EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0279

94/279/EG: Kommissionens beslut av den 26 april 1994 om den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna av strukturfondernas åtagandeanslag för jordbruksdelen av mål 5a, med undantag av de områden som omfattas av mål 1 enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2052/88, under perioden 1994-1999

OJ L 120, 11.5.1994, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/279/oj

31994D0279

94/279/EG: Kommissionens beslut av den 26 april 1994 om den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna av strukturfondernas åtagandeanslag för jordbruksdelen av mål 5a, med undantag av de områden som omfattas av mål 1 enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2052/88, under perioden 1994-1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 11/05/1994 s. 0050 - 0051
Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0187
Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0187


KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 april 1994 om den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna av strukturfondernas åtagandeanslag för jordbruksdelen av mål 5a, med undantag av de områden som omfattas av mål 1 enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2052/88, under perioden 1994 P1999 (94/279/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (1), ändrad genom förordning (EEG) nr 2081/93 (2), särskilt artikel 12.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 12.4 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall kommissionen, med undantag av de områden som omfattas av mål 1, göra en vägledande fördelning för mål 5a som huvudsakligen baseras på kontinuitet i förhållande till resursutnyttjandegraden under föregående programplaneringsperiod och på de särskilda strukturbehoven inom jordbruket.

Efter avdrag för de anslag som skall användas till finansie-ringen av de åtgärder som vidtas på initiativ av kommissionen uppgår de resurser som finns tillgängliga att anslås från strukturfonderna, uttrycka i 1994 års priser, till 5 149 miljoner ecu för perioden 1994 P1999 för jordbruksdelen av mål 5a, med undantag av de områden som omfattas av mål 1. Med beaktande av artikel 15 i förordning (EEG) nr 2052/88 bör 518 miljoner ecu av det beloppet avsättas för att särskilt säkerställa finansieringen av de åtgärder som genomförs före ikraftträdandet av förordning (EEG) nr 2081/93. Det återstående belopp som skall tilldelas uppgår till 4 631 miljoner ecu.

Den vägledande fördelning som återfinns i bilagan till denna förordning uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 12.4 i förordning (EEG) nr 2052/88.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under perioden 1994 P1999 skall den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna av anslagsåtagandena för jordbruksdelen av mål 5a, med undantag av de områden som omfattas av mål 1 enligt defintionen i förordning (EEG) nr 2052/88, vara den som anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(2) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

BILAGA

Åtagandeanslag för jordbruksdelen av mål 5a med undantag av de områden som omfattas av mål 1 under perioden 1994 P1999

>Plats för tabell>

Top