EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0086

Kommissionens direktiv 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

OJ L 264, 23.10.1993, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 44 - 45
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 44 - 45
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 246 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 94 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/86/oj

31993L0086

Kommissionens direktiv 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 264 , 23/10/1993 s. 0051 - 0052
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0044
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0044


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(1), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG(2), särskilt artikel 18 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen(3), särskilt artikel 10 i detta, och

med beaktande av följande:

Närmare anvisningar bör fastställas för det system för märkning som avses i artikel 4 i direktiv 91/157/EEG.

Apparater behöver inte märkas eftersom det i bilaga 2 till direktiv 91/157/EEG fastställs ett särskilt informationssystem för apparater vilkas batterier eller ackumulatorer inte lätt kan avlägsnas av användaren.

Det behövs en symbol för att tydligt visa att batterier eller ackumulatorer som omfattas av direktiv 91/157/EEG bör samlas in skilt från annat hushållsavfall.

Användningen av denna symbol för batterier och ackumulatorer som omfattas av direktiv 91/157/EEG bör skyddas.

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av gemenskapslagstiftningen om avfall.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom detta direktiv införs närmare anvisningar för det system för märkning som avses i artikel 4 i direktiv 91/157/EEG för batterier och ackumulatorer som omfattas av det direktivet och som tillverkas för försäljning i eller importeras till gemenskapen från och med den 1 januari 1994.

2. Sådana batterier och ackumulatorer som avses i punkt 1 och som är tillverkade i eller importerade till gemenskapen före den 1 januari 1994 får till och med den 31 december 1995 saluföras utan märkning med de symboler som fastställs i artiklarna 2 och 3.

Artikel 2

Den symbol som anger separat insamling skall bestå av ett överkryssat sopkärl på hjul enligt nedan.

>Hänvisning till >

Den som ansvarar för märkningen enligt artikel 5 i detta direktiv skall besluta vilken symbol som skall användas för sådana batterier och ackumulatorer som omfattas av direktiv 91/157/EEG. De två symbolerna skall anses likvärdiga inom hela gemenskapen. Medlemsstaterna skall informera allmänheten om innebörden av båda symbolerna och ge dem likvärdig status i sin nationella lagstiftning om batterier och ackumulatorer. Användandet av den ena eller den andra symbolen skall inte medföra någon godtycklig diskriminering eller dold begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Artikel 3

Den symbol som betecknar innehållet av tungmetall skall bestå av den kemiska beteckningen för metallen i fråga, Hg, Cd eller Pb, beroende på typen av batteri eller ackumulator enligt bilaga 1 till direktiv 91/157/EEG.

Artikel 4

1. Den symbol som beskrivs i artikel 2 skall täcka 3 % av ytan på batteriets eller ackumulatorns största sida, upp till en storlek av högst 5 × 5 cm. För cylinderformiga batterier skall symbolen täcka 3 % av halva batteriets eller ackumulatorns yta och ha en storlek av högst 5 × 5 cm.

Om på grund av batteriets eller ackumulatorns storlek symbolen skulle bli mindre än 0,5 × 0,5 cm behöver inte batteriet eller ackumulatorn märkas, utan en symbol med storleken 1 × 1 cm skall tryckas på förpackningen.

2. Den symbol som avses i artikel 3 skall tryckas under den symbol som avses i artikel 2. Dess storlek skall vara minst en fjärdedel av den symbol som beskrivs i punkt 1 i denna artikel.

3. Symbolerna skall tryckas synligt, läsbart och outplånligt.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att märkningen uppfyller bestämmelserna i detta direktiv och att den utförs av tillverkaren eller hans representant i den berörda medlemsstaten, eller av den som är ansvarig för att batterierna eller ackumulatorerna släpps ut på den nationella marknaden.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall besluta om lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla bestämmelser i detta direktiv tillämpas fullt ut, särskilt att de symboler som avses i artiklarna 2 och 3 beaktas. Medlemsstaterna skall fastställa de sanktioner som skall tillämpas i fall av överträdelse av föreskrifter som beslutats för att genomföra detta direktiv. Sådana sanktioner skall vara effektiva, skäliga i förhållande till överträdelsens art och avskräckande.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1993 vidta de åtgärder som krävs för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 oktober 1993.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

>Hänvisning till >

(1) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39.

(2) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

(3) EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 38.

Top