EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2666

Rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG

OJ L 306, 7.12.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 28/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2666/oj

32000R2666

Rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 306 , 07/12/2000 s. 0001 - 0006


Rådets förordning (EG) nr 2666/2000

av den 5 december 2000

om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen lämnar bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(2) Gemenskapsbiståndet till dessa länder tillhandahålls för närvarande till största delen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1628/96 av den 25 juli 1996 om stöd till Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien (den s.k. Obnova-förordningen)(2) och rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa (den s.k. Phare-förordningen)(3). På grund av detta gäller olika förfaranden för gemenskapsbiståndet, vilket försvårar dess förvaltning. I enlighet med önskemålet från Europeiska rådet i Helsingfors den 10-11 december 1999 bör av effektivitetsskäl en enhetlig rättslig ram för detta bistånd skapas. Förordning (EG) nr 1628/96 bör därför upphävas och förordning (EEG) nr 3906/89 bör ändras. För att säkerställa att Europeiska byrån för återuppbyggnad kan fortsätta sin verksamhet bör de bestämmelser i förordning (EG) nr 1628/96 som avser bildandet av byrån och dess funktion tas in i en ny förordning som bör träda i kraft samtidigt som det nämnda upphävandet.

(3) Europeiska rådet i Lissabon den 23-24 mars 2000 bekräftade att dess övergripande mål fortfarande är att länderna i regionen i så hög grad som möjligt skall integreras i den politiska och ekonomiska huvudfåran i Europa och att stabiliserings- och associeringsprocessen är det viktigaste inslaget i dess Balkanpolitik.

(4) Europeiska rådet i Feira den 19-20 juni 2000 erkände att de länder som berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen är tänkbara kandidater för anslutning till Europeiska unionen.

(5) Det nuvarande gemenskapsbiståndet bör utvecklas och omorienteras för att anpassas till Europeiska unionens politiska mål i denna region, särskilt för att det skall kunna bidra till att utveckla stabiliserings- och associeringsprocessen och förstärka ansvaret hos de länder och organ som mottar stöd genom denna process.

(6) Syftet med gemenskapsbiståndet bör därför i synnerhet vara att utveckla den institutionella, rättsliga, ekonomiska och sociala ramen i riktning mot de värderingar och förebilder som ligger till grund för Europeiska unionen samt att främja marknadsekonomin, med beaktande av de prioriteringar som beslutats tillsammans med berörda parter.

(7) Respekt för de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna, minoriteternas rättigheter och de grundläggande friheterna och folkrättens principer är ett villkor för att kunna komma i åtnjutande av gemenskapsbiståndet.

(8) Särskild uppmärksamhet bör ägnas gemenskapsbiståndets regionala aspekt med sikte på att stärka det regionala samarbetet och stödja Europeiska unionens drivande roll inom stabilitetspakten.

(9) Med hänsyn till det politiska läget i vissa regioner och de olika organ som utövar befogenheter av betydelse för att genomföra gemenskapsbiståndet bör det föreskrivas att detta gemenskapsbistånd i vissa fall skall kunna ges direkt till andra mottagare än stater.

(10) För att göra gemenskapsbiståndet mer effektivt och uppställa regler för dess genomförande bör kommissionen anta allmänna riktlinjer genom det förvaltningsförfarande som avses i denna förordning, och därvid beakta syftet med reformeringen av det yttre biståndet.

(11) För att främja samarbetet i regionen bör kandidatländerna och, efter beslut i varje enskilt fall, mottagarländerna för programmen Tacis och Meda ges möjlighet att delta i anbudsförfarandena och upphandlingarna.

(12) System för kontroll och skydd av gemenskapens finansiella intressen, särskilt genom ingripande av kommissionen, bl.a. genom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och revisionsrätten, inom respektive behörighetsområde, bör upprättas enligt rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter(4) och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen(5).

(13) Gemenskapsbiståndet bör bli föremål för ett strategidokument och en årlig och flerårig programplanering. Den förvaltningskommitté som inrättas genom denna förordning kommer att yttra sig om strategidokumentet och programplaneringen. Detta kommer att göra det möjligt att se gemenskapsbiståndet i ett medellångt perspektiv och innebära en garanti för att gemenskapens och medlemsstaternas respektive biståndsinsatser blir samstämda och kompletterar varandra.

(14) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(15) Det bör fastställas att kommissionen skall kunna delegera genomförandet av program för bistånd till Förbundsrepubliken Jugoslavien till Europeiska byrån för återuppbyggnad.

(16) Med hänsyn till denna förordnings tillämpningsområde bör följaktligen ändringar göras i rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa(7), i rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, länderna i Latinamerika och Asien, Sydafrika, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Bosnien och Hercegovina)(8), i rådets beslut 1999/311/EG av den 29 april 1999 om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006)(9) och i rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse(10).

(17) De åtgärder som avses i denna förordning är ett led i gemenskapens politik för västra Balkan och är nödvändiga för att förverkliga ett av gemenskapens mål.

(18) För antagandet av denna förordning föreskrivs det i fördraget inte några andra befogenheter än dem enligt artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall lämna bistånd (nedan kallat gemenskapsbistånd) till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

2. Gemenskapsbistånd kan lämnas direkt till stater, organ under Förenta Nationernas jurisdiktion och administration, federala, regionala eller lokala myndigheter och organ, offentliga eller halvoffentliga organ, arbetsmarknadens parter, organisationer som ger stöd till företag, kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar, stiftelser och icke-statliga organisationer.

3. Vid genomförande av gemenskapsbiståndet till dessa regioner skall samråd i behövlig utsträckning ske med de organ som inrättats av det internationella samfundet för att sörja för den civila förvaltningen av vissa områden, såsom den höge representanten för Bosnien och Hercegovina och Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK). Gemenskapsbistånd enligt denna förordning kan lämnas till program och projekt som genomförs av dessa organ med undantag för dessa organs driftskostnader vilka i förekommande fall kan omfattas av ett bidrag som beviljas med stöd av rådets förordning (EG) nr 1080/2000 av den 22 maj 2000 om stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK) och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR)(11).

4. Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av detta program för perioden 2000-2006 skall vara 4650 miljoner euro.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ramar.

Artikel 2

1. Det främsta syftet med gemenskapsbiståndet skall vara att stödja mottagarländernas deltagande i stabiliserings- och associeringsprocessen.

2. Gemenskapsbiståndet syftar särskilt till följande:

a) Återuppbyggnad, hjälp till flyktingars och fördrivna personers återvändande samt stabilitet i regionen.

b) Skapande av en institutionell och rättslig ram till stöd för demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter, försoning och konsolidering av det civila samhället, oberoende medier samt förstärkning av lagenligheten och kampen mot den organiserade brottsligheten.

c) Hållbar ekonomisk utveckling och ekonomiska reformer i marknadsekonomisk riktning.

d) Social utveckling, särskilt kampen mot fattigdom, lika möjligheter för kvinnor och män, utbildning och undervisning samt återställande av miljön.

e) Utveckling av närmare förbindelser mottagarländerna emellan och mellan dessa länder och Europeiska unionen samt mellan mottagarländerna och de länder som är kandidater för anslutning till Europeiska unionen, samordnad med övriga instrument för gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete med tredje land.

f) Främjande av regionalt samarbete och samarbete över nationella och regionala gränser mellan mottagarländerna och mellan mottagarländerna och Europeiska unionen, liksom mellan mottagarländerna och andra länder i regionen.

3. Gemenskapsbiståndet skall genomföras genom finansiering av program för investeringar och förstärkning av institutioner (institution building) i enlighet med de principer för programplanering som fastställs i de allmänna riktlinjer som antagits av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10.2.

Artikel 3

1. Utom i vederbörligen motiverade undantagsfall skall gemenskapsbiståndet lämnas på följande sätt:

a) Strategidokument (country strategic paper) för perioden 2000-2006 vilka avser att fastställa långsiktiga mål för detta bistånd och prioriterade områden för insatser i mottagarländerna. I detta syfte skall vederbörlig hänsyn tas till alla relevanta utvärderingar. Om särskilda händelser så kräver, eller beroende på resultaten av den utvärdering som föreskrivs i artikel 12, skall detta strategidokument att ses över.

b) På grundval av de strategidokument som avses i punkt a skall fleråriga vägledande program fastställas för varje mottagarland och täcka treårsperioder. I programmen skall hänsyn tas till de prioriteringar som fastställts inom stabiliserings- och associeringsprocessen liksom de prioriteringar som beslutats tillsammans med berörda parter. I dessa program beskrivs de reformer som parterna skall igångsätta inom de prioriterade sektorerna och de innehåller också en utvärdering av de framsteg som gjorts. Programmen skall också innehålla uppgifter om referensbelopp (övergripande och per prioriterad sektor) och en förteckning över tilldelningskriterierna för det berörda programmet. De skall uppdateras varje år efter behov. De kan ändras utifrån erhållna erfarenheter och de framsteg som görs vid genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtal, särskilt i samband med det regionala samarbetet.

c) De årliga åtgärdsprogrammen, som grundas på de fleråriga vägledande program som avses i punkt b, skall fastställas för varje mottagarland. I dem skall eftersträvade mål, verksamhetsområde och planerad budget anges så detaljerat som möjligt för det berörda budgetåret. Dessa program skall innehålla en detaljerad förteckning över projekt som skall finansieras och belopp som avsatts för dessa.

2. De strategidokument och fleråriga vägledande program samt årliga åtgärdsprogram som avses i punkt 1 skall fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.2.

Ändringar i de dokumenten skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 4

1. I de fall då gemenskapsbiståndet till Förbundsrepubliken Jugoslavien genomförs av Europeiska byrån för återuppbyggnad skall det fastställas enligt följande, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad(12):

a) De strategidokument, fleråriga vägledande program och årliga åtgärdsprogram som avses i artikel 3 i vilka det gemenskapsbistånd som byrån genomför ingår, skall fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.2. Största möjliga hänsyn skall tas till de rekommendationer som antas av styrelsen för byrån, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2667/2000.

b) Utkastet till årligt åtgärdsprogram skall föreläggas kommissionen av direktören för byrån. Styrelsen för byrån skall höras om genomförandet av det årliga åtgärdsprogrammet enligt vad som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 2667/2000.

2. De biståndsprogram för Förbundsrepubliken Jugoslavien som inte ingår i det årliga åtgärdsprogrammet eftersom de inte skall genomföras av byrån skall också fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.2.

Artikel 5

1. Respekt för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen, liksom respekt för de mänskliga rättigheterna, minoriteternas rättigheter och de grundläggande friheterna skall vara av avgörande betydelse för tillämpningen av denna förordning och en förutsättning för att kunna erhålla gemenskapsbistånd. Om dessa principer i något fall åsidosätts kan rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen vidta lämpliga åtgärder.

2. För gemenskapsbiståndet skall också gälla de villkor som fastställdes av rådet i dess slutsatser av den 29 april 1997, särskilt vad gäller mottagarländernas åtagande att genomföra demokratiska, ekonomiska och institutionella reformer.

Artikel 6

1. Gemenskapsbistånd skall lämnas i form av gåvobistånd.

2. Gemenskapens finansiering kan täcka kostnader för förberedelse, genomförande, uppföljning, kontroll och utvärdering av projekt och program samt kostnader för informationsverksamhet.

3. Gemenskapens finansiering kan avse samfinansiering, vilket skall eftersträvas när så är genomförbart. Samfinansiering av investeringsprojekt som finansieras med garanterade lån från Europeiska investeringsbanken kan i exceptionella fall ske i form av räntesubventioner.

4. Gemenskapens finansiering kan täcka bidragsdelen av särskilda ad hoc-beslut om ekonomiskt bistånd som beslutas av rådet på grundval av artikel 308 i fördraget.

5. Gemenskapens finansiering får inte användas för betalning av skatter, tullar eller avgifter, ej heller för förvärv av fast egendom.

Artikel 7

1. Kommissionen skall genomföra gemenskapsbiståndet i enlighet med rådets budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13).

2. När kommissionen skall fatta finansieringsbeslut inom ramen för denna förordning och göra den utvärdering som avses i artikel 12 skall den beakta principen om sund ekonomisk förvaltning och principen om sparsamhet och kostnadseffektivitet i enlighet med budgetförordningen.

3. Deltagande i anbudsförfarande och upphandlingar skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och i de mottagarländer som omfattas av denna förordning samt i de länder som är kandidater för anslutning till Europeiska unionen.

Deltagande i anbudsförfarande och upphandlingar från länder som omfattas av programmen Tacis och Meda kan också tillåtas av kommissionen från fall till fall.

4. Vid samfinansiering kan kommissionen från fall till fall tillåta att personer i andra länder deltar i anbudsförfaranden och upphandlingar.

5. Kommissionen skall säkerställa information om anbudsförfaranden, upphandlingar, kontrakt och finansieringsöverenskommelser i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 8

1. I finansieringsbeslut liksom i därav följande överenskommelser och kontrakt skall bland annat föreskrivas om uppföljning och finansiell kontroll av kommissionen, bl.a. genom OLAF, och om revision av revisionsrätten, i förekommande fall på platsen.

2. Kommissionen får också utföra kontroller på platsen och inspektioner i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96. De åtgärder som kommissionen vidtar i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.2 i denna förordning skall föreskriva ett adekvat skydd för gemenskapens finansiella intressen i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 2988/95.

Artikel 9

1. De finansieringsbeslut som inte omfattas av de fleråriga vägledande program och årliga åtgärdsprogram som avses i artikel 3 skall antas var för sig av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.2.

2. Beslut om ändring av de beslut som avses i punkt 1 skall antas av kommissionen om de inte innebär några betydande ändringar vad avser de i nämnda punkt angivna programmens art och, vad gäller det finansiella inslaget, de inte avser mer än 20 % av det totala beloppet för programmet i fråga, dock högst 4 miljoner euro. Den i artikel 10 avsedda Cards-kommittén skall underrättas om alla ändrade beslut.

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad Cards-kommittén.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 45 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Kommittén kan behandla alla övriga frågor rörande tillämpningen av denna förordning som kan komma att föreläggas den av dess ordförande, inbegripet på begäran av företrädaren för en medlemsstat, särskilt frågor som rör programplanering av åtgärder, allmänna frågor om åtgärders genomförande och frågor om samfinansiering.

Artikel 11

1. För att säkerställa att gemenskapsbiståndsinsatserna är samstämda, i allt högre grad kompletterar varandra och blir mer effektiva skall medlemsstaterna och kommissionen utbyta alla relevanta uppgifter om de åtgärder som de planerar att genomföra.

2. Kommissionen skall, i samråd med medlemsstaterna och på grundval av ett ömsesidigt och regelbundet utbyte av information, även på plats, särskilt vad gäller de strategidokument, fleråriga vägledande program och årliga åtgärdsprogram som avses i artikel 3 samt förberedelse och uppföljning av projektens genomförande, sörja för effektiv samordning av de biståndsinsatser som görs av gemenskapen, inbegripet EIB, och varje medlemsstat för att stärka samstämmigheten och komplementariteten av deras samarbetsprogram. Vidare skall kommissionen uppmuntra samordning och samarbete med de internationella finansiella instituten, Förenta nationernas samarbetsprogram och övriga givare. Riktlinjer, som skall godkännas av Cards-kommittén, skall utfärdas för den konkreta utformningen av samordningen på plats.

Artikel 12

Kommissionen skall varje år förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om hur gemenskapsbiståndet fortskrider. Rapporten skall innehålla uppgifter om de åtgärder som finansierats under budgetåret, uppgifter om resultatet av uppföljningen samt en utvärdering av de uppnådda resultaten vad gäller genomförandet av de strategidokument, fleråriga vägledande program och årliga åtgärdsprogram som avses i artikel 3.

Artikel 13

1. Före den 31 december 2004 skall rådet företa en översyn av denna förordning.

2. I detta syfte och senast den 30 juni 2004 skall kommissionen överlämna en utvärderingsrapport till rådet, tillsammans med förslag om denna förordnings framtid och, vid behov, med de ändringar som skall företas i densamma.

Artikel 14

1. Förordning (EG) nr 1628/96 upphör härmed att gälla.

2. I bilagan till förordning (EEG) nr 3906/89 skall orden "Bosnien-Hercegovina", "Albanien", "Kroatien", "f.d. jugoslaviska republiken Makedonien" och "Jugoslavien" utgå.

Artikel 15

Förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EG) nr 1628/96 skall dock tillämpas även fortsättningsvis på projekt och/eller program där förfaranden inför ett finansieringsbeslut av kommissionen redan har inletts, men ännu inte avslutats, när den här förordningen träder i kraft.

Artikel 16

Artikel 1 första stycket i rådets förordning (EEG) nr 1360/90 skall ersättas med följande:"Genom denna förordning inrättas den europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad stiftelsen) vars syfte skall vara att bidra till utvecklingen av system för yrkesutbildning

- i länder i Central- och Östeuropa som är berättigade till ekonomiskt stöd enligt rådets förordning (EEG) nr 3906/89 eller senare tillämpliga rättsakter,

- i de oberoende stater i f.d. Sovjetunionen och i Mongoliet som omfattas av program för stöd till ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad enligt förordning (Euratom, EG) nr 1279/96 eller senare tillämpliga rättsakter,

- i de territorier och tredje länder i Medelhavsområdet som omfattas av finansiella och tekniska stödåtgärder för reformering av ekonomiska och sociala strukturer enligt förordning (EG) nr 1488/96 eller senare tillämpliga rättsakter, och

- de länder som omfattas av förordning (EG) nr 2666/2000(14) eller senare tillämpliga rättsakter.

Dessa länder kallas nedan stödberättigade länder."

Artikel 17

Artikel 1a.5 andra stycket i beslut 97/256/EG skall ersättas med följande:"Finansieringsbeslut i samband med detta beslut skall antas enligt förfarandena i förordning (EG) nr 2666/2000(15)."

Artikel 18

Artikel 2 första stycket i beslut 1999/311/EG skall ersättas med följande:"Tempus III skall gälla de länder som omfattas förordning (EG) nr 2666/2000(16) samt de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen och Mongoliet enligt förordning (EG, Euratom) nr 99/2000(17) (som ersätter det tidigare programmet Tacis). Dessa länder kallas nedan stödberättigade länder."

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2000.

På rådets vägnar

C. Pierret

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 15 november 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 204, 14.8.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2454/1999 (EGT L 299, 20.11.1999, s. 1).

(3) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1266/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 68).

(4) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(5) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1266/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 68).

(8) EGT L 102, 19.4.1997, s. 33. Beslutet senast ändrat genom beslut 98/729/EG (EGT L 346, 22.12.1998, s. 54).

(9) EGT L 120, 8.5.1999, s. 30. Beslutet ändrat genom beslut 2000/460/EG (EGT L 183, 22.7.2000, s. 1).

(10) EGT L 131, 23.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1572/98 (EGT L 206, 23.7.1998, s. 1).

(11) EGT L 122, 24.5.2000, s. 27.

(12) Se sidan 7 i detta nummer av EGT.

(13) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1.

(14) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

(15) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

(16) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

(17) EGT L 12, 18.1.2000, s. 1.

BILAGA

Information om anbudsinfordran, upphandling, kontrakt och finansieringsöverenskommelser enligt artikel 7.5

1. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, på begäran förse alla intresserade företag, organisationer och institutioner i gemenskapen med nödvändig dokumentation om de allmänna aspekterna av de program som avses i denna förordning och om kraven för deltagande i dessa program, genom lämplig användning av Internet.

2. Kommissionen skall underrätta Cards-kommittén och i förekommande fall styrelsen för Europeiska byrån för återuppbyggnad om de finansieringsbeslut som antas, vilka skall innehålla detaljerade uppgifter om den planerade upphandlingen, inklusive beräknade belopp, tilldelningsförfarande och planerat datum för anbudsinfordran. Dessa uppgifter skall göras tillgängliga på Internet.

3. Resultatet av anbudsinfordran, inbegripet information om hur många sådana som mottagits vid tidpunkten för tilldelningen av kontrakten och namn och adress på dem vars anbud antagits, skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt göras tillgängligt på Internet. Kommissionen skall varje kvartal förse Cards-kommittén och i förekommande fall styrelsen för Europeiska byrån för återuppbyggnad med detaljerade och specificerade uppgifter om den upphandling som gjorts för att genomföra de program och projekt som avses i denna förordning.

4. Kommissionen skall för kännedom översända finansieringsöverenskommelser och liknande dokument till Cards-kommittén.

Top