EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0034

94/34/EG: Kommissionens beslut av den 24 januari 1994 om genomförandet av det datoriserade nätet Animo

OJ L 21, 26.1.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 367 - 368
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 367 - 368
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 182 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 182 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 36 - 36

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/34(1)/oj

31994D0034

94/34/EG: Kommissionens beslut av den 24 januari 1994 om genomförandet av det datoriserade nätet Animo

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 021 , 26/01/1994 s. 0022 - 0022
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0367
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0367


KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 januari 1994 om genomförandet av det datoriserade nätet Animo (94/34/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 20.3 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har antagit flera beslut avseende datanätet Amino, särskilt beslut 91/398/EEG av den 19 juli 1991 om ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo)(3), beslut 92/486/EEG av den 25 september 1992 om fastställande av samarbetsformer mellan Animo datacentrum och medlemsstaterna(4) och beslut 93/227/EEG av den 5 april 1993 om det tillfälliga inrättandet av datanätet Animo i Italien(5).

Datanätet Animo fungerar nu i stora delar av gemenskapen.

Målet är att göra nätet användbart i hela gemenskapen. Därför är det nödvändigt att fastställa tidsgränser för genomförandet av systemet i dess helhet.

Det är emellertid nödvändigt att föreskriva bestämmelser som skall tillämpas om en medlemsstat inte har möjlighet att delta fullt ut i datanätet.

Detta beslut påverkar inte tidigare bestämmelser för datanätet Animo, särskilt bestämmelserna i beslut 92/486/EEG och 93/227/EEG.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommitén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall säkerställa att deras centrala enheter är länkade till datanätet Animo (som sänder och tar emot samtliga de meddelanden som fastställts enligt Animo-systemet) senast den 1 februari 1994.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall säkerställa att samtliga lokala enheter och gränskontrollposter länkas till datanätet Animo senast den 1 juni 1994.

Artikel 3

Om en medlemsstat i enlighet med artikel 1 inte har möjlighet att använda datanätet Animo från och med den 1 februari 1994 skall den centrala myndigheten i den medlemsstaten till den centrala myndigheten i destinationslandet per telefax sända samtliga de meddelanden som Animo-systemet är avsett hantera.

Artikel 4

Om en lokal enhet i en medlemsstat inte kan använda datanätet Animo från och med den 1 juni 1994 skall den centrala myndigheten i den medlemsstaten säkerställa att samtliga meddelanden som den enheten är avsedd att hantera enligt Animo-systemet övertas av den centrala enheten.

Artikel 5

Bestämmelserna i det här beslutet skall tillämpas utan att det påverkar tidigare bestämmelser för Animo-systemet, särskilt bestämmelserna i beslut 92/486/EEG och 93/227/EEG.

Artikel 6

Situationen i fråga om genomförandet av Animo-systemet kommer att granskas på nytt i mars 1994.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Brysssel den 24 januari 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT nr L 221, 9.8.1991, s. 30.

(4) EGT nr L 291, 7.10.1992, s. 20.

(5) EGT nr L 97, 23.4.1993, s. 31.

Top