EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0061

Rådets direktiv 2003/61/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd, 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde, 92/34/EEG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, 98/56/EG om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, 2002/54/EG om saluföring av betutsäde, 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter, 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter vad gäller gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser

OJ L 165, 3.7.2003, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 15 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 15 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 102 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/61/oj

32003L0061

Rådets direktiv 2003/61/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd, 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde, 92/34/EEG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, 98/56/EG om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, 2002/54/EG om saluföring av betutsäde, 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter, 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter vad gäller gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser

Europeiska unionens officiella tidning nr L 165 , 03/07/2003 s. 0023 - 0028


Rådets direktiv 2003/61/EG

av den 18 juni 2003

om ändring av direktiven 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd, 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde, 92/34/EEG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, 98/56/EG om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, 2002/54/EG om saluföring av betutsäde, 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter, 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter vad gäller gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Kommissionen skall, där så är lämpligt, sörja för att åtgärder vidtas för samordning, genomförande och besiktning av gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser i enlighet med följande bestämmelser:

Direktiv 66/401/EEG(4), särskilt artikel 20.3 i detta.

Direktiv 66/402/EEG(5), särskilt artikel 20.3 i detta.

Direktiv 68/193/EEG(6), särskilt artikel 16.3 i detta.

Direktiv 92/33/EEG(7), särskilt artikel 20.4 i detta.

Direktiv 92/34/EEG(8), särskilt artikel 20.4 i detta.

Direktiv 98/56/EG(9), särskilt artikel 14.4 i detta.

Direktiv 2002/54/EG(10), särskilt artikel 26.3 i detta.

Direktiv 2002/55/EG(11), särskilt artikel 43.3 i detta.

Direktiv 2002/56/EG(12), särskilt artikel 20.3 i detta.

Direktiv 2002/57/EG(13), särskilt artikel 23.3 i detta.

(2) Dessa nödvändiga åtgärder har lett fram till beslut om gemenskapsbidrag för att kunna genomföra ovan nämnda gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser.

(3) Kontrollodlingar och analyser bör anordnas för de arter och på de villkor som anges i ovanstående direktiv, oavsett om bestämmelserna är tvingande eller frivilliga.

(4) Kontrollodlingar och analyser bör särskilt omfatta utsäde och förökningsmaterial som skördats i tredje land, utsäde och förökningsmaterial som lämpar sig för ekologiskt jordbruk samt utsäde och förökningsmaterial som saluförs i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser.

(5) Det är dessutom lämpligt att harmonisera formuleringen av de berörda artiklarna i ovanstående direktiv.

(6) Det behövs en tydlig rättslig grund för detta gemenskapsbidrag för att tillgodose kraven på öppenhet. Föreskrifter för gemenskapsbidrag för genomförandet av gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser, vilka inbegriper obligatorisk budgetbelastning, bör därför införas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Artikel 20 i direktiv 66/401/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på utsäde av foderväxter som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- utsäde som skördats i tredje land,

- utsäde som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- utsäde som saluförs i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser.

2. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och för att kontrollera att kraven på utsädet har uppfyllts.

3. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarandet i artikel 21. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 21 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa.

4. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2. Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

6. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

2. Artikel 20 i direktiv 66/402/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på utsäde av stråsäd som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- utsäde som skördats i tredje land,

- utsäde som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- utsäde som saluförs i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser.

2. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och för att kontrollera att kraven på utsädet har uppfyllts.

3. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarandet i artikel 21. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 21 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa.

4. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

6. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

3. Artikel 16 i direktiv 68/193/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på förökningsmaterial av vinstockar som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet bestämmelser om växtskydd, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- förökningsmaterial som framställts i tredje land,

- förökningsmaterial som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- förökningsmaterial som saluförs i samband med åtgärder för bevarande av genetisk mångfald.

2. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och för att kontrollera att kraven på förökningsmaterialet har uppfyllts.

3. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarandet i artikel 17. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 17 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa. Kommissionen skall meddela Ständiga kommittén för växtskydd om växtskyddsproblem uppstår.

4. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

6. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

4. Artikel 20 i direktiv 92/33/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. I medlemsstaterna skall kontrollodlingar, eller när så är lämpligt analyser, genomföras på prov av föröknings- och plantmaterial av grönsaker för att kontrollera att detta uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv, inbegripet de krav och villkor som avser växtskydd. Kommissionen får föranstalta om att kontrollodlingarna besiktigas av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser får genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på föröknings- och plantmaterial av grönsaker vilket släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet bestämmelser om växtskydd, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- föröknings- och plantmaterial av grönsaker vilket framställts i tredje land,

- föröknings- och plantmaterial av grönsaker vilket lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- föröknings- och plantmaterial av grönsaker vilket saluförs i samband med åtgärder för bevarande av genetisk mångfald.

3. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för undersökning av föröknings- och plantmaterial av grönsaker och för att kontrollera att kraven på materialet har uppfyllts.

4. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarande i artikel 21. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 21 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa. Kommissionen skall meddela Ständiga kommittén för växtskydd om växtskyddsproblem uppstår.

5. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

6. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

7. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

5. Artikel 20 i direktiv 92/34/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. I medlemsstaterna skall kontrollodlingar, eller när så är lämpligt analyser, genomföras på prov av förökningsmaterial eller fruktplantor för att kontrollera att dessa uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv, inbegripet de krav och villkor som avser växtskydd. Kommissionen får föranstalta om att kontrollodlingarna besiktigas av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser får genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på förökningsmaterial eller fruktplantor som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet bestämmelser om växtskydd, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- förökningsmaterial eller fruktplantor som framställts i tredje land,

- förökningsmaterial eller fruktplantor som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- förökningsmaterial eller fruktplantor som saluförs i samband med åtgärder för bevarande av genetisk mångfald.

3. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för undersökning av förökningsmaterial och fruktplantor och för att kontrollera att kraven på materialet har uppfyllts.

4. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarande i artikel 21. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 21 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa. Kommissionen skall meddela Ständiga kommittén för växtskydd om växtskyddsproblem uppstår.

5. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

6. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

7. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

6. Artikel 14 i direktiv 98/56/EG skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. När så är lämpligt skall kontrollodlingar eller analyser genomföras i medlemsstaterna på prov av förökningsmaterial för att kontrollera att detta uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv. Kommissionen får föranstalta om att kontrollodlingarna besiktigas av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser får genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på förökningsmaterial av prydnadsväxter som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet bestämmelser om växtskydd, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- förökningsmaterial som framställts i tredje land,

- förökningsmaterial som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- förökningsmaterial som saluförs i samband med åtgärder för bevarande av genetisk mångfald.

3. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för undersökning av förökningsmaterial av prydnadsväxter och för att kontrollera att kraven på materialet har uppfyllts.

4. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarande i artikel 17. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 17 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa. När problem uppstår i samband med organismer som omfattas av direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(14) skall kommissionen meddela Ständiga kommittén för växtskydd, som även skall rådfrågas om protokoll för gemenskapskontrollodlingar när dessa avser organismer som omfattas av direktiv 2000/29/EG.

5. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

6. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

7. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

7. Artikel 26 i direktiv 2002/54/EG skall ersättas med följande:

"Artikel 26

1. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på betutsäde som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- utsäde som skördats i tredje land,

- utsäde som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- utsäde som saluförs i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser.

2. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och för att kontrollera att kraven på utsädet har uppfyllts.

3. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarande i artikel 28.2. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 28.1 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa.

4. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 28.2.

6. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

8. Artikel 43 i direktiv 2002/55/EG skall ersättas med följande.

"Artikel 43

1. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på utsäde av köksväxter vilket släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- utsäde som skördats i tredje land,

- utsäde som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- utsäde som saluförs i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser.

2. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och för att kontrollera att kraven på utsädet har uppfyllts.

3. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarande i artikel 46.2. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 46.1 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa.

4. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 46.

6. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

9. Artikel 20 i direktiv 2002/56/EG skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på utsädespotatis som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet bestämmelser om växtskydd, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- utsädespotatis som skördats i tredje land,

- utsädespotatis som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- utsädespotatis som saluförs i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser.

2. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och kontrollera att kraven på utsädet har uppfyllts.

3. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarande i artikel 25.2. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 25.1 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa. Kommissionen skall meddela Ständiga kommittén för växtskydd om växtskyddsproblem uppstår.

4. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

6. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar.

7. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 helt eller delvis förbjuda saluföring av utsädespotatis som skördats i en viss region i gemenskapen om de officiella stickproven tagna på basutsäde eller certifikatutsäde som odlats och skördats i denna region vid ett eller flera av gemenskapens kontrollodlingar och analyser under tre på varandra följande år väsentligt har avvikit från minimikraven i punkterna 1 c, 2 c, 3 och 4 i bilaga I.

8. Alla åtgärder som vidtagits enligt punkt 7 skall upphävas av kommissionen så snart som det med rimlig säkerhet har fastställts att basutsäde och certifikatutsäde som skördats i den berörda regionen i gemenskapen i framtiden kommer att uppfylla minimikraven i punkt 7."

10. Artikel 23 i direktiv 2002/57/EG skall ersättas med följande:

"Artikel 23

1. Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på utsäde av olje- och spånadsväxter vilket släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

- utsäde som skördats i tredje land,

- utsäde som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

- utsäde som saluförs i samband med bevarande in situ och hållbar användning av växtgenetiska resurser.

2. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och kontrollera att kraven på utsädet har uppfyllts.

3. Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarande i artikel 25.2. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 25.1 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa.

4. Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5. De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2.

6. De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 10 oktober 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 20 E, 28.1.2003, s. 208.

(2) Yttrandet avgivet den 10 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EUT C 85, 8.4.2003, s. 43.

(4) EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/64/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 60).

(5) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/64/EG.

(6) EGT L 93, 17.4.1968, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/11/EG (EGT L 53, 23.2.2002, s. 20).

(7) EGT L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(8) EGT L 157, 10.6.1992, s. 10. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(9) EGT L 226, 13.8.1998, s. 16. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(10) EGT L 193, 20.7.2002, s. 12.

(11) EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(12) EGT L 193, 20.7.2002, s. 60. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 2003/66/EG (EGT L 25, 30.1.2003, s. 42).

(13) EGT L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktivet ändrat genom direktiv 2002/68/EG (EGT L 195, 24.7.2002, s. 32).

(14) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

Top