EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0725

93/725/EG: Rådets beslut av den 23 november 1993 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om ett ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner

OJ L 337, 31.12.1993, p. 172–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 92 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 92 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/725/oj

Related international agreement

31993D0725

93/725/EG: Rådets beslut av den 23 november 1993 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om ett ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 31/12/1993 s. 0172 - 0172
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0092
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0092


RÅDETS BESLUT av den 23 november 1993 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om ett ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner (93/725/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Det avtal som förhandlats fram mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner kommer att främja utvecklingen av handeln med vin inom ramarna för det associationsavtal och det interimsavtal om handel och därmed sammanhängande frågor som slutits mellan gemenskapen och Rumänien. Nämnda avtal bör därför godkännas.

För att underlätta genomförandet av vissa bestämmelser i avtalet, bör kommissionen bemyndigas att fastställa de bestämmelser som är nödvändiga för genomförandet av avtalet i enlighet med förfarandet i artikel 83 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1).

Då bestämmelserna i avtalet är direkt förbundna med åtgärder som omfattas av den gemensamma handels- och jordbrukspolitiken, måste avtalet ingås på gemenskapsnivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha befogenhet att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 3

Kommissionen bemyndigas att fastställa genomförandebestämmelser avseende punkt 6 andra strecksatsen och punkt 8 i avtalet i enlighet med förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1993.

På rådets vägnar

M. SMET

Ordförande

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1566/93 (EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 39).

Top