EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1628

Rådets förordning (EG) nr 1628/96 av den 25 juli 1996 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien

OJ L 204, 14.8.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1628/oj

31996R1628

Rådets förordning (EG) nr 1628/96 av den 25 juli 1996 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 204 , 14/08/1996 s. 0001 - 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1628/96 av den 25 juli 1996 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Den ekonomiska utvecklingen, återupprättandet av det civila samhället och samarbetet mellan de republiker som har uppstått ur det tidigare Jugoslavien kan i enlighet med den regionala strategi som rådet fastställt inte särskiljas från frågan om fred och stabilitet i Balkanområdet.

Reparationsarbetet och återställandet av infrastrukturen bör inledas samtidigt som politiska och ekonomiska reformer vidtas.

Gemenskapen har beslutat att bidra till dessa åtgärder på de villkor som rådet har angivit.

Rådet avser att som förutsättning för sitt stöd kräva att de politiska och ekonomiska villkoren i de fredsavtal som undertecknats i Paris den 14 december 1995 uppfylls, särskilt vad avser de mänskliga rättigheterna.

För att främja försoningen mellan de olika parterna och förhindra att nya oroshärdar uppstår är det nödvändigt att fästa särskild uppmärksamhet vid åtgärder med ekonomiska och sociala mål, särskilt sysselsättning, återupprättande av det civila samhället samt flyktingars och fördrivna personers återvändande och återanpassning.

För att möjliggöra en effektiv administrering av de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen och för att genomföra åtgärder på medellång sikt, bör en flerårig strategi fram till och med den 31 december 1999 antas.

I samband med gemenskapens stöd måste största möjliga öppenhet och insyn gälla vid genomförandet av den finansiella stödverksamheten och sträng kontroll säkerställas såvitt avser användningen av medel.

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 har införts i den här förordningen för hela den tid som programmet varar, utan att detta påverkar den budgetansvariga myndighetens behörighet enligt fördraget.

Genomförandet av de föreskrivna åtgärderna bör kunna bidra till att gemenskapens mål uppnås. I fördraget föreskrivs det inte några andra befogenheter för antagandet av denna förordning än de som anges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall, i enlighet med de särskilda villkor som rådet fastställer, genomföra stödåtgärder, särskilt projekt, program och samarbetsåtgärder för återuppbyggande, flyktingars och fördrivna personers återvändande samt ekonomiskt och regionalt samarbete i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien i överensstämmelse med de kriterier som fastställs i denna förordning.

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av den här förordningen är 400 miljoner ecu för perioden 1996-1999.

Den budgetansvariga myndigheten skall bevilja de årliga anslagen inom ramen för budgetplanen.

Gemenskapens finansiering enligt den här förordningen skall ges i form av icke återbetalningspliktigt stöd.

Artikel 2

Denna förordning grundar sig på iakttagandet av de demokratiska principerna och rättsstaten samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som utgör ett väsentligt inslag häri. De särskilda villkor för genomförandet av samarbetet med tidigare Jugoslavien som rådet fastställer utgör också ett väsentligt inslag i den här förordningen.

Artikel 3

Regionala och internationella organisationer, offentliga och halvoffentliga organ, stödorganisationer för företag, privata aktörer, kooperationer, ömsesidiga bolag, föreningar, stiftelser och icke-statliga organisationer kan delta i genomförandet av de projekt, program och samarbetsåtgärder som finansieras på grundval av den här förordningen.

Artikel 4

1. Målet för projekten, programmen och samarbetsåtgärderna är att stödja återuppbyggnadsprocessen, att främja flyktingars återvändande, försoning och regionalt ekonomiskt samarbete och att skapa ekonomiska och sociala förutsättningar som utgör grunden för de mottagande ländernas utveckling.

2. De projekt, program och åtgärder som avses i punkt 1 skall särskilt omfatta följande områden:

- Projekt för regionalt samarbete och god grannsämja samt gränsöverskridande projekt.

- Återuppbyggande av infrastrukturen och andra enskilda eller kollektiva inrättningar som har skadats i kriget.

- Befästande av demokratin och det civila samhället.

- Flyktingars återvändande.

- Införande eller återinförande av flyktingar, fördrivna personer och krigsveteraner i förvärvslivet.

- Förberedelse av produktionsapparaten för att få igång ekonomin.

- Utveckling av den privata sektorn, särskilt av små företag, och främjande av investeringar.

- Stärkande av icke-statliga organ samt kulturella institutioner och utbildningsanstalter.

Artikel 5

De åtgärder som skall finansieras skall i synnerhet väljas på grundval av en utvärdering av potentiella mottagares ansökningar, åtgärdernas angelägenhetsgrad, möjligheten att på ett adekvat sätt ta emot stödet, flyktingars och fördrivna personers återvändande och på försoningen mellan parterna genom deras gemensamma deltagande i gemensamma projekt. Understödet skall, i den utsträckning det är möjligt, beviljas på grundval av ett decentraliserat förfarande.

Artikel 6

1. I syfte att säkerhetsställa en konsekvens i samarbetsåtgärderna och förbättra deras komplementaritet och effektivitet skall medlemsstaterna och kommissionen utbyta all nödvändig information om den finansiering som de avser att bevilja. Inom ramen för detta informationsutbyte kan möjligheter till samfinansiering eftersträvas. Möjligheterna till komplementaritet, särskilt genom samfinansiering eller parallell finansiering, skall eftersträvas inom ramen för detta informationsutbyte.

2. Medlemsstaterna och kommissionen skall även, särskilt inom ramen för den kommitté som avses i artikel 12, överlämna de upplysningar som de har om annat bilateralt och multilateralt stöd till de stater som avses i den här förordningen. Medlemsstaterna och kommissionen skall i detta syfte upprätthålla ett system för ömsesidig information.

Artikel 7

I finansiella beslut samt överenskommelser och avtal som följer därav skall det bland annat föreskrivas om en uppföljning och finansiell kontroll som utförs av kommissionen och revision som utförs av revisionsrätten, i förekommande fall på plats.

Artikel 8

1. De åtgärder som anges i den här förordningen kan täcka utgifterna för import av varor och tjänster samt nödvändiga lokala utgifter för att slutföra projekten och programmen samt statlig räntesubvention för de lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat. Skatter och avgifter samt förvärv av fast egendom skall inte ingå i gemenskapsfinansieringen.

De kontrakt och avtal som upprättas för att genomföra de åtgärder som finansieras av gemenskapen i enlighet med den här förordningen skall i den mottagande staten, såvitt avser fiskala frågor och tullfrågor, behandlas enligt en ordning som inte är mindre förmånlig än den som denna stat tillämpar gentemot det mest gynnade landet eller gentemot den mest gynnade internationella organisation som har till uppgift att främja den ekonomiska utvecklingen.

2. Projektens underhålls- och driftskostnader på plats kan bekostas inom de gränser som fastställts på förhand för var och en av åtgärderna, förutsatt att detta endast avser inledningsfasen och att det sker i avtagande skala.

3. Vad gäller investeringsprojekt kombineras gemenskapsfinansieringen med mottagarens egna medel eller med andra finansieringskällor. Gemenskapens samfinansiering, inklusive lån från Europeiska investeringsbankens egna medel, får inte överstiga 80 % av den totala investeringskostnaden.

Artikel 9

Deltagandet i anbudsinfordran och kontrakt skall vara öppet på samma villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och de mottagande staterna.

Deltagandet av fysiska och juridiska personer som omfattas av Phare-programmet kan i enskilda fall tillåtas av kommissionen om programmen eller projekten i fråga kräver speciella former av bistånd som finns särskilt i dessa stater.

Som juridiska personer i en medlemsstat, en mottagande stat eller en stat som omfattas av Phare-programmet anses juridiska personer som bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, en mottagande stat eller en stat som omfattas av Phare-programmet och som har sin centrala förvaltning eller sitt huvudkontor på de områden där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt eller i de mottagande staterna eller i de stater som omfattas av Phare-programmet, eller som har sitt säte där när deras verksamhet har ett fortlöpande, faktiskt samband med ekonomin i nämnda områden eller stater.

Vid samfinansiering kan kommissionen i enskilda fall tillåta att medborgare från andra länder deltar i anbudsinfordran och kontrakt. I sådana fall får företag i tredje land endast tillåtas delta om dessa länder tillämpar ömsesidighet gentemot gemenskapen.

Kontrakt gällande tjänster skall tilldelas genom begränsad anbudsinfordran, med undantag för verksamheter som inte överstiger 200 000 ecu, för vilka kontrakt kan tilldelas genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 10

1. Beslut om finansiering som avser belopp överstigande 2 miljoner ecu skall antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 12.2. Den kommitté som avses i nämnda artikel skall informeras om åtgärder som finansieras med ett belopp som är lägre än 2 miljoner ecu.

2. Beslut om ändringar av de beslut som antagits i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 skall antas av kommissionen utan att kommittén rådfrågas när besluten inte innehåller några väsentliga ändringar vad avser de ursprungliga projektens och åtgärdernas beskaffenhet, och inte heller vad gäller den ekonomiska delen då de inte överstiger 20 % av det ursprungliga åtagandets totala belopp, dock inte överstigande 4 miljoner ecu. Kommittén skall informeras om alla ändrade beslut.

Artikel 11

De åtgärder som avses i den här förordningen och som finansieras av Europeiska gemenskapernas budget skall administreras av kommissionen i enlighet med de föreskrifter som anges i artikel 12.

Kommissionen skall effektuera utgifterna i enlighet med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Från och med den 1 januari 1998 skall kommissionen dessutom iaktta de i bilagan till den här förordningen angivna reglerna om tilldelning av kontrakt genom anbudsinfordran, särskilt selektiv anbudsinfordran för de åtgärder som avses i artikel 4.2 andra, sjätte och sjunde strecksatserna. Bilagan kan genom beslut med kvalificerad majoritet ändras av rådet på förslag som kommissionen kan framlägga från och med den 1 juli 1997.

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande, nedan kallad "kommittén".

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

4. Kommittén får behandla varje annan fråga som gäller genomförandet av den här förordningen som dess ordförande förelägger den, eventuellt på begäran från en företrädare för en medlemsstat, och i synnerhet frågor som rör planeringen av åtgärderna, deras allmänna genomförande och samfinansiering.

5. Kommittén skall med kvalificerad majoritet själv besluta om sin arbetsordning.

Artikel 13

1. Kommissionen skall se till att projekten genomförs på ett riktigt sätt och att kontraktsvillkoren för genomförandet av pågående projekt och åtgärder iakttas.

2. Kommissionen skall företa en utvärdering av de viktigaste avslutade projekten i syfte att fastslå om de mål som fastställts vid handläggningen av dessa projekt har uppnåtts och för att klarlägga huvudprinciperna för att höja framtida åtgärders effektivitet och synlighet. Den skall regelbundet lägga fram utvärderingen för den kommitté som anges i artikel 12.

3. Kommissionen skall varje kvartal informera Europaparlamentet och rådet om genomförandet av stödet, särskilt om den utvärdering som avses i punkt 2 och om tillämpningen av de villkor som anges i artikel 4. Kommissionen skall även, senast den 30 april varje år, framlägga en rapport om detta för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 1996.

På rådets vägnar

H. COVENEY

Ordförande

(1) EGT nr C 179, 22.6.1996, s. 5.

(2) Yttrandet avgivet den 19 juli 1996 (ännu inte offentliggjorts i EGT).

BILAGA

Kriterier för tilldelning av kontrakt genom anbudsinfordran, särskilt selektiv anbudsinfordran

1. Kommissionen skall leda alla utvärderingskommittéer och skall utse ett tillräckligt stort antal utvärderare innan anbudsförfarandet inleds. En utvärderare skall komma från mottagarlandets mottagarinstitution. Alla utvärderare skall underteckna en försäkran om opartiskhet.

2. Anbudet skall utvärderas på grundval av den tekniska kvaliteten och kostnaden, eller genom en avvägning mellan de båda kriterierna, vilket också skall anges i varje anbudsinfordran. Den tekniska utvärderingen skall i synnerhet inriktas på följande kriterier: organisation, tidsplan, föreslagna metoder och arbetsplaner för tillhandahållandet av tjänsterna, kvalifikationer, erfarenhet, skicklighet hos den personal som föreslås tillhandahålla tjänsterna, utnyttjande av lokala företag och experter, deras integrering i projektet samt deras bidrag till projektet och bärkraften i resultatet.

3. Anbudsgivare som inte har tilldelats kontrakt skall informeras per brev, och detta brev skall innehålla en uppgift om grunderna för avslaget samt namnet på den anbudsgivare som har tilldelats kontrakt.

4. En fysisk eller juridisk person som deltar i förberedelserna av projektet får inte delta i genomförandet av projektet. Om en anbudsgivare som deltar i projektet anställer personer som deltagit i förberedelserna av projektet, oavsett i vilken funktion, inom sex månader efter det att de deltog i anbudsförfarandet, kan anbudsgivaren uteslutas från att delta i projektet. En anbudsgivare som finns upptagen på slutlistan får inte delta i utvärderingen av denna anbudsinfordran.

5. Kommissionen skall säkerställa att alla kommersiellt känsliga uppgifter om ett föreslaget anbud förblir konfidentiella.

6. När ett kontrakt tilldelas efter selektiv anbudsinfordran enligt artikel 116 i budgetförordningen, skall alla skriftliga intresseanmälningar registreras av kommissionen som skall använda sig av detta register när slutlistan upprättas.

7. När kommissionen upprättar slutlistan skall den låta sig vägledas av företagets, organisationens eller institutionens kvalifikationer, intresse och tillgänglighet. Antalet företag, organisationer och institutioner på slutlistan skall stå i förhållande till projektets storlek och komplexitet och skall kunna erbjuda största möjliga urval, däri inbegripet, om så är möjligt, ombud för mottagarländerna.

De företag, organisationer och institutioner som har gjort en skriftlig intresseanmälan avseende ett projekt skall informeras om de har förts upp på slutlistan eller inte.

8. Kommissionen skall varje år till den kommitté som avses i artikel 12 i denna förordning överlämna en förteckning över de företag, organisationer och institutioner som har valts ut.

9. Vid selektiv anbudsinfordran skall det gå minst 60 kalenderdagar mellan det att kommittén avger sitt slutliga yttrande och anbudsförfarandet inleds. I brådskande fall kan dock kommissionen besluta om en kortare frist, under förutsättning att kommittén får en detaljerad förklaring.

En inbjudan till selektiv anbudsinfordran skall innehålla en tidsfrist på minst 60 kalenderdagar från och med den dag då brevet med inbjudan skickades ut. I brådskande fall kan beslut fattas om en kortare frist, men fristen får aldrig understiga 40 kalenderdagar. I undantagsfall kan kommissionen förlänga denna period, under förutsättning att kommittén får en detaljerad förklaring. Alla ändringar av tidsfrister skall meddelas de berörda företagen, organisationerna och institutionerna i vederbörlig ordning.

Top