EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0012

94/12/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om en gemensam teknisk föreskrift för telefonitjänsten inom allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär digital landbaserad mobilkommunikation

OJ L 8, 12.1.1994, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 233 - 234
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 233 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998; upphävd genom 397D0527

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/12(1)/oj

31994D0012

94/12/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om en gemensam teknisk föreskrift för telefonitjänsten inom allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär digital landbaserad mobilkommunikation

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 12/01/1994 s. 0023 - 0024
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0233
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0233


KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 1993 om en gemensam teknisk föreskrift för telefonitjänsten inom allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär digital landbaserad mobilkommunikation (94/12/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), i synnerhet artikel 6.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Med tillämpning av förfarandet i artikel 14 i direktiv 91/263/EEG och i synnerhet med tillämpning av yttrandet av den 23 april 1992 av Kommittén för godkännande av terminalutrustning, ACTE, har kommissionen fastställt vilken typ av terminalutrustning som behöver omfattas av tekniska föreskrifter inom föreskrifternas tillämpningsområde.

Det berörda standardiseringsorganet har utarbetat harmoniserade standarder så att de tillämpliga väsentliga kraven uppfylls.

Kommissionen har lagt fram förslaget till åtgärder för yttrande av ACTE enligt artikel 6.2 andra strecksatsen i direktiv 91/263/EEG.

Enligt villkoren i artikel 6.2 andra strecksatsen i direktiv 91/263/EEG är kommissionen ansvarig för att anta motsvarande harmoniserade standarder så att de väsentliga krav uppfylls som skall omvandlas till gemensamma tekniska föreskrifter.

Den gemensamma tekniska föreskriften som antas i detta beslut är förenlig med ACTE:s yttrande av den 28 september 1993.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta beslut skall tillämpas på terminalutrustning som är avsedd att anslutas till det allmänt tillgängliga, alleuropeiska, cellulära digitala landbaserade mobila telekommunikationsnätet enligt bestämmelserna i artikel 2.2.

2. I detta beslut omfattar den gemensamma tekniska föreskriften mobilterminalutrustning för fas 1 i det alleuropeiska cellulära digitala landbaserade mobiltelefoninätet som omfattar modulering med konstant envelopp och som använder 900 MHz-bandet med 200 kHz kanaldelning och åtta fullhastighets trafikkanaler per bärvåg enligt TDMA-principen.

Artikel 2

1. Den gemensamma tekniska föreskriften skall omfatta den harmoniserade standard som utarbetats av det berörda standardiseringsorganet så att de väsentliga kraven som avses i artikel 4 g i direktiv 91/263/EEG uppfylls. Hänvisning till denna standard finns i bilagan.

2. Terminalutrustning som omfattas av detta beslut skall följa den gemensamma tekniska föreskriften som avses i punkt 1 och uppfylla de väsentliga kraven som avses i artikel 4 a och b i direktiv 91/263/EEG och andra tillämpliga direktiv, i synnerhet rådets direktiv 73/23/EEG(3) och 89/336/EEG(4).

Artikel 3

De anmälda organ som utsetts att verkställa de åtgärder som avses i artikel 9 i direktiv 91/263/EEG skall se till att den harmoniserade standarden som anges i bilagan tillämpas på terminalutrustning som avses i artikel 1.1 i detta beslut senast den 1 januari 1994.

Artikel 4

För terminalutrustning som godkänts interimistiskt av anmälda organ före den 1 januari 1994 skall detta beslut inte gälla förrän den 1 januari 1995.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1993.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 220, 31.8.1993, s. 1.

(3) EGT nr L 77, 26.3.1973, s. 29.

(4) EGT nr L 139, 23.5.1989, s.19.

BILAGA

Hänvisning till den tillämpliga harmoniserade standarden

I artikel 2 i beslutet sker hänvisning till följande harmoniserade standard:

Europeiska digitala cellulära telekommunikationssystem

Anslutningskrav för mobilstationer i GSM (det globala systemet för mobilkommunikation)

Telefoni

ETSI

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder

ETSI:s sekretariat

TBR 9 november 1993

(exklusive förordet)

Kompletterande upplysningar

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder är erkänt enligt rådets direktiv 83/189/EEG(1).

Den ovanstående harmoniserade standarden har utformats enligt ett uppdrag utfärdat i enlighet med tillämpliga förfaranden i direktiv 83/189/EEG.

Den fullständiga texten för den ovanstående standarden kan beställas från:

European Telecommunications Standards Institute,

F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(1) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

Top