EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0005

Rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

OJ L 52, 4.3.1993, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 87 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 87 - 89
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 193 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 193 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 8 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2015; upphävd genom 32015L0254 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/5/oj

31993L0005

Rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052 , 04/03/1993 s. 0018 - 0021
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0087
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0087


RÅDETS DIREKTIV 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

För att den inre marknaden skall kunna genomföras och fungera väl på livsmedelsområdet är det nödvändigt att granska och utvärdera vetenskapliga frågor som rör livsmedel, särskilt när sådana frågor även rör människors hälsa.

Konsumenterna har rätt till en livsmedelspolitik inom gemenskapen som främjar säkra livsmedel, särskilt i näringsmässigt, mikrobiologiskt och toxikologiskt avseende.

För att få hjälp med denna uppgift inrättade kommissionen genom beslut 74/234/EEG (4) Vetenskapliga livsmedelskommittén.

Samråd med denna kommitté i frågor som gäller folkhälsan föreskrivs för närvarande i ett antal direktiv, t.ex. direktiven om dietkost, material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, tillsatser, smakämnen och extraktionsmedel.

Vetenskapliga livsmedelskommittén bör i långt högre grad medverka i gemenskapens program i frågor som berör livsmedel, kost och folkhälsan.

Arbetet med att uppnå en tillfredsställande vetenskaplig grund för frågor som gäller livsmedelssäkerhet skall i konsumenternas och industrins intresse vara oberoende, öppet och effektivt och återspegla situationen i samtliga medlemsstater.

För att säkerställa att denna kommitté skall kunna fungera effektivt behöver gemenskapen vetenskapligt stöd från medlemsstaterna.

Gemenskapen behöver även vetenskapligt stöd i andra frågor av allmänt intresse som är väsentliga för att den inre marknaden skall kunna fungera tillfredsställande, t.ex. om behandlingen av incidenter som medför kontaminering av livsmedel och allmänt då det är nödvändigt att fastställa nya föreskrifter för livsmedel som kan påverka människors hälsa.

För att säkerställa att sådana uppgifter blir utförda måste kommissionen ha tillgång till den information och den hjälp som medlemsstaterna kan bidra med, och medlemsstaterna måste underlätta kommissionens arbete.

I medlemsstaterna finns olika organ med uppgift att ge statsmakterna vetenskapligt stöd i livsmedelsfrågor. Det är nödvändigt att utnyttja dessa resurser effektivt och genom samarbete stödja gemenskapen i dess verksamhet.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder, även finansiella, inom ramen för sina möjligheter för att göra det möjligt för sina behöriga myndigheter och organ att samarbeta med kommissionen och ge den den hjälp den behöver vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor av allmänt intresse.

De bestämmelser som styr dessa organ måste därför tillnärmas, så att ett samarbete mellan organen och kommissionen blir möjligt, särskilt i syfte att utarbeta kommande bestämmelser för att säkerställa fri rörlighet för livsmedel med stöd av alla tillgängliga vetenskapliga data.

Det är nödvändigt att utveckla och förstärka Vetenskapliga livsmedelskommitténs befogenheter och expertresurser, särskilt i syfte att effektivisera gemenskapens behandling av livsmedelsfrågor.

Det är nödvändigt att göra det möjligt för tredje länder att delta i detta samarbete.

Kommissionen skall ansvara för organisationen av samarbetet, och medlemsstaterna skall å sin sida bistå kommissionen i denna uppgift inom ramen för Ständiga livsmedelskommittén.

Genomförandet av den inre marknaden bör medföra att gemenskapen i ökad utsträckning kommer att delta i internationella organisationers möten och arbete om livsmedel samt även i bilateralt samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för sina behöriga myndigheter och organ att samarbeta med kommissionen och bistå den i nödvändig utsträckning vid vetenskaplig granskning av livsmedelsfrågor av allmänt intresse, särskilt i hälsofrågor, t.ex. i ämnen som har anknytning till medicin, näringslära, toxikologi, biologi, hygien, livsmedelsteknik, bioteknik, nya livsmedel och bearbetningstekniker, riskbedömningsteknik, fysik och kemi.

2. a) Samarbetsförfarandet i detta direktiv skall tillämpas, när rådet i en rättsakt begär yttrande från Vetenskapliga livsmedelskommittén.

b) I tillämpliga fall skall beslut fattas enligt det förfarande som fastställs i artikel 5 om tillämpning av samarbetsförfarandet i detta direktiv på andra frågor som gäller skydd av människors hälsa och säkerhet i samband med livsmedelskonsumtion.

Artikel 2

Varje medlemsstat skall utse den myndighet eller det organ som skall ansvara för samarbetet med kommissionen och för fördelningen av arbetet på lämpliga institutioner inom medlemsstaterna i fråga om de uppgifter som fastställs i artikel 3 och anmäla detta till kommissionen.

Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra och uppdatera den förteckning över anmälda myndigheter som avses i föregående stycke.

Varje anmäld myndighet skall till kommissionen sända en förteckning över de institutioner som inom dess myndighetsområde deltar i samarbetsförfarandet samt eventuella ändringar av denna förteckning. Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till de nämnda myndigheterna och andra berörda parter.

Artikel 3

1. De viktigaste uppgifter som de institutioner som deltar i samarbetet skall utföra skall omfatta dem som anges i bilagan.

2. Följande åtgärder skall vidtas enligt det förfarande som fastställs i artikel 5:

- Fastställande av regler för den administrativa organisationen av samarbetet, däribland

- åtgärder för att garantera öppenhet om Vetenskapliga livsmedelskommitténs rekommendationer,

- förfaranden för presentation och bedömning av utredningar.

- Fastställande och uppdatering minst var sjätte månad av en inventering av uppgifterna med tillhörande prioritering.

3. De uppgifter, som skall utföras enligt den inventering som antagits enligt förfarandet i punkt 2 andra strecksatsen, skall fördelas enligt det förfarande som fastställs i artikel 5 med stöd av vetenskaplig expertis och inom ramen för de tillgängliga resurserna i medlemsstaterna.

Artikel 4

Kommissionen får efter samråd med de myndigheter eller organ som anges i artikel 2 inbjuda institutioner i tredje länder att delta på frivillig basis i utförandet av de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå målen för detta direktiv och särskilt de uppgifter som är upptagna i den inventering som avses i artikel 3.2 andra strecksatsen. Om en institution i tredje land har gått med på att delta i utförandet av uppgifterna skall kommissionen ta hänsyn till detta då den fördelar uppgifterna enligt artikel 3.3.

Det deltagande som avses i första stycket får under inga omständigheter belasta gemenskapens budget.

Artikel 5

Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén, som inrättades genom beslut 69/414/EEG (5), nedan kallad "kommittén".

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster inom kommittén skall vägas på det sätt som anges i denna artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med yttrandet från kommittén.

Om förslaget inte är förenligt med yttrandet från kommittén eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 6

Kommissionen skall överlämna en rapport till Europaparlamentet och till rådet inom tre år efter genomförandet av detta direktiv och därefter vart tredje år om Vetenskapliga livsmedelskommitténs organisation, arbete och effektivitet.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juni 1993 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 1993.

På rådets vägnar

J. TRØJBORG

Ordförande

(1) EGT nr C 108, 23.4.1991, s. 7, och

EGT nr C 107, 28.4.1992, s. 13.

(2) EGT nr C 94, 13.4.1992, s. 286, och beslut av den 20 januari 1993.

(3) EGT nr C 14, 20.1.1992, s. 6.

(4) EGT nr L 136, 20.5.1974, s. 1.

(5) EGT nr L 291, 19.11.1969, s. 9.

BILAGA

De huvudsakliga uppgifterna för de institutioner som deltar i samarbetet skall vara att

- upprätta protokoll för riskbedömning av beståndsdelar i livsmedel och att utarbeta metoder för beräkning av näringsvärde,

- bedöma kostens lämplighet från näringsmässiga utgångspunkter,

- granska testdata som lämnas till kommissionen enligt gemenskapsregler samt att utarbeta en monografi som skall bedömas av Vetenskapliga livsmedelskommittén,

- utföra undersökningar av kostvanor, särskilt sådana som är nödvändiga för att fastställa eller utvärdera villkor för användningen av livsmedelstillsatser eller för att fastställa gränsvärden för andra ämnen som ingår i livsmedel,

- utföra undersökningar angående beståndsdelar i kosten i de olika medlemsstaterna eller av biologiska eller kemiska kontaminerande ämnen i livsmedel,

- biträda kommissionen i fullgörandet av gemenskapens internationella åtaganden genom att tillhandahålla experthjälp i frågor som rör livsmedelssäkerhet.

Top