EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1608

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (Text av betydelse för EES)

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; upphävd genom 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

32003D1608

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 230 , 16/09/2003 s. 0001 - 0003


Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG

av den 22 juli 2003

om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Till stöd för gemenskapens politik behövs jämförbar statistik över forskning och utveckling, teknisk innovation samt vetenskap och teknik i allmänhet.

(2) I rådets beslut 94/78/EG, Euratom av den 24 januari 1994 om ett flerårigt program för utveckling av gemenskapens statistik över forskning, utveckling och innovation(3) anges som mål att utforma en referensram på gemenskapsnivå för statistik och att utarbeta ett harmoniserat statistiskt informationssystem på gemenskapsnivå för detta område.

(3) I slutrapporten om programmets löptid 1994-1997 betonas att arbetet bör fortsätta och att uppgifterna bör tillhandahållas snabbare, att den regionala täckningen bör utvidgas och att uppgifterna måste göras mer jämförbara.

(4) I enlighet med rådets beslut 1999/126/EG av den 22 december 1998 om gemenskapens statistiska program 1998-2002(4) skall det statistiska informationssystemet tjäna som underlag för förvaltningen av politiken för vetenskap och teknik i gemenskapen och bedömningen av regionernas FoU- och innovationsförmåga för förvaltningen av strukturfonderna.

(5) I enlighet med rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(5) skall sådan statistik styras av principerna om opartiskhet, tillförlitlighet, relevans, kostnadseffektivitet, insynsskydd för statistiska uppgifter och öppenhet.

(6) För att uppgifterna skall vara användbara och jämförbara och för att undvika dubbelarbete skall undvikas bör gemenskapen ta hänsyn till arbete som utförs i samarbete med eller av OECD och andra internationella organisationer vad gäller statistik om vetenskap och teknik, särskilt avseende de uppgifter som skall lämnas av medlemsstaterna.

(7) Inom gemenskapens politik för vetenskap, teknik och innovation läggs särskild vikt vid att stärka det europeiska näringslivets vetenskapliga och tekniska grund, så att det kan bli mer innovativt och konkurrenskraftigt, både internationellt och regionalt, förverkliga informationssamhällets fördelar och främja tekniköverföring, förbättra verksamheten på det immaterialrättsliga området och främja de mänskliga resursernas rörlighet samt främja jämställdheten mellan kvinnor och män inom vetenskapen.

(8) Metoderna för insamling av uppgifter från näringsliv och förvaltningar bör vara kostnadseffektiva och relevanta, samtidigt som den nödvändiga kvaliteten på uppgifterna och belastningen på uppgiftslämnarna måste beaktas.

(9) Det är mycket viktigt att utvecklingen inom den officiella statistiken över vetenskap och teknik samordnas, så att den också tillfredsställer de viktigaste behoven hos nationell, regional och lokal förvaltning, internationella organisationer, ekonomiska aktörer, branschorganisationer och allmänhet.

(10) Rådets beslut 1999/173/EG av den 25 januari 1999 om att antaga ett särskilt program för forskning, teknisk utveckling och demonstration om förbättring av den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen (1998-2002)(6) och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002-2006)(7) bör beaktas, så att dubbelarbete undviks.

(11) Rådets resolution av den 26 juni 2001 om vetenskap och samhälle samt om kvinnor inom vetenskapen(8), där Helsingforsgruppens arbete välkomnas och medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att fullfölja ansträngningarna för att främja kvinnor inom vetenskap på nationell nivå, bör beaktas, särskilt när det gäller insamlingen av könsuppdelad statistik om mänskliga resurser inom vetenskap och teknik och utvecklingen av indikatorer för att övervaka framsteg mot jämställdhet mellan kvinnor och män inom europeisk forskning.

(12) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

(13) Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom(10), har hörts i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

(14) Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (Crest) har avgett ett yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att inrätta gemenskapens system för statistisk information om vetenskap, teknik och innovation för att stödja och övervaka gemenskapens politik.

Artikel 2

Det syfte som anges i artikel 1 skall genomföras genom särskilda statistiska åtgärder enligt följande:

- Regelbundna leveranser av statistik från medlemsstaterna enligt en fastställd tidsplan, särskilt statistik om FoU-verksamhet inom alla sektorer och om finansiering av FoU-verksamhet, inklusive offentliga FoU-anslag, med beaktande av den regionala dimensionen genom att statistik om vetenskap och teknik som baserar sig på NUTS-klassificering produceras när så är möjligt.

- Utveckling av nya statistiska variabler som skall produceras på permanent basis och som kan ge mer fullständig information om vetenskap och teknik, särskilt när det gäller mätning av vetenskaplig och teknisk verksamhet, kunskapsspridning och mer allmänt, innovationsprestanda. Sådan information krävs för att utforma och bedöma politiken för vetenskap och teknik i en allt mer kunskapsbaserad ekonomi. Gemenskapen skall särskilt prioritera följande områden:

- Innovation (teknisk och icke-teknisk).

- Mänskliga resurser för vetenskap och teknik.

- Patent (patentstatistik skall härledas från databaserna vid nationella patentmyndigheter och Europeiska patentverket).

- Statistik över spetsteknologi (identifiering och klassificering av varor och tjänster, mätning av ekonomisk utveckling och bidrag till den ekonomiska tillväxten).

- Könsuppdelad statistik med avseende på vetenskap och teknik.

- Förbättring och uppdatering av befintliga standarder och manualer om begrepp och metoder, särskilt begrepp inom tjänstesektorn och samordnade metoder för mätning av FoU-verksamhet. Inom gemenskapen kommer dessutom samarbetet med OECD och andra internationella organisationer att intensifieras, så att uppgifternas jämförbarhet garanteras och dubbelarbete undviks.

- Ökad kvalitet på uppgifterna, särskilt jämförbarhet, noggrannhet och punktlighet.

- Förbättrad spridning av, tillgång till och dokumentation av statistisk information.

Tillgänglig kapacitet i medlemsstaterna för insamling och behandling av uppgifter och utveckling av metoder och variabler kommer att beaktas.

Artikel 3

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 4.2.

Artikel 4

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom artikel 1 i beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 5

Kommissionen skall inom fyra år efter det att detta beslut har offentliggjorts och därefter vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet i vilken genomförandet av de åtgärder som anges i artikel 2 bedöms.

I denna rapport skall bl.a. övervägas kostnaderna för åtgärderna och belastningen på uppgiftslämnarna i förhållande till fördelarna med tillgången till uppgifterna och användarnas tillfredsställelse.

I samband med rapporten får kommissionen föreslå åtgärder för att förbättra tillämpningen av detta beslut.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT C 332 E, 27.2.2001, s. 238.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 2 juli 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 17 mars 2003 (EUT C 125 E, 27.5.03, s. 58) och Europaparlamentets beslut av den 19 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 38, 9.2.1994, s. 30.

(4) EGT L 42, 16.6.1999, s. 1.

(5) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EGT L 64, 12.3.1999, s. 105.

(7) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(8) EGT C 199, 14.7.2001, s. 1.

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top