EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2118

Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2003 av den 2 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och av förordning (EG) nr 1547/1999 när det gäller transporter av vissa typer av avfall till Tanzania och till Serbien och Montenegro (Text av betydelse för EES)

OJ L 318, 3.12.2003, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 674 - 677
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 118 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 118 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 94 - 97

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2118/oj

32003R2118

Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2003 av den 2 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och av förordning (EG) nr 1547/1999 när det gäller transporter av vissa typer av avfall till Tanzania och till Serbien och Montenegro (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 318 , 03/12/2003 s. 0005 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2003

av den 2 december 2003

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och av förordning (EG) nr 1547/1999 när det gäller transporter av vissa typer av avfall till Tanzania och till Serbien och Montenegro

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001(2), särskilt artikel 17.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 av den 29 april 1999 om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2243/2001(4), särskilt artikel 3.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen förhörde sig den 21 oktober 2002 i en verbalnot till myndigheterna i Jugoslavien om huruvida landet skulle godta export från gemenskapen av ofarligt avfall för återvinning och vilket kontrollförfarande som i så fall skulle kunna komma att tillämpas.

(2) Serbien och Montenegro informerade i sitt svar av den 30 januari 2003 kommissionen om att landet skulle godta import från gemenskapen av samtliga typer av avfall som omfattas av bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 och att inget kontrollförfarande skulle tillämpas. Eftersom f.d. Jugoslavien nyligen har fått en ny författning och blivit "Serbien och Montenegro" bör denna begäran (att alla typer av avfall skall omfattas av bilaga D till kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2243/2001(6), återspeglas i det nya stycket, vilket bör bära det nya landsnamnet.

(3) Den 27 februari 2003 informerade Tanzania officiellt kommissionen om en förändring i det förfarande som är tillämpligt på import från gemenskapen av avfall för återvinning. Import av avfallsslag GE 010 ex 7001 00 är inte längre förbjuden och kommer endast att undergå de förfaranden som tillämpas på normala affärstransaktioner.

(4) I enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 259/93 anmäldes Tanzanias officiella begäran samt Serbien och Montenegros officiella begäran den 30 april 2003 till den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(7), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG(8).

(5) För att ta hänsyn till dessa länders nya situation är det nödvändigt att samtidigt ändra förordning (EG) nr 1420/1999 och förordning (EG) nr 1547/1999.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på det sätt som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på det sätt som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2003.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 349, 31.12.2001, s. 1.

(3) EGT L 166, 1.7.1999, s. 6.

(4) EGT L 303, 20.11.2001, s. 11.

(5) EGT L 185, 17.7.1999, s. 1.

(6) EGT L 303, 20.11.2001, s. 11.

(7) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(8) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

BILAGA I

Bilaga D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:

1. I bilaga D skall följande stycke införas mellan stycket om São Tomé och Príncipe och stycket om Sierra Leone:

"SERBIEN OCH MONTENEGRO

Samtliga avfallsslag."

2. Stycket om Tanzania skall ersättas med följande:

"TANZANIA

1. I avsnitt GE ('Glasavfall, i icke-spridbar(1) form'):

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GJ ('Textilavfall'):

>Plats för tabell>"

(1) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA II

I bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall stycket om Tanzania ersättas med följande:

"Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GE ('Glasavfall, i icke-spridbar(1) form'):

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GJ ('Textilavfall'):

>Plats för tabell>"

(1) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

Top