EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

2004/512/EG: 2004/512/EG:
Rådets beslut av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS)

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

15.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/5


RÅDETS BESLUT

av den 8 juni 2004

om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS)

(2004/512/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte i Sevilla den 21–22 juni 2002 gav Europeiska rådet högsta prioritet åt att inrätta ett gemensamt system för identifiering av de uppgifter som viseringar innehåller och begärde att ett sådant skulle införas snarast möjligt, på grundval av en genomförbarhetsstudie och de riktlinjer som rådet antog den 13 juni 2002.

(2)

Den 5–6 juni 2003 välkomnade rådet den genomförbarhetsstudie som kommissionen lade fram i maj 2003, bekräftade målen med ett informationssystem för viseringar (VIS) i enlighet med riktlinjerna och uppmanade kommissionen att fortsätta sitt förberedande arbete med utvecklingen av VIS i samarbete med medlemsstaterna på grundval av en centraliserad struktur, samtidigt som hänsyn tas till alternativet med en gemensam teknisk plattform med andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

(3)

Europeiska rådet ansåg vid sitt möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 det nödvändigt att det snarast möjligt efter genomförbarhetsstudien fastställs riktlinjer för planeringen av systemets uppbyggnad, den adekvata rättsliga grunden för dess inrättande och anslag av nödvändiga finansiella medel.

(4)

Detta beslut utgör den nödvändiga rättsliga grunden för att i Europeiska unionens allmänna budget kunna föra upp de anslag som behövs för utvecklingen av VIS och genomförandet av den delen av budgeten, inklusive de förberedande åtgärder som är nödvändiga för att biometriska kännetecken skall kunna integreras vid en senare tidpunkt i enlighet med rådets slutsatser av den 19 februari 2004.

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1). Den kommitté som skall biträda kommissionen bör efter behov sammanträda i två olika konstellationer alltefter dagordningen.

(6)

Eftersom målet med detta beslut, nämligen utvecklingen av ett gemensamt VIS, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(7)

Detta beslut respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(8)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom detta beslut bygger vidare på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit detta beslut besluta huruvida landet skall genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(9)

När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i enlighet med det avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (2), en sådan utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG (3) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(10)

En överenskommelse måste träffas för att möjliggöra att Islands och Norges företrädare associeras till arbetet i de kommittéer som biträder kommissionen vid utövandet av dess genomförandebefogenheter. En sådan överenskommelse har planerats i den skriftväxling mellan gemenskapen och Island och Norge (4) som bifogas ovannämnda avtal.

(11)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (5). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(12)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (6). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härigenom inrättas ett system för utbyte av uppgifter om viseringar mellan medlemsstaterna, nedan kallat Informationssystemet för viseringar (VIS), som skall göra det möjligt för behöriga nationella myndigheter att föra in och uppdatera viseringsuppgifter och ha tillgång till dessa uppgifter på elektronisk väg.

2.   Informationssystemet för viseringar skall vara baserat på en centraliserad struktur och bestå av ett centralt informationssystem, nedan kallat Centrala informationssystemet för viseringar (CS VIS), ett gränssnitt i varje medlemsstat, nedan kallat Nationella gränssnittet (NI VIS), som skall utgöra en förbindelse med den berörda centrala nationella myndigheten i respektive medlemsstat, och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten.

Artikel 2

1.   Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall utvecklas av kommissionen.

2.   De nationella infrastrukturerna skall anpassas och/eller utvecklas av medlemsstaterna.

Artikel 3

De åtgärder som krävs för att utveckla Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall i andra frågor än de som anges i artikel 4 antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

Artikel 4

De åtgärder som krävs för att utveckla Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 när det gäller följande frågor:

a)

Utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess nätverk för kommunikation.

b)

Tekniska aspekter som påverkar skyddet av personuppgifter.

c)

Tekniska aspekter som har allvarliga finansiella följder för medlemsstaternas budgetar eller allvarliga tekniska konsekvenser för medlemsstaternas nationella system.

d)

Framtagandet av säkerhetskrav, inklusive biometriska aspekter.

Artikel 5

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (7).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Kommissionen skall lägga fram en årlig lägesrapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten, den första av dessa senast i slutet av det år som avtalet om utveckling av Informationssystemet för viseringar undertecknades.

Artikel 7

Detta beslut skall tillämpas från och med den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Luxemburg den 8 juni 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 53.

(5)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(7)  EGT L 328, 13.12.2001, s. 4.


Top