EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2243

Kommissionens förordning (EG) nr 2243/2001 av den 16 november 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 vad beträffar transporter av vissa typer av avfall till Republiken Kamerun, Republiken Paraguay och Republiken Singapore (Text av betydelse för EES)

OJ L 303, 20.11.2001, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 205 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 205 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 79 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2243/oj

32001R2243

Kommissionens förordning (EG) nr 2243/2001 av den 16 november 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 vad beträffar transporter av vissa typer av avfall till Republiken Kamerun, Republiken Paraguay och Republiken Singapore (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 303 , 20/11/2001 s. 0011 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 2243/2001

av den 16 november 2001

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 vad beträffar transporter av vissa typer av avfall till Republiken Kamerun, Republiken Paraguay och Republiken Singapore

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom kommissionens beslut 1999/816/EG(2), särskilt artikel 17.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 av den 29 april 1999 om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2001(4), särskilt artikel 3.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Europeiska kommissionen sände i januari 2000 en verbalnot till alla länder som inte är medlemmar i OECD (samt till Ungern och Polen som ännu inte tillämpar OECD:s beslut C(92)39 slutligt). Denna verbalnot hade tre syften: a) att underrätta dessa länder om gemenskapens nya förordningar, b) att be om bekräftelse på de ståndpunkter som angavs i bilagorna till förordning (EG) nr 1420/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 av den 12 juli 1999 om kontrollförfaranden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 för transporter av vissa typer av avfall till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslut C(92)39 slutlig(5), senast ändrat genom förordning (EG) nr 1800/2001, och c) att få ett svar från de länder som inte svarade år 1994.

(2) Bland de länder som svarade anmälde Paraguay till kommissionen att import av vissa typer av avfall som anges i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 godtas utan något kontrollförfarande. De har angivit att deras ståndpunkt är oförändrad beträffande andra typer av avfall (svar från den 1 mars 2000).

(3) Singapore anmälde till kommissionen att import av vissa typer av avfall som anges i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 antingen godtas utan något kontrollförfarande eller är föremål för kontroll i enlighet med det kontrollförfarande som gäller för avfall som anges i bilaga III till den förordningen (gult förfarande). De har angivit att deras ståndpunkt är oförändrad beträffande andra typer av avfall (svar från den 4 januari 2001).

(4) I enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 259/93 anmäldes Singapores officiella begäran den 11 januari 2001 och Paraguays officiella begäran den 8 februari 2001 till den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(6), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG(7).

(5) För att ta hänsyn till dessa länders nya situation är det nödvändigt att samtidigt ändra förordning (EG) nr 1420/1999 och förordning (EG) nr 1547/1999.

(6) Beträffande Kamerun är det nödvändigt att ändra avsnitt GA i bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 för att säkerställa att den överensstämmer med förordning (EG) nr 1547/1999.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna A och D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på det sätt som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på det sätt som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 2001.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 316, 10.12.1999, s. 45.

(3) EGT L 166, 1.7.1999, s. 6.

(4) EGT L 244, 14.9.2001, s. 19.

(5) EGT L 185, 17.7.1999, s. 1.

(6) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(7) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

BILAGA I

Bilagorna A och D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:

1. I bilaga A, avsnitt GC (Annat metallhaltigt avfall) i texten beträffande Singapore, skall följande post införas: >Plats för tabell>

2. I bilaga D skall all text beträffande Paraguay ersättas med följande text: "PARAGUAY

1. I avsnitt GA (Avfal av metall och metallegeringar i icke-spridbar form(1))

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (Plastavfall i fast form).

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (Avfall av papper, kartong och pappersprodukter)

4. I avsnitt GJ (Textilavfall)

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GL (Obehandlat avfall av kork och trä)

>Plats för tabell>"

3. I bilaga D skall all text beträffande Singapore ersättas av följande text: "SINGAPORE

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form(2))

>Plats för tabell>"

(1) "Icke-spridbar" inbegripet inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) "Icke-spridbar" inbegripet inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA II

Bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på följande sätt:

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form) i texten beträffande Kamerun skall posten >Plats för tabell>

ersättas med följande: >Plats för tabell>

2. All text beträffande Paraguay skall ersättas av följande text: "PARAGUAY

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form(1))

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (Plastavfall i fast form)

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (Avfall av papper, kartong och pappersprodukter)

4. I avsnitt GJ (Textilavfall)

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GL (Obehandlat avfall av kork och trä)

>Plats för tabell>"

3. All text beträffande Singapore skall ersättas av följande text: "SINGAPORE

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form(2))

Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:

>Plats för tabell>

Anm.:

Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC (Annat metallhaltigt avfall)

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GD (Avfall från gruvdrift, i icke spridbar form)

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GH (Plastavfall i fast form)

>Plats för tabell>"

(1) "Icke-spridbar" inbegripet inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) "Icke-spridbar" inbegripet inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

Top