EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0446

92/446/EEG: Kommissionens beslut av den 27 juli 1992 om frågeformulär för direktiv inom vattenområdet

OJ L 247, 27.8.1992, p. 10–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 177 - 203
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 177 - 203
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 153 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 153 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 14 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 24/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/446/oj

31992D0446

92/446/EEG: Kommissionens beslut av den 27 juli 1992 om frågeformulär för direktiv inom vattenområdet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 247 , 27/08/1992 s. 0010 - 0036
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0177
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0177


KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 juli 1992 om frågeformulär för direktiv inom vattenområdet (92/446/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(1), ändrat genom direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön(2), särskilt artikel 13.1 i detta, samt av relevanta bestämmelser i de övriga direktiv som det hänvisas till i bilaga 1 till direktiv 91/692/EEG,

med beaktande av rådets direktiv 75/440/EEG om den kvalitet som krävs på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna(3), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG, särskilt artikel 9a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten(4), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG, särskilt artikel 17a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten(5), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG, särskilt artikel 13 i detta, och

med beaktande av följande:

Medlemsstaterna är anmodade att utarbeta rapporter om genomförandet av vissa gemenskapsdirektiv på grundval av de frågeformulär eller mallar som upprättats av kommissionen enligt artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

Kommissionen skall i arbetet med att upprätta dessa frågeformulär eller mallar biträdas av en kommitté som består av representanter för medlemsstaterna med en representant för kommissionen som ordförande. Denna kommitté har antingen tillstyrkt de åtgärder som föreslås i artikel 6 i detta beslut eller inte lämnat något yttrande inom den tid som bestämts av ordföranden för kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frågeformulären i bilagan till detta beslut antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1992.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(2) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

(3) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 26.

(4) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11.

(5) EGT nr L 31, 5.2.1976, s. 1.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FORMULÄRMALLAR

I. Mall till frågeformulär för följande direktiv:

- rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö,

- rådets direktiv 82/176/EEG av den 22 mars 1982 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från kloralkaliindustrin(1),

- rådets direktiv 83/513/EEG av den 26 september 1983 om gränsvärden och kvalitetsmål för kadmiumutsläpp(2),

- rådets direktiv 84/156/EEG av den 8 mars 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från andra källor än kloralkaliindustrin(3),

- rådets direktiv 84/491/EEG av den 9 oktober 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklorcyklohexan(4), samt,

- rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG(5)samtliga senast ändrade genom direktiv 91/692/EEG.

II. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten hos färskvatten som behöver skyddas eller förbättras för att främja fisklivet(6), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

III. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 78/176/EEG(7) av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin, senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

IV. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten(8), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

V. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen(9), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

VI A. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna, senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

VI B. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna1(10), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

VII. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten, senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

VIII. Mall till frågeformulär för rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten, senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

I. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR DIREKTIV 76/464/EEG OCH DESS FÖLJDDIREKTIV

(Den slutgiltiga utformningen av tabellerna och detaljerade förklaringar till varje fråga kommer att meddelas senare)

Tillägg 1: Sammanfattande tabell för frågor som, efter det att den första rapporten har lämnats, endast behöver besvaras om ändringar skett. (Mall till frågeformulär för rådets direktiv 76/464/EEG och dess följddirektiv.)

Tillägg 2: Förteckning över industrisektorer och industriprocesser som berörs av frågor som avser ämnen i förteckning 1.

Allmänna anmärkningar:

(*) Ej obligatoriska uppgifter som kan lämnas i mån av tillgång.

(**) Antal och procentsiffra skall lämnas för varje betydande flodbäcken (vattendrag i den mening som avses i bilaga 1 till rådets beslut 77/795/EEG [EGT nr L 334, 24.12.1977, s. 29], senast ändrat genom rådets beslut 86/574/EEG [EGT nr L 335, 28.11.1986, s. 44]) och för varje kustområde (territorialvatten, inre kustområden och flodmynningar) så att regionalt uppdelad information kan erhållas.

A. Åtgärder beträffande ämnen i förteckning 1 i direktiv 76/464/EEG

1. Tillstånd till direkt utsläpp till ytvatten(**)

Ange det sammanlagda antal beviljade tillstånd för direktutsläpp till vatten som fortfarande gäller för de industrisektorer och -processer som anges i tillägg 2. Ange inom parentes hur många procent av samtliga utsläpp som omfattas av tillstånd.

(Artikel 3.1)

>Start Grafik>

Berörda industrisektorer/-processer 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1.Kvicksilver.

.

Sammanlagt:

2.Kadmium

.

.

Sammanlagt:

3....

.Sammanlagt:

.

.

.

.

.

.

17.2...

Sammanlagt:>Slut Grafik>

2. Tillstånd till direkt utsläpp till avlopp(**)

Ange det sammanlagda antal beviljade tillstånd för direktutsläpp till avlopp som fortfarande gäller för de industrisektorer och processer som anges i tillägg 2. Ange inom parentes hur många procent av samtliga utsläpp som omfattas av tillstånd.

(Artikel 3.1 3.2)

>Start Grafik>

Berörda industrisektorer/-processer 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1.Kvicksilver

.

.

Sammanlagt:

2Kadmium

.

.

Sammanlagt:

3....

.Sammanlagt:

.

.

.

.

.

.

17.2...

Sammanlagt:>Slut Grafik>

3. Utsläppsnormer för direkt utsläpp till ytvatten(**)

Vilka allmänna utsläppsnormer har fastställts för tillstånd till direkt utsläpp (se fråga A 1) till vatten?

(Artikel 3.2, 5 och 6.1)

Anm.:

a) Endast värdeintervall som grundas på (härletts från) befintliga nationella eller regionala normer eller EEG-direktiv.

b) Ange inom parentes vilket år dessa utsläppsnormer trädde i kraft.

c) Ange utsläppsnormer som grundas på

- bästa tillgängliga teknik (artikel 6.1),

- kvalitetsmål (artikel 6.2),

- vissa ekotoxikologiska förhållanden (artikel 5.2).

d) Hur definieras och mäts utsläppsnormerna (vilka referensmetoder eller andra metoder används)?

>Start Grafik>

Berörda industrisektorer/-processer Total belastning

(kg/år) Utsläppt mängd i förhållande

till produktionskapaciteten

(g/t) Koncentration

(mg/l)

1.Kvicksilver

1.1Kloralkalielektrolys

.

.

2.Kadmium

.

.

3....

.

.

.

.

.

17.2>Slut Grafik>

4. Utsläppsnormer för utsläpp till avlopp(**)

Vilka allmänna utsläppsnormer har fastställts för tillstånd till utsläpp till avlopp (se fråga A 2)?

(Artikel 3.2, 5 och 6.1)

Anm.:

Samma anmärkningar, a d, som för fråga A3.

>Start Grafik>

Berörda industrisektorer/-processer Total belastning

(kg/år) Utsläppt mängd i förhållande

till produktionskapaciteten

(g/t) Koncentration

(mg/l)

1.Kvicksilver

1.1Kloralkalielektrolys

.

.

.

2.Kadmium

.

.

.

3....

.

.

.

.

.

.

17.2>Slut Grafik>

5. Tidsfrister för tillstånd och/eller utsläpp

Vilka allmänna tidsfrister har fastställts för iakttagandet av tillstånden (giltighetstider) och utsläppsnormerna?

(Artikel 3.3, 3.4 och 6.4)

>Start Grafik>

Berörda industrisektorer/-processer Vilket år uppnår samtliga enheter inom de berörda sektorerna överensstämmelse med EEG-normen? Giltighetstid för

enskilda tillstånd (ange

endast genomsnitt och/eller intervall)

1.Kvicksilver

1.1Kloralkalielektrolys

.

.

2.Kadmium

.

.

3....

.

.

.

.

.

.

.

17.2>Slut Grafik>

6. Utsläpp (belastning) till ytvatten (**)

Ange den sammanlagda mängd ämnen i förteckning 1 som släpps ut med tillstånd.

Anm.:

Prognoser för 1998 kan lämnas.

>Start Grafik>

År Ämne (kg/år)

1. 2. 3.... 17.

1995

1998(*)>Slut Grafik>

7. Inventering

Ange de fem största utsläppen av vart och ett av de 17 ämnena i förteckning 1 samt tillståndsvillkoren.

(Artikel 11)

Tillåtna utsläpp

>Start Grafik>

Nr Namn,

slag eller sektor

av industri/process

tillståndsår Sammanlagd belastning

(kg/år) Utsläppt mängd i förhållande till produktionskapacitet

(g/t) Koncen-

tration

(mg/l) Giltighetstid

(år)

1.Kvicksilver

1

2

3

4

5

2.Kadmium

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

17.Triklorbensen

1

2

3

4

5>Slut Grafik>

8. Kvalitetsmål för ytvatten(**)

Vilka kvalitetsnormer/-mål har uppställts för ytvatten, sediment, fauna och flora i samband med utsläppstillstånden?

(Artikel 5.2 och 6.2)

Anm.:

a) Med ytvatten avses

- inlandsytvatten,

- flodmynningar,

- inre kustvatten utom flodmynningar,

- territorialhavet.

b) Ange inom parentes vilket år dessa kvalitetsmål trädde i kraft.

9. Övervakning (mätstationer)(*)

Hur många kontrollstationer är i drift för vart och ett av de 17 farliga ämnena i förteckning 1? (T.ex. artikel 4 i direktiv 82/176/EEG, artikel 4 i direktiv 83/513/EEG...)

Anm.:

a) År då mätningarna påbörjades.

b) Ange vilka mätmetoder som används.

c) Vilka kontrollresultat som krävs och hur dessa skall presenteras kommer att anges i det slutgiltiga frågeformuläret.

10. Särskilda program

Vilka särskilda program har utarbetats (eller förbereds) för vart och ett av de 17 farliga ämnena i förteckning 1 i enlighet med artikel 5 i direktiv 86/280/EEG och artiklar med liknande innehåll i följddirektiv (t.ex. artikel 4 i direktiv 84/156/EEG)?

Anm.:

Presentationssätt kommer att anges i det slutgiltiga frågeformuläret.

B. Åtgärder beträffande ämnen i förteckning 2

1. Program för minskning av föroreningar genom ämnen i förteckning 2 (inbegripet ämnen som föreslås till förteckning 1)(**)

(Artikel 7)

Vilka särskilda program har utarbetats (eller förbereds) i enlighet med artikel 7 i direktiv 76/464/EEG?

Anm.:

Presentationssätt kommer att anges i det slutgiltiga frågeformuläret.

2. Förbehandling vid källan(**)

Krävs förbehandling vid källan av ämnen som föreslås till förteckning 1 eller ämnen i förteckning 2?

Anm.:

a) Lämna en kort beskrivning av den övervakningsmetod som används och ange särskilt vilka ämnen, och tröskelvärden för utsläpp av dem, som omfattas av övervakningen.

b) Presentationssättet kommer att anges i det slutgiltiga frågeformuläret.

3. Utsläppsnormer för direkt utsläpp till ytvatten(**)

Vilka allmänna utsläppsnormer har fastställts för förhandstillstånd för utsläpp i vatten som grundas på kvalitetsmålen?

(Artikel 7.2)

Anm.:

a) Endast värdeintervall som grundas på, eller härletts från, befintliga nationella eller regionala normer eller EEG-direktiv.

b) Ange inom parentes vilket år dessa utsläppsnormer trädde i kraft.

c) Ange utsläppsnormer som bygger på

- kvalitetsmålen (artikel 7.3),

- senaste tekniska framsteg som är ekonomiskt rimliga (artikel 7.4).

d) Hur fastställs utsläppsnormerna och vilken mätmetod används?

>Start Grafik>

Ämnen Sammanlagd

belastning

(kg/år) Utsläppt mängd

i förhållande

till produktionskapaciteten

(g/t) Koncentration

(mg/l)

Ämnen som föreslås till förteckning 1

(Namn)

...

Ämnen i förteckning 2

(Namn)

...>Slut Grafik>

4. Utsläppsnormer för utsläpp till avlopp(**)

Vilka allmänna normer har fastställts för tillstånd till utsläpp till avlopp med hänsyn till kvalitetsmålen?

(Artikel 7.2)

Anm.:

Samma anmärkningar, a d, som för fråga B 3.

>Start Grafik>

Ämnen Sammanlagd

belastning

(kg/år) Utsläppt mängd

i förhållande till

produktions

kapaciteten

(g/t) Koncentration

(mg/l)

Ämnen som föreslås till förteckning 1

(Namn)

...

Ämnen i förteckning 2

(Namn)

...>Slut Grafik>

5. Tidsfrister för tillstånd och/eller utsläpp

Vilka allmänna tidsfrister har fastställts innan tillståndsvillkoren skall uppfyllas (giltighetstid) samt för utsläppsnormerna?

>Start Grafik>

Ämnen Vilket år uppnås överensstämmelse med den

nationella /regionala normen av alla berörda enheter? Giltighetstid för enskilda tillstånd (ange endast genomsnitt och/eller intervall

Ämnen som föreslås till förteckning 1

(Namn)

...

Ämnen i förteckning 2

(Namn)

.....>Slut Grafik>

6. Utsläpp (belastning) till ytvatten(**)

Ange den sammanlagda mängden godkända utsläpp av de viktigaste ämnena (använd ett tröskelvärde på under 50/kg per år).

Anm.:

Prognoser för 1998 kan lämnas.

>Start Grafik>

År Ämnen (kg/år)

Föreslagna ämnen till förteckning 1 Ämnen i förteckning 2

......

1995

1998(*)>Slut Grafik>

7. Kvalitetsmål för ytvatten(**)

Vilka allmänna kvalitetsnormer/-mål har uppställts för ytvatten i samband med tillstånd till utsläpp till ytvatten?

(Artikel 7.2)

Anm.:

a) Med ytvatten avses

- inlandsytvatten,

- flodmynningar,

- inre kustvatten utom flodmynningar,

- territorialhavet.

b) Ange inom parentes vilket år dessa kvalitetsmål trädde i kraft.

8. Övervakning (mätstationer)(**)

Hur många kontrollstationer är i drift för ämnen som föreslås till förteckning 1 och för ämnen i förteckning 2?

Anm.:

a) Ange vilka ämnen som mäts.

b) År då mätningarna påbörjades.

c) Ange vilka mätmetoder som används.

d) Vilka övriga parametrar kontrolleras (se t.ex. bilaga 2 till beslut 77/795/EEG)?

e) Vilka kontrollresultat som krävs och hur dessa skall presenteras kommer att anges i det slutgiltiga frågeformuläret.

C. Åtgärder beträffande ämnen i förteckning 1 och 2

1 Utgifter (kostnader)

Ange det sammanlagda beloppet för de investeringar som gjorts för anläggning av avloppssystem samt för samtliga vattenreningsverk som ingår i detta system.

>Start Grafik>

(miljoner ecu)

Period Utgifter

Industrisektorn Kommunal sektor

Ledningsnät Reningsverk Ledningsnät Reningsverk

1980 1992(*)

1993 1995 >Slut Grafik>

Tillägg 1

FÖRTECKNING

Sammanfattning av frågor som, efter det att den första rapporten har lämnats, endast behöver besvaras i händelse av ändring

(Mall till frågeformulär för direktiv 76/464/EEG samt dess följddirektiv)

>Plats för tabell>

Tillägg 2

Förteckning över berörda industrisektorer och industriprocesser beträffande ämnena i förteckning 1 i direktiv 76/464/EEG

1. Kvicksilver (direktiv 82/176/EEG och 84/156/EEG)

1.1 Kloralkaliindustrin (cirkulerad saltlösning)

1.2 Kloralkaliindustrin (icke cirkulerad saltlösning)

1.3 Kemisk industri som använder kvicksilverkatalysatorer vid framställning av vinylklorid

1.4 Kemisk industri som använder kvicksilverkatalysatorer i andra kemiska processer

1.5 Framställning av kvicksilverkatalysatorer för användning vid vinylkloridframställning

1.6 Andra processer i vilka framställning av organiska och oorganiska kvicksilverföreningar ingår

1.7 Framställning av primärbatterier

1.8 Industri för icke järnhaltiga metaller (kvicksilveråtervinningsanläggningar samt utvinning och raffinering av icke järnhaltiga metaller)

1.9 Anläggningar för behandling av giftigt avfall som innehåller kvicksilver

1.10 Pappersframställning

1.11 Stålproduktion

1.12 Koleldade kraftverk

2. Kadmium (direktiv 83/513/EEG)

2.1 Zinkbrytning, bly- och zinkraffinering samt industrier som framställer kadmium och icke-järnhaltiga metaller

2.2 Framställning av kadmiumföreningar

2.3 Framställning av pigment

2.4 Framställning av stabilisatorer

2.5 Framställning av primär- och sekundärbatterier

2.6 Elektrolytisk ytbehandling(11)2.7 Framställning av fosforsyra och/eller fosforhaltigt gödningsämne ur fosforhaltigt mineral

3. Hexaklorcyklohexan (HCH) (direktiv 84/491/EEG)

3.1 Anläggningar för framställning av HCH

3.2 Anläggningar för extrahering av lindan

3.3 Anläggningar där HCH framställs och lindan extraheras

3.4 Anläggningar för beredning av lindan för framställning av skyddsmedel för växter, trä och kablar

4. Koltetraklorid (direktiv 86/280/EEG)

4.1 Koltetrakloridframställning genom perklorering (metoder med tvättning)

4.2 Samma processer som ovan, men utan tvättning

4.3 Framställning av klormetan genom klorering av metan (inklusive framställning av klor genom högtryckselektrolys) och ur metanol

4.4 Framställning av klorfluorkarboner

4.5 Anläggningar där koltetraklorid används som lösningsmedel

5. DDT (direktiv 86/280/EEG)

5.1 Framställning av DDT inklusive beredning av DDT på samma plats

5.2 Anläggningar vid vilka DDT bereds utanför tillverkningsstället

5.3 Dikofolframställning

6. Pentaklorfenol (PCP) (direktiv 86/280/EEG)

6.1 Framställning av PCP-Na genom hydrolys av hexaklorbensen

6.2 Framställning av natriumpentaklorfenolat genom förtvålning

6.3 Framställning av pentaklorfenolat genom klorering

7-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (direktiv 88/347/EEG)

7-10.1 Framställning av aldrin och/eller dieldrin och/eller endrin inklusive beredning av dessa ämnen på samma plats

7-10.2 Anläggningar för beredning av aldrin och/eller dieldrin och/eller endrin på annan plats än produktionsstället

11. Hexaklorbensen (HCB) (direktiv 88/347/EEG)

11.1 Framställning och bearbetning av HCB

11.2 Framställning av perkloretylen (PER) och koltetraklorid (CCl4) genom perklorering

11.3 Framställning av trikloretylen och/eller perkloretylen med användning av någon annan process

11.4 Anläggningar för framställning av kvintozen och teknazen

11.5 Anläggningar för framställning av klor genom kloralkalielektrolys med grafitelektroder

11.6 Anläggningar för bearbetning av gummi för industriellt bruk

11.7 Anläggningar för tillverkning av pyrotekniska varor

11.8 Anläggningar för framställning av vinylklorid

12. Hexaklorbutadien (HCBD) (direktiv 88/347/EEG)

12.1 Framställning av perkloretylen (PER) och koltetraklorid (CCl4) genom perklorering

12.2 Framställning av trikloretylen och/eller perkloretylen med användning av någon annan process

12.3 Industrianläggningar som använder HCBD för tekniska ändamål

13. Kloroform (CHCl3) (direktiv 88/347/EEG)

13.1 Framställning av klormetaner ur metanol eller ur en kombination av metanol och metan (hydroklorering av metanol och därefter klorering av metylklorid)

13.2 Framställning av klormetaner genom klorering av metan

13.3 Framställning av klorfluorkarboner

13.4 Framställning av monomervinylklorid genom dikloretanpyrolys

13.5 Framställning av blekt pappersmassa

13.6 Anläggningar som använder CHCl3 som lösningsmedel

13.7 Anläggningar i vilka kylvatten eller annat spillvatten kloreras

14. 1,2-dikloretan (EDC) (direktiv 90/415/EEG)

14.1 Enbart framställning av 1,2-dikloretan (utan bearbetning eller användning på samma plats)

14.2 Framställning av 1,2-dikloretan och bearbetning eller användning på samma plats, utom sådan användning som avses i 14.5

14.3 Framställning av andra ämnen än vinylklorid från 1,2-dikloretan (som t.ex. etylendiamin, etylenpolyamin, 1,1,1-trikloretan, trikloretylen och perkloretylen

14.4 Användning av EDC för avfettning av metaller (på annan plats än industriområden som omfattas av 14.2)(12)14.5 Användning av EDC vid framställning av jonbytare

15. Trikloretylen (TRI) (direktiv 90/415/EEG)

15.1 Framställning av trikloretylen (TRI) och perkloretylen (PER)

15.2 Användning av TRI för att avfetta metaller(13)16. Perkloretylen (PER) (direktiv 90/415/EEG)

16.1 Framställning av trikloretylen (TRI) och perkloretylen (PER) (TRI-PER-processer)

16.2 Framställning av koltetraklorid och perkloretylen (TETRA-PER-processer)

16.3 Användning av PER för att avfetta metaller(14)16.4 Framställning av klorfluorkarboner

17. Triklorbensen (TCB) (direktiv 90/415/EEG)

17.1 Framställning av TCB genom dehydroklorering av HCH och/eller bearbetning av TCB

17.2 Framställning och/eller bearbetning av klorbensener genom klorering av bensen

II. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR DIREKTIV 78/659/EEG

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

III. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR DIREKTIV 78/176/EEG (TiO2)

1. Vilka industrianläggningar för framställning av titandioxid har efter 1986 fortfarande tillstånd enligt artikel 4, 5 och 6 i direktivet att utföra följande:

1.1 Dumpa avfall i havet (med hög surhetsgrad).

- Tillståndstidens längd.

- Utveckling per år av den mängd avfall som dumpas i havet, inklusive kvantiteter av tungmetaller.

- Slag och halt av beståndsdelarna i det dumpade avfallet.

- Dumpningsteknik och plats för dumpningen.

- Verkningar på havsmiljön av de olika beståndsdelarna i avfallet tillsammans med en bedömning av övervakningsresultaten.

1.2 Släppa ut eller dumpa avfall till ytvatten (med låg surhetsgrad).

- Tillståndstidens längd.

- Utveckling per år av den mängd avfall som dumpas i havet, inklusive kvantiteter av tungmetaller.

- Slag och halt av beståndsdelarna i det utsläppta avfallet.

- Beskrivning av utsläppen och platsen för dem.

1.3 Lagra, deponera och injicera avfall.

- Geografisk belägenhet.

- Beskrivning av metoderna för deponering, lagring och injicering tillsammans med en bedömning av övervakningsresultaten.

2. Vilka åtgärder har vidtagits sedan 1986 för att minska luftförorening genom svaveldioxid?

3. Vilka övervakningsåtgärder har sedan 1986 utförts enligt artikel 7?

4. Vilka åtgärder har sedan 1986 vidtagits enligt artikel 8?

5. Vilka åtgärder har vidtagits enligt artikel 3 (återanvändning och återvinning av avfall)? Ange även ändringar som gjorts sedan 1986.

6. Beskriv kortfattat de produktionsprocesser som används i de berörda industrianläggningarna samt även av de betydelsefullaste förändringarna sedan 1986.

IV. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR DIREKTIV 79/923/EEG

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

V. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR DIREKTIV 80/68/EEG

DEL 1 Ämnen i förteckning 1

1. Lämna en förteckning över de lagar och andra författningar som medlemsstaten har antagit i syfte att förhindra att ämnen i förteckning 1 tillförs grundvattnet.

2. Lämna följande upplysningar för vart och ett av åren 1993, 1994 och 1995:

a) En förteckning över de tillstånd som har beviljats under rapporteringsperioden med uppgift om geografisk belägenhet, datum för tillståndet, de viktigaste förebyggande tekniska åtgärder som vidtagits samt om platsen är medtagen i den förteckning över tillstånd som krävs enligt artikel 15.

b) För varje plats för vilken tillstånd beviljats under rapporteringstiden: uppgifter om de villkor som enligt artikel 10, fjärde strecksatsen, ställts för tillstånd beträffande ämnen i förteckning 1.

3. Lämna en förteckning över de platser för slutligt omhändertagande eller deponering (med undantag av dem som förtecknats enligt 2 b) som för närvarande är uppförda på den förteckning över tillstånd som krävs enligt artikel 15. Ange även geografisk belägenhet och tillståndsdatum för varje plats. Alternativt kan en sammanfattande beskrivning lämnas.

4. a) Finns grundvatten i vilket utsläpp tillåts enligt artikel 4.2?

b) Om så är fallet, lämna en förteckning över de tillstånd som har beviljats. Ange om möjligt geografisk belägenhet och tillståndsdatum.

5. a) Tillämpas bestämmelserna i artikel 4.3?

b) Om så är fallet, lämna en förteckning över de tillstånd som har beviljats. Ange om möjligt geografisk belägenhet och tillståndsdatum.

DEL 2 Ämnen i förteckning 2

1. Lämna en förteckning över de nu gällande rättsregler som medlemsstaten har antagit i syfte att förhindra att ämnen i förteckning 2 tillförs grundvattnet.

2. Lämna följande upplysningar för vart och ett av åren 1993, 1994 och 1995:

a) En förteckning över de tillstånd som har beviljats för direkt utsläpp av ämnen i förteckning 2 under rapporteringsperioden med uppgift om geografisk belägenhet, datum för tillståndet samt om platsen är medtagen i den förteckning över tillstånd som krävs enligt artikel 15.

b) Hur många ansökningar gjordes under rapporteringsperioden om tillstånd till kvittblivning eller deponering av sådant avfall som skulle kunna orsaka indirekt utsläpp av ett eller flera ämnen i förteckning 2?

3. Lämna en förteckning över de platser där direkt utsläpp av ämnen i förteckning 2 är tillåten (med undantag av dem som förtecknats enligt 2 b) som för närvarande är uppförda på den förteckning över tillstånd som krävs enligt artikel 15. Ange även geografisk belägenhet och tillståndsdatum för varje plats. Alternativt kan en sammanfattande beskrivning lämnas.

4. Lämna följande upplysningar för vart och ett av åren 1993, 1994 och 1995:

a) Hur många ansökningar gjordes under rapporteringsperioden om tillstånd till konstgjord infiltration av grundvatten enligt artikel 6?

b) Lämna en förteckning över de tillstånd som har beviljats, geografisk belägenhet för de platser de gäller och tillståndsdatum samt ange även vilken vattenkälla som användes för infiltrationen.

DEL 3 Övervakningskrav

1. Beskriv det övervakningssystem som har införts enligt artikel 13.

VI A. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR DIREKTIV 75/440/EEG

1. Åtgärdsplaner enligt artikel 4.2 under den första rapporteringsperioden behöver endast ytvatten i grupp A 3 tas med

a) vattnets geografiska belägenhet

b) den eller de parametrar som skall förbättras

c) de kvalitetsmål som skall uppnås

d) förbättringsplan, inklusive upplysningar om tidsplan, åtgärder som skall vidtas och planerade investeringar

2. Hanteringsplaner enligt artikel 4.3

a) vattnets geografiska belägenhet

b) den eller de parametrar som skall förbättras

c) de behandlingsprocesser som används eller planeras

d) förbättringsplan, inklusive upplysningar om tidsplan, åtgärder som skall vidtas och planerade investeringar

3. Undantag enligt artikel 8

Följande skall uppges vid varje undantag:

a) vattnets namn och geografiska belägenhet

b) berörd parameter

c) undantagets varaktighet med angivande av de datum då det träder i kraft och då det upphör

d) en kort redogörelse för skälen till undantaget

4. Utöver vad som redan nämnts skall medlemsstaterna lämna uppgifter om de lagar och andra författningar de har antagit för att följa detta direktiv.

Anm.: Upplysningar som svar på frågorna 1 4 behöver endast rapporteras en gång under hela rapporteringstiden.

VI B. MALL FÖR FRÅGEFORMULÄR TILL DIREKTIV 79/869/EEG

1. Lämna en förteckning över de lagar och andra författningar som antagits för att följa direktivet.

2. Ange för varje parameter

a) mätmetod,

b) CEN- eller ISO-nummer eller i tillämpliga fall annan använd standardmetod,

c) årlig provtagnings- och analysfrekvens.

VII. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR DIREKTIV 80/778/EEG

DEL 1 Införlivande i nationell lagstiftning och gränsvärden

1. Lämna en förteckning över de lagar och andra författningar som medlemsstaten antagit för att följa direktivet.

2. a) Har medlemsstaten fastställt gränsvärden för de enskilda parametrar som förtecknas i direktivet?

b) Om så är fallet, lämna hänvisning till gällande rättsakt samt en förteckning över de värden som antagits för varje parameter.

c) Om så inte är fallet, ange när värdena beräknas komma att fastställas.

3. a) Har några särskilda bestämmelser antagits enligt artikel 17 i direktivet i fråga om information om dricksvattnets lämplighet för spädbarn?

b) Om så är fallet, lämna hänvisning till bestämmelserna och bifoga en kopia av dem.

4. Lämna upplysningar om hur vattenkvaliteten kontrolleras samt namn på den ansvariga myndigheten.

Anm.: I efterföljande rapporter behöver endast ändringar av tidigare uppgifter meddelas.

DEL 2 Sammanfattande upplysningar om vattenförsörjningen

1. Vilket är det sammanlagda antalet av de vattentäkter som för närvarande är i bruk i medlemsstaten? (Ta endast med vattentäkter som betjänar en befolkning på över 5 000 personer och ange hur vattentäkterna är definierade.)

2. a) Hur stor befolkning betjänas av dessa vattentäkter? (Lämna, om så är nödvändigt, en uppskattning.)

b) Hur stor del av medlemsstatens hela befolkning, uttryckt i procent, betjänas av dessa vattentäkter? (Lämna, om så är nödvändigt, en uppskattning.)

3. Vilken är den sammanlagda mängd vatten som dessa vattentäkter levererar varje år? (Lämna, om så är nödvändigt, en uppskattning.)

4. Hur många vattentäkter används huvudsakligen eller uteslutande av livsmedelsproducerande företag?

(Svar ej obligatoriskt)

5. Vilka är de huvudsakliga vattenkällorna och hur stor del av medlemsstatens årsförbrukning täcks av varje slag av vattenkälla?

a) Ytvatten

b) Grundvatten (Lämna, om så är nödvändigt, en uppskattning.)

c) Övriga

6. Lämna de upplysningar som krävs i artikel 6.1 beträffande de industrisektorer där den färdiga varans hälsomässiga egenskaper inte påverkas av det använda vattnets kvalitet.

Anm: Upplysningar som svar på frågorna i del 1-2 behöver endast rapporteras en gång under hela rapporteringstiden.

DEL 3 Sammanfattning av generell kvalitet

1. Ange, för varje parameter i bilaga 1 till direktivet som mäts enligt artikel 12.4, följande uppgifter (15):

a) Det totala antalet bestämningar som utförts i samband med tillämpningen av direktivet.

b) Antalet bestämningar som motsvarar följande klassifikation, om ett HTK-värde (16) anges i direktivet:

>Plats för tabell>

DEL 4 Årssammanställning av upplysningar om vattentäkter som omfattas av undantag enligt artikel 9 och 10 samt upplysningar om vattentäkter som inte uppfyller bestämmelserna i direktivet, rapporterat på årsbasis

1. För varje vattentäkt (17) som överstiger HTK (18) skall följande anges:

a) Vattentäktens namn och geografiska belägenhet.

b) Befolkning som betjänas av vattentäkten (lämna, om så är nödvändigt, en uppskattning).

c) Mängd levererat vatten (lämna, om så är nödvändigt, en uppskattning).

d) Om undantag beviljats, ange vilken eller vilka parametrar det gäller och det eller de värden som det gjorts avsteg från.

e) Ange om undantaget beviljats enligt artikel 9.1 a, 9.1 b, 10.1 eller 10.2.

f) Undantagens varaktighet med angivande av begynnelse- och slutdatum.

g) En kort beskrivning av skälen till undantagen.

h) Om inga undantag beviljats för vattentäkten, ange den eller de parametrar det gäller samt antalet bestämningar och antal bestämningar som överskrider HTK. Sådana upplysningar som är nödvändiga för att bedöma omfattningen av bristen i förhållande till HTK skall även lämnas, som t.ex. genomsnittlig och maximal överskridelse och dessas varaktighet.

i) För varje parameter som inte överensstämmer med HTK skall orsaken eller orsakerna till detta anges.

j) Åtgärder som vidtagits till skydd för människors hälsa vid allvarliga avvikelser. (Ej obligatorisk uppgift)

k) Om det finns en förbättringsplan för att säkerställa framtida överensstämmelse.

- Om så är fallet, lämna en kort redogörelse för den föreslagna planen, planerade åtgärder, föreslagen tidsplan, vilka investeringar som krävs osv.

- Om så inte är fallet, lämna en kort redogörelse för varför någon förbättringsplan inte finns eller inte behövs.

VIII. MALL TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR RAPPORTERING ANGÅENDE DIREKTIV 76/160/EEG

Följande upplysningar skall lämnas i digital form med följande format.

BESKRIVNINGAR AV DATAFILER

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Beskrivning av åtkomstkoden

Den fullständiga åtkomstkoden skall vara unik (dvs. endast förekomma en gång i den samlade filen) och måste behållas fortsättningsvis. Då en ny mätstation tillfogas skall denna station ges en ny kod som inte har använts tidigare. Om det endast är badplatsens namn som ändras skall åtkomstkod och geografisk belägenhet förbli oförändrade.

>Plats för tabell>

Medlemsstaten skall överlämna en fullständig förteckning över koder och namn på regioner och kommuner på en separat 3,5-tumsdiskett.

4. Kompletteringsfil: "read me" (valfritt format)

- Ange vilken eller vilka analysmetoder som använts vid kontrollen av överensstämmelse med bestämmelserna i direktivet.

- Kort beskrivning av förbättringsplaner för badområden som inte uppfyller obligatoriska gränsvärdeskrav i direktivet samt en tidsplan för arbetena och de nödvändiga investeringarna.

(1) EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 29.

(2) EGT nr L 291, 24.10.1983, s. 1.

(3) EGT nr L 74, 17.3.1984, s. 49.

(4) EGT nr L 274, 17.10.1984, s. 11.

(5) EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 16.

(6) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1.

(7) EGT nr L 54, 25.2.1978, s. 19.

(8) EGT nr L 281, 10.11.1979, s. 47.

(9) EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 43.

(10) EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44.

(11) Med iakttagande av det lägre gränsvärde som fastställts i följddirektiven.

(12) Med iakttagande av det lägre gränsvärdet (30 kg/år) för utsläppen.

(13) Med iakttagande av det lägre gränsvärdet (30 kg/år) för utsläppen.

(14) Endast vattentäkter som betjänar en befolkning på över 5 000 personer behöver tas med.

(15) Värden för lägsta erforderliga koncentration behandlas på motsvarande sätt.

Top