EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0077

Kommissionens förordning (EG) nr 77/2001 av den 5 januari 2001 om ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 1547/1999 och rådets förordning (EG) nr 1420/1999 beträffande transporter av vissa avfallsslag till Albanien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Jamaica, Marocko, Nigeria, Peru, Rumänien, Tunisien och Zimbabwe (Text av betydelse för EES)

OJ L 11, 16.1.2001, p. 14–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 40 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/77(1)/oj

32001R0077

Kommissionens förordning (EG) nr 77/2001 av den 5 januari 2001 om ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 1547/1999 och rådets förordning (EG) nr 1420/1999 beträffande transporter av vissa avfallsslag till Albanien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Jamaica, Marocko, Nigeria, Peru, Rumänien, Tunisien och Zimbabwe (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/2001 s. 0014 - 0031


Kommissionens förordning (EG) nr 77/2001

av den 5 januari 2001

om ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 1547/1999 och rådets förordning (EG) nr 1420/1999 beträffande transporter av vissa avfallsslag till Albanien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Jamaica, Marocko, Nigeria, Peru, Rumänien, Tunisien och Zimbabwe

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom kommissionens beslut 1999/816/EG(2), särskilt artikel 17.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 av den 29 april 1999 om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD(3), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1208/2000(4), särskilt artikel 3.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Europeiska kommissionen sände i januari 2000 en verbalnot till alla länder som inte är medlemmar i OECD (samt till Ungern och Polen som ännu inte tillämpar OECD:s beslut C(92) 39 slutligt). Denna verbalnot hade tre syften: a) att underrätta dessa länder om gemenskapens nya förordningar; b) att be om bekräftelse på de ståndpunkter som anges i bilagorna till förordning (EG) nr 1420/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 av den 12 juli 1999 beträffande kontrollförfaranden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 för transporter av vissa typer av avfall till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslut C(92) 39 slutligt(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1552/2000(6); c) att få ett svar från de länder som inte svarade år 1994.

(2) Bland de länder som svarade anmälde Brasilien, Bulgarien, Burundi, Jamaica, Marocko, Nigeria, Peru, Rumänien, Tunisien och Zimbabwe till kommissionen att import av vissa typer av avfall som anges i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 antingen accepteras utan något kontrollförfarande eller förutsatt att kontroll sker i enlighet med det kontrollförfarande som gäller för bilaga III eller IV till denna eller som fastställs i artikel 15 i denna. De har angivit att de inte önskar ta emot några transporter av andra typer av avfall.

(3) Albanien svarade på verbalnoten och meddelade att landets ståndpunkt inte hade ändrats. Bestämmelserna om Albanien behöver dock ändras på grund av det nya märkningssystemet för vissa typer av avfall som fastställs i bilaga II i förordning (EEG) nr 259/93.

(4) I enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 259/93 anmäldes dessa länders officiella begäran den 23 juni 2000 (den 12 juli 2000 för Burundi) till den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(7), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG(8).

(5) För att ta hänsyn till dessa länders nya situation är det nödvändigt att samtidigt ändra förordning (EG) nr 1420/1999.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1547/1999 ändras på följande sätt:

1) Bilaga A skall ändras på det sätt som anges i bilaga A till denna förordning.

2) Bilaga B skall ändras på det sätt som anges i bilaga B till denna förordning.

3) Bilaga C skall ändras på det sätt som anges i bilaga C till denna förordning.

4) Bilaga D skall ändras på det sätt som anges i bilaga D till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1420/1999 ändras på följande sätt:

1) Bilaga A skall ändras på det sätt som anges i bilaga E till denna förordning.

2) Bilaga B skall ändras på det sätt som anges i bilaga F till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 316, 10.12.1999, s. 45.

(3) EGT L 166, 1.7.1999, s. 6.

(4) EGT L 138, 9.6.2000, s. 7.

(5) EGT L 185, 17.7.1999, s. 1.

(6) EGT L 176, 15.7.2000, s. 27.

(7) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(8) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

BILAGA A

Bilaga A till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:

1) Hela texten beträffande Bulgarien skall utgå.

2) Hela texten beträffande Jamaica skall utgå.

3) Hela texten beträffande Tunisien skall ersättas med följande: "TUNISIEN

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

2. I avsnitt GC ("annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

Följande avfall av metaller och metallegeringar i metallisk spridbar form:

>Plats för tabell>

Anm.:

Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("plastavfall i fast form").

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

5. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>

7. Samtliga avfallsslag i avsnitt GM ("avfall från agrara livsmedelsindustrier")."

BILAGA B

Bilaga B till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:

1) Hela texten beträffande Brasilien skall ersättas med följande: "BRASILIEN

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(1) form").

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GF ("keramiskt avfall i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GN ("avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>"

2) Hela texen beträffande Jamaica skall ersättas med följande: "JAMAICA

Samtliga avfallsslag i avsnitt GM ("avfall från agrara livsmedelsindustrier")."

3) Hela texten beträffande Nigeria skall ersättas med följande: "NIGERIA

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(2) form").

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("plastavfall i fast form").

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

5. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GM ("avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>"

4) Mellan texterna beträffande Nigeria och Ryssland skall följande text införas: "PERU

I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(3) form"):

>Plats för tabell>"

(1) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(3) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA C

Bilaga C till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:

Hela texten beträffande Rumänien skall ersättas med följande: "RUMÄNIEN

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar form"(1))

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:

>Plats för tabell>

Anm.:

Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GE ("glasavfall i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GI ("avfall och förbrukade varor av papper eller kartong"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GO ("annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen"):

>Plats för tabell>"

(1) "Icke spridbar" omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA D

Bilaga D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:

1) Hela texten beträffande Albanien skall ersättas med följande: "ALBANIEN

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(1) form").

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("glasavfall i icke-spridbar form").

4. I avsnitt GG ("annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

6. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>"

2) Hela texten beträffande Brasilien skall ersättas med följande: "BRASILIEN

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom dem som är förtecknade i bilaga B och utom:

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(2) form").

Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GG ("annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>"

3) Hela texten beträffande Bulgarien skall ersättas med följande: "BULGARIEN

"Samtliga avfallsslag i bilaga II""

4) Mellan texterna beträffande Burkina Faso och Kamerun skall följande text införas: "BURUNDI

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(3) form"):

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

3. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GM ("avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>"

5) Mellan texterna beträffande Monaco och Nederländska Antillerna skall följande text införas: "MAROCKO

Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ ("textilavfall")."

6) Hela texten beträffande Tunisien skall ersättas med följande: "TUNISIEN

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(4) form").

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GD ("avfall från gruvdrift i icke-spridbar form").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("glasavfall i icke-spridbar form").

4. Samtliga avfallslag i avsnitt GF ("keramiskt avfall i icke-spridbar form").

5. I avsnitt GG ("annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GL ("obehandlat avfall av kork och trä").

9. I avsnitt GN ("avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

10. I avsnitt GO ("annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen"):

>Plats för tabell>"

7) Efter texten beträffande Zambia skall följande text läggas till: "ZIMBABWE

"Samtliga avfallsslag i bilaga II.""

(1) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(3) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(4) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA E

Bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på följande sätt:

1) Hela texten beträffande Albanien skall ersättas med följande: "ALBANIEN

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(1) form").

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("glasavfall icke-spridbar form").

4. I avsnitt GG ("annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

6. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>"

2) Hela texten beträffande Brasilien skall ersättas med följande: "BRASILIEN

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(2) form").

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GG ("annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>"

3) Hela texten beträffande Bulgarien skall utgå.

4) Mellan texterna beträffande Burkina Faso och Kamerun skall följande text införas: "BURUNDI

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(3) form"):

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

3. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GM ("avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>"

5) Mellan texterna beträffande Guyana och Kiribati skall följande text införas: "JAMAICA

Samtliga avfallsslag utom:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GM ("avfall från agrara livsmedelsindustrier")."

6) Hela texten beträffande Nigeria skall ersättas med följande: "NIGERIA

Samtliga avfallsslag utom:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(4) form").

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("plastavfall i fast form").

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

5. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GK ("gummiavfall"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GM ("avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>"

7) Texterna beträffande Peru skall ersättas med följande: "PERU

Avfall och skrot av järn

I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(5) form"):

>Plats för tabell>"

8) Mellan texterna beträffande Peru och São Tomé och Príncipe skall följande text införas: "RUMÄNIEN

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA ("avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar(6) form")

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

Anm.:

Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GE ("glasavfall i icke spridbar form"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GI ("avfall av papper, kartong och pappersprodukter"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GO ("annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen"):

>Plats för tabell>"

9) Mellan texterna beträffande Tanzania och Uganda skall följande text införas: "TUNISIEN

1. I avsnitt GC ("annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GG ("annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska material"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GJ ("textilavfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GO ("annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen"):

>Plats för tabell>"

(1) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(3) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(4) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(5) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(6) 'Icke spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA F

Bilaga B till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på följande sätt:

1) Hela texten beträffande Burundi skall utgå.

2) Hela texten beträffande Marocko skall ersättas med följande: "MAROCKO

Samtliga avfallsslag utom:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ ("textilavfall")."

3) Hela texten beträffande Tunisien skall ersättas med följande: "TUNISIEN

1. I avsnitt GC ("annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GN ("avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>"

4) Hela texten beträffande Zimbabwe skall utgå.

Top