EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2042

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2042/90 av den 10 juli 1990 om tillämpningen av beslut nr 5/90 av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av och tillägg till protokoll 3 som avser definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete

OJ L 187, 19.7.1990, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 134 - 136
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 134 - 136

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2042/oj

31990R2042

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2042/90 av den 10 juli 1990 om tillämpningen av beslut nr 5/90 av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av och tillägg till protokoll 3 som avser definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 19/07/1990 s. 0015 - 0015
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0134
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0134


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2042/90 av den 10 juli 1990 om tillämpningen av beslut nr 5/90 av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av och tillägg till protokoll 3 som avser definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta, och

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2840/89 av den 18 september 1989 om genomförande av beslut nr 1/89 av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av protokoll nr 3 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och om metoderna för administrativt samarbete och genomförandebestämmelser för den gemensamma deklaration som bifogas beslut nr 1/88 som fattats av Gemensamma kommittén för EEG och Island(1), särskilt artikel 2 i denna, och

med beaktande av följande:

Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island undertecknades den 22 juli 1972 och trädde i kraft den 1 april 1973(2).

Protokoll nr 3 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete(3) (här nedan kallat "protokoll 3"), senast ändrat genom Gemensamma kommitténs beslut nr 1/90(4), utgör en integrerande del av detta avtal.

Med stöd av artikel 28 i protokoll 3 har Gemensamma kommittén antagit beslut 5/90 om ändring av och tillägg till bilaga 3 till detta protokoll.

Det är nödvändigt att tillämpa detta beslut inom gemenskapen.

Bestämmelserna i denna förordning är förenliga med yttrandet av Kommittén för ursprungsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 5/90 fattat av Gemensamma kommittén för EEG och Island skall tillämpas inom gemenskapen.

Texten till beslutet bifogas denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den dag då den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 1990.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 278, 27.9.1989, s. 9.

(2) EGT nr L 301, 31.12.1972, s. 2.

(3) EGT nr L 180, 9.7.1988, s. 5.

(4) EGT nr L 176, 10.7.1988, s. 6.

BESLUT Nr 5/90 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EEG OCH ISLAND av den 18 juni 1980 om ändring av och tillägg till bilaga 3 till protokoll 3 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete inom ramen för den gemensamma deklarationen om granskning av ändringarna av ursprungsreglerna till följd av införandet av Harmoniserade systemet

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island, undertecknat i Bryssel den 22 juli 1972,

med beaktande av protokoll 3 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete, nedan kallat "protokoll 3", och särskilt artikel 28 i detta, och

med beaktande av följande:

Den gemensamma deklaration som bifogats beslut nr 1/88 av Gemensamma kommittén för EEG och Island föreskriver att en granskning skall ske av ändringarna av ursprungsreglerna till följd av införandet av Harmoniserade systemet, om ändringarna leder till en situation som är till skada för de berörda sektorerna. Den föreskriver också att det väsentliga innehållet i berörda ursprungsregler på nytt skall återges såsom återgavs innan beslut nr 1/88.

Den ursprungsregel som gäller för all annan fisk än levande fisk, enligt HS-numren 0302-0304, som den fastställs i beslut nr 1/88 Gemensamma kommittén för EEG och Island bör ändras så att det väsentliga innehållet i denna regel på nytt återges såsom det återgavs innan införandet av Harmoniserade systemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Numren och de tillämpliga reglerna i den till detta beslut bifogade förteckningen skall införas i eller ersätta motsvarande nummer och regler enligt förteckningen i bilaga 3 till protokoll 3 till avtalet för EEG och Island.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1990.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 1990.

På den gemensamma kommitténs vägnar

R. COHEN

Ordförande

BILAGA

>Plats för tabell>

Top