EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0284

Rådets förordning (EEG) nr 284/92 av den 3 februari 1992 om ändring vad avser den gemensamma jordbrukspolitiken av förordning (EEG) nr 1911/91 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna

OJ L 31, 7.2.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 10 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 10 - 10
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/284/oj

31992R0284

Rådets förordning (EEG) nr 284/92 av den 3 februari 1992 om ändring vad avser den gemensamma jordbrukspolitiken av förordning (EEG) nr 1911/91 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 031 , 07/02/1992 s. 0006 - 0007
Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0010
Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0010


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 284/92 av den 3 februari 1992 om ändring vad avser den gemensamma jordbrukspolitiken av förordning (EEG) nr 1911/91 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 25.4 första stycket i denna,

med beaktande av förslaget från kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

Rådet beslutade genom förordning (EEG) nr 1911/91 (2) att Kanarieöarna successivt borde bli en del av gemenskapens tullområde och att, likaså successivt, all gemenskapspolitik borde tillämpas på dessa. Det beslöts att detta skulle ske utan att påverka tillämpningen av de särskilda åtgärder som utformats för att ta hänsyn till de särskilda restriktioner som följer av deras avsides läge, ökaraktär och traditionella ekonomiska och skattemässiga ställning.

Enligt bestämmelserna i artiklarna 2 och 10 i sistnämnda förordning är tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken beroende på när en särskild försörjningsordning träder i kraft. Tillämpningen av denna politik måste dessutom åtföljas av särskilda åtgärder för Kanarieöarnas jordbruksproduktion.

Rådets beslut 91/314/EEG av den 26 juni 1991, som föreskriver ett särskilt program anpassat till Kanarieöarnas avsides läge och ökaraktär (Poseican) (3) anger de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall genomföras för att ta hänsyn till Kanarieöarnas särskilda problem och olägenheter.

För att förbereda och utarbeta instrumenten för denna politik behövs en fördjupad kännedom om den kanariska marknadens behov med hänsyn tagen till den lokala produktionen och det traditionella handelsutbytet så att de lämpligaste åtgärderna kan bestämmas för att stödja och förbättra jordbruksproduktionen på öarna och särskilt utvecklingen av tropiska produkter.

Åtgärderna måste utformas inom ramen för samverkan mellan kommissionen och de nationella och regionala myndigheterna för att säkerställa att dessa åtgärder och de som genomförs på nationell och regional nivå kompletterar varandra.

Med hänsyn till de särdrag och de olägenheter som tidigare angetts och de krav som samarbetet innebär är en tillämpning av de åtgärder som bör åtfölja införandet av den gemensamma jordbrukspolitiken på ögruppen inte möjlig till den 1 januari 1992. Tillämpningen bör därför uppskjutas till senast den 1 juli 1992.

Det bör erinras om att bestämmelserna i anslutningsakten vad avser tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken på Kanarieöarna gäller till dess att försörjningsordningen träder i kraft. Undantag gäller dock för tillträdet till andra delar av gemenskapen för produkter med ursprung på Kanarieöarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 10.2 andra meningen i förordning (EEG) nr 1911/91 skall datumet "den 1 januari 1992" ersättas av "den 1 juli 1992".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 1992.

På rådets vägnar

João de Deus PINHEIRO

Ordförande

(1) Yttrandet avgett den 17 januari 1992.

(2) EGT nr L 171, 29.6.1991, s. 1.

(3) EGT nr L 171, 29.6.1991, s. 5.

Top