontrakt skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna, därmed likställda länder och i samtliga utvecklingsländer. Det skall stå öppet för andra tredje länder under förutsättning att det tillämpas ömsesidigt. Det kan i exceptionella och berättigade undantagsfall utvidgas till att omfatta andra tredje länder.

2. Varor som levereras skall ha sitt ursprung i medlemsstaterna, mottagarlandet eller andra utvecklingsländer. I de fall som anges i punkt 1 får varorna ha sitt ursprung i andra tredje länder.

Artikel 10

1. För att uppnå målen om konsekvens och komplementaritet i fördraget och sörja för största möjliga verkan totalt sett av åtgärderna får kommissionen vidta alla nödvändiga samordningsåtgärder, vilka särskilt kan avse

a) inrättande av ett system för systematiskt utbyte och systematisk analys av information om de finansierade åtgärderna och om de åtgärder som gemenskapen och medlemsstaterna avser att finansiera,

b) samordning på den plats där åtgärderna genomförs i form av regelbundna möten och informationsutbyte mellan företrädare för kommissionen och medlemsstaterna i mottagarlandet, lokala myndigheter och andra decentraliserade organ.

2. Kommissionen bör ta upp jämställdhetsfrågan som en permanent punkt på dagordningen under möten mellan företrädare för kommissionen, medlemsstaterna och partnerländerna i syfte att informera om jämställdhetsfrågor på nya områden av utvecklingssamarbetet.

3. Kommissionen skall dra nytta av erfarenheter från medlemsstaterna, andra givare och partnerländerna i frågor som rör integrering av ett jämställdhetsperspektiv och kvinnors frigörelse.

4. Kommissionen får tillsammans med medlemsstaterna ta alla initiativ som är nödvändiga för att sörja för en lämplig samordning med övriga berörda givare, särskilt de som är en del av FN-systemet.

KAPITEL III

BESTÄMMELSER OM FINANSIERING OCH DÄRTILL ANKNUTNA FÖRFARANDEN FÖR BESLUT

Artikel 11

1. Den ekonomiska ramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2004-2006 skall vara 9 miljoner euro.

2. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ram.

Artikel 12

1. Kommissionen skall ansvara för utarbetandet av riktlinjer för den strategiska programplaneringen och för fastställandet av mätbara mål, prioriteringar, tidsfrister inom särskilda åtgärdsområden, förutsättningar och förväntade resultat för gemenskapens samarbete. Programplaneringen skall vara flerårig och vägledande.

2. Ett åsiktsutbyte skall äga rum en gång om året, inom ramen för ett gemensamt möte mellan de kommittéer som avses i artikel 14.1, och på grundval av en redogörelse av kommissionens företrädare för de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall genomföras.

Artikel 13

1. Kommissionen skall ansvara för bedömning av, beslut om och förvaltning av de åtgärder som omfattas av denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra gällande förfaranden, särskilt de som föreskrivs i budgetförordningen.

2. Arbetsprogrammet skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som, för det aktuella geografiska området, är behörig i utvecklingsfrågor.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 45 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

KAPITEL IV

RAPPORTER

Artikel 15

1. Efter varje budgetårs utgång skall kommissionen i sin årliga rapport till Europaparlamentet och rådet om Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik lämna uppgifter om vilka åtgärder som finansierats under det gångna budgetåret och redovisa sina slutsatser beträffande genomförandet av denna förordning under året.

Sammanfattningen skall i synnerhet innehålla uppgifter om åtgärdernas starka och svaga sidor och resultat, om med vem kontrakt har ingåtts samt om resultaten av eventuella oberoende utvärderingar av enskilda åtgärder.

2. Ett år innan denna förordning upphör att gälla skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en oberoende utvärderingsrapport om dess genomförande så att det kan fastställas om förordningens mål har uppnåtts och riktlinjer kan ges för hur framtida åtgärder skall kunna bli mera effektiva. Kommissionen får på grundval av denna utvärderingsrapport lägga fram förslag beträffande denna förordnings framtid liksom, vid behov, förslag till ändringar av förordningen.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2006.

Utfärdad i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 18 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 februari 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 30 mars 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(2) EGT L 354, 30.12.1998, s. 5. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3) EUT C 131 E, 5.6.2003, s. 153.

(4) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Top