EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0160

90/160/EEG: Rådets beslut av den 22 mars 1990 om ingående av avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Österrike å andra sidan om samarbete vid hushållning med vattenresurserna i Donaubäckenet

OJ L 90, 5.4.1990, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 187 - 194
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 187 - 194
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 84 - 85
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 31 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/160/oj

Related international agreement

31990D0160

90/160/EEG: Rådets beslut av den 22 mars 1990 om ingående av avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Österrike å andra sidan om samarbete vid hushållning med vattenresurserna i Donaubäckenet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 090 , 05/04/1990 s. 0018 - 0019
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0187
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0187


RÅDETS BESLUT av den 22 mars 1990 om ingående av avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Österrike å andra sidan om samarbete vid hushållning med vattenresurserna i Donaubäckenet (90/160/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av den resolution som antogs av Europeiska gemenskapernas råd och av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, den 19 oktober 1987, om att fullfölja och genomföra Europeiska gemenskapernas politik och åtgärdsprogram för miljön (1987 1992)(4) och Europeiska gemenskapernas fjärde åtgärdsprogram för miljön, som är en bilaga till ovannämnda resolution, nedan kallad "fjärde åtgärdsprogrammet", och

med beaktande av följande:

Bland de viktigaste åtgärderna i det fjärde åtgärdsprogrammet, som är en fortsättning på de tidigare åtgärdsprogrammen, är övervakning och kontroll i syfte att förbättra kvaliteten på vattnet och minska föroreningen.

I det fjärde åtgärdsprogrammet krävs det att gemenskapen och dess medlemsstater aktivt deltar i internationella åtgärder för att skydda miljön, och inom ramen för detta läggs särskild vikt vid bilaterala förbindelser med tredje land.

Enligt avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Österrike å andra sidan om samarbete vid hushållning med vattenresurserna i Donaubäckenet, undertecknat i Regensburg den 1 december 1987, inrättas en ständig kommitté för hushållning med vattenresurserna, vilken kommer att utarbeta rekommendationer till de avtalsslutande parterna om åtgärder som kan vidtas bl. a. för att förbättra kvaliteten på vattenresurserna i Donaubäckenet, i den mån de omfattas av avtalet.

Femton direktiv som finns förtecknade i bilagan till slutprotokollet till avtalet i fråga gäller Donaubäckenet.

Gemenskapen bör godkänna avtalet för att uppnå ett av gemenskapens mål beträffande bevarande, skydd och förbättring av miljön, såsom föreskrivs i Europeiska enhetsakten.

Ovannämnda avtal undertecknades på gemenskapens vägnar den 1 december 1987.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska gemenskaperna å ena sidan och Republiken Österrike å andra sidan om samarbete vid hushållning med vattenresurserna i Donaubäckenet godkänns härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet är bifogad detta beslut.

Artikel 2

Ordföranden i Europeiska gemenskapernas råd skall på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar deponera godkännandeinstrumentet enligt artikel 12 i avtalet. Eftersom både Europeiska ekonomiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Tyskland är parter i detta avtal, skall deras respektive myndigheter samordna sina tidsplaner så att båda parters godkännandeinstrument deponeras samtidigt.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 1990.

På rådets vägnar

P. FLYNN

Ordförande

(1) EGT nr C 98, 19.4.1989, s. 10.

(2) EGT nr C 256, 9.10.1989, s. 152.

(3) EGT nr C 298, 27.11.1989, s. 1.

(4) EGT nr C 328, 7.12.1987, s. 1.

Top