EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0040

94/40/EG: Kommissionens beslut av den 25 januari 1994 om förteckningen över de företag i Zimbabwe som godkänts för import av kött till gemenskapen

OJ L 22, 27.1.1994, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 374 - 374
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 374 - 374
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 10 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 90 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; upphävd genom 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/40(1)/oj

31994D0040

94/40/EG: Kommissionens beslut av den 25 januari 1994 om förteckningen över de företag i Zimbabwe som godkänts för import av kött till gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 022 , 27/01/1994 s. 0050 - 0050
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0374
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0374


KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 januari 1994 om förteckningen över de företag i Zimbabwe som godkänts för import av kött till gemenskapen (94/40/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter, svin och färskt kött(1), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1601/92(2), särskilt artikel 4.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Företag i tredje land får inte godkännas för export av köttprodukter till gemenskapen om de inte uppfyller de allmänna och särskilda krav som fastställs i direktiv 72/462/EEG.

I enlighet med artikel 4.3 i direktiv 72/462/EEG har Zimbabwe översänt uppgifter om ett företag som har godkänts för export till gemenskapen.

Gemenskapen har kontrollerat företaget på platsen; hygien-standarden i denna inrättning är tillfredsställande och det får därför tas med på en första förteckning över de företag från vilka import av köttprodukter får tillåtas.

Import av köttprodukter från företaget i förteckningen i bilagan till detta beslut omfattas även fortsättningsvis av befintliga bestämmelser, fördragets allmänna bestämmelser, och speciellt gemenskapens övriga veterinära förordningar, särskilt vad gäller hälsoskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Det företag i Zimbabwe som anges i bilagan till detta beslut godkänns härmed för export av köttprodukter till gemenskapen.

2. Import från företaget skall även fortsättningsvis omfattas av gemenskapens veterinära bestämmelser i andra rättsakter, särskilt de som rör hälsoskydd.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top